Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 129

                                          гр.Враца, 28.12.2016г.

 

 

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в съдебно заседание при закрити врати на 20.12.2016г., в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ИВАНОВА

 

         при участието на секретаря И.М. разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА т.д.№110 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производство по чл.625 от ТЗ.

         Образувано е по молба на "Първа инвестиционна банка"АД, ЕИК 831094393, със седалище и адрес на управление гр.София, бул."Драган Цанков"№37 за откриване на производство по несъстоятелност за "Данс Енерджи"ЕООД, ЕИК 200397123, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Лукашов"№11, ет.5. В молбата се твърди, че на 26.01.2009г. между страните е сключен договор за банков кредит №000СL-L-000020, по силата на който банката е предоставила условен кредит в размер на 11 000 000лв., предназначен за обезпечаване на плащанията по издадени от нея банкови гаранции, както и на вземанията на банката по предоставен на кредитополучателя овърдрафт за оборотни средства в размер на 2 000 000лв. С Анекс №1 от 27.07.2011г. страните се съгласили да удължат срока за усвояване на кредита до 31.01.2016г., както и крайния срок за погасяване до 31.01.2016г., като е прието допълнително обезпечение чрез поръчителство от "Ойл БГ"ООД. С Анекс №2 от 21.09.2012г. страните договорили промяна на предмета на кредита, а с Анекс №3 от 13.06.2013г. отново договорили промяна на предмета на кредита, както и такава на срока за усвояването му от 31.01.2016г. на 31.12.2015г. С Анекс №4 от 29.12.2015г. отново била договорена промяна на предмета на кредита, сумите по който да послужат освен за издаване на банкови гаранции и за обезпечаване на средствата, произтичащи от Договор №000LD-L-000707/29.12.2015г. за револвираща кредитна линия в размер на EUR4 090 335, в който като съдлъжници са встъпили "Ойл БГ"ООД и Д.А.К.. Крайният срок за издължаване по този договор е удължен до 30.09.2021г., съответно крайният срок за погасяване е променен на 31.10.2021г.

         В молбата се сочи, че с нотариални покани, връчени на 17.05.2016г. и на 25.05.2016г. "Данс Енерджи"ЕООД и съдлъжниците са уведомени за дължимите към 11.04.2016г. суми по Договор за револвираща кредитна линия от 29.12.2015г. и са поканени в 5-дневен срок доброволно да ги изплатят. В поканата е посочено, че при липса на плащане банката ще стича целия кредит за незабавно и предсрочно изискуем и ще предприеме действия за събиране на сумите. На 30.05.2016г. кредитната линия е обявена за незабавно и предсрочно изискуема. Поради това, че до изтичането на определения в поканата срок за доброволно изпълнение суми за погасяване на дълга не са постъпили, на 01.06.2016г. и съобразно уговореното между страните в договор за банков кредит №000СL-L-000020/26.01.2009г. банката служебно е усвоила средствата от договора за кредит и е погасила задължения на длъжника и солидарните длъжници, произтичащи от  договора за револвираща кредитна линия от 29.12.2015г.

         С нотариални покани, връчени на 23.06.2016г., "Данс Енерджи"ЕООД и "Ойл БГ"ЕООД са уведомени за извършеното усвояване по кредита за дължимите към 01.06.2016г. суми по договора за банков кредит от 26.01.2009г. и анексите към него и са поканени в 30-дневен срок доброволно да ги погасят. В молбата се сочи, че към 10.10.2016г. задълженията на длъжника по договора за банков кредит от 26.01.2009г. и анексите към него са общ размер 8 983 314.49лв. и за тях са издадени изпълнителни листове, въз основа на които са образувани изпълнителни дела. От това, че длъжникът е спрял плащанията и с оглед презумпцията по чл.608, ал.2 от ТЗ, молителят черпи аргумент, че същият е неплатежоспособен. Прави искане за дружеството да бъде открито производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност, алтернативно- поради свръхзадълженост.

         Представляван по пълномощие от адв.П. ***, длъжникът признава, че е изпаднал в състояние на неплатежоспособност.

         От събраните по делото доказателства се установява следното:

         С молбата на "Първа инвестиционна банка"АД е представен Договор №000СL-L-000020/26.01.2009г., с който на "Данс Енерджи"ООД е предоставен банков кредит в размер на 11 000 000лв. за обезпечаване на плащанията по издадени от банката банкови гаранции по нареждане на кредитополучателя и за обезпечаване на вземанията на банката по предоставен на кредитополучателя овърдрафт  за оборотни средства в размер на 2 000 000лв. Договорено е, че средствата по предоставения кредит се усвояват служебно от банката при неизпълнение на което и да било от задълженията на кредитополучателя за плащане на суми по предоставените кредитни улеснения. Представени са анекси към договора за кредит, подписани на 27.07.2011г., 21.09.201г., 13.06.2013г. и 29.12.2015г.

         Представен е Договор за револвираща кредитна линия №000LD-L-000707/29.12.2015г., с който "Първа инвестиционна банка"АД е предоставила на "Данс Енерджи"ООД кредитна линия в размер на EUR4 090 335 и анекси към договора от 29.12.2015г.

         Представена е нотариална покана, връчена на длъжника на 17.05.2016г. чрез нотариус Милена Георгиева, рег.№622 на НК, с която "Данс Енерджи"ООД е уведомено, че задълженията му по договора за револвираща кредитна линия са в размер на EUR3 916 905.12 и е поканено в 5-дневен срок да ги погаси. Нотариални поканени са връчени и на съдлъжиците по договора.

         Чрез нотариус Димчо Ненов, рег.№092 на НК на длъжника е връчена нотариална покана, с която е уведомен, че задълженията му договора за банков кредит от 26.01.2009г. са в размер на 7 984 374.71лв. и е поканен да заплати сумата в 30-дневен срок.

         Представени са издадени в полза на "Първа инвестиционна банка"АД изпълнителни листове по ч.гр.д.№№3571/2016г., 3572/2016г. и 3573/2016г. на Сливенски районен съд.

         За извършването на експертен анализ на икономическото състояние на длъжника по делото е допусната и изслушана специализирана съдебно-счетоводна експертиза, чието заключение не се оспорва от страните и се възприема от съда.

         Вещото лице се произнася, че задълженията на длъжника са в размер на 29 954 771.05лв., като за целта е изготвило таблица с посочване на кредиторите и размера на вземанията им. При извършения преглед на първичните счетоводни документи и взетите въз основа на тях счетоводни записвания  в "Данс Енерджи"ЕООД вещото лице е установило, че съгласно подписано рамково споразумение и неизпълнени договорни ангажименти по договор за покупко-продажба на електроенергия на свободния пазар от 23.02.2016г. са начислени неустойки от "Енерговия"ЕООД в размер на 9 271 500лв., вземанията за които са цедирани на "Алми Арт"ЕООД с договор от 26.09.2016г. На 07.03.2016г. с решение на международния арбитражен съд при Сдружение "Алианс за правно съдействие" "Данс Енерджи"ЕООД е осъдено да заплати на "Ойл БГ"ЕООД сумата 10 000 000лв., представляваща неустойка по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 20.07.2015г., ведно със законната лихва и разноски по делото в размер на 598 136лв. При длъжника е осчетоводен договор за цесия, с който това вземане е прехвърлено на "Инвест"ЕООД. Експертизата е установила, че освен описаните задължения по предходните два абзаца "Данс Енерджи"ООД дължи на други свои партньори, отразени в таблицата, сумата 1 707 778.48лв., представляваща задължения за закупена ел.енергия, наеми, хонорари и др., като всички тези задължения са с настъпил падеж и са изискуеми.

         Въз основа на обявените в търговския регистър и представен по делото годишни финансови отчети вещото лице установява, че към 31.12.2014г. активите на дружеството са с балансова стойност 15 039хил.лв., към 31.12.2015г. - 8 883хил.лв., а към датата на подаване на  молбата - 1 169хил.лв..

         Експертизата е установила, че на 29.12.2015г. е регистрирано дъщерно дружество "Данс Енерджи Инвест"ЕООД, а на 27.05.2016г. едноличният собственик на капитала "Данс Енерджи"ЕООД е продало всичките си дялове от капитала на това дружество на физическо лице.

         Дружеството не притежава ценни книги и не е предоставяло дългосрочни заеми, не притежава недвижими имоти и моторни превозни средства. Същото разполага с дълготрайни активи - два персонални компютъра и три броя мобилни телефони.

         В нарочни таблици вещото лице е показало структурата на краткотрайните активи и вземанията на длъжника към 31.12.2014г., 31.12.2015г. и към датата на подаване на молбата. Изчислило е коефициентите за ликвидност към 31.12.2014г., 31.12.2015г. и към датата на подаване на молбата както следва: обща ликвидност - съответно 1.05, 0.98, 0.05; бърза ликвидност - съответно 1.05, 0.97, 0.05; незабавна ликвидност-съответно 0.00, 0.01, 0.01. Коефициентите за абсолютна ликвидност са еднакви с тези за незабавна ликвидност.

         За посочените по-горе периоди коефициентите за финансова автономност са съответно 0.05, -0.01, -0.95, което сочи, че съществуващите задължения не са достатъчно обезпечени с имущество на предприятието и е налице декапитализиран собствен капитал. За същите периоди коефициентите на задлъжнялост са съответно 18.76, -97.23, -1.05, което показва, че дружеството е натрупало загуби, многократно надвишаващи неговия капитал и е налице свръхзадълженост.

         В заключението са посочени финансовите резултати на дружеството към изследваните периоди и е направена констатация, че към датата на подаване на молбата краткосрочните му задължения са в размер на  23 946хил.лв., натрупана е загуба в размер на 22 778хил.лв. при балансова стойност на активите в размер на 1 170хил.лв.

         Вещото лице е установило, че плащанията на изискуемите задължения към "Първа инвестиционна банка"АД са спрени от момента на настъпване на тяхната изискуемост - съответно 30.05.2016г. и 01.07.2016г. Не са извършвани плащания и към другите двама основни кредитори "Алми Арт"ЕООД и "Данс Енерджи Инвест"ЕООД.

         При така установените факти по делото съдът достигна до следните правни изводи:

         За да бъде открито производство по несъстоятелност, следва да са налице всички елементи от сложния фактически състав, уреден в разпоредбите на чл.608, ал.1, чл.625, ал.1 и чл.631 от ТЗ, а именно:1. Да е подадена молба от някое от лицата, посочени в чл.625, респ. в чл.742, ал.2 от ТЗ; 2. Длъжникът да търговец по смисъла на чл.1 от ТЗ; 3. Да е налице изискуемо парично задължение, породено или отнасящо се до търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане; 4. Да е налице неплатежоспособност на длъжника по смисъла на чл.608, ал.1 от ТЗ или свръхзадълженост по чл.742, ал.1 от ТЗ; 5. Затрудненията на длъжника да не са временни, а състоянието на неплатежоспособност да е обективно и трайно, по аргумент от чл.631 от ТЗ. Анализът на доказателствата, събрани по делото, дава основание на съда да приеме, че предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност за "Данс Енерджи"ЕООД са налице.

         Неплатежоспособността по чл.608, ал.1 от ТЗ е обективно състояние, сочещо на невъзможност на длъжника да изпълнява своите изискуеми парични задължения. От заключението на изслушаната счетоводна експертиза се установяват коефициентите на ликвидност, финансова автономност и задлъжнялост, които сочат, че длъжникът не е в състояние да покрие краткосрочните си и текущи задължения с наличните краткотрайни активи, краткосрочни вземания и парични средства. Същото е изпаднало в пълна зависимост от кредиторите си и това икономическо състояние има траен характер. От това следва, че длъжникът е изпаднал в състояние на обективна и трайна неплатежоспособност. Това състояние обективно е налице от 31.12.2015г., от която дата показателите за икономическото му състояние трайно застават в позиция на несъответствие с нормалните стойности, определени от установените счетоводни величини.

         Изложеното дава основание на съда, че са налице предпоставките за постановяване на решение по чл.630, ал.1 от ТЗ.

         За временен синдик на дружеството следва да бъде назначен Светослав Енев Бакалов, регистриран в Списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици, който е представил нотариално заверено съгласие и декларация по чл.656, ал.1 и 2 от ТЗ, при текущо месечно възнаграждение в размер на 1 000лв.

         Следва да бъде свикано първо събрание на кредиторите с дневния ред по чл.672, ал.2 от ТЗ.

         Така мотивиран, и на основание чл.630, ал.1 от ТЗ Врачанският окръжен съд

 

 

 

                                      Р    Е    Ш    И  :

 

 

         ОБЯВЯВА неплатежоспособността на "ДАНС ЕНЕРДЖИ"ЕООД, ЕИК 200397123, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Лукашов"№11, ет.5 с начална дата 31.12.2015г. и ОТКРИВА производство по несъстоятелност.

         НАЗНАЧАВА за временен синдик Светослав Енев Бакалов, ЕГН **********, със служебен адрес гр.София, район Триадица, ул."Цар Асен"№10, ет.2, на когото ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение в размер на 1 000лв., платимо от масата на несъстоятелността, и дата на встъпване в длъжност - 05.01.2017г.

         ДОПУСКА обезпечение чрез налагане на запор и възбрана върху имуществото на длъжника.

         СВИКВА първо събрание на кредиторите, което ще се проведе в сградата на Окръжен съд-Враца на 31.01.2017г., 14ч., при следния дневен ред: 1.Изслушване на доклада на временния синдик по чл.668, т.2 от ТЗ; 2.Избор на постоянен синдик; 3.Избор на комитет на кредиторите.

         Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.

         Решението да се впише в книгата по чл.634в от ТЗ и препис от него да се изпрати на Агенция по вписванията за вписване в търговския регистър.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: