О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 515

Гр.Враца, 22.12.2016 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.Х.

като разгледа докладваното от председателя Н.Х. търговско дело по несъстоятелност № 49 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

С молба от 21.12.2016г. съдът е сезиран от кредитора „Чартър Оушън Лайнър Корп.” със седалище  и адрес на управление: Британски Вирджински острови, чрез неговия процесуален представител относно предприети действия - насрочена продажба чрез търг с явно наддаване по изп.д. № 52120000174/2012г. по описа на ТД на НАП Велико Търново на недвижими имоти собственост на длъжника по т.д. № 49/2016г. "Вини" АД, а именно: 1. Недвижим имот: Сграда, КИД 67338.605.350.3, брой етажи - 2; предназначение административна, делова сграда, с площ 375 кв.м., находяща се гр. Сливен, бул. "Цар Симеон" № 51; 2. Недвижим имот: Сграда, КИД 67338.605.350.4, брой етажи - 2; предназначение административна, делова сграда, с площ 319 кв.м., находяща се гр. Сливен, бул. "Цар Симеон" № 51 - Сградата се намира в "Промишлена зона"; 3. Недвижим имот: Сграда, КИД 67338.605.350.5, брой етажи - 1; предназначение сграда за обществено хранене, с площ 123 кв.м., находяща се гр. Сливен, бул. "Цар Симеон" № 51 - Сградата се намира в "Промишлена зона". В молбата се твърди, а и към същата са приложени писмени доказателства установяващи факта, че върху същите не са наложени мерки за обезпечаване на публични вземания преди откриване на производството по несъстоятелност на "Вини" АД. Освен това принудителното изпълнение за събиране на публичните задължения по изпълнителното дело е започнало на 15.09.2016г. с описване на недвижимите имоти, т.е. след постановеното решение № 73/01.08.2016г. по т.д. № 49/2016г. на ВрОС, с което е открито производството по несъстоятелност на "Вини" АД, на основание чл. 630, ал. 1 от ТЗ.

Иска се прилагане на обезпечителна мярка по чл. 642 от ТЗ чрез спиране на изпълнителното производство по изп.д. № 52120000174/2012г. по описа на ТД на НАП Велико Търново - офис Враца.

Съдът намира молбата за допустима и основателна по следните съображения:

Съгласно чл. 638, ал. 1 от ТЗ с откриване на производството по несъстоятелност се спират изпълнителните производства срещу имуществото, включено в масата на несъстоятелността, с изключение на имуществото по чл. 193 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В конкретния случай публичния изпълнител е описал и насрочил продажба чрез търг с тайно наддаване по изп.д. № 52120000174/2012г. по описа на ТД на НАП Велико Търново - офис Враца на имоти собственост на "Вини" АД, най-вероятно приемайки, че същите представляват имущество по чл. 193 от ДОПК. Съгласно разпоредбата на чл. 193, ал. 1 от ДОПК имущество, върху което преди откриването на производство по несъстоятелност вече са наложени мерки за обезпечаване на публични вземания или срещу което е започнало принудително изпълнение за събиране на публични вземания, се реализира от публичния изпълнител при условията и реда на този кодекс. Видно от приложените към молбата от 21.12.2016г. справки от служба по вписванията Сливен, по партидата на описаните по-горе имоти се установява, че върху същите не са наложени мерки за обезпечаване на публични вземания преди откриване на производството по несъстоятелност на "Вини" АД. Освен това принудителното изпълнение за събиране на публичните задължения по изпълнителното дело е започнало на 15.09.2016г. с описване на недвижимите имоти видно от приложеното към молбата извлечение от протокол за опис от 15.09.2016г. по изп.д. № 52120000174/2012г. на ТД на НАП Велико Търново, т.е. след постановеното решение № 73/01.08.2016г. по т.д. № 49/2016г. на ВрОС, с което е открито производството по несъстоятелност на "Вини" АД, на основание чл. 630, ал. 1 от ТЗ.

От изложеното по-горе е видно, че не е налице изключението за спиране на изпълнителното производство срещу имуществото, включено в масата на несъстоятелността визирано в чл. 638, ал. 1 от ТЗ вр. чл. 193 от ДОПК, при което това производство следва да бъде спряно с цел запазване на имуществото от масата на несъстоятелността. Разпоредбата на чл. 642 от ТЗ предвижда именно такива охранителни мерки. Поисканата такава от кредитора се явява допустима и подходяща при установената фактическа обстановка. Целта на същата е да обезпечи наличното имущество на длъжника с оглед характера на производството по несъстоятелност на универсално принудително изпълнение.

Водим от горното и на основание чл. 642 от ТЗ ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА налагане на обезпечителна мярка "СПИРАНЕ изпълнителното производство по изп.дело № 52120000174/2012 год. по описа на ТД на НАП Велико Търново - офис Враца водено срещу "Вини" АД.

Да се издаде обезпечителна заповед на молителя.

Определението подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок, който за молителя тече от връчването му, а за другата страна от уведомяването за спиране на изпълнението.

 

 

 

                         

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: