О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 514

 

гр.Враца, 20.12.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети декември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.Христов

 

като разгледа докладваното от председателя Н.Христов търговско дело № 92 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение № 471 от 22.11.2016 г. на ищеца са дадени конкретни указания за отстраняване на допуснати нередовности по исковата молба изразяващи се в несъответствие между обстоятелствената част и петитума на исковата молба в едноседмичен срок от уведомяването. Съобщението с приложен препис от определението на съда е получено от ищеца на 28.11.2016 г. В указания срок по делото не е постъпила молба  от ищеца за отстраняване на констатираните от съда нередовности по искова молба. Към датата на произнасяне на това определение също няма постъпила уточняваща молба от ищеца.

При така установеното, съдът намира, че следва да върне исковата молба и да прекрати производството по делото в хипотезата на чл.129, ал.3 ГПК вр. с чл.377 ГПК, поради неотстраняване от ищеца на констатирани нередовности по исковата молба. Липсата на яснота относно вида на търсената защита е пречка пред съда да даде правна квалификация на претендираните права, съответно да даде указания по разпределение на доказателствената тежест относно подлежащите на доказване факти и обстоятелства, които се намират в пряка зависимост от предмета на делото. На ищеца са разяснени последствията при неизпълнение на указанията на съда, включително и относно възможността производството по делото да бъде прекратено. 

Водим от горното и на основание чл.129 във вр. с чл.377 ГПК, ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА на ищеца искова молба вх. № 85615/23.06.2016 г. /по описа на СГС/, по която е образувано търг. дело № 92/2016г. по описа на Окръжен съд - Враца.

ПРЕКРАТЯВА производството по търг. дело № 92/2016г. по описа на Окръжен съд - Враца.

Препис от определението да се връчи на ищеца.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - София  с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му.

 

                      

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: