Р Е Ш Е Н И Е №127

 

 гр.Враца, 20.12.2016 год.

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд търговско отделение в закрито заседание на 20.12.2016 год. в състав:

 

   Председател: НИКОЛАЙ ХРИСТОВ

                       

Като разгледа докладваното от съдията Христов  т.д.№ 88 по описа за 2015 год. и за да се поизнесе взе предвид следното:

 

Производство по чл.632 ал.4 от ТЗ. 

С решение № 115 от 02.12.2015 год. постановено по т.д.№ 88/2015 год. на Врачански окръжен съд е обявена неплатежоспособността и свръхзадължеността на “Ветейда” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Враца ул.”Иванчо Цветков” № 2, вх.В, ап.33, открито е производство по несъстоятелност за дружеството и същото е обявено в несъстоятелност като е постановено и прекратяване дейността на дружеството. Със същото решение е спряно производството по несъстоятелност на “Ветейда” ЕООД, като на длъжника и неговите кредитори е указано, че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписването на решението, ако удостоверят че е налице достатъчно имущество или ако депозират необходимата сума за покриване на разноските в производството в размер на 6 000 /шест хиляди/ лева. Изрично е указано на длъжника и неговите кредитори, че ако в срока по чл.632 ал.2 от ТЗ не бъде поискано възобновяване на спряното производство по несъстоятелност, същото ще бъде прекратено и длъжника “Ветейда” ЕООД ще заличен от Търговския регистър.

Решението е обявено в ТР на 02.12.2015 год. и е влязло в законна сила на 10.12.2015 год.

С молба вх.№ 9699 от 05.12.2016 год. управителят на несъстоятелния длъжник е поискал прекратяване на производството по делото и заличаване на „Ветейда” ЕООД гр.Враца, ЕИК 201915750 от Търговския регистър.

Съдът констатира, че в едногодишния срок предвиден в чл.632 от ТЗ не е постъпила молба за възобновяване на производството по несъстоятелност и не е внесена определената сума за разноски, следва да се постанови решение по чл.632, ал.4 от ТЗ. С оглед така изяснената фактическа обстановка ВрОС приема, че процедурата по чл.632, ал.1, 2 и 4 от ТЗ е проведена при последователно проявление на всички предвидени от закона предпоставки. 

Ето защо и с оглед гореизложеното  Врачанският окръжен съд

 

  Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност на “Ветейда” ЕООД по т.д.№ 88 по описа на ВрОС за 2015 год. 

ЗАЛИЧАВА от Търговския регистър “Ветейда” ЕООД, ЕИК 201915750 със седалище и адрес на управление гр.Враца ул.”Иванчо Цветков” № 2, вх.В, ап.33, Община Враца, Област Враца.

Решението да се изпрати съгласно чл.624 от ТЗ в деня на постановяването му или най-късно на следващия ден за вписване в търговския регистър съобразно нормата на чл.622 от ТЗ.

Решението подлежи на вписване в книгата по чл.634в от ТЗ.  

Решението може да се обжалва пред САС в седемдневен срок от вписването му в ТР.

     

                             Окръжен съдия: