ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 502

гр. Враца, 12.12.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Търговско отделение, в открито съдебно заседание на шести декември  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. Христов

 

    при участието на секретар В.В., като разгледа докладваното от председателя Н. Христов търговско дело по несъстоятелност №66 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

   

На 28.09.2016г. в ТР по партидата на „ГРИЙНКО АССЕТС“ ЕООД са обявени списък на предявени приети  вземания по чл.686 ал.1 т.1 от ТЗ и списъка на неприети предявени вземания по чл.686 ал.1 т.3 от ТЗ.На 16.11.2016г е обявен списък на приети предявени вземания по чл.688 ал.1 от ТЗ. Трите списъка са вписани под № 20161116090544.

    В законния седмодневен срок по чл.690 ал.1 ТЗ  e  постъпило възражение  от кредитора „Търговска банка Д“ АД срещу неприемане на предявеното й вземане  с основание Договор за кредит № 1710.1113/2013г. и ИЛ изд. по гр.д. 34409/2015г. на СРС 87 с-в.

     Кредиторът „Търговска банка Д“ АД признава , че е налице частично погасяване на вземането вследствие на извършено разпределение по реда на ЗОЗ, което било алтернативен на несъстоятелността способ за удовлетворяване ,но  към датата на предявяване 26.08.2016г.  не бил сигурен,че ще настъпи това разпределение. Във възражението се поддържа нов, различен от молбата за предявяване актуален размер на вземане от 51 149,86 евро, в т.ч.   главница 40 855,80 евро  и законна лихва за периода от 18.06.2015г до 04.10.2016г. в размер 10 166,24 евро и съдебни разноски от 250 лв.

 Синдикът Й.Бл.А. е представила становище за неоснователност на възражението тъй като за вземането са осъдени четири солидарно задължени лица и по паралелно на производството частно принудително изпълнение срещу едното от тях- „ГРИЙНКО АГРО“ ЕООД, кредитополучател до процесния договор за кредит ,„Търговска банка Д“ АД е събрала частично вземането си, поради което предявеното вземане в производството по несъстоятелност е спорно по размер.

     Съдът като съобрази  представените от кредитора доказателства за частично погасяване  на първоначално предявеното вземане и поддържане във възражението на нов актуален размер на предявеното вземане, както и че точният размер на вземането  и неговата левова равностойност  могат да бъдат установени в производството по разглеждане на възраженията по чл.690 ал.1 от ТЗ ,намира,че възражението на „Търговска банка Д“ АД е основателно и следва вземането в посочения във възражението актуален размер да бъде включено в списъка на предявени приети вземания по реда на чл.686 ал.1 т.1 от ТЗ , съответно преизчислено от съда в левова равностойност.

       Водим от горното и на основание чл.692   ал.1 и ал.3 от ТЗ,

 

                О П Р Е Д Е Л И :

 

   Изключва вземането на „Търговска банка Д„ АД от списъка на предявени неприети вземания и го включва в списъка на приети  вземания в размер 51 149,86 евро,с левова равностойност 100 038,74лв /в т.ч.   главница 40 855,80 евро  и законна лихва за периода от 18.06.2015г до 04.10.2016г. в размер 10 166,24 евро/ и съдебни разноски от 250 лв с основание Договор за кредит № 1710.1113/18.11.2013;Анекс№ 1 /13.06.2014г.;ИЛ от 13.07.2015г. по гр.д.№ 34409/2015г. СРС 87 с-в; с  обезпечение Договорна ипотека върху недвижим имот – акт № 37 т.ХХІІІ дело 45267/2013г Служба вп.София;с поредност на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.1 ТЗ  и дата на предявяване: 26.08.2016г.

 

  ОДОБРЯВА в останалата част списъка на предявени приети  вземания по реда на чл.686 ал.1 и чл.688 ал.1 от ТЗ вписани в ТР под № 20161116090544 на 28.09.2016г. и 16.11.2016г.

 

  Определението  е окончателно и подлежи на обявяване в ТР и вписване в книгата по чл.634в ТЗ.

  Делото да се докладва след изтичане на срока по чл.698, ал.1 от ТЗ за внасяне на оздравителен план.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: