ПРОТОКОЛ

ОТ СЪБРАНИЕТО НА КРЕДИТОРИТЕ

на „СКОРПИО" ООД, със седалище и адрес на управление с.Големо Бабино, общ.Криводол, обл.Враца, ул."Волга" №18, ЕИК 111579770, по търг. дело №72/2016 г. на ВрОС.

 

 

Днес, 06.12.2016 год. в 14.00 ч. в Зала № 2 на Врачанския окръжен съд, ет.2 се проведе Събрание на кредиторите на „СКОРПИО" ООД, със седалище и адрес на управление с.Големо Бабино, общ.Криводол, обл.Враца, ул."Волга" №18, ЕИК 111579770.

 

Съдът по несъстоятелността констатира, съгласно чл.675, ал.2 от ТЗ, че кредиторите са редовно поканени, чрез покана обявена на 22.11.2016 г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията гр.Враца, под № 20161122152033 на основание Решение № 117/22.11.2016 год., постановено по търговско дело № 72/2016 г. по описа на Врачански окръжен съд-Търговско отделение и е свикано събрание на кредиторите на основание чл.674, ал.2 ТЗ с дневен ред по чл.677, ал.1, т.8 ТЗ - определяне на реда и начина за осребряване имуществото на длъжника, метода и условията на оценка на имуществото, избора на оценители и определянето на възнаграждението им.

 

Събранието се ръководи от съдия-докладчика по делото Радослава Симеонова, разглеждала молбата за откриване на производството по несъстоятелност, а протоколчик на събранието е В.В. - съдебен секретар при ВрОС.

 

Редът за провеждане на събранието е следният: Кредиторите от изготвения обобщен списък на кредиторите с приети вземания, които имат право на глас, съгласно чл.673, ал.2 ТЗ, ще бъдат извикани двукратно. След поименното повикване всеки кредитор ще представи на съдията по несъстоятелността удостоверение за актуално състояние и/или пълномощно по смисъла на чл.670, ал.1 ТЗ. След това съдът по несъстоятелността ще обяви регистрацията за приключила и ще извърши проверка на редовността на пълномощните, и ще обяви дали събранието на кредиторите е законно по смисъла на чл.676, ал.1 ТЗ, кои кредитори са представили редовно пълномощно и могат да участват в него и да вземат решения, респ. ще постанови кои от явилите се кредитори и поради какви причини не могат да участват в събранието, както и с какъв процент ще участват при гласуването, с оглед чл.676, ал.2 ТЗ, според който при вземането на решение всеки кредитор има толкова гласа, каквато част представлява неговото вземане от размера на приетите вземания и вземанията с право на глас по чл.673, ал.3 ТЗ. Ако се явява кредитор по чл.637, ал.3 ТЗ, кредитор с неприето вземане, който е предявил иск по чл.694 ТЗ, както и кредитор с прието вземане, срещу когото е предявен иск по чл.694 ТЗ, следва да заяви изрично, че иска да му бъде предоставено право на глас в днешното събрание и наред с посочените по-горе доказателства, следва да представи за убедителни писмени доказателства - официално заверен препис от подадената искова молба и удостоверение от съответния съдебен състав, че има образувано дело, какъв е неговия предмет, размера на иска, както и че е висящо и не е прекратено, а ако има постановено решение - какво е то, като се представи препис със заверка "вярно с оригинала", след което съдът ще постанови изрично определение.

 

СЪДЪТ по несъстоятелността извършва проверка на кредиторите, включени в списъка на приетите вземания.

 

Прочете се Обобщен списък на кредиторите, съгласно списъци на приети вземания, одобрени по реда на чл.692 ТЗ, при общ размер на приетите вземания от 7 159 177,6 лв., съобразно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото определение, което се при подписа от съдията-докладчик и съдържа 1 страница, както и процентът, който представлява всяко едно вземане.

 

Бяха извикани двукратно кредиторите на „СКОРПИО" ООД, със седалище и адрес на управление с.Големо Бабино, общ.Криводол, обл.Враца, ул."Волга" №18, ЕИК 111579770, съгласно обобщения списък, като се поканиха и всички кредитори по чл.673, ал.3 ТЗ.

 

Кредиторът "АГРОСТРОЙ 79" ЕООД, с размер на прието вземане 1 159 350 лв. - 16,19%, който се  представлява от адв.Ч., с изрично пълномощно от 21.06.2016 г., приложено по делото.

 

Кредиторът "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, с размер на прието вземане 14 274.54 лв., или 0.19 %, който се представлява от ю.к.А.И., с изрично пълномощно.

 

Кредиторът "НАП" ГР.СОФИЯ, с размер на прието вземане 42 393,15лв., или 0,59%, който се представлява от С.П.П. - старши инспектор по приходите с юридическо образование и юридическа правоспособност, с изрично пълномощно №674/01.12.2016 г.

 

Кредиторът "Ц." ЕООД, с размер на прието вземане 5943168 лв., или 83%, който се представлява от адв.В.Ч., чрез преупълномощаването му от адв.И. Т. Ц., вписан в САК, с пълномощно от 01.12.2016 г.

 

За длъжника „СКОРПИО" ООД, със седалище и адрес на управление с.Големо Бабино, общ.Криводол, обл.Враца, ул."Волга" №18, ЕИК 111579770 представител не се явява.

 

Постоянният синдик - Й.Б.А. се явява на събранието на кредиторите.

 

СЪДЪТ по несъстоятелността приема, че съгласно изискванията на чл.676, ал.1 от ТЗ събранието на кредиторите е ЗАКОННО и може да бъде проведено и да взема валидни решения. Спазена е разпоредбата на чл.169, ал.4 ТЗ - кредиторите са призовани чрез вписване на решението в Търговския регистър, като е спазен 7-дневният срок преди събранието.

 

Във връзка с техническото обезпечаване на провеждането на събранието на кредиторите беше разяснен реда за провеждането му. Всеки редовно представен кредитор от допуснатите да участват и гласуват в събранието кредитори ще гласува след поименното му повикване при спазване на поредността от Списъка на кредиторите с приети вземания, които имат право на глас в събранието на кредиторите по чл. 673 ал.2 ТЗ, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящия протокол.

 

Гласуването може да бъде с "да", "не", "въздържал се". За взето се смята това решение, което е взето с обикновено мнозинство, съгласно чл.676, ал.3 ТЗ. Вотът "въздържал се" в рамките на това събрание се приравнява по правни последици на вота "против".

 

Съгласно чл.674, ал.2 ТЗ Дневния ред на събранието е по чл.677, т.8 ТЗ.

 

Подложи се на гласуване дневния ред:

Кой как гласува:

Всички кредитори гласуват "за".

 

СЪДЪТ обяви резултата от гласуването: Със 100% от гласовете дневния ред се счита за приет.

 

Събранието на кредиторите пристъпва към разглеждане на първа точка от дневния ред:

 

Бяха направени предложения за определяне на реда и начина за осребряване имуществото на длъжника, метода и условията на оценка на имуществото, избора на оценители и определянето на възнаграждението им, както следва:

 

адв.Ч.: От името на кредиторите "АГРОСТРОЙ 79" ЕООД и "Ц." ЕООД, които сумарно представляват 99.19% от приетите вземания, гласувам вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на „СКОРПИО" ООД да бъдат продадени по реда на чл.717 и сл. ТЗ и евентуално чрез пряко договаряне, ако не бъдат реализирани на първите два търга, по пазарни цени определени от лицензиран оценител, по избор на синдика, при възнаграждение за оценителя до 500 лв., платим от масата на несъстоятелността. При липса на средства за заплащане възнаграждението на оценителя, кредиторът с най-голямо вземане "Ц." ЕООД ще осигури необходимите средства.

 

"НАП", ЧРЕЗ С. П.: Упълномощена съм да предложа и гласувам вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността да се продават от синдика като цяло или на обособени части, като избора на синдика се определя от достигането на по-висока продажна цена. Оценката да се извърши по метода на чистата стойност на активите, по отделно за всеки един актив и по метода на ликвидационната стойност на активите, по отделно за всеки един актив, като при оценяването да не се вземат предвид разходите за ликвидация на оценяваните активи. Предоставям на синдика да избере оценител и размера на възнаграждението по свое усмотрение.

 

  "ПИБ" - ю.к.А.И.: С оглед на минималния размер на вземанията на "ПИБ" подкрепям предложението направено от мажоритарния съкредитор.

 

Съобразно получените резултати от проведеното гласуване по определяне на метода и условията на оценка на имуществото на длъжника се приема предложението, а именно:вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на "СКОРПИО" ООД да бъдат продадени по реда на чл.717 и сл. ТЗ и евентуално чрез пряко договаряне, ако не бъдат реализирани на първите два търга, по пазарни цени определени от лицензиран оценител по избор на синдика, при възнаграждение за оценителя до 500 лв. платим от масата на несъстоятелността. При липса на средства за заплащане възнаграждението на оценителя, кредиторът с най-голямо вземане "Ц." ЕООД ще осигури необходимите средства, на кредиторите, представлявани от адв. Ч. и ю.к.А.И. - 99.41 %

 

След проведеното обсъждане и гласуване по първа точка от дневния ред СЪБРАНИЕТО НА КРЕДИТОРИТЕ

 

                   Р Е Ш И :

Вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на "СКОРПИО" ООД да бъдат продадени по реда на чл.717 и сл. ТЗ и евентуално чрез пряко договаряне, ако не бъдат реализирани на първите два търга, по пазарни цени определени от лицензиран оценител по избор на синдика, при възнаграждение за оценителя до 500 лв. платимо от масата на несъстоятелността. При липса на средства за заплащане възнаграждението на оценителя, кредиторът с най-голямо вземане "Ц." ЕООД ще осигури необходимите средства.

На синдика Й.Б.А. да се изпрати по електронен път копие от протокола от проведеното днес събрание.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 14.20 часа.

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                         СЕКРЕТАР: