Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 124

                                        гр.Враца, 19.12.2016г.

 

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание на 22.11.2016г., в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА И.А

 

 

         при участието на секретаря Х.Ц. разгледа докладваното от съдия И.А т.д.№23 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

        

         Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.266, ал.1, вр.чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 от ЗЗД.

         Чрез синдика К. П. И. ищецът "Йоаниц Груп"ЕООД/в несъстоятелност/, ЕИК 106593672, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Райко Алексиев"№6, ет.1, ап.1, представляван по пълномощие от адв.Г.В., твърди, че е бил с ответника "Пени Маркет България"ЕООД, ЕИК 131348301, със седалище и адрес на управление с.Столник, общ.Елин Пелин в трайни търговски отношения в изпълнение на рамков договор за строителни дейности при преустройства, сключен на 15.02.2012г., и възлагателни писма, с които са му възлагани конкретни СМР в периода 2012-2013г. В качеството на изпълнител ищецът извършил работи и издал общо 94 броя фактури, които са изброени в исковата молба по номера, дати и суми в периода от 12.01.2012г. до 12.04.2014г. Работата била приета от ответника, който не извършил плащане.

         На ответника била връчена покана за доброволно изпълнение за заплащане на сумата 373 462.33лв., на която отговорил с писмо, с което признал наличието на търговски отношения между дружествата и на конкретни задължения, описани в изготвена от него справка. Впоследствие на 03.09.2015г. ответникът изпратил второ писмо, с което представил справка, включваща задълженията му към ищеца, и сочеща, че ответникът не само признава задълженията си, но е и осчетоводил фактурите, с изключение на 11 от тях на обща стойност 45 345.05лв. Единственото възражение на ответника се свеждало до това, че е заплатил сумите по разплащателна сметка IBAN *** "Банка ДСК"ЕАД.

         Ищецът твърди, че посочената банкова сметка ***, поради което извършените от ответника плащания нямат погасителен ефект. Като Титуляр на сметката е посочено лицето Д.А.Б.-Н., която не фигурира в никой от документите, подписвани от страните, като в същото време ищецът никога не се е съгласявал да получава плащане по тази сметка и получените средства не са достигали до него. Въпросната банкова сметка ***трираните от ищеца банкови сметки.

         По този начин е обоснован правния интерес от предявяването на осъдителни искове общо за сумата 373 462.33лв., представляваща главница на задълженията по процесните фактури.

         В условията на обективно съединяване са предявени искове за заплащане на обезщетения за забава в плащанията по процесните фактури в общ размер 1 000лв. По указание на съда с уточняваща молба ищецът е посочил периодите, за които претендира обезщетения за забава по всяка от фактурите и размера на същите.

         В условията на евентуалност ищецът е предявил иск за посочените суми с правно основание чл.72, ал.2, пр.2 от ЗЗД срещу Д.А.Б.-Н., ЕГН **********, с адрес: ***, като сочи, че при отхвърляне на главните искове тази страна следва да бъде осъдена да възстанови търсените от "Пени Маркет България"ЕООД суми като трето лице, което се е възползвало от изпълнението. Тази претенция черпи основанието си във факта, че заплатените от "Пени Маркет България"ЕООД са получени по сметката на ответницата Д.Б. и не са предадени на ищеца.

         Чрез пълномощника си адв.Д.П. от ВТАК ответникът "Пени Маркет България"ЕООД е подал отговор на исковата молба, с който е оспорил предявените искове. Отговорът съдържа признание, че на 15.02.2012г. между страните е сключен рамков договор за строителни дейности при преустройства и по множество възлагателни писма ищецът е извършвал работи, за които е издавал фактури. Ответникът твърди, че е заплатил сумите по всяка от издадените от ищеца фактури по посочената в тях банкова сметка ***, че е получил изпратената от синдика покана за доброволно изпълнение за сумата 373 462.33лв. едва три години след сключването на договора.

         В отговора се подчертава, че ищецът не е представил процесните фактури, от което следва, че същите не съществуват, или ако съществуват, посочените в тях суми не са дължими, тъй като работите по тях не са възлагани и не са изпълнени. Внася се пояснение, че при проверка в счетоводството на ответника е установено наличие на фактури, по които е налице пълно съвпадение и по които е извършено плащане по конкретни банкови сметки в ТБ"Алианц България", "Банка ДСК"ЕАД и в "Общинска банка"АД, посочени във фактурите. Сочи се, че в счетоводните регистри на "Пени Маркет България"ЕООД не са отразени фактури на обща стойност 45 345.05лв., както и това, че в исковата молба са цитирани фактури, които съвпадат с номерата на регистрираните от ответника, но датите и сумите и датите са различни. Въведено е твърдение, че част от сумите по получените от ответника фактури в размер на 70 706.46лв. са платени по сметката на ЧСИ В. Й. въз основа на запорно съобщение от 19.10.2012г. Оспорена е и претенцията за присъждане на обезщетение за забава.

         Отговор на исковата молба е подала и ответницата Д.Б., която е оспорила предявените срещу нея искове, като е признала, че претендираните суми са получени по нейната банкова сметка, ***, че същите са предадени на управителя на "Йоаниц Груп"ЕООД А.Н.. Ответницата Б. твърди, че нейната банкова сметка ***сти при преустройства.

         По отговора на "Пени Маркет България"ЕООД ищецът е представил допълнителна искова молба, в която повторно заявява, че извършените плащания по банкова сметка, ***, нямат погасителен ефект. Посочени са номера на фактури, по които са извършени плащания по банкови сметки, различни от посочените в тях. С допълнителната искова молба е заявено искане за допускане на изменение на първия от обективно съединените искове чрез увеличаване на размера му общо на сумата 595 821.91лв., като са посочени конкретните суми, за които са издадени фактурите. Направено е изменение и по отношение на датите, на които са издадени процесните фактури и с мотив за допуснати технически грешки са посочени нови дати.

         Постъпила е допълнителна искова молба и по отговора на ответницата Д.Б.. Според ищеца представените от ответницата документи не доказват нейните твърдения, тъй като не съдържат основание за съставянето им и от съдържащия се в тях запис "плащане по фактури" не става ясно за какви фактури става въпрос и кои са страните в правоотношението. Ищецът обръща внимание на това, че представеният от ответницата Б. рамков договор, в който е посочена нейната банкова сметка,  ***.02.2013г., докато 14 броя от представените от нея разписки са за период, предхождащ договора от 08.02.2913г., а за разписките за периода до 02.03.2013г. липсват доказателства, че същите са съставяни за работи, извършени в изпълнение на рамковия договор от 08.02.2013г. Обърнато е внимание на това, че рамковият договор, в който е посочена сметката на ответницата Б., касае период след 08.02.2013г., докато всички процесни фактури касаят предходен период. Според ищеца представените от ответницата Б. документи доказват неин личен дълг към физическото лице А.Н., още повече че сумите от преводите не са отразени в счетоводните документи на несъстоятелното дружество. С оглед на това, че документите нямат достоверна дата е въведено твърдение, че същите са създадени за нуждите на процеса.

         Ответникът "Пени Маркет България"ЕООД е подал допълнителен отговор, в който отново акцентира върху  наличието на несъответствия между реквизитите за дата и сума в описанието на фактурите в първоначалната с тези в уточняващата искова молба. Отговорът съдържа изявление, че ответникът не е получил процесните фактури, че същите не съществуват, че работите по тях не са възлагани на ищеца и не са изпълнени. Отново е изтъкнато това, че е нелогично ищецът да е изпълнявал нови работи, ако предходно извършените такива не са му заплатени.

         По повод твърдението на ищеца, че дължимите суми не са заплащани по посочените в конкретни фактури банкови сметки ответникът прави възражение заплатените от него суми по банковите сметки на ищеца в "Общинска банка"АД и в ТБ"Алианц България" да бъдат прихванати от дължимите от него суми. В подготвителния си акт по чл.374 от ГПК съдът е преценил, че това възражение не може да прието за разглеждане като такова за прихващане, тъй като ответникът не посочил размер на сумата.

         Направено е възражение за изтекла 3-годишна погасителна давност по чл.111 от ЗЗД, което е преценено от съда като преклудирано, с оглед на това, че е следвало да се противопостави на ищеца с отговора на исковата молба.

         Ответницата Д.Б. е представила молба, имаща характера на допълнителен отговор, в която не се внасят нови твърдения и възражения.

         След като анализира и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната логическа и правна връзка, от фактическа страна съдът приема за установено следното:

         С исковата молба е представена първа страница от рамков договор за строителни дейности при преустройства, сключен между "Пени Маркет България"ЕООД и "Йоаниц Груп"ЕООД. Страницата съдържа само преамбюл и е без дата. Представени са Приложение №2, съдържащо описание на СМР, и 23 броя възлагателни писма за възлагане на СМР по Приложение №1 към рамковия  договор и СМР по Приложение №2-техническо задание за различни обекти в страната през 2012г.

         Ищецът представя покана от 23.07.2015г., с която е уведомил ответника, че след запознаване с търговските книги и счетоводството на "Йоаниц Груп"ЕООД е установил наличието на непогасени задължения по цитирани в поканата фактури за стоки и услуги, предоставени през 2012-2013г., на обща стойност 373 462.33лв., и го е поканил да заплати сумата. На поканата на ищеца ответникът е отговорил писмено, че претенцията му е неоснователна. В отговора е посочено, че в периода 2010-2013г. между дружествата са съществували търговски отношения и съгласно счетоводните регистри на "Пени Маркет България"ЕООД дружеството е заплатило на ищеца услуги на стойност 1 006 526.73лв. с ДДС, от които 70 706.46лв. към ЧСИ В. Й. по изп.д.№941/2011г. Заявено е, че ответникът дължи сумата 3 920.90лв. с ДДС. В отговора ответникът е поискал да му бъде предоставен четлив вариант на поканата.

         С исковата молба е представен втори отговор, с който ответникът е уведомил ищеца, че е извършил пълна проверка, при която е констатирал наличие на неточности в получения списък от фактури. Посочил е, че е установил съвпадение на посочени от ищеца фактури с такива, съдържащи се в собствената му счетоводна система, но е заявил, че по всички тях е извършил плащане. Нататък е посочил, че в списъка на ищеца съществуват фактури на стойност 45 345.05лв., които не са отразени в счетоводните му регистри. Заявил е, че ищецът следва да му представи доказателства за възлагане на поръчки и за извършване на работа и приемане на такава от страна на "Пени Маркет" и е направил изявление, че фактурите са издадени за работа, която не е възлагана, не е извършена и не е приета. Накрая ответникът е посочил, че посочени в списъка на ищеца фактури съвпадат по номера в регистрираните от "Пени Маркет", но се различават в размера на сумите и датата на фактуриране, и е заявил, че сумите по тях са изплатени.

         С исковата молба са представени 19 броя протоколи обр.19 за доставка на материали и оборудване от 2012г., но ищецът не е уточнил за кои от протоколите са издадени конкретните представени от него фактури, по които претендира плащане. Представени са и 24 броя платежни нареждания.

         Представено е удостоверение изх.№3584/27.10.2015г., издадено от "Банка ДСК"ЕАД в уверение на това, че в тази банка "Йоаниц Груп"ЕООД има открита разплащателна сметка с IBAN ***, докато банкова сметка *** *** Д.А.Б.-Н. е съществувала в миналото и е закрита. Представена е и справка от НАП за откритите от ищеца банкови сметки.

         С отговора на исковата молба, подаден от ответника "Пени Маркет България", е представено запорно съобщение по изп.д.№941/211г. на ЧСИ В. Й., рег.№721, с което е наложен запор върху вземане на "Йоаниц Груп"ЕООД от "Пени Маркет България" за удовлетворяване на вземане на взискателя по изпълнението "Електро Плюс"ООД, и платежно нареждане от 12.02.2013г., с което ответникът е превел по сметката на съдебния изпълнител сумата 70 706.46лв.

         С отговора на ответницата Д.Б. са представени 14 броя разписки за предадени на А.Л.Н. суми в периода януари 2012г.- март 2013г. и 17 броя приходи касови ордери и квитанции към тях за внесени в същия период суми на "Йоаниц Груп"ЕООД.

         Ответницата е представила и два рамкови договора за строителни дейности при преустройства, сключени между "Пени Маркет България"ЕООД и "Йоаниц Груп"ЕООД.

         Първият от тях е с дата 15.02.2012г. и с него "Пени Маркет България"ЕООД е възложило на ищеца дейности по преустройство на интериора на собствени и наети имоти, обхващащи дейности по Приложения №1 и 2. Предвидено е, че дейностите по Приложение №1 са с окончателна твърдо уговорена цена, която е фиксирана за всеки обект, а  тези по Приложение №2 да се установяват и възлагат с отделен протокол по образец. Съгласно чл.1.2. от договора конкретните обекти се възлагат с възлагателно писмо, а съгласно чл.2.1. твърдата цена по договора за дейностите по Приложение №1 за един обект възлиза на 4 480.60лв., докато възнаграждението за допълнителните дейности ще се заплаща отделно от твърдата цена по чл.2.1. Предвидено е дейностите по чл.2.3. да се удостоверяват с отделен протокол по образец, а плащането на изпълнената работа да се извършва в 14-дневен срок след приемането й без недостатъци и след представяне на данъчна фактура/чл.4.1./ В чл.9.1. от договора страните са постигнали съгласие, че предаването на всеки обект става с двустранно подписан приемо-предавателен протокол обр.19, който е условие за издаване на фактура от изпълнителя. Неразделна част от договора са Приложение №1- техническо задание повтаряеми СМР и Приложение №2 - техническо задание допълнителни СМР, които ще се възлагат отделно.

         Вторият рамков договор е с дата 08.02.2013г. и с оглед внесеното от ищеца уточнение относно датите на издаване на процесните фактури няма връзка със спорните отношения.

         След изчерпване на процедурата по размяна на книжа по чл.367-373 от ГПК ищецът е представил Ревизионен доклад №1303440/13.02.2014г на НАП-ТД Велико Търново, ИРМ-Враца, в който е отразено, че ревизията на  "Йоаниц-Груп"ЕООД/н/ не е установила нарушения по закона за разплащанията в брой.

         Представени са 12 броя наказателни постановления на ТД на НАП гр.Велико Търново от 11.04.2014г., с които на "Йоаниц-Груп"ЕООД/н/ са наложени имуществени санкции за това, че като регистрирано по ЗДДС лице дружеството е осъществило довършителни строителни дейности на "Пени Маркет България"ЕООД и е издало данъчни фактури, които не са отразени в дневниците за продажби и в справките-декларации за съответните  данъчни периоди, с което е намалило дължимия ДДС.

         Ответницата Б. е заявила в съдебно заседание, че е бивша съпруга на управителя на ищцовото дружество А. Л. Н. и след прекратяването на брака не носи неговото фамилно име като второ такова. Представила е 43 броя разписки за получени суми, издадени в периода от 30.06.2012г. до 01.10.2013г., и 34 броя приходни  касови ордери и квитанции, издадени в периода от 01.07.2012г. до 23.11.2012г. Разписките са за получени от А.Н. суми на основание "плащане по фактури". Приходните касови ордери и квитанциите към тях са издадени за внесени от А.Н. суми в касата на "Йоаниц Груп"ЕООД.

         Ответникът "Пени Маркет България"ЕООД е представил допълнително фактури и платежни нареждания по опис, съдържащ се в молбата му на л.746-748 от делото.

         По делото е разпитан А.Н., управител на ищцовото дружество, който е заявил, че при подписването на рамковия договор с първия ответник върху банковата сметка на дружеството е бил наложен запор, поради което страните са приели плащанията да бъдат извършвани по банковата сметка на бившата му съпруга-втората ответница, която била посочвана във всички издадени фактури. По същия начин били извършвани плащанията и по втория договор, в който банковата сметка на Б. била изрично посочена. Н. обяснява, че фактурите били издавани след изготвянето на двустранно подписни протоколи за извършени СМР и според него от страна на "Пени Маркет" плащанията са извършени и не би трябвало да са останали неплатени суми. Постъпилите по сметката на съпругата му суми били предавани във фирмата и са използвани за изплащане на задължения на дружеството на каса в съответната банка, тъй като същото не разполагало с банкова сметка, ***.

         Синдикът К. И. е депозирал обяснения, че в началото на 2014г. бил назначен за ликвидатор на "Йоаниц-Груп"ЕООД. В рамките на производството по несъстоятелност в качеството на временен синдик на дружеството И. изготвил списъка на кредиторите на базата на заключението на вещото лице по счетоводната експертиза, в което фигурирали вземания в размер на 830 700лв. От главния счетоводител на И. били предоставени кочани с фактури, които той сканирал и върнал в счетоводството, но впоследствие устройството му се счупило и информацията в него още не е възстановена. Синдикът е категоричен, че друга информация не му е предоставяна.

         За изясняване на спорните отношения по делото е допусната и изслушана специализирана съдебно-счетоводна експертиза, която е изготвила две заключения.

         В първото заключение вещото лице се произнася, че процесните фактури са отразени в дневниците за продажби на ищцовото дружество, включени са в справките-декларации по ЗДДС и по тях е начислен и внесен ДДС. На експертизата не са предоставени оригинални документи и счетоводни справки от счетоводството на ищеца, поради което същата не може да проследи как са отразени фактурите в счетоводните регистри на дружеството. Вещото лице е констатирало несъответствия в записванията на четири фактури в дневниците за продажби, които е отдало на техническа грешка.

         При проверката си при ответника "Пени Маркет България"ЕООД експертизата е установила, че е следван следния принцип: За всяка поръчана услуга за строителство/ремонт на магазин е изготвяно техническо задание, подписано от двете страни; По изготвеното техническо задание е сключвано допълнително споразумение към общия договор; След извършването на услугата тя е била приемана на място от комисия от отдел "Строителство" и е бил изготвян подробен констативен протокол за приемане на извършената работа; Въз основа на подписания протокол доставчикът е издавал фактура, която след нейното одобряване е била предавана в отдел "Счетоводен"; Фактурата е била регистрирана в счетоводната система на дружеството като задължение към доставчика; При настъпване на падежа фактурите са били изплащани по посочената в тях банковата сметка. Вещото лице е изготвило подробна справка за подадените декларации по ЗДДС, декларирания данък за плащане и датите на погасяване на данъчното задължение от страна на "Пени Маркет България"ЕООД.

         Експертизата се произнася, че в счетоводната документация на "Пени Маркет България"ЕООД получените фактури са осчетоводени, с изключение на ф-ра №1000000378/04.04.2012г. на стойност 2 927.64лв., която е включена в дневника за покупки за м.април 2012г., но не е отразена в счетоводните регистри и по нея не е извършено плащане. В търговските книги на дружеството не са включени 15 броя фактури на обща стойност 40 786.98лв., за които е заявено, че не са получени. Всички останали фактури са включени в дневниците за покупки за съответните данъчни периоди и в справките-декларации и по тях е ползван данъчен кредит.

         При съпоставка между дневниците за покупки и продажби експертизата е установила, че в дневника  за продажби на ищеца издадените фактури за извършени продажби са отразени със закъснение до 4 месеца от периодите, в които ги е отразило "Пени Маркет България"ЕООД. Освен това е констатирано несъответствие в размера на вземанията и задълженията по фактурите, като е отчетено, че съществуват фактури с по-висока стойност при "Пени Маркет Бългаия"ЕООД и на по-ниска стойност при ищеца и обратното. За онагледяване на тези несъответствия вещото лице е изготвило нарочни таблици и е констатирало разлика в размер на 159 434.89лв.

         В отделна таблица вещото лице е посочило фактурите, които не са получени в счетоводството но "Пени Маркет България"ЕООД и са на обща стойност 40 786.98лв.

         Във второто заключение счетоводната експертиза се произнася, че е налице платежно нареждане от 24.04.2012г., с което е заплатена сумата 2 927.64лв. по фактура №378/04.04.2012г.

         Експертизата е констатирала, че при страните не е налична кореспонденция за потвърждаване на салдата във връзка с годишната инвентаризация по чл.22, ал.1 от Закона за счетоводството

         Вещото лице е изготвило подробна справка за извършените от "Пени Маркет България"ЕООД плащания в полза на ищеца и е обобщило, че общото задължение по посочените в справката фактури е в размер на 488 355.63лв., от които по банкова сметка *** *** "Банка ДСК" с титуляр Д.Б. е постъпила сумата 487 605.63лв., а по банковата сметка на ЧСИ В. Й. - сумата 750лв. Общо извършените по банковата сметка на Б. плащания са в размер на 690 542.25лв., а по банковата сметка на ЧСИ В.Й. - 70 706.46лв. или като цяло сумата възлиза на 761 248.71лв. Заключението съдържа подробна справка за плащанията по фактури и по номера на банковите сметки и съдържа констатация, че банковата сметка, по която са извършвани плащанията, е посочена във фактурите и е тази на ответницата Б., с изключение на три фактури.

         Вещото лице е изчислило размера на законната лихва върху сумите по процесните фактури, който възлиза на 238 056.08лв.

         Констатацията на експертизата е, че по осчетоводените в "Пени Маркет България"ЕООД фактури дружеството е извършило плащания в общ размер 1 006 526.73лв., като плащанията са извършвани по посочените във фактурите банкови сметки, с изключение на сумите, изплатени въз основа на запорното съобщение на ЧСИ В.Й..

         Вещото лице е установило, че с разписки, издадени в периода от 05.01.2012г. до 02.03.2013г., ответницата е предала на управителя А.Н. сума в общ размер 388 570лв. Същата сума и в същия период от време Н. е внесъл в касата на дружеството, като постъпленията са отразени по Дт с/ка 501"Разплащателна сметка в лева" и по Кт с/ка 493"Разчети със собственици".

         На счетоводната експертиза е възложена проверка в ТД на НАП и допълнителна задача да изготви заключение въз основа на представените там дневници за покупки на "Пени Маркет България"ЕООД и да отговори на допълнителни въпроси, поставени от пълномощниците на ответниците. В допълнителното си заключение вещото лице не стига до констатации, различни от първоначалните. Пояснява че фактура №378/04.04.2012г. на стойност 2 927.64лв. е заплатена от ответника с платежно нареждане от 24.04.2012г.

         В заключението е посочено, че синдикът е декларирал, че при него не се намират никакви счетоводни и други документи на "Йоаниц Груп"ЕООД, касаещи периода преди откриване на производството по несъстоятелност, вкл. фактури, касови документи, касова книга и пр.

         Вещото лице е изследвало фактурите, посочени в представените по делото наказателни постановления, с които на "Йоаниц Груп"ЕООД са наложени имуществени санкции, и е установило, че по всяка от тях "Пени Маркет България"ЕООД е извършило плащания.

         Експертизата е констатирала, че в дневника си за продажби "Йоаниц Груп"ЕООД е отразило различни стойности от действително посочените във фактурите данъчна основа и ДДС, както и това, че фактурите са отразени в дневниците за продажби в периоди, различни от периодите, в които са издадени. В заключението се съдържат нарочни таблици и въз основа на извършената съпоставка вещото лице се произнася, че от посочените в първоначалната искова молба фактури на обща стойност 373 462.33лв. в наказателните постановления на НАП фигурират такива на обща стойност 24 717.20лв., а от тези, включени в допълнителната искова молба, в която е внесено уточнение относно датите на фактурите и на сумите по тях и е направено искането за увеличение на иска, в наказателните постановления фигурират такива на обща стойност 83 276.20лв.

         След предявяването на исковете на 26.04.2016г. по партидата на "Пени Маркет България"ЕООД е вписано прекратяване на дружеството и назначаване на ликвидатор.

         При така изяснената фактическа обстановка за разрешаването на повдигнатия спор съдът изходи от следните правни съображения:

         По главните искове.

         Между страните не се спори, че в процесния период, а и след него са били в търговски отношения, произтичащи от договор за строителни дейности при преустройства, който по същината си е разновидност на договора за изработка по чл.258 и сл. от ЗЗД. Исковата претенция е за реално изпълнение на задължението на първия ответник в качеството на поръчващ да заплати на ищеца възнаграждение по конкретни фактури, които според твърдението в исковата молба са издадени за извършени от него СМР.

         Ищецът не представя процесните фактури, тъй като според обясненията на синдика счетоводна документация на дружеството не му е предадена, а устройството, на което е сканирал предоставените му кочани с фактури, е повредено. Само по себе си отсъствието на фактурите като първични счетоводни документи не е основание "а приори" да бъде отречено договорното правоотношение, респ. изпълнението на строителни работи, но задължително следва да се подчертае, че в договора между страните изрично е предвидено, че условие за издаването на фактура от страна на изпълнителя е наличието на двустранно подписан протокол обр.19.  Както бе посочено по-горе в мотивите, ищецът е представил няколко такива протокола, но нито е пояснил, нито е представил доказателства за това вземанията по процесните фактури да са за извършените по тях СМР.

         При това стечение на обстоятелствата разрешаването на спорните отношения се поставя в зависимост от констатациите на счетоводната експертиза, направени на базата на установените от нея записвания в дневниците за продажби/покупки, в справките-декларации по ЗДДС и във вторичните счетоводни документи като носители на диференцирана информация.

         По-горе в мотивите бяха обсъдени констатациите на счетоводната експертиза във връзка с включването на процесните фактури в дневниците за продажби/покупки и наличието на несъответствия в размера на вземанията по тях, като са налице фактури, които при ответника са отразени на по-висока стойност, а при ищеца - на по-ниска, и обратното. Вещото лице е установило, че при ответника "Пени Маркет България"ЕООД са отразени общо 79 броя фактури, задълженията по които са в общ размер 488 355.63лв. и които са включени в дневниците за покупки и в справките-декларации по ЗДДС, фактура №1000000378/04.04.2012г. на стойност 2 927.64лв. е включена в дневника за покупки, но не е отразена в счетоводните регистри, а 15 броя фактури на обща стойност 40 786.98лв. не са получени и не са заведени в търговските книги на дружеството. Сумата по фактурите в размер на 488 355.63лв. е заплатена, като част от нея в размер на 487 605.63лв. е преведена по банкова сметка *** *** Д.Б., а сумата 750лв. е преведена по сметката на ЧСИ В. Й. в изпълнение на наложения запор. Експертизата е установила, че плащанията, които е извършвал ответникът "Пени Маркет България"ЕООД, са по банковите сметки, посочени във фактурите.

         При проверката си в ТД на НАП счетоводната експертиза е установила, че процесните фактури са включени в дневниците за продажби на ищеца и в справките-декларации по ЗДДС и са на обща стойност 373 462.33лв. Проверката в НАП е показала, че общо задълженията на ответника по дневниците за покупки са в размер на 491 283.27лв., и по процесните фактури плащанията са в същия размер, като сумите са превеждани по начина, посочен в първоначалното заключение, а именно по посочените във фактурите банкови сметки.

         Изложеното дава основание на съда да приеме, че главните исковете са неоснователни и недоказани, поради което следва да бъдат отхвърлени.

         По делото се установи, че ответникът "Пени Маркет България"ЕООД е заплатил сумите по процесните фактури. Плащанията са извършени по посочените в тях банкови сметки и изпълнението му има погасителен ефект. Този извод на съда не се разколебава от обстоятелството, че по-голямата част от плащанията са извършени по банкова сметка, ***ия иск Д.Б.. Съгласно чл.75, ал.1 от ЗЗД изпълнението на задължението трябва да бъде направено на кредитора или на овластено от него лице, а по силата на ал.2  длъжникът се освобождава от задължението, ако добросъвестно е изпълнил към лице, което въз основа на недвусмислени обстоятелства се явява овластено да получи изпълнението. Посочването във фактурите на банковата сметка на Б. като такава, по която да бъде изплатено задължението, може да се квалифицира в правен аспект именно и единствено като овластяване, поради което съдът приема, че с извършването на плащанията ответникът "Пени Маркет България"ЕООД се е освободил от задълженията. Без значение е причината, поради която ищцовото дружество чрез своя управител е процедирало по описания начин и дали това се е налагало поради причините, съобщения от него.

         Нещо повече, страните са търговци и в отношенията между тях е приложима разпоредбата на чл.301 от ТЗ, съгласно която когато едно лице действа от името на търговец без представителна власт, се смята, че търговецът потвърждава действията, ако не се противопостави веднага след узнаването. В периода, в който са издадени процесните фактури и са извършвани плащанията по тях, управителят на "Йоаниц Груп"ЕООД и ответницата Б. са били съпрузи и противопоставяне не е било налице, а тъкмо обратното - банковата сметка на съпругата е била посочвана от самия управител в съставяните от него фактури.

         По евентуалния иск.

         Евентуалната исковата претенция срещу ответницата Б. се основава на твърдението на ищеца, че същата се е възползвала от изпълнението и черпи основанието си в разпоредбата на чл.75, ал.2, пр.2 от ЗЗД.

         Счетоводната експертиза установява, че за задълженията по процесните фактури по личната банкова сметка *** Б. "Пени Маркет България"ЕООД е превело общо сумата 490 533.27лв. По делото са представени разписки за предадени на управителя А.Н. суми с основание "плащане по фактури" в общ размер 594 770лв. За суми в същия размер, внесени от управителя Н. в касата на "Йоаниц Груп"ЕООД, са представени приходни касови ордери и квитанции към тях. Тези писмени доказателства не са оспорени от ищеца, който заявява, че същите са антидатирани и са съставени на целите на процеса.

         Като частни свидетелстващи документи без достоверна дата, чиято истинност не е оспорена от ищеца по надлежния процесуален ред, коментираните разписки, приходни касови ордери и квитанции към тях следва да бъдат обсъдени във връзка с останалите доказателства по делото.

         Счетоводната експертиза е констатирала, че постъпилите в касата на "Йоаниц Груп"ЕООД суми са отразени по съответните счетоводни сметки /"Разплащателна сметка в лева" и "Разчети със собственици"/. Вещото лице обяснява в съдебно заседание, че тази констатация е направило въз основа на хронологията на счетоводните сметки, в които тези документи са намерили счетоводно отражение. От своя страна синдикът е декларирал, че не разполага със счетоводни документи, в т.ч. касова книга на дружеството.

         В показанията си управителят Н. е обяснил причината, наложила този начин на разплащане по договора, а именно съществуването на запори върху банковите сметки на дружеството. Същият е потвърдил, че е получил сумите от бившата си съпруга и е внесъл същите в касата на дружеството.

         Изложеното дава основание на съда да приеме, че ответницата Б. не се е възползвала от изпълнението, поради което предявеният срещу нея иск е неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен.

         С получаването на сумите по договора по банковата си сметка ответницата Б. действително не е действала като договорен или законен представител на кредитора или като овластено от съда лице. Същата е получила изпълнението в качеството на лице, което въз основа на недвусмислени обстоятелства се явява овластено, тъй като, както бе изтъкнато по-горе в мотивите, нейната банкова сметка ***я на дружеството фактури. Налице е престиране на некредитор с погасителен ефект, тъй като освен казано преди, кредиторът е потвърдил изпълнението и същото е действително/чл.75,ал.1, изр.2 от ЗЗД/.

         Доказателствата по делото не могат да мотивират съда за извода, че ответницата Б. е действала като привиден кредитор, с оглед на това, че е предала на истинския кредитор паричните суми, постъпили по сметката й за погасяване на задължението на възложителя по договора за строителни работи. При това положение не следва да бъде ангажирана  отговорността й на поддържаното от ищеца основание по чл.75, ал.2, пр.2 от ЗЗД, уредено като специална хипотеза на неоснователното обогатяване.

         По разноските.

         Предвид отхвърлянето на исковете в полза на ответниците следва да бъдат присъдени направените по делото разноски както следва: 500лв. на ответника "Пени Маркет България"ЕООД и 19 185лв. на ответницата Д.Б..*** ищецът следва да бъде осъден да заплати държавна такса в размер на 23 832.88лв.

         Така мотивиран, Врачанският окръжен съд

 

 

                                               Р    Е   Ш   И   :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от "ЙОАНИЦ ГРУП"ЕООД/в несъстоятелност/, ЕИК 106593672, със седалище и адрес н управление гр.Враца, ул."Райко Алексиев"№6, ет.1, ап.1 срещу "ПЕНИ МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ"ЕООД/в ликвидация/, ЕИК 131348301, със седалище и адрес на управление с.Столник, община Елин Пелин, област София искове за сумата 595 821.91лв. представляваща неизплатено възнаграждение по рамков договор за строителни дейности при преустройства от 15.02.2012г., за което са издадени фактури № 1000000356 от 14.03.2012 г. на 17 034,71 лв.; 1000000404 от 22.05.2012 г. на стойност от 6727,97 лв.; № 1000000405 от 09.05.2012 год. на стойност от 8375,96 лв.; №1000000406 от 09.05.2012 год. на стойност от 14 172,72 лв.; № 1000000407 от 09.05.2012 год. на стойност от 17 256,41 лв.; № 1000000408/09.05.2012 год. на стойност от 11 164,75 лв.; № 1000000409 от 09.05.2012 год. на стойност от 7 870,83 лв.; № 1000000410 от 09.05.2012 год. на стойност от 3 557,26 лв.; № 1000000411 от 09.05.2012 год. на стойност от 17 187,54 лв.; № 1000000412/09.05.2012 год. на стойност от 5 376,72 лв.; № 1000000413 от 21.05.2012 год. на стойност от 5 331,65 лв.; № 1000000414 от 21.05.2012 год. на стойност от 5 376,72 лв.; № 1000000415 от 22.05.2012 год. на стойност от 9 302,67 лв.; № 1000000416 от 22.05.2012 год. на стойност от 8 352,90 лв.; № 1000000417 от 22.05.2012 год. на стойност от 5 376,72 лв.; № 1000000418 от 22.05.2012 год. на стойност от 5 255,30 лв.; № 1000000435 от 11.06.2012 год. на стойност от 7 396,76 лв.; № 1000000436 от 11.06.2012 год. на стойност от 1 431,24 лв.; № 1000000437 от 01.06.2012 год. на стойност от 1 112,45 лв.; № 1000000438 от 11.06.2012 год. на стойност от 5 376,72 лв.; № 1000000439 от 11.06.2012 год. на стойност от 5 376,72 лв.; № 1000000440 от 11.06.2012 год. на стойност от 8 787,26 лв.; № 1000000441 от 11.06.2012 год. на стойност 5 376,72 лв.; № 1000000443 от 11.06.2012 год. на стойност 5 376,72 лв.; № 1000000444 от 12.06.2012 год. на стойност от 12 215,26 лв.; № 1000000445 от 12.06.2012 год. на стойност от 8 509,31 лв.; № 1000000446 от 12.06.2012 год. на стойност от 16 275,81 лв.; № 1000000447 от 12.06.2012 год. на стойност от 14 195,69 лв.; № 1000000448 от 28.06.2012 год. на стойност 5 376,72 лв.; № 1000000450 от 28.06.2012 год. на стойност от 5 376,72 лв.; № 1000000451 от 28.06.2012 год. на стойност от 5 376,72 лв.; № 1000000452 от 19.06.2012 год. на стойност от 12 205,03 лв.; № 1000000453 от 28.06.2012 год. на стойност от 14 840,66 лв.; № 1000000454 от 28.06.2012 год. на стойност от 10 897,67 лв.; № 1000000457 от 10.07.2012 год. на стойност от 11 236,31 лв.; № 1000000469 от 31`.07.2012 год. на стойност от 5 619,83 лв.; № 1000000499 от 29.08.2012 год. на стойност от 5 376,72 лв.; № 1000000511 от 12.09.2012 год. на стойност от 11 236,31 лв.; № 1000000513 от 13.09.2012 год. на стойност от 7 896,56 лв.; № 1000000514 от 13.09.2012 год. на стойност от 12 032,87 лв.; № 1000000515 от 13.09.2012 год. на стойност от 10 533,01 лв.; № 1000000516 от 13.09.2012 год. на стойност от 21 554,14 лв.; № 1000000543 от 16.10.2012 год. на стойност от 5 376,72 лв.; № 1000000544 от 16.10.2012 год. на стойност от 12 897,37 лв.; № 1000000545 от 16.10.2012 год. на стойност от 532,70 лв.; № 1000000548 от 17.10.2012 год. на стойност от 252,11 лв.; № 1000000573 от 12.11.2012 год. на стойност от 964,40 лв., и за сумата 1 000лв., представляваща обезщетение за забава за периода от 12.01.2012г. до 29.02.2016г., като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.

         ОТХВЪРЛЯ предявените от "ЙОАНИЦ ГРУП"ЕООД/в несъстоятелност/, ЕИК 106593672, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Райко Алексиев"№6, ет.1, ап.1 срещу Д.А.Б., ЕГН **********, с адрес *** евентуални искове за сумата 595 821.91лв. и за сумата 1 000лв., представляващ обезщетение за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.

         ОСЪЖДА "ЙОАНИЦ ГРУП"ЕООД/в несъстоятелност/, ЕИК 106593672, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Райко Алексиев"№6, ет.1, ап.1 да заплати на "ПЕНИ МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ"ЕООД/в ликвидация/, ЕИК 131348301, със седалище и адрес на управление с.Столник, община Елин Пелин, област София направените по делото разноски в размер на 500лв.

         ОСЪЖДА "ЙОАНИЦ ГРУП"ЕООД/в несъстоятелност/, ЕИК 106593672, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Райко Алексиев"№6, ет.1, ап.1 да заплати на Д.А.Б., ЕГН **********, с адрес *** направените по делото разноски в размер на 19 185лв.

         ОСЪЖДА "ЙОАНИЦ ГРУП"ЕООД/в несъстоятелност/, ЕИК 106593672, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Райко Алексиев"№6, ет.1, ап.1 да заплати в полза на Окръжен съд-Враца държавна такса в размер на 23 832.88лв.

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: