Р Е Ш Е Н И Е 119

гр.Враца,05.12.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд търговско           отделение в

закритото заседание на 05.12.2016 г.         в състав:

 

Председател:Радослава Симеонова

   

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар

като разгледа докладваното  от съдията Радослава Симеонова

търговско         дело N128       по описа за 2016  год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Производството е образувано по жалба против отказ на Агенция по вписванията и намира правното си основание в чл.25 от ЗТР.

     Образувано е по жалбата на С.З.С.,***, ЕГН **********,управител на "РЕЛ"ООД,ЕИК106056104   ул. „Промишлена зона, чрез адв. В.Ц.Ч. *** против Отказ №20150817094827-2/24.11.2016 г. на Агенция по вписванията-Търговски регистър,постановен по заявление вх.№20150817094827/17.08.2015,с което е отказано обявяването на годишен финансов отчет за 2014 год. по партидата на дружеството.

     Счита,поставеният отказ за  незаконосъобразн и съответно неоснователен,тъй като длъжностното лице по регистрацията, неправилно е приело,че не са изпълнени дадените указания по чл.22,ал.5 в срока по чл. 19, ал. 2 във врх ад. 3 от ЗТР, за представяне на доказателства за редовно свикване на събранието, както и доказателства относно присъствалите на събранието съдружници, на което е взето решение за приемане на финасовия отчет.

     Счита изложените доводи за неправилни и незаконосъобразни и моли съда да отмени постановения отказ като незаконосъобразен и върне делото на Търговския регистър,като укаже вписване на исканите обстоятелства.

     Жалбата е допустима и подадена в срок.Разгледана по същество е основателна.

     Длъжностното лице е процедирало извън правомощията си преценявайки законосъобразността на ОС, а оттам и взетите решения. След като чл. 137, ал. 1, т.3 от ТЗ повелява, че в правомощията на ОС е приемане на ГФО, а чл. 40, ал. 1 и 3 от Закона за счетоводството /отм./ изисква публикуване на ГФО то очевидно, че единственото доказателство, което следва да се представи, за да породи правен ефект на обявяване на ГФО е решението на ОС. За да бъде обявен ГФО на търговеца, следва да се представи решението на съдружниците, отразено в протокола на ОС, взето с необходимото мнозинство. След като в нито един нормативен акт не е предвидено изискване към протокола от ОС на съдружниците в ООД, на което е приет ГФО, да се прилагат и изпратените и връчени до съдружниците покани, а в разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството /отм./ предвижда публикуване на ГФО, прието от ОС на съответното юридическо лице,следва, че при направено искане за обявяване на отчета следва да се представи решението на ОС за приемането му.

     В процесния случай заявителят е представил протокол за приемане на ГФО за 2014 г., като решенията са взети повече от 1/2 от капитала, т.е решенията са валидни, като взети при наличие на изискуемия от закона кворум.

     Следва да се има предвид,че не са заявени за вписване нови обстоятелства, а само обявяване на ГФО, поради което извън обхвата на проверката, осъществявана от длъжностното лице по регистрацията е законосъобразността на решението на Общото събрание, доколкото не се иска вписване на породеното с решението обстоятелство.Според чл.21,т.5 от ЗТР, правомощието на длъжностното лице да извърши проверка за съществуване на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона, респективно на редовността на свикването и провеждането на Общото събрание, е само при подадено заявление за вписване на обстоятелствата) не и при заявление за обявяване на актове. Това е така, защото съгласно чл.5 от ЗТР, в Търговския регистър се обявяват актове,които се отнасят до търговците и клоновете на чуждестранните търговци, за които е предвидено в закон, че подлежат на обявяване,т.е законодателят е предвидил публичност на определени със закон актове. Общественият интерес налага третите лица да бъдат информирани за настоящото правно положение на търговеца, но за разлика от вписването на обстоятелства, които пораждат както вътрешни /между дружеството и съдружниците му/отношения, така и външни отношения от съществено значение за трети лица, обявяването на актове има само декларативен характер и не уврежда права както на съдружниците/,така и на трети лица. Именно поради това, при заявление за обявяване на актове, респ.на ГФО, проверката се свежда до формалната преценка за редовността на акта и наличието на доказателство за неговото приемане от съответния орган-в случая от ОС. Редовността на свикването и провеждането на ОС, на което е приет ГФО, не е предмет на проверката,тъй като преценката за законосъобразността на решението е извън компетентността на длъжностното лице от Агенцията по вписванията в хипотезата на обявяване на акт в търговския регистър.

     На жалбоподателят са били дадени указания за представяне на доказателства относно законосъобразното свикване и провеждане на ОС, по заявлението което е подадено на 17.08.2015 г., което означава, че длъжностното лице по регистрацията е следвало да даде указанията си по чл.22, ал.5 от ЗТР на 18.08.2015 г. Те обаче са дадени на 21.11.2016 г. На заявителя е указано, чв следва да изпълни така дадените указания в срока по чл.19, ал.2 от ЗТР.Това, , принципно означава 21.08.2015 г., стига разбира се длъжностното лице по регистрацията да е спазило срока по чл.22, ал.5 от ЗТР. Целта е в рамките на срока по чл.19, ал.2 от ЗТР длъжностното лице по регистрацията да констатира недостатъците на заявлението, да даде съответните указания, те да бьдаг изпълнени от заявителя и длъжностното лице по регистрацията да се произнесе по заявлението. В случая указанията са били оповестени на 21.11.2016 г., т.е. след повече от 13 месеца от подаването на заявлението в ТР, поради което длъжностното лице по регистрацията не може да мотивира отказа си с неспазване от страна на заявителя на срока по чл.19, ал2 от ЗТР.

     Проверката на длъжностното лице от Агенцията по вписванията е следвало да се ограничи до наличието на предпоставките за допускане вписването съгласно чл. 21 от ЗТР. Обхватът на проверката, която извършва длъжностното лице по регистрацията е изчерпателно уреден, а в случая, длъжностните лица са следвали да проверят налице ли е решение на съдружниците за приемане на ГФО.Редовността на свикването на това събрание е извън обхвата на тази проверка.

     При преценка законосъобразността на отказа по заявлението от ДЛР,съдът изхожда от вменените му със Закона за търговския регистър и Наредба №1/2007 год. за водене,съхранение и достъп до ТР правомощия.Съгласно чл.21 от ЗТР длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и реда,дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези,за които се  предвижда вписване в ТР/респ.акта подлежи на обявяване/,дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи,съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона,да са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР,да е заплатена следващата се държавна такса/когато такава се дължи/.

     По горните съображения,постановеният отказ следва да бъде отменен.

     Така мотивиран ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

 

               Р Е Ш И :

 

     ОТМЕНЯ  Отказ №20150817094827-2/24.11.2016 г. на Агенция по вписванията-Търговски регистър,постановен по заявление вх.№20150817094827/17.08.2015 г.,с което е отказано обявяването на годишен финансов отчет за 2014 год. по партидата на дружество "РЕЛ"ООД,ЕИК106056104,гр.Враца,ул. „Промишлена зона",представлявано от С.З.С. ***, ЕГН **********,управител.

      На основание чл.25,ал.5 ЗТР УКАЗВА на Агенцията по вписванията да извърши вписване по подаденото заявление вх.№20150817094827/17.08.2015 г. год. за обявяване на годишен финансов отчет за 2014 год.на "РЕЛ"ООД , ЕИК106056104,гр.Враца,ул. „Промишлена зона", представлявано от С.З.С.,***, ЕГН **********,управител.

     РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя и Агенцията по вписванията.

 

 

                        СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: