Р Е Ш Е Н И Е № 122

 

гр.Враца,19.12.2016 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд търговско           отделение в

публичното заседание на 13.12.2016 год.,при закрити врати       в състав:

 

Председател:Радослава Симеонова

   

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар Л.Г.

като разгледа докладваното  от съдията Радослава Симеонова

търговско         дело N118       по описа за 2016  год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Производството е по реда на чл.625 вр. с чл.608 вр. с чл.630 ТЗ.

    Образувано е по молба на „РИВОВ ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД, гр. Хасково, ж.к.“Орфей“,бл.42, вх.Г, ап.22, ЕИК: 126087458, представлявано от управителя С.Д.К., чрез адв. В.Ч. *** с адрес на кантората: гр. Враца, ул.“Лукашов“ № 10, ет.5, офис 502 -представител с изрично пълномощно против „ДАРЛИ 90“ ООД, гр.Враца, ул.“Търговска“№1, ет.1, ЕИК: 126531703, представлявано от В.П.М. - управител.

    Молителят твърди,че „Ривов Електроникс“ООД е кредитор на ответника „Дарли 90“ООД, гр.Враца със вземания от неизпълнена търговска сделка - договор за встъпване в дълг от 04.01.2016г., по силата на който ,Дарли 90“ООД встъпва в дълга на „Дарли“ООД, ЕИК: 126093009 към „Ривов Електроникс“ООД по договор за паричен заем от 10.10.2011г. и анекси към него от 24.11.2011г. и 20.12.2011г. Общият размер на задължението на ,Дарли 90“ООД към молителя е в размер на 1 993 522 лв.. разпределено както следва: 400 000 лв. главница, 35 600 лв. възнаградителни лихви по чл.4 от договора за паричен заем от 10.10.2011г. между „Ривов Електроникс“ЕООД и „Дарли“ООД, 977 922 лв. мораторна неустойка по чл.Ю от договора за паричен заем за периода 11.10.2014г. /падежът на задължението/ до 04.01.2016г. /датата на договора за встъпване в дълг/ както и мораторна неустойка по същият текст от договора за паричен заем, определена съгласно чл.1, ал.4 от договора за встъпване в дълг от 04.01.2016г. за периода 04.01.22016г. до 20.10.2016г. в размер на общо 580 000 лв.

    Поддържа се,че така описаното вземане е ликвидно и изискуемо, тъй като встъпилото лице е следвало да плати на молителя сумата от общо 1 413 522 лв. в срок до 30.06.2016г., съгласно чл.1, ал.4 от договора за встъпване в дълг. В ал.5 е договорено, че ако задължението не бъде платено изцяло в този срок, то встъпилото лице дължи на кредитора начислените за периода 04.01.2016г. - 30.06.2016г. лихви и неустойка съгласно договора за паричен заем, както и всички възникнали за в бъдеще вторични задължения от основания договор, в т.ч. натрупани лихви, неустойки, разноски и др. до окончателното удовлетворяване на молителя. С встъпването си в дълг ответникът придобива качеството на солидарен длъжник към молителя ведно с „Дарли"ООД.

    Молителят твърди,че въпреки настъпилите падежи, задълженията не са погасени.С това е обосновал правният интерес на „Ривов Електроникс"ООД да подаде настоящата молба за откриване на производство по несъстоятелност спрямо „Дарли 90“ ООД.

    Поддържа,че от информацията, с която разполага, счита че длъжника е изпаднал в състояние на трайна неплатежоспособност и дори е свръхзадължен, като размера на наличните пасиви надвишава по стойност активите му, т.е.  дружеството е декапитализирано. Освен това същото не обслужва редовно и в пълен размер текущите си задължения по търговски сделки и публичноправни задължения.

    Според молителят длъжникът е в трайно състояние на неплатежоспособност по смисъла на чл.608 от ТЗ, дори и свръхзадълженост /чл.742, ал.1 от ТЗ/. Последната е налице тогава, когато имуществото не е достатъчно за да покрие паричните задължения. Според информацията, с която разполага, „Дарли 90“ООД не разполага с достатъчно имущество за покриване на всички негови парични задължения към кредитори и следователно е и свръхзадължено. Липсват достатъчно финансови средства за покриване, както на ликвидните и изискуеми вземания, така и на текущи такива. Твърди,че ответникът продължава да осъществява незначителна по обем търговска дейност с алкохолни и безалкохолни напитки, но очевидно приходите от нея са недостатъчни да покрият натрупаните задължения към кредитори, не само към „Ривов Електроникс“ООД.

    При наличните пасиви и трайно установените ниски приходи от търговска дейност, според молителят няма практическа възможност за погасяване на съществуващите задължения.

    С оглед на горното и на основание чл.625, вр. с чл.629, ал.2 и чл.630, ал.1 от ТЗ сезира съда с искане, след като се увери в основателността на молбата , да постанови решение, с което:да обяви неплатежоспособността , съответно свръхзадължеността на „Дарли 90“ООД, гр. Враца, ул.“Търговска“ №1, ет.1, ЕИК: 126531703 и да определи началната й дата,да открие производство по несъстоятелност спрямо „Дарли 90“ООД, гр. Враца, ул.“Търговска“№1, ет.1, ЕИК: 126531703,да назначи временен синдик,да допусне обезпечение чрез налагане на запор, възбрана или други обезпечителни мерки върху имуществото на длъжника,да определи  датата на първото събрание на кредиторите.

    Сезира съда с алтернативно искане:в случай, че в резултат на изследване на икономическото състояние на длъжника съдът достигне до извода, че наличното му имущество е недостатъчно за покриване на началните разноски, моли на основание чл.629б, ал. 1 от ТЗ да се определи сума, която трябва да бъде предплатена в даден от съда срок от лицата по чл.625 или от друг кредитор, за да бъде открито производство по несъстоятелност.

    В случай, че началните разноски не бъдат предплатени по реда на чл.629б, моли на основание чл.632, ал.1 от ТЗ да се постанови решение,с което да се обяви неплатежоспособността,   съответно свръхзадължеността, да се определи началната й дата, да се открие производство по несъстоятелност, да се допусне обезпечение чрез налагане на запор, възбрана или други обезпечителни мерки, да се постановие прекратяване на дейността на предприятието, да се обяви „Дарли 90“ООД в несъстоятелност и се спре производството до изтичане на срока по ал.2.

  Съдът разпредели доказателствената тежест,като указа,че в тежест на молителя е да докаже,че притежава непогасено изискуемо парично задължение ,както и обстоятелството,че длъжникът е  спрял плащанията.

В тежест на длъжника-ответник по молбата е да обори презумпцията по чл.608,ал.2 ТЗ като докаже ,че е изпълнил задължението си или че разполага с имущество достатъчно за покриване на задълженията му без опасност за интересите на кредиторите.

    Ответникът не е взел становище по подадената молба и изготвения от съда доклад.Не е оспорил твърдяните от молителя обстоятелства и ангажирани от него писмени доказателства

    След преценка на събраните по делото доказателства,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

    В проведеното на 13.12.2016 год. съдебно заседание ищецът се представлява от адв.Ч..

    Ответникът не се явява и не се представлява.

    За извършването на експертен анализ на икономическото състояние на длъжника по делото е допусната и изслушана специализирана съдебно-счетоводна експертиза,чието заключение не се оспорва от страните и се възприема от съда.

    По делото е депозирано заключение на вещото лице по допусната от съда съдебно-счетоводна експертиза,входирано в съда на 05.12.2016 год..Вещото лице е установило,че към датата на подаване молбата за откриване на производство по несъстоятелност задълженията на длъжника са в размер на 3170955.57 лв.Стойността на коефициента за обща ликвидност към 31.12.2014 г. е 3.28,към 31.12.2015 е 6.47,към датата на подаване на молбата е 0.38,на бърза ликвидност  е 2.51 , към 31.12.2015, към датата на подаване на молбата е 0.38,на незабавна ликвидност е 1.92 ,към 31.12.2015 е 0.73,а към датата на подаване на молбата е 0.00.Абсолютна  ликвидност:към 31.12.2014 е 1.92,31.12.2015 е 0.73,към датата на подаване на молбата е 0.00.Коефициента за финансова автономност към 31.12.2014 е 0.05,към 31.12.2015 е 0.06,към датата на подаване на молбата е -0.75.Коефициентът на задлъжнялост  към 31.12.2014 г. е 19.35,към 31.12.2015 е 16.46 и към датата на подаване на молбата е -1.33,като това показва,че собствения капитал е декапитализиран и търговецът е задлъжнял.Обръщаемостта на материалните запаси е :31.12.2014 21.55,31.12.2015-11.60 и към датата на подаване на молбата 8.22.Налице е трайна тенденция търговеца да увеличава задълженията си към своите кредитори,като към датата на изготвяне на експертизата краткосрочните задължения на дружеството са общо в размер на 3170хил.лв.Дружеството е изцяло декапитализирано.Натрупаната загуба е в размер на  2393хил.лв.,балансовата стойност на активите е 778 хил.лв.,което означава че търговеца е свръхзадължен.

    Към момента на изготвяне на заключението дружеството е преустановило търговската си дейност,не акумулира приходи,с които да покрива натрупаните задължения.

    Длъжникът е спрял плащанията по изискуеми задължения към РИВОВ ЕЛЕКТРОНИКС ООД в размер на 2 093 522  и към ИНВЕСТБАНК АД в размер на  700000 лв. от момента на настъпване на тяхната изискуемост,съответно на 18.04.2015 год. за първия получен заем,29.11.2015 год. на вторият получен заем и 30.06.2016 год. за поетото задължение по договора за  встъпване в дълг за първия кредитор и 26.05.2016 год. за втория кредитор..

     От представените по делото доказателства -удостоверение за актуално състояние се установява качеството търговец на  молителят,кредитор е на ответника с изискуеми вземания,произтичащи от търговска сделка,поради което и същият е активно легитимиран да иска откриване на  производство по несъстоятелност/чл.608 ал.1 от ТЗ и чл.625 ТЗ/.

     Установява се по безспорен начин от събраните доказателства наличието на изискуемо парично задължение , произтичащо от облигационен договор безспорно установено по своя размер.

     От заключението на вещото лице се установява и втората предпоставка-неплатежоспособност на търговеца.

 

    Налице е значителен по размер пасив при ниска стойност на КМА и други бързо оборотни активи и парични средства. Същевременно пасивът е формиран изцяло от ликвидни и изискуеми вземания, които считаме че не могат да бъдат погасени при очертаната липса на оборотни средства и незначителни приходи от дейността.

    Установи се,че затрудненията на „Дарли 90“ООД са придобили траен и необратим характер.

    Съгласно чл. 608, ал. 1 от ТЗ неплатежоспособен е този търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност или задължение по частно държавно вземане. Съгласно ал. 2 неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията, което условие в случая е налице спрямо молителя. Но съгласно ал.2 на чл.608 от ТЗ неплатежоспособен е и този длъжник, който плати или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори, какъвто е и настоящия случай.

    При наличните задължения и крайно недостатъчните приходи от дейността, стоки в наличност, готова продукция, ликвидни вземания и/или други краткотрайни материални активи „Дарли 90“ООД се намира в зависимост от своите кредитори.

    Според приетите в правната и икономическата доктрини показатели за ликвидност, за да може един търговец да посрещне краткосрочните си задължения, то краткотрайните му активи трябва да бъдат поне равни на задълженията, тоест съотношението трябва да има стойност по-голяма или равна на единица. В конкретния случай, поради липсата на краткотрайни активи е очевидно, че коефициентът на обща ликвидност е под единица. При преценка на неплатежоспособността следва да бъде установен и коефициента на бърза ликвидност, който изключва влиянието на по-бавно ликвидните активи, които могат да се използват по-късно във времето за разплащане. Този коефициент се определя като отношение между текущите /краткотрайните/ активи, намалени със сумата на материалните запаси и задълженията със срок до една година /краткосрочните задължения/.

    При съществуващите задължения и вида на активите и пасивите според коефициентът за бърза ликвидност, търговецът не е в състояние да извърши погасяване на краткосрочните си задължения, поради липса на достатъчно краткотрайни активи и материални запаси. При преценка на неплатежоспособността се взема предвид и коефициентът на незабавна ликвидност, който отразява способността на предприятието да покрива своите краткосрочни задължения с наличните си парични средства и краткосрочни финансови активи. В случай, че длъжникът не разполага с краткосрочни финансови активи, то и коефициентът на незабавна ликвидност ще клони към нулева стойност. Коефициентът на абсолютна ликвидност от своя страна отразява способността на търговеца да покрива текущите си задължения с наличните парични средства. Този коефициент се определя като отношение между сумата на паричните средства и сумата на текущите задължения.Молителя „Дарли 90“ООД има изключително ниска степен на незабавна и абсолютна ликвидност, което се дължи на значителния размер на задълженията и тяхната изискуемост и същевременно на липсата на парични средства като приходи от търговската дейност. При преценка на неплатежоспособността следва да се имат предвид и показателите за финансова автономност, които характеризират степента на финансова независимост на предприятието от кредиторите. Собственият капитал /евентуалната положителна разлика между балансовите стойности на активите и пасивите/ би следвало да бъде минимум 1/3 от всички негови задължения, за да се осигури нормално разплащане за дълъг период от време. В практиката е приета стойност на коефициента за финансова автономност от минимум 0.33. В случай, че този коефициент има отрицателно стойностно измерение, то това е категоричен показател за декапитализиран собствен капитал. Коефициентите за автономност и задлъжнялост са реципрочни по величина и значение. Колкото първия коефициент се доближава до единица, толкова финансовата автономност е по-голяма. Колкото вторият коефициент е по-голям от единица, толкова задлъжнялостта е по-голяма. При преценка на неплатежоспособността следва да се имат предвид и показателите за обръщаемост на материалните краткотрайни активи, които характеризират ефективността на тяхното използване, а те са времетраене на един оборот и брой на оборотите. Времетраенето на един оборот в дни е равен на средната наличност на краткотрайните материални активи, умножена по 360 и разделена на нетния размер на приходите от продажби, а в случая такива липсват. Колкото по-късо е времетраенето на един оборот, толкова по значителна ще бъде ефективността от тяхното използване. Ускорената обръщаемост на материалните запаси е един от факторите за подобряване на финансовото състояние на предприятието. Ускорението би дало възможност за своевременно изплащане на възникналите задължения.„Дарли 90“ООД не разполага с необходимите материални краткотрайни активи, и това оказва пряко въздействие върху показателите за обръщаемост. При преценка за неплатежоспособността следва да се имат предвид и периодите на събиране на вземанията и изплащане на задълженията. Показателите за вземанията от клиенти и задълженията към доставчиците основно характеризират продължителността на тези периоди.

    С оглед горното,съдът прие,  че липсват средства за покриване на  разноските в производството до неговото приключване.При това положение и съобразно, чл. 629б, ал. 1 от ТЗ следва да бъде дадена възможност на кредиторите на длъжника да предплатят  разноски свързани с производството по несъстоятелност.

    Съдът, като прецени обема на работа в това производство и очакваните разходи, определи сума за предплащане за покриване на  разноски-възнаграждение на синдика и разноски,свързани с производството, в размер на 3 000.00 лв. които указа на кредиторите на длъжника,че  могат да депозират в банка или да внесат по сметка на длъжника.Указа им,че при невнасяне на сумата в дадения срок, съдът ще следва да се произнесе с решение при условията на чл. 632, ал. 1 от ТЗ.

    Към датата на постановяване на настоящият съдебен акт от страна на кредиторите не са представени доказателства за изпълнени указания.

    Съгласно чл.607а,ал.1 ТЗ производство по несъстоятелност  се открива за търговец,който е неплатежоспособен.В текста са определени две кумулативно дадени предпоставки-длъжника да има качеството търговец по смисъла на ТЗ и да е неплатежоспособен.Легална дефиниция на неплатежоспособността като състояние на търговеца е дадена в разпоредбата на чл.608,ал.1 ТЗ,според която неплатежоспособен е търговец,който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините,свързано с търговската му дейност,или задължение по частно държавно вземане.В ал.2 е посочено,че неплатежоспособността се предполага,когато длъжникът е спрял плащанията,а според ал.3-неплатежоспособност може да е налице и когато длъжникът е платил,или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори.

     От представените по делото доказателства -удостоверение за актуално състояние се установява качеството търговец на  молителят или налице е първата материалноправна предпоставка.

     От заключението на вещото лице се установява и втората предпоставка-неплатежоспособност на търговеца.

     Към 18.04.2016 год. цялото имущество на търговеца е недостатъчно,за да покрие задълженията му към кредиторите. Длъжникът е спрял плащанията по изискуеми задължения към РИВОВ ЕЛЕКТРОНИКС ООД в размер на 2 093 522  и към ИНВЕСТБАНК АД в размер на  700000 лв. от момента на настъпване на тяхната изискуемост,съответно на 18.04.2015 год. за първия получен заем,29.11.2015 год. на вторият получен заем и 30.06.2016 год. за поетото задължение по договора за  встъпване в дълг за първия кредитор и 26.05.2016 год. за втория кредитор.Съдът приема,че за дата на неплатежоспособността следва да се приеме датата 18.04.2015 год.,тъй като към тази дата коефициентът обща ликвидност пада под 1,както и,че към тази дата коефициентите на финансова автономност и коефициента на задлъжнялост са отрицателни величини,поради отрицателната стойност на собствения капитал.Към тази дата длъжникът калкулира задължения,които формират коефициентите на ликвидност, определящи невъзможността същия да изпълни задълженията си.През тази година търговецът е спрял дейността си.Затрудненията имат необратим характер.

    С оглед горното ,съдът приема, че е осъществен съставът на чл.630 ал.1 от ТЗ и липса на пречки по чл.631 ТЗ,молбата за откриване на  производството по несъстоятелност на основание неплатежоспособност следва  да се уважи.Забавата на длъжника,проявена чрез спиране на плащанията към кредиторите му,каквото  бе установено  в настоящото производство,предполага състояние на неплатежоспособност, съгласно чл.608 ал.2 от ТЗ.Тежестта да обори тази законова  презумпция лежи върху длъжника,който следва да представи в производството по несъстоятелност доказателства,обуславящи извод за временни затруднения за извършване на тези плащания или ,че разполага с достатъчно имущество за покриване на задълженията си,без опасност за интересите на  кредиторите/аргумент от чл.631 ТЗ/.Длъжникът не представи такива доказателства.

    С оглед горното,съдът намира за безспорно доказано,че длъжникът е в състояние  на неплатежоспособност по смисъла на чл.608 от ТЗ,тъй като не е в състояние да изпълни свои изискуеми парични задължения по търговски сделки,а както бе установено и публичноправни задължения,свързани с търговската му дейност.Обстоятелството,че изпълнява частично задълженията си към други кредитори и последно е заплатило  задължения към "Теленор България"ЕАД в размер на 42.73 лв. на 28.10.2016 год. и платени банкови сметки на същата дата в размер на 12.00 лв. не променят правния извод на съда.Съгласно чл.608 ал.3 от ТЗ неплатежоспособност може да е налице и когато  длъжникът е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори.

    Доколкото съдът приема за доказано изпадането на длъжника в неплатежоспособност,като основание за откриване на производство по  несъстоятелност,то не следва да се произнася по алтернативно предявеното основание-свръхзадълженост.

    При горните правни изводи ,съдът приема молбата за основателна и следва да я уважи.

    От кредитора инициирал производството разноски не се претендират и съдът приема,че такива не следва да му се присъждат.

     Мотивиран от горното и на основание чл.630 ал.1 т.1 от Търговския закон във вр. с чл.632 ал.1 от ТЗ,ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                 Р Е Ш И :

 

    ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „ДАРЛИ 90“ ООД, гр.Враца, ул.“Търговска“№1, ет.1, ЕИК: 126531703, представлявано от В.П.М. - управител,при условията на чл.607 а ал.1 ТЗ-неплатежоспособност.

    ОПРЕДЕЛЯ начална дата на неплатежоспособността  „ДАРЛИ 90“ ООД, гр.Враца, ул.“Търговска“№1, ет.1, ЕИК: 126531703, представлявано от В.П.М. - управител 18.04.2015 год.

    ОТКРИВА производство по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ по отношение на   „ДАРЛИ 90“ ООД, гр.Враца, ул.“Търговска“№1, ет.1, ЕИК: 126531703, представлявано от В.П.М. - управител.

    ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „ДАРЛИ 90“ ООД, гр.Враца, ул.“Търговска“№1, ет.1, ЕИК: 126531703, представлявано от В.П.М. - управител.

    ПОСТАНОВЯВА ОБЩА ВЪЗБРАНА И ЗАПОР върху имуществото  на длъжника „ДАРЛИ 90“ ООД, гр.Враца, ул.“Търговска“№1, ет.1, ЕИК: 126531703, представлявано от В.П.М. - управител.

    ПОСТАНОВЯВА прекратяване на дейността на „ДАРЛИ 90“ ООД, гр.Враца, ул.“Търговска“№1, ет.1, ЕИК: 126531703, представлявано от В.П.М. - управител на основание  чл.711,ал.1,т.1 от ТЗ.

    ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на „ДАРЛИ 90“ ООД, гр.Враца, ул.“Търговска“№1, ет.1, ЕИК: 126531703, представлявано от В.П.М. - управител,на основание чл.711,ал.1,т.4 от ТЗ.

    ЗАДЪЛЖАВА длъжника „ДАРЛИ 90“ ООД, гр.Враца, ул.“Търговска“№1, ет.1, ЕИК: 126531703, представлявано от В.П.М. - управител,във  фирмата си да прави добавка   несъстоятелност" на основание чл.711 ал.1,т.1 от ТЗ.

    СПИРА ПРОИЗВОДСТВОТО по т.д.№118/2016 год. по описа на ВрОС.

    УКАЗВА на длъжника и неговите кредитори,че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписването на решението,по молба на длъжника  или на кредитор,ако те удостоверят,че е налице достатъчно имущество или ако депозират необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл.629б ТЗ в размер на 3000 лв.

  УКАЗВА на длъжника и неговите кредитори,че ако в срока по чл.632,ал.2 от ТЗ не бъде поискано възобновяване на спряното производство по несъстоятелност,производството ще бъде прекратено и ще бъде постановено ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА .

  РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в търговския регистър,съгласно чл.622 ТЗ.

  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Агенция по вписванията на основание чл.14 от ЗТР за вписване в търговския регистър.

  РЕШЕНИЕТО да се ВПИШЕ в книгата по чл.634 в ал.1 от ТЗ.

  ПРЕПИС от решението на основание чл.634 в ал.2 от ТЗ да се връчи на страните по делото.       

  РЕШЕНИЕТО,съгласно чл.613а,ал.1 ТЗ и чл.633 от ТЗ,подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в седмодневен срок от вписването му в търговския регистър.

 

 

 

                         СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: