Р Е Ш Е Н И Е 125

 

гр.Враца,19.12.2016 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд търговско           отделение в

закритото заседание на 19.12.2016 год.       в състав:

 

Председател:Радослава Симеонова

   

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар

като разгледа докладваното  от  съдията Радослава Симеонова

търговско         дело N132       по описа за 2016  год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Производството е образувано по жалба против отказ на Агенция по вписванията и намира правното си основание в чл.25 от ЗТР.

     Образувано е по жалбата на Д.А.Д., с ЕГН **********, л.к. № 626073640, издадена на 13.08.2009г. от МВР - гр. София, като съдружник в „Глобъл Финанс Еид Консултинг” ООД, вписано в Търговския регистър към АВп. с ЕИК 203226202, със седалище и адрес на управление:Република България, обл. Враца, общ. Бяла Слатина, с. Галиче. ул. „Христо Ботев“ № 39, действащ чрез пълномощника си адв. С.Я.П. САК, с личен № 4400128410, със съдебен адрес:***,срещу: Отказ №20161206171312/08.12.2016 г. по описа на Агенция по вписванията Търговски регистър,за вписване на заявените със заявление вх.№ 20161206171312/06.12.2016 год. промени по партидата на дружеството,а именно: заличаване на Д.А.Д., с ЕГН **********,като съдружник в „Глобъл Финанс Енд Консултинг” ООД,ЕИК 203226202, със седалище и адрес на управление: Република България, обл. Враца, общ. Бяла Слатина, с. Галиче,ул."Христо Ботев"№39.

     Оплакванията в жалбата следва да се квалифицират като твърдения за неправилност и незаконосъобразност на обжалвания отказ.

     Излагат се съображения,че длъжностното лице по регистрацията, неправилно е приело,че Търговският закон не дава право на напускащия съдружник сам да иска заличаването си в търговския регистър за разлика от нормата на чл.141,ал.5 от ТЗ и заявлението изхожда от неоправомощено лице по смисъла на чл.15,ал.1 от ЗТР.Неправилно приело,че след като върху дружествените дялове на съдружника Д.А.Д. е наложен запор по реда на чл.517 от ГПК и той е породил действието си,не могат да бъдат извършвани всякакви последващи разпоредителни действия със запорираните дружествени дялове.

     Счита изложените доводи за неправилни и незаконосъобразни и моли съда да отмени постановения отказ като незаконосъобразен и върне делото на Търговския регистър,като укаже вписване на исканите обстоятелства.

     Като взе предвид съдържащите се в изпратената до съда,съобразно изискванията на чл.25,ал.3 ЗТР преписка,заведена под вх.№10021/15.12.2016 г. по описа на ВрОС,служебно направените от АВ копия на заявление образец А4 вх.№ 20161206171312/06.12.2016 год. и приложените към него доказателства,след справка в електронния сайт на търговския регистър,воден от АВ,съобразявайки мотивите на постановения отказ и оплакванията на жалбоподателя,за да се произнесе по същество на жалбата,съдът съобрази следното:

     1.По допустимостта на жалбата

     Като съобрази датата на постановения отказ-08.12.2016 год.,съответно датата на подаване на настоящата жалба-12.12.2016 год.,съдът приема,че същата е депозирана в срока по чл.25,ал.1 ЗТР.

     Жалбата е подадена от лицето заявител по отказаното вписване и производството по нея е допустимо.Внесена е дължимата за обжалване държавна такса.

     2.По фактическите обстоятелства.

     На 06.12.2016 год. по електронен път е постъпило в Търговския регистър заявление А4 с вх. № 20161206171312, с което е било заявено за вписване промяна в обстоятелствата но партидата на „Глобъл Финанс Енд Консултинг“ ООД, вписано в Търговския регистър към АВп. с ЕИК 203226202, със седалище и адрес на управление: Република България, обл. Враца, общ. Бяла Слатина, с. Галиче, ул. „Христо Ботев“ № 39. Заявената за вписване променя се е състояла в заличаване на жалбоподателя от Търговския регистър като съдружник в „Глобъл Финанс Еид Консултинг" ООД на правно основание чл.125, ал. 2 от ТЗ-заличаване на съдружник поради прекратяване на членството му след отправено предизвестие.

     Към заявлението са били представени документи , установяващи отправено от съдружника Д.А.Д. предизвестие до дружеството по чл.125,ал.2 от ТЗ,връчено чрез законен представител управителя П.Т.Д. на 11.08.2016 год.,декларации по чл.13 ал.4 и 5 от ЗТР.

     По това заявление длъжностното лице по регистрацията е постановило Отказ №20161206171312/08.12.2016 г.за вписване на заявените промени,като е приело в мотивите си,че Търговският закон не дава право на напускащия съдружник сам да иска заличаването си в търговския регистър за разлика от нормата на чл.141,ал.5 от ТЗ и заявлението изхожда от неоправомощено лице по смисъла на чл.15,ал.1 от ЗТР,както и че след като върху дружествените дялове на съдружника Д.А.Д. е наложен запор по реда на чл.517 от ГПК и той е породил действието си,не могат да бъдат извършвани всякакви последващи разпоредителни действия със запорираните дружествени дялове.Съдружникът-длъжник не може валидно да напусне дружеството с предизвестие,тъй като това би осуетило възможността взискателят да се удовлетвори от стойността на запорираните дялове при уважаване на иск за прекратяване на дружеството/чл.517 ГПК/.

     3.По същество на жалбата.

     Основанията, на които може да бъде прекратено участието на съдружник са регламентирани в чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ. В една от хипотезите - чл. 125, ал. 2 от ТЗ, прекратяването е последица от свободно формираната и външно изразена воля на съдружника, в чиято полза законът признава право да напусне доброволно дружеството като отправи за целта писмено предизвестие.Единствените условия, с които е обвързано упражняването на това право, е волеизявлението за напускане да бъде отправено в писмена форма и в рамките на определен срок тримесечен, съгласно нормата на чл. 125, ал. 2 от ТЗ.

     Действително единствения оправомощен орган да заявява за вписване промени в обстоятелствата на дружество с ограничена отговорност е управителят в общия случай. Доколкото обаче липсва развита нормативна уредба при едностранното напускане па съдружник и с оглед потестативния характер на това негово субективно право, следва да бъде приложена по аналогия разпоредбата на чл. 141, ал. 5, пр. последно от ТЗ / в този смисъл: Решение № 1078/09.07.2016 г., постановено по т.д, № 2484/2014 г., по описа на СГС, TO, VI 10 състав, публикувано по пратидата на „ПМ Трейд енд Рисайклинг“ ООД, ЕИК 202144604 в ТР и Решение № 1390/24.08.2015 г., по описа на СГС, TO, VI-20 състав, публикувано по партидата на „Моко Сълюшън“ ООД, ЕИК 202325261/. Приемане на противното относно липсата на процесуална легитимация за заявяване за вписване на обстоятелството, че жалбоподателят е напуснал дружеството категорично би противоречало на правния институт на чл. 125, ал. 2 ТЗ. Това на практика означава, че съставът на чл. 125, ал. 2 ТЗ е неприложим, доколкото е невъзможно при бездействие па дружеството това обстоятелство да бъде отразено и вписано в Търговския регистър. В този смисъл следва да се има предвид разпоредбата на чл. 10 ЗТР, която гласи, че трети добросъвестни лица могат да се позовават на вписването, както и на обявяването, дори ако вписаното обстоятелство, съответно обявеният акт, не съществува. Не вписаните обстоятелства се смятат за несъществуващи за третите добросъвестни лица. Във връзка с това следва да бъде отбелязано, че съществуват редица нормативни изисквания, съобразно които качеството на съдружник е несъвместимо с определени длъжности и ако хипотетично се допусне, че съдружникът е прекратил участието си в дружеството по реда на чл. 125, ал. 2 ТЗ, а дружеството бездейства по отношение вписването, то се оказва, че съдружникът формално никога няма да може да се освободи от това си качество. Не е била такава волята на законодателя, във връзка с потестативния характер на това субективно право на съдружника.

     На следващо място не могат да бъдат споделени и доводите на длъжностното лице по регистрацията, касателно наложения в полза на „Мото Пфое“ ЕООД запор върху дружествените дялове на жалбоподателя. Както вече беше отбелязано буквалното и систематичното тълкуване на нормата на чл. 125, ал. 2 от ТЗ изключва възможността прекратяването да бъде поставяно в зависимост от други юридически факти, в т. ч. от уреждаме на имуществените отношения по чл. 127 във вр. с чл. 125, ал. 3 от ТЗ между напускащия съдружник и дружеството. Уреждането на имуществените отношения е регламентирано като закономерна последица от прекратяване на членствсното правоотношение. Т.е. с изпълнението на фактическия състав на чл. 125, ал. 2 ТЗ членственото правоотношение се прекратява и па негово място възниква вземане на съдружника от дружеството, чийто размер е определен по реда на чл. 125, ал. 3, във вр. с чл. 127 ТЗ. Следователно може да се приеме, че членственото правоотношение се трансформира в право на вземане, чийто титуляр е жалбоподателят.

     Запорът върху дялово участие има последици единствено по  отношение на имуществените последици,както това изрично е посочено в нормите на чл.517 от ГПК,чл.125,ал.3 и чл.73 в от ТЗ.Извън това е недопустимо въвеждане на ограничения относно правото на съдружник да прекрати участието си ,като отправи предизвестие.В конкретиня случай не се касае за разпореждане със запорираните дружествени дялове по смисъла на чл.451,ал.1 ГПК,а за прекратяване на членствено правоотношение,при което за съдружника възниква право да получи припадащия му се ликвидационен дял,определен въз основа на счетоводен баланс към края на месеца,през който е настъпило прекратяването/чл.125,ал.3 от ТЗ/

     Именно такава е и целта на запора-да обезпечи възможността на взискателя за удовлетворяване на паричното му вземане при изпълнение върху дял на съдружника от търговското дружество по  реда на чл.517 от ГПК като получи припадащата се на съдружника-длъжник част от имуществото,определена съгласно чл.125,ал.3 от ТЗ.

     Това право на взискателя-кредитор е гарантирано с нормата на чл.73вТЗ,съгласно която плащания на  съдружник,произтичащи от дялове в търговско дружество,които са  запорирани,се извършва само ако кредиторът със запор не се противопостави в едномесечен срок след писмено уведомление.При противопоставяне дължимата сума се влага в банка за обезпечение  на кредитора.

     При преценка законосъобразността на отказа по заявлението от ДЛР,съдът изхожда от вменените му със Закона за търговския регистър и Наредба №1/2007 год. за водене,съхранение и достъп до ТР правомощия.Съгласно чл.21 от ЗТР длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и реда,дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези,за които се  предвижда вписване в ТР/респ.акта подлежи на обявяване/,дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи,съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона,да са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР,да е заплатена следващата се държавна такса/когато такава се дължи/.

     Въз основа на гореизложеното  съдът приема за незаконосъобразен изводът на длъжностното лице по регистрацията,че са налице пречки за извършване на заявеното вписване.Постановеният отказ следва да бъде отменен,като се разпореди извършване на заявеното вписване.

     Така мотивиран ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

 

               Р Е Ш И :

 

     ОТМЕНЯ  Отказ №20161206171312/08.12.2016 г. по описа на Агенция по вписванията Търговски регистър,за вписване на заявените със заявление вх.№ 20161206171312/06.12.2016 год. промени по партидата на дружеството,а именно: заличаване на Д.А.Д., с ЕГН **********,като съдружник в „Глобъл Финанс Енд Консултинг” ООД,ЕИК 203226202, със седалище и адрес на управление: Република България, обл. Враца, общ. Бяла Слатина, с. Галиче,ул."Христо Ботев"№39.

      На основание чл.25,ал.5 ЗТР УКАЗВА на Агенцията по вписванията да извърши вписване по подаденото заявление вх.№ 20161206171312/06.12.2016 год. на заявените с него промени по партидата на дружеството,а именно: заличаване на Д.А.Д., с ЕГН **********,като съдружник в „Глобъл Финанс Енд Консултинг” ООД,ЕИК 203226202, със седалище и адрес на управление: Република България, обл. Враца, общ. Бяла Слатина, с. Галиче,ул."Христо Ботев"№39.

      РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя и Агенцията по вписванията.

 

 

                        СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: