ПРОТОКОЛ

 

гр. Враца, 13.12.2016 г.

 

        Врачанският окръжен съд, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично

съдебно заседание на ТРИНАДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ 2016 год. в състав:

 

 

Председател: РАДОСЛАВА СИМЕОНОВА                   

                   

 

 

при участието на секретар: Л.Г.                               

разгледа ТД N`116     по описа за 2016 год.

докладвано от Р.СИМЕОНОВА                                                   

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ земеделски производител К.И.Д. се представлява от  адв. В.Ч., с изрично пълномощно за подписване на спогодба.

ОТВЕТНИКЪТ "Златекс" ООД гр. Стара Загора се представлява от адв. М.М., с изрично пълномощно за постигане на съдебна спогодба от 06.12.2016 г., дадено му от управителя Н.З..

 

АДВ. Ч.: Ход на делото.

АДВ. М.: Ход на делото.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становищата на пълномощниците на страните и констатира, че страните са редовно и своевременно призовани и след спазване разпоредбата на чл. 142, ал. 1, вр. с чл. 375, ал. 1 ГПК намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

С определението си по чл. 374 ГПК съдът е изготвил проект на доклад и го е връчил на страните.

       

        Ищецът твърди, че е земеделски производител на зърнени култури, като обработва земеделска земя в землището на с. Борован, обл. Враца. За обработване на земята през стопанската 2016/2017 год. имал нужда от закупуване на плуг и с ответника се договорили да му бъде доставен в кратък срок от плащането на цената плуг марка "Rabe albatros", модел 110 МSIV/3+1/ по издадена фактура. Твърди, че между тях възникнали договорни отношения, по силата на които ответникът се е задължил да му продаде плуга на стойност 27 600 лв. с ДДС, като издал фактура № 1000002873/29.07.2016 год. на стойност 27 600 лв. с ДДС. В изпълнение на договореното задължение още на 01.08.2016 год. с референция № 81202П-АВ-4961 ищецът извършил плащане по банков път за цялата стойност по издадената фактура. Ответникът и до този момент не е доставил плуга, макар че и новата стопанска година е започнала на 01.10.2016 год.

        Твърди, че е наел плуг за сезона от трето лице, изпълнението за него е станало безполезно и с исковата молба на основание чл. 87, ал. 2 ЗЗД разваля сключения договор, поради неизпълнение от страна на ответника, като вещта се явява безполезна за ищеца.

        С гореизложеното обосновава правен интерес от предявяването на  иска  за връщане на даденото по договора на отпаднало основание.

        Съдът, като прецени изложеното в молбата във връзка с ангажираните доказателства приема, че отговорността на ответника се ангажира при условията на чл. 55 ал. 1, предл. 3-то, във вр. с чл. 87, ал. 2 от ЗЗД.

        Предявеният иск е процесуално допустим. Правният интерес е обоснован от вида на търсената защита.

        Налице е и процесуална легитимация на страните. Искът е предявен от надлежна страна против надлежна страна.

        С исковата молба са заявени доказателствени искания от ищеца: за допускане като доказателства по делото на представени в заверени преписи документи, за допускане на гласни доказателства чрез разпит на  един свидетел при режим на довеждане.

        Препис от исковата молба е връчен на ответника, който в установения в чл. 367 ал. 1 ГПК срок не депозирал писмен отговор.

        С молба вх. № 9233  от 16.11.2016 год. е представена по делото постиганата между страните спогодба.

        Не се спори, че страните са били в договорни правоотношения, възникнали от представената от ищеца фактура, че ищецът е изпълнил задължението си, като ответникът е признал това обстоятелството, както и свое задължение в размер на сумата 27 600.00 лв., като в чл. 4.1 от спогодбата ответникът е декларирал, че ако не изпълни поетите със спогодбата задължения, тя ще смята за признание на иска.

        Доказателствена тежест

        В тежест на ищеца е да докаже наличие на валидна облигационна връзка, възникнали права и задължения по нея, изпълнение от негова страна.

        В тежест на ответника е да докаже, че има право да задържи полученото по разваления договор.

        По доказателствените искания направени от ищеца

        Представените с исковата молба писмени доказателства са в заверен препис, относими са към предмета на спора, допустими са и не са необходими за изясняването му от фактическа страна, поради което следва да се приемат. Основателно и относимо към спора е и другото доказателствено искане на ищеца за допускане на гласни доказателства, но по него съдът ще се произнесе ако не бъде утвърдена постигнатата извънсъдебна спогодба и след изслушване на становището на ответника в правния спор.

 

На основание чл. 375 ГПК съдът

 

                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становища по доклада и да направят своите изявления.

 

АДВ. Ч.: Моля да приемете доклада за окончателен. Нямам възражения по него. Нямам искания за събиране на нови доказателства.

АДВ. М.: Да се приеме доклада. Нямам доказателствени искания.

 

С оглед становищата на пълномощниците на страните, съдът

 

               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА за окончателен проекта за доклад.

 

АДВ. Ч.: Заявявам, че постигнахме спогодба по спорния предмет на делото, която е представена пред съда и моля да я одобрите.

АДВ. М.: Поддържам постигнатата спогодба и моля да я одобрите.

 

СЪДЪТ вписва в протокола постигната между страните спогодба.

 

                С П О Г О Д Б А

 

Днес, 13.12.2016 г. в гр. Враца, се сключи настоящето споразумение между:

ЗП К.И.Д. от с. Борован, общ. Борован, област Враца, ул. „Иван Вазов“ № 5, ЕГН **********, наричан по-долу за кратко ПЪРВА СТРАНА, и

"Златекс“ ООД, ЕИК 123112828, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Патриарх Евтимий“ № 52, представлявано от Н.М.З. - управител, наричано по-долу за кратко ВТОРА СТРАНА.

Страните подписват тази спогодба по собствено вътрешно убеждение и воля с цел да уредят окончателно спорните отношения помежду си по висящ съдебен спор, пред­мет на т.д № 116/2016 г. на Окръжен съд гр. Враца, образувано по искова молба от ПЪРВАТА СТРАНА против ВТОРАТА СТРАНА с правно основание: чл. 55, ал.1, предл. Ш-то, вр. чл. 87, ал. 2 от ЗЗД, за заплащане на сумата от 27 600 лева (двадесет и седем хиляди и шестстотин лева) за разваляне на договор за покупко-продажба на земеделски инвентар от 29.07.2016 г., с оглед на което страните

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. ВТОРАТА СТРАНА се задължава в срок до 30.11.2016 г. да достави и предаде на ПЪРВАТА СТРАНА с нарочен писмен приемо-предавателен протокол следната движима вещ: нов плуг марка „Rabe albatros”, модел 110 MS IV /3+1/, произход Германия, който да е придружен със сертификат за автентичност от производителят в Германия и да е окомплектован напълно, включително с доотметателна дъска.

Чл. 2.1. ВТОРАТА СТРАНА няма имуществени претенции спрямо ПЪРВАТА СТРАНА за наложената по делото обезпечителна мярка, съгласно определение № 421/17.10.2016 г. по т.д № 116/2016 г. на ОС-Враца и за възстановяване на внесената парична гаранция от ПЪРВАТА СТРАНА.

Чл. 2.2. В срок до 3 (три) работни дни от датата на получаване на настоящата спогодба във вид подписан от двете страни, от пълномощника на ПЪРВАТА СТРАНА - адв. В.Ч., с адрес ***, офис 502, изпратена му от ВТОРАТА СТРАНА чрез куриер или писмо с обратна разписка, ПЪРВАТА СТРАНА се задължава да депозира писмена молба пред ОС гр. Враца за отмяна на определението за допускане на обезпечение по т. д. № 116/2016 год. по описа на ОС гр. Враца, съгласно което е наложен запор на банкова сметка ***. За изпълнение на това задължение се счита изпратена с препоръчана поща с обр. разписка от ПЪРВАТА СТРАНА на ВТОРАТА СТРАНА Молба за отмяна на допуснатото обезпечение на иска с отразен върху нея входящ номер на съда.

Чл. 2.3. В срок до 3 (три) работни дни от датата на влизане в сила на определението на съда за отмяна на допуснатото обезпечение, ПЪРВАТА СТРАНА се задължава да депозира отделна молба вдигане на наложения запор върху банковата сметка на ВТОРАТА СТРАНА по изп.д. № 20169000401429 по описа на ЧСИ Цветелина Дахлева, peг. № 900.

Чл. 3. ВТОРАТА СТРАНА се задължава да възстанови на ПЪРВАТА СТРАНА направените разноски по т.д № 116/2016 г. на ОС-Враца, възлизащи общо на 1912 лв. (хиляда деветстотин и дванадесет лева), от които 1360 лв. без ДДС заплатено от ПЪРВАТА СТРАНА адвокатско възнаграждение и 552 лв., представляващи 1/2 от внесената държавна такса за образуване на търговското дело. Сумата следва да бъде изплатена от ВТОРАТА СТРАНА най-късно в деня на предаване на вещта по посочена от ПЪРВАТА СТРАНА банкова сметка. ***звестие към ф-ра № 2873/29.07.2016 г. за сумата от 1912 (хиляда деветстотин и дванадесет лева) лв.

Чл. 4.1. В случай, че ВТОРАТА СТРАНА не изпълни точно и в срок задълженията си по тази Спогодба, то действието й се прекратява автоматично на следващия ден, като същата следва да се счита за признание на претенциите на ПЪРВАТА СТРАНА по предявения иск.

Чл. 4.2. В случай, че ПЪРВАТА СТРАНА не изпълни точно и в срок задълженията си по тази Спогодба, то действието й се прекратява автоматично на деня, следващ изтичането на който и да е било поет за изпълнение срок, даващо право на ВТОРАТА СТРАНА да защити интересите си по предвидения от ГПК ред, включително и да се ползва от правата, предос­тавени по чл. 64 от ГПК.

Чл. 5. Страните се съгласяват тази спогодба да бъде сведена до знанието на съда в срока за отговор на исковата молба, но при условие, че същата в подписан от двете страни вид, бъде получена от адв. В.Ч. на адреса по 2.2. В случай, че спогодбата, подписана от двете страни, бъде получена от адв. Ч. след изтичане на срока за отговор на исковата молба, същата ще бъде внесена в съда най-късно на следващия работен ден.

Чл. 6. Страните се съгласяват да упълномощят процесуални представители за подписване на съдебна спогодба, съгласно настоящата такава, по смисъла на чл. 234 от ГПК.

При одобряване на спогодбата от съда ПЪРВАТА СТРАНА ще има право да изиска от съда възстановяване на 1/2 от внесената от нея държавна такса за образуване на т.д № 116/2016 г. по описа на ВрОС.

Чл. 7. ПЪРВАТА СТРАНА се задължава незабавно да изпрати на ВТОРАТА СТРАНА чрез препоръчано писмо с обратна разписка молбата до съда с входящ номер за депозиране на спогодбата.

Чл. 8. Промени в тази спогодба могат да бъдат извършвани само по взаимно писмено съгласие на страните.

Настоящата спогодба де изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един за нуждите на съда.

 

                 СПОГОДИЛИ СЕ:

 

      ЗА ПЪРВА СТРАНА:        ЗА ВТОРАТА СТРАНА:

               (АДВ. Ч.)                 (АДВ. М.)

 

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме и одобри постигната между страните спогодба, тъй като същата не противоречи на закона и добрите нрави. С постигането на съдебната спогодба, съдът се десезира от разглеждането и решаването на спора, поради което след одобряването й производството по делото следва да  бъде прекратено, а на основание чл.78, ал.9 от ГПК СЪДЪТ следва да постанови връщане на ищеца на половината от внесена държавна такса в размер на 552,00 лв., поради което на основание чл.324 ГПК, ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата в днешното съдебно заседание спогодба.

 

ПОСТАНОВЯВА след приключване на делото, да се върне на ищеца ЗП К.И.Д. от с. Борован половината от внесената държавна такса, а именно: сума в размер на 552,00 лв. - 1/2 от платената по сметка на Окръжен съд гр.Враца, по следната банкова сметка: ***.

 

ПОСТАНОВЯВА на земеделски производител К.И.Д. от с. Борован, ул. "Иван Вазов" № 5, ЕГН ********** да бъде възстановена внесената по делото гаранция в размер на 2760,00 лв. по банкова сметка: ***, тъй като допуснатото с определение № 421/17.10.2016 г. е отменено с определение № 466/16.11.2016 г. и издадената обезпечителна заповед от 19.10.2016 г. е обезсилена.

 

  АДВ. Ч.: Страните са изпълнили спогодбата така, както е описано в същата. Процесната вещ е предадена на ищеца от ответника със съответния сертификат за автентичност и окомплектованост съгласно посоченото изискване в чл. 1 от спогодбата. Ответникът е възстановил на ищеца посочената в чл. 3 сума по банков път.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 116/2016 г. по описа на Окръжен съд Враца, поради постигната мeжду странитe одобрена от съда съдебна спогодба.

 

СЪДЕБНАТА СПОГОДБА има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от определението в частта му, с която се постановява връщане на 1/2 от внесената държавна такса, и освобождаване на внесената гаранция за допускане на обезпечение да се представи на гл. счетоводител за изпълнение.

 

ПРОТОКОЛЪТ се написа в с.з. и приключи в 11,30 часа.

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                      СЕКРЕТАР: