Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр.Враца,27.12.2016 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  търговско          отделение в

публичното заседание на 13.12.2016 г., при закрити врати в състав:

 

Председател:Радослава С.

   

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар Л.Г.

като разгледа докладваното  от съдията Радослава С.

търговско         дело N105       по описа за 2016  год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Производството е по реда на но чл.625 ТЗ.

    Образувано е по молба на „ХИДРОМАТ" ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК040990720, със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 132, представлявано от А.К.М. - управител, чрез Адвокатско дружество „Георгиева, Фитковски и Тонев", чрез адв. С.Б., вписан в регистъра на адвокатите при АК-София,срещу:„АЙ ЕН ЕКС" ЕООД, с ЕИК 201549519, със седалище и адрес на управление: гр. Враца - 3000, област Враца,община Враца, ул. „Мито Хаджимицов" №8, представлявано от И.В.С. управител и едноличен собственик на капитала по чл. 625 ТЗ във вр. с чл. 608 ТЗ - за откриване на производство по несъстоятелност .

    Молителят твърди,че  по силата на Договор с регионален мениджър от 01.05.2011 год.,"Хидромат"ООД е възложил на дружество""АЙ ЕН ЕКС"ЕООД да организира и осъществи договарянето  и доставките на продуктите на „ХИДРОМАТ" ООД в района на Северна България (гр.Видин и гр. Враца) /наричан за краткост „Договора"/.

    Съгласно поетите с Договора ангажименти „ХИДРОМАТ" ООД се е задължило да предоставя на „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД материали, които последното е следвало да продава и реализира за сметка на „ХИДРОМАТ" ООД.

    Между страните е сключен и е произвел действие валиден договор с регионален мениджър за срок от три месеца, като в т. 6.2 е предвидено, че ако никоя от страните не уведоми писмено другата, че желае да прекрати договора до изтичане на тримесечния срок, договорът се продължава за срок от една година, т.е. до 01.08.2012г. По същество действалият между страните договор е бил такъв за търговско представителство, по отношение на прекратяването на който намира приложение чл. 47, ал. 4 ТЗ. След изтичане на срока на договора страните са продължили да изпълняват задълженията си по него, видно от представените приемо-предавателни протоколи, съгласно които молителят е предоставил на „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД хидроизолационни материали съответно на 06.11.2013г. и 28.11.2013г.

    В изпълнение на договорните си задължения, на 06.11.2013г. и на 28.11.2013г. „ХИДРОМАТ" ООД е предоставило и предало във фактическа власт на „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД хидроизолационни материали (подробно индивидуализирани в представени към настоящата молба приемо-предавателни протоколи с №21388/06.11.2013г. /битумни керемиди тип „пчелна пита" -бит.кер.пч.пита самозв.черв.-7пал.,отдушник спец.черен за бит.кер., XPS - Зсм 2500x600 Фибростир/ и №21654/28.11.2013г. / битумни керемиди тип „пчелна пита", цвят „кафяв антик" - бит.кер.пч.пита самаз.каф.антик/).

    Видно от приемо-предавателен протокол № 21388 / 06. 11. 2013 г.  са предадени от молителят на ответното дружество материали на стойност 10 188,64лв. с ДДС, а с Приемо-предавателен протокол № 21654/28.11.2013г. материали на стойност 10 260,43лв. Общата стойност на доставените материали възлиза на 20 449,07лв. с ДДС.

    Вследствие на констатираното неизпълнение на договорните задължения на ответното дружество, на 23.01.2014г. е извършена проверка на дейността му, като е установено, че „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД е продало предоставените с горепосочените приемо-предавателни протоколи материали. На същата дата (23.01.2014г.) между страните е подписан Протокол за прихващане на задължения за сумата от 1 560лв., вследствие на което търсимите от молителят „ХИДРОМАТ" ООД суми за предадени материали по процесните приемо-предавателни протоколи са били в общ размер на 18 889,01лв. За „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД протоколите са подписани от управителя и едноличен собственик на капитала на дружеството - Ивайло Симеонов, като дружеството не се е противопоставило на извършените действия след узнаването им, поради което на основание чл.301 ТЗ те са породили правни последици за него. Длъжникът не е оспорил истинността на представените протоколи. Посоченото е относимо и по отношение на подписания между страните протокол за прихващане на задължения.

    При така изложеното,молителят твърди,че ответникът е бил в неизпълнение на задълженията си по Договора,а съгласно т.6.4 във връзка с т.6.5 от същия, при наличието на неизпълнение от страна на регионалния мениджър, „ХИДРОМАТ" ООД има правото да го прекрати. При прекратяване се дължи връщане от страна на „АИ ЕН ЕКС" ЕООД на всички вещи, собственост на „ХИДРОМАТ" ООД, предадени на ответното дружество по силата на действалия между страните договор. Налице е разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на задълженията на ответника, с което отпада облигационната връзка между страните, съответно предадените във връзка и по повод изпълнение на Договора вещи /стоки и материали/ са при отпаднало основание.

    С оглед допуснатото виновно неизпълнение на договорните задължения на „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД, с писмо, получено от ответното дружество на 28.03.2014г., „ХИДРОМАТ" ООД го уведомява, че разваля сключения между тях на 01.05.2011г. договор с регионален мениджър, като въпреки изрично отправената покана за заплащане равностойността на предадените и реализирани материали, плащане не е постъпило.

    Вследствие на допуснатото неизпълнение, за „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД възникнало задължение да заплати паричната равностойност / цената/ на доставените материали по разваления договор в размер на 18 889лв. с ДДС, ведно с лихвите за забава. Дължимата от ответното дружество сума се установява и потвърждава и от Протокол за прихващане на задължения от 23.01.2014г., както и от счетоводните записвания в счетоводните книги на „ХИДРОМАТ" ООД.

    За събиране на вземането си срещу неизправния търговец молителят е предприел съдебни действия като е предявил иск пред Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация, въз основа на който е образувано в.а.д. № 22/2014г. Решаващият орган постановил,решение по предявения им спор на 02.02.2015г. като приел, че претенцията е напълно доказана в предявения размер, поради което уважил като основателен и доказан предявения с исковата молба иск за паричната равностойност на получените от „АИ ЕН ЕКС" ЕООД материали в размер на 18 889.07 лева съгласно чл. 284, ал. 2 ЗЗД във връзка с чл. 288 и чл. 355 ТЗ, ведно със законната лихва върху нея от деня на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане.

    След постановяване на Решението на Търговски арбитражен съд при Националната юридическа фондация по горепосоченото в.а.д. № 22/2014г. с което решаващият орган осъжда „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД да заплати на „ХИДРОМАТ" ООД сумата от 18 889 лева, явяваща се паричната равностойност на полученото но договор с регионален мениджър от 01.05.2011г., ведно със законната лихва за забава на основание чл. 86 ЗЗД, считано от 23.06.2014г. до окончателното плащане на сумата,молителят се снабдил с Изпълнителен лист от 23.04.2015г., издаден от Софийски градски съд, VI-12 състав по т.д. № 1494/2015г.

    На 11.05.2015г„ въз основа на издадения  изпълнителен лист било образувано изпълнително дело № 447/2015г. по описа на Частен съдебен изпълнител Мария Цачева, peг. №840 с район на действие - Софийски градски съд.

    Молителят твърди,че и към момента на депозиране на настоящата молба „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД не е изплатило задълженията си.

    Поддържа,че ответното дружество „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД е в състояние на неплатежоспособност по смисъла на чл. 608, ал. 1 от ТЗ,поради невъзможност да изпълни изискуеми парични задължения към „ХИДРОМАТ" ООД, произтичащи от търговска сделка - сключен Договор с регионален мениджър от 01.05.2011г.

    Задълженията на „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД към молителя, произтичащи от описания договор са изискуеми изцяло, съгласно описаните по-горе обстоятелства и са установени с Решението по в.а.д. № 22/2014г. на Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация.

    Сумата от 18 889 лева, явяваща се парична равностойност на получено по договор с регионален мениджър от 01.05.2011г., ведно със законната лихва за забава на основание чл. 86 ЗЗД, присъдена с решението на Арбитражния съд, въз основа на което се е снабдил с изпълнителен лист и е образувал изпълнително производство, не е заплатена към момента.

    Това дава основание на молителя да твърди,че от 23.01.2014г. длъжникът „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД е в състояние на неплатежоспособност, като не е в състояние да изпълни свое изискуемо парично задължение по търговска сделка - произтичащо от Договор с регионален мениджър от 01.05.2011г.

    Според него налице са материалноправните предпоставки за откриване на производството по несъстоятелност на „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД, с ЕИК 201549519.

    Сезира съда с искане,след като установи обстоятелствата, на които се основава молбата и като констатира неплатежоспобността, съответно при условията на алтернативност - свръхзадължеността на „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД,да постанови решение по чл. 630, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл.608 от ТЗ, с което да открие производство по несъстоятелност на „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201549519, със седалище и адрес на управление: гр. Враца - 3000, област Враца, община Враца, ул. „Мито Хаджимицов" № 8, представлявано И.В.С. - управител и едноличен собственик на капитала, както и да обяви неплатежоспособността/алтернативно свръхзадължеността на „АЙЕН ЕКС" ЕООД и да определи за начална дата на неплатежоснособността/алтернативно свръхзадължеността/                                                                                              23.01.2014г.

    Моли съда да определи дата за първо събрание на кредиторите на „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД.

    Ответникът не е взел становище по подадената молба и изготвения от съда доклад.

    След преценка на събраните по делото доказателства,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

    "АЙ EН ЕКС" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201549519.

    По правно организационната си форма - капиталово търговско дружество, „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД има качеството търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, г. 1 от ТЗ, и спрямо него е допустимо откриване на производство по несъстоятелност - чл. 608, ал. 1 от ТЗ.

    „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД има изискуеми парични задължения към молителят„ХИДРОМАТ" ООД - кредитор на вземането, произтичащо от търговска сделка - Договор с регионален мениджър от 01.05.2011г.

    Действалият между страните Договор с регионален мениджър от 01.05.2011г. е абсолютна търговска сделка - търговско представителство по смисъла на чл. 1, ал. 1, т. 4 от ТЗ, доколкото основен предмет на договора е организация и продажба на стоки на "ХИДРОМАТ" ООД на територията на Северна България (гр.Видин и гр.Враца).

    Видно от Удостоверение с изх. №6805/26.05.2016г., издадено по образуваното от молителя „ХИДРОМАТ" ООД срещу длъжника „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД ИД 447/2015г. от ЧСИ Мария Цачева, с peг. № 840 на КЧСИ, с район на действие - Софийски градски съд, по делото няма събрани и изплатени суми за удовлетворяване вземането на взискателя, като към 26.05.2016г. общият размер на задължението е в размер на 29 265.06 лева. Поканата за доброволно изпълнение  е изпратена за връчване по делегация на основание чл. 18,ал.6 от  ЗЧСИ на ЧСИ Георги Борисов,рег.№722,с район на действие ОС-Враца,като на 01.06.2015 год. е залепено уведомление по чл.47 от ГПК на адреса,посочен в ТР,като седалище и адрес на управление на дружество.

    От извършеното имуществено проучване по делото не е открито недвижимо имущество, върху което да се насочи принудително изпълнение. По делото са наложени следните обезпечителни мерки: наложени са запори върху банковите сметки на длъжника, открити във всички офиси и клонове в страната на следните банки: „Банка ДСК" ЕАД, „Уникредит Булбанк" АД, „Търговска банка Д" АД, „Банка Пиреос България" АД, както и е наложен запор върху МПС, собственост на длъжника, а именно: „Хюндай X 1", с peг. № ВР7492ВК и запор на вземанията на длъжника от следните контрахенти: „Инекс Трейд" ЕООД, „Опал 84" АД и Община Враца. Към момента по банковите сметки, открити на името на дружеството няма наличности, а от получените от третите задължени лице отговори се установи, че нямат задължения към „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД.

    Съгласно постъпило Удостоверение но чл. 191 ДОПК от ТД на НАП Велико Търново с вх. № 9728/30.06.2015г. длъжникът има публични задължения в размер на 59 585.99 лева.

    Молителят поддържа,че на 23.01.2014г. /датата на подписване на протокол за прихващане, съгласно който законният представител на "АЙ ЕН ЕКС" ЕООД признава задължението към молителя и поема ангажимент да изплати същото/, дружеството е изпаднало в неплатежоспособност.

    Моли съда да определи дата за първо събрание на кредиторите на „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД.

    Съдът разпредели доказателствената тежест,като указа на  молителя,че в негова тежест е да докаже,че притежава непогасено изискуемо парично задължение по договора,който е представил  и че длъжникът е спрял плащанията.

    Съдът разпредели доказателствената тежест,като указа  на длъжника-ответник по молбата,че в негова тежест  е да обори презумпцията по чл.608,ал.2 ТЗ като докаже ,че е изпълнил задължението си или че разполага с имущество достатъчно за покриване на задълженията му без опасност за интересите на кредиторите.

    В проведеното на 13.12.2016 год. съдебно заседание „ХИДРОМАТ" ООД,ЕИК040990720, със седалище и адрес на управление гр. София,чрез адв.Б. САК поддържа молбата си.

    Длъжникът АЙ ЕН ЕКС" ЕООД, с ЕИК 201549519, със седалище и адрес на управление: гр. Враца - 3000, област Враца,община Враца, ул. „Мито Хаджимицов" №8, представлявано от И.В.С.,редовно и своевременно призован по реда на чл.50 ал.2 ГПК,не се представлява.

    За извършването на експертен анализ на икономическото състояние на длъжника по делото е допусната и изслушана специализирана съдебно-счетоводна експертиза,чието заключение не се оспорва от страните и се възприема от съда.

    Вещото лице е установило,че основната дейност от която дружеството реализира приходите си е :КИД 4391-специализирани строителни дейности-покривни работи. Счетоводството на търговеца е водено некоректно и на експертизата не са предоставени банкови извлечения от действащата разплащателна сметка на дружеството.То е извършило анализ на плащанията само на база на постъпленията и плащанията в брой.За периода 01.01.2016 г. до 30.06.2016 год.приходите на длъжника от продажба на услуги и материали са в общ размер на 12 936.67 лв.За същия период не е извършвал плащания на публичноправни задължения.

    Вещото лице е посочило,че счетоводството на длъжника е водено некоректно.

    Задълженията на длъжника към кредитора инициирал производството са в размер на 29 265.06 лв.Съгласно Удостоверение по чл.191 от ДОПК издадено от ТД на НАП Велико Търново-офис Враца с изх.№0603716062285210/23.11.2016 год. длъжникът има публични задължения в размер на 82 477.42 лв.Към 30.06.2016 год.длъжникът притежава дълготрайни активи на стойност 11 934.01 лв. и балансова стойност 3325.42 лв.

    В таблица №8 вещото лице е показало структурата и балансовата стойност на активите и пасивите към 30.06.2016 год.Сумата на актива е 433 хил. лв.,а на пасива 433 х.лв.

    Длъжникът притежава лек автомобил Опел Зафира и товарен автомобил "Хюндай.

    Установява се,че финансовия резултат на търговеца за предходните три години е положителен.

    Финансовият отчет изготвен към 31.12.2013 г. приключва на печалба от дейността в размер на 119 хил.лв.,амортизационни отчисления 2 хил.лв. и корпоративен данък върху печалбата 12 хил.лв..Реализираната печалба през 2014 г. преди облагане с корпоративен данък е в размер на 138 хил.лв.Приходите от дейността през 2013 год. са 448 хил.лв.,а през 2014 г. са 372 хил.лв.и са отразени в таблица №10.Разходите от дейността са  през 2013 329 хил.лв.,а през 2014 г.-234 хил.лв.

    Структурата и балансовата стойност на активите и пасивите към 31.12.2013 г. и 31.12.2014 год. са както следва:сумата на актива за 2013 г. е 280 хил.лв.,а през 2014 г. е в размер на 402 хил.лв.,сумата на пасива е в същите стойности.Резултатите от дейността на дружеството за 2015 год. са положителни-реализирана е печалба в размер на 3хил.лв.,като реализираната печалба към 30.06.2016 г. е в размер на 2 хил.лв.Приходите от дейността за 2015 год. са в размер на 91 хил.лв.,а към 30.06.2016 год. 13 хил. лв.Разходите от дейността са съответно през 2015 г. 88 хил.лв. а към 30.06.2016 год. 11 хил.лв.

    Балансовата стойност на активите и пасивите към 31.12.2015 год. и през 2016 год. са:сумата на актива е 428 хил.лв.  през 2015 год. и 433 хил.лв. през 2016 год.,като стойностите на пасива са същите.

    Размерът на задълженията с настъпил падеж са отразени в таблица №17 и са в общ размер на 82 477.42 лв.-главници и лихви.Общият размер на задълженията към НАП е  161 980.70 лв. главници и лихви.

    Равнището на платежоспособност се характеризира преди всичко с показателите за ликвидност.Степента на ликвидност това е способността на активите да се превърнат в пари/най-ликвидния актив/.

    Към 30.06.2016 год.коефициента на обща ликвидност е 5.06 и показва,че с наличните краткотрайни активи в размер на 430 хил.лв. дружеството може да изплати около 505.88 %,на бърза ликвидност е 4.93 и показва,че с наличните краткосрочни вземания и парични средства в размер на 419 хил.лв. дружеството може да покрие около 492.94% от краткосрочните си задължения в размер на 85 хил.лв.,на незабавна ликвидност е 4.35,на абсолютна ликвидност е 4.35 и показва,че с наличните парични средства в размер на 370 хил.лв. дружеството може да заплати около 435.29% от краткосрочните си задължения.Те се изчисляват със стойността на  краткотрайните активи.За да може дружеството  да посрещне краткосрочните си задължения,то краткотрайните активи трябва да бъдат поне равни на задълженията,т.е съотношението трябва да има стойност по-голяма  или равна на 1-ца.

    Свързани с показателите за ликвидност са и показателите за финансова автономност и задлъжнялост.Те са количествени характеристики на степента на финансова независимост  на търговеца от кредиторите,т.е степента на използване на привлечения капитал.

    Към 30.06.2016 год. коефициентът на финансова автономност е 1.78 и това означава,че търговеца е в състояние със собствен капитал да погаси пасивите си/привлечения капитал/.

    Към 30.06.2016 г. коефициентът на задлъжнялост е под 1-ца и това показва,че търговецът е в състояние със собствени средства да погасява задълженията си към кредиторите.

    Коефициентите на рентабилност показват способността на дружеството да създава резултат/печалба/загуба/,чрез ангажирания от вложените ресурси.Те са количествени характеристики  на ефективността на приходите от продажби,собствения капитал ,пасивите и реалните активи на предприятието .Показват и темповете на възвращаемост на капитала.Към 30.06.2016 год. те са отрицателни величини и показват ,че финансовия резултат на търговеца е загуба.Към датата на изготвяне на експертизата дружеството продължава да извършва  търговска дейност.Продължава да реализира приходи и отчита финансов резултат.Към 29.11.2016 год.  има  назначени на трудов договор 7 бр. раотници и служители.Реализираните приходи за периода от 01.01.2016 год. до 30.06.2016 год. са в размер на 12 936.67 лв. и с тях не могат да бъдат покрити съществуващите задължения към кредиторите.Преобладаващата част от тях са публични задължения към държавата произтичащи от  търговската дейност на дружеството.

    Към 30.06.2016 год. стойността на дълготрайните материални активи и текущите /краткотрайни/ активи е 433 хил.лв.,а стойността на краткосрочните задължения е в размер на 210 хил.лв.Въпреки,че паричните средства са източник за погасяване на задълженията към държавата и кредиторите, налице е спиране на плащанията на публични задължения по търговски сделки.Плащанията към доставчици са само на каса от натрупаната касова наличност.

    На експертизата не са представени банкови извлечения от действаща банкова сметка ***,за да се проследят плащанията извършени по банков път.

    По счетоводен баланс към 30.06.2016 год. търговеца разполага с активи на стойност 433 хил.лв.,краткосрочните задължения са в размер на  210 хил.лв.Най-бързоликвидния актив ,с който дружеството разполага са парични средства в размер на 370 хил.лв

    Размерът на задължението на длъжника по Договор за регионален мениджър от 01.05.2011 год. е в размер на 20 449.07 лв.

    В Таблица №31 вещото лице е дало стойността на показателите за ликвидност през периода 2011,2012,2013 и 2014 години.Всички те са много над единица.Такива са и с включените задължения към НАП,ЧСИ и "Хидромат".Това показва,че собствените средства многократно превишават краткосрочните задължения,краткотрайните активи значително надвишават краткосрочните задължения,а краткосрочните вземания и парични средства могат да осигурят бърза ликвидност,незабавна ликвидност,абсолютна ликвидност.

    За разглежданите периоди 2011-2015 г.включително коефициентите за рентабилност имат положителни стойности,тъй като реализираните финансови резултати са положителни и всеки показател показва темп на възвращаемост на капитала.Към 30.06.2016 год. коефициентите за рентабилност имат отрицателни стойности,тъй като реализираните финансови резултати са отрицателни.

    За разглежданите периоди:2011,2012,2013,2014,2015 и 2016 год. коефициентът на финансова автономност е над норматива възприет в практиката 0.33 т.е дружеството има финансова автономност и не е зависимо от кредиторите си.То разполага с достатъчно  краткотрайни активи за изплащане на текущите си задължения.Коефициентите на задлъжнялост за разглежданите периоди  са с положителни стойности и показват независимост на дружеството от кредиторите и възможност да се разплаща в рамките на една години.

    В обясненията си в проведеното на 13.12.2016 год. съдебно заседание вещото лице пояснява,че счетоводството на търговеца е водено некоректно.За периода 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. има разплащания само на каса.За предходните периоди вещото лице е работило  по счетоводните баланси и парични потоци,които са публикувани в търговския  регистър.Положителните коефициенти се дължат на огромната касова наличност.Тя е натрупана ,както следва:към края на 2012 год. е била 71 000 лв.,към края на 2013 г.-199 000 лв.,към края на 2014 год.-334 000 лв.,към края на 2015 год.-370000 лв.,към 30.06.2016 год. е около 370 000 лв.Вещото лице е взело тези данни от счетоводните баланси и парични потоци,които са публикувани.Длъжност -касиер в  справките за длъжностите няма.Касова книга не е представена на вещото лице.Управителят на дружеството е забранил на счетоводителката обслужваща търговеца да предостави данни на вещото лице след 30.06.2016 год.Вещото лице обяснява,че ако я няма тази касова наличност,абсолютно всички коефициенти ще са под единица.Ако се изготви заключение без тази касова наличност,дружеството би изпаднало в неплатежоспособност към 2014 год.Задълженията като просрочени ще бъдат много по-големи отколкото наличните краткортрайни активи.Дружеството почти не разполага с краткотрайни активи.

    При така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

    Съдът,като отчете факта,че длъжникът не изпълни вмененото му от съда задължение по реда на чл.190 ал. 1 от ГПК вр. с чл. 628, ал. 2 от ТЗ ,да представи заверен препис от одитиран годишен финансов отчет към 30.09.2016г., баланс, опис и оценка на активите и пасивите към датата на подаване на настоящата молба, както и списък на кредиторите с посочване вида, размера и обезпеченията на вземанията им,както и че му беше указано,че при непредставянето им носи последиците по чл.161 ГПК,а именно:съдът може да приеме за доказани фактите,за които създава затруднение за събиране на доказателства,приема,че тази касова наличност съществува само документално,но не и реално.В съответствие с разпределената доказателствена тежест длъжникът-ответник по молбата,следваше да обори презумпцията по чл.608,ал.2 ТЗ като докаже ,че е изпълнил задължението си или че разполага с имущество достатъчно за покриване на задълженията му без опасност за интересите на кредиторите,което той не спори.Напротив той не оказа дължимото съдействие на вещото лице за установяване на икономическото му състояние,като не представи изискуемите се за това документи.

    Съгласно чл.607а,ал.1 ТЗ производство по несъстоятелност  се открива за търговец,който е неплатежоспособен.В текста са определени две кумулативно дадени предпоставки-длъжника да има качеството търговец по смисъла на ТЗ и да е неплатежоспособен.Легална дефиниция на неплатежоспособността като състояние на търговеца е дадена в разпоредбата на чл.608,ал.1 ТЗ,според която неплатежоспособен е търговец,който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините,свързано с търговската му дейност,или задължение по частно държавно вземане.В ал.2 е посочено,че неплатежоспособността се предполага,когато длъжникът е спрял плащанията,а според ал.3-неплатежоспособност може да е налице и когато длъжникът е платил,или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори.

     От представените по делото доказателства -удостоверение за актуално състояние се установява качеството търговец на  молителят,кредитор е на ответника с изискуеми вземания,произтичащи от търговска сделка,поради което и същият е активно легитимиран да иска откриване на  производство по несъстоятелност/чл.608 ал.1 от ТЗ и чл.625 ТЗ/.

     Установява се по безспорен начин от събраните доказателства наличието на изискуемо парично задължение , произтичащо от облигационен договор безспорно установено по своя размер.

     От заключението на вещото лице се установява и втората предпоставка-неплатежоспособност на търговеца.

    Съдът приема,че за дата на неплатежоспособността следва да се приеме датата 23.01.2014 год.,тъй като към тази дата коефициентът обща ликвидност пада под 1,както и че към тази дата коефициентите на финансова автономност и коефициента на задлъжнялост са отрицателни величини,поради отрицателната стойност на собствения капитал.Към тази дата длъжникът калкулира задължения,които формират коефициентите на ликвидност, определящи невъзможността същия да изпълни задълженията си.Затрудненията имат необратим характер.

    С оглед горното ,съдът приема, че е осъществен съставът на чл.630 ал.1 от ТЗ и липса на пречки по чл.631 ТЗ,молбата за откриване на  производството по несъстоятелност на основание неплатежоспособност следва  да се уважи.Забавата на длъжника,проявена чрез спиране на плащанията към кредиторите му,каквото  бе установено  в настоящото производство,предполага състояние на неплатежоспособност, съгласно чл.608 ал.2 от ТЗ.Тежестта да обори тази законова  презумпция лежи върху длъжника,който следва да представи в производството по несъстоятелност доказателства,обуславящи извод за временни затруднения за извършване на тези плащания или ,че разполага с достатъчно имущество за покриване на задълженията си,без опасност за интересите на  кредиторите/аргумент от чл.631 ТЗ/.Длъжникът не представи такива доказателства.Напротив той възпрепятства експертизата да установи действителното му финансово състояние.

    С оглед горното,съдът намира за безспорно доказано,че длъжникът е в състояние  на неплатежоспособност по смисъла на чл.608 от ТЗ,тъй като не е в състояние да изпълни свои изискуеми парични задължения по търговски сделки,а както бе установено и публичноправни задължения,свързани с търговската му дейност.

    Доколкото съдът приема за доказано изпадането на длъжника в неплатежоспособност,като основание за откриване на производство по  несъстоятелност,то не следва да се произнася по алтернативно предявеното основание-свръхзадълженост.

    С оглед поведението на длъжника в производството,съдът приема,че следва да постанови решението си при условията на чл.635 ал.2 ТЗ.

     Мотивиран от горното и на основание чл.630 ал.1 т.1 от Търговския закон във вр. с чл.632 ал.1 от ТЗ,ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                 Р Е Ш И :

 

    ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД, с ЕИК 201549519, със седалище и адрес на управление: гр. Враца - 3000, област Враца,община Враца, ул. „Мито Хаджимицов" №8, представлявано от И.В.С. управител ,при условията на чл.607 а ал.1 ТЗ-неплатежоспособност.

    ОПРЕДЕЛЯ начална дата на неплатежоспособността на „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД, с ЕИК 201549519, със седалище и адрес на управление: гр. Враца - 3000, област Враца,община Враца, ул. „Мито Хаджимицов" №8, представлявано от И.В.С. управител  23.01.2014 год.

    ОТКРИВА производство по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ по отношение на   „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД, с ЕИК 201549519, със седалище и адрес на управление: гр. Враца - 3000, област Враца,община Враца, ул. „Мито Хаджимицов" №8, представлявано от И.В.С. управител .

    ПОСТАНОВЯВА ОБЩА ВЪЗБРАНА И ЗАПОР върху имуществото  на длъжника „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД, с ЕИК 201549519, със седалище и адрес на управление: гр. Враца - 3000, област Враца,община Враца, ул. „Мито Хаджимицов" №8, представлявано от И.В.С. управител .

    ЛИШАВА ДЛЪЖНИКА „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД, с ЕИК 201549519, със седалище и адрес на управление: гр. Враца - 3000, област Враца,община Враца, ул. „Мито Хаджимицов" №8, представлявано от И.В.С. управител от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото,включено в масата на несъстоятелността и ПРЕДОСТАВЯ ТОВА ПРАВО НА СИНДИКА на основание чл.635 ал.2 ТЗ.

    НАЗНАЧАВА за временен синдик Е.В.Т. ЕГН **********,сл.адрес ***, моб.телефон 0898788186,който е представил по делото декларация-съгласие по чл.656 от ТЗ с текущо месечно възнаграждение в размер на 800.00 лв.

    ОПРЕДЕЛЯ за дата на встъпване на временния синдик 01.01.2017 год.

    УКАЗВА на временния синдик след встъпването си в длъжност да предприеме необходимите действия по спиране на съдебните и изпълнителни производства на основание чл.637 и чл.638 от ТЗ.

    СВИКВА ПЪРВО СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ „АЙ ЕН ЕКС" ЕООД, с ЕИК 201549519, със седалище и адрес на управление: гр. Враца - 3000, област Враца,община Враца, ул. „Мито Хаджимицов" №8, представлявано от И.В.С. управител  на 24.01.2017 г.от 14:00 ч. в Съдебна палата-гр.Враца,бул."Христо Ботев "№29,2-ри етаж, при ДНЕВЕН РЕД:

    1.Изслушване доклад на временния синдик по чл.668 т.3 от ТЗ.

    2.Избор на постоянен синдик,определяне на възнаграждението му.

    3.Избор на комитет на кредиторите.

    ЗАДЪЛЖАВА на осн.чл.688 от ТЗ временния синидк в 14 -дневен срок от постановяване на решението да ИЗГОТВИ:списък на кредиторите по данни от търговските книги на длъжника,в който посочва  размера на техните вземания,да представи заверено извлечение от търговските книги,писмен доклад за причините на неплатежоспособността,състояние на имуществото и взетите мерки за неговото запазване,които списъци и доклад да представи в съда на разположение на кредиторите в посочения срок.

    ЗАДЪЛЖАВА на осн.чл.659 ал.2 от ТЗ временния синдик да представи не по-късно от 23.01.2017 год.ДОКЛАД за резултатите от предприетите от него действия по издирване и запазване на масата на несъстоятелността ,както и необходимия размер разноски по продължаване на движението на производството по несъстоятелност.

  РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в търговския регистър,съгласно чл.622 ТЗ.

  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Агенция по вписванията на основание чл.14 от ЗТР за вписване в търговския регистър.

  РЕШЕНИЕТО да се ВПИШЕ в книгата по чл.634 в ал.1 от ТЗ.

  ПРЕПИС от решението на основание чл.634 в ал.2 от ТЗ да се връчи на страните по делото.       

  РЕШЕНИЕТО,съгласно чл.613а,ал.1 ТЗ и чл.633 от ТЗ,подлежи на обжалване пред САС в седмодневен срок от вписването му в търговския регистър.

 

 

 

                         СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: