Р Е Ш Е Н И Е 123

 

гр.Враца,19.12.2016 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  търговско          отделение в

закритото заседание на   19.12.2016 год.     в състав:

 

Председател:Радослава Симеонова

  

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар

като разгледа докладваното  от съдията Радослава Симеонова

търговско         дело N130       по описа за 2016  год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Производството е образувано по жалба против отказ на Агенция по вписванията и намира правното си основание в чл.25 от ЗТР.

     Образувано е по жалбата на А.Г.К. *** управител на "СВЕЖЕСТ"ООД ЕИК816089485, гр.Враца,ул."Западна индустриална зона" против Отказ №2050911170937 /30.11.2016 год. на длъжностно лице към Агенция по вписванията-Търговски регистър,постановен по заявление вх.№20150911170937/11.09.2015,с което е отказано обявяването на годишен финансов отчет за 2014 год. по партидата на дружеството.

     Счита,поставеният отказ за  незаконосъобразн и съответно неоснователен,тъй като длъжностното лице по регистрацията, неправилно е приело,че не се установява редовно свикване на събранието, на което е взето решение за приемане на финасовия отчет.

     Счита изложените доводи за неправилни и незаконосъобразни и моли съда да отмени постановения отказ като незаконосъобразен и върне делото на Търговския регистър,като укаже вписване на исканите обстоятелства.

     Жалбата е допустима и подадена в срок.Разгледана по същество е основателна.

     Длъжностното лице е процедирало извън правомощията си преценявайки законосъобразността на ОС, а оттам и взетите решения. След като чл. 137, ал. 1, т.3 от ТЗ повелява, че в правомощията на ОС е приемане на ГФО, а чл. 40, ал. 1 и 3 от Закона за счетоводството /отм./ изисква публикуване на ГФО то очевидно, че единственото доказателство, което следва да се представи, за да породи правен ефект на обявяване на ГФО е решението на ОС. За да бъде обявен ГФО на търговеца, следва да се представи решението на съдружниците, отразено в протокола на ОС, взето с необходимото мнозинство. След като в нито един нормативен акт не е предвидено изискване към протокола от ОС на съдружниците в ООД, на което е приет ГФО, да се прилагат и изпратените и връчени до съдружниците покани, а в разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството /отм./ предвижда публикуване на ГФО, прието от ОС на съответното юридическо лице,следва, че при направено искане за обявяване на отчета следва да се представи решението на ОС за приемането му.

     В процесния случай заявителят е представил протокол за приемане на ГФО за 2014 г., като решенията са взети повече от 1/2 от капитала,самото длъжностно лице е констатирало,че решението е взето от съдружниците притежаващи 94.4 % от капитала т.е решенията са валидни, като взети при наличие на изискуемия от закона кворум.

     Следва да се има предвид,че не са заявени за вписване нови обстоятелства, а само обявяване на ГФО, поради което извън обхвата на проверката, осъществявана от длъжностното лице по регистрацията е законосъобразността на решението на Общото събрание, доколкото не се иска вписване на породеното с решението обстоятелство.Според чл.21,т.5 от ЗТР, правомощието на длъжностното лице да извърши проверка за съществуване на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона, респективно на редовността на свикването и провеждането на Общото събрание, е само при подадено заявление за вписване на обстоятелствата) не и при заявление за обявяване на актове. Това е така, защото съгласно чл.5 от ЗТР, в Търговския регистър се обявяват актове,които се отнасят до търговците и клоновете на чуждестранните търговци, за които е предвидено в закон, че подлежат на обявяване,т.е законодателят е предвидил публичност на определени със закон актове. Общественият интерес налага третите лица да бъдат информирани за настоящото правно положение на търговеца, но за разлика от вписването на обстоятелства, които пораждат както вътрешни /между дружеството и съдружниците му/отношения, така и външни отношения от съществено значение за трети лица, обявяването на актове има само декларативен характер и не уврежда права както на съдружниците/,така и на трети лица. Именно поради това, при заявление за обявяване на актове, респ.на ГФО, проверката се свежда до формалната преценка за редовността на акта и наличието на доказателство за неговото приемане от съответния орган-в случая от ОС. Редовността на свикването и провеждането на ОС, на което е приет ГФО, не е предмет на проверката,тъй като преценката за законосъобразността на решението е извън компетентността на длъжностното лице от Агенцията по вписванията в хипотезата на обявяване на акт в търговския регистър.

     В процесния случай на събранието не е присъствал само един от съдружниците Николай Христов Иванов,който не е получил лично поканата,както е отбелязано в мотивите на отказа.Всъщност този съдружник е  "отказал да получи поканата  и отказът му е оформен по предвидения в закона ред с подписите на двама свидетели.  Проверката на длъжностното лице от Агенцията по вписванията е следвало да се ограничи до наличието на предпоставките за допускане вписването съгласно чл. 21 от ЗТР. Обхватът на проверката, която извършва длъжностното лице по регистрацията е изчерпателно уреден, а в случая, длъжностните лица са следвали да проверят налице ли е решение на съдружниците за приемане на ГФО.Редовността на свикването на това събрание е извън обхвата на тази проверка.

     При преценка законосъобразността на отказа по заявлението от ДЛР,съдът изхожда от вменените му със Закона за търговския регистър и Наредба №1/2007 год. за водене,съхранение и достъп до ТР правомощия.Съгласно чл.21 от ЗТР длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и реда,дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези,за които се  предвижда вписване в ТР/респ.акта подлежи на обявяване/,дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи,съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона,да са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР,да е заплатена следващата се държавна такса/когато такава се дължи/.

     По горните съображения,постановеният отказ следва да бъде отменен.

     Така мотивиран ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

 

               Р Е Ш И :

 

     ОТМЕНЯ  Отказ2050911170937 /30.11.2015 год. на длъжностно лице към Агенция по вписванията-Търговски регистър,постановен по заявление вх.№20150911170937 /11.09.2016 год.,с който е отказано обявяването на годишен финансов отчет за 2014 год. по партидата на дружество "СВЕЖЕСТ"ООД ЕИК816089485,гр.Враца, ул."Западна индустриална зона",представлявано от А.Г.К. *** ,управител.

      На основание чл.25,ал.5 ЗТР УКАЗВА на Агенцията по вписванията да извърши вписване по подаденото заявление вх.№20150911170937 /11.09.2016 год.,за обявяване на годишен финансов отчет за 2014 год.на "СВЕЖЕСТ"ООД ЕИК816089485, гр.Враца, ул."Западна индустриална зона",представлявано от А.Г.К. *** ,управител.

     РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя и Агенцията по вписванията.

 

 

                        СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: