ОПРЕДЕЛЕНИЕ 485

гр. Враца, 05.12.2016 год.

 

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито съдебно заседание на пети декември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Христов

 

като разгледа докладваното от председателя Христов търговско дело № 121 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

С искова молба вх. № 8779 от 02.11.2016г. са предявени при условията на кумулативно обективно съединяване искове от „Генерал Агрохимикали“ ООД – гр. Враца, ЕИК: 201054355, представлявано от управителя М. Ц. Ц. против ЕТ „Гого – Ваньов Петров“, ЕИК: 106014303, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, кв. Кулата, ул. „Извор“ № 13, представлявано от В. Г. П. за сумата от общо 97 620.92 лв., включваща сумата от 81 306.34 лв. - главница за доставени, но неплатени стоки с падеж 30.09.2015г., съгласно сключен между страните договор за покупко-продажба на стоки от 15.01.2015г., както и договорена лихва за забава върху неизплатената сума в размер на 16 314.58 лв. за периода от 01.01.2016г. до 01.11.2016г. Претендира се и лихва в размер на 2 % на месец върху неплатената сума за доставените стоки до момента на окончателното плащане на сумата по договора, както и направените по делото разноски.

С разпореждане № 430/07.11.2016г. съдът е оставил без движение исковата молба на „Генерал Агрохимикали“ ООД – гр. Враца против ЕТ „Гого – Ваньов Петров“ - гр. Враца като е дал на ищеца едноседмичен срок за внасяне по сметката на ВрОС на държавна такса за образуване на търговско дело. В указания срок платежен документ по делото не е представен, а вместо това на 21.11.2016г. от ищеца  е постъпила молба с правно основание чл. 232 от ГПК за оттегляне на предявените кумулативно обективно съединени искове, поради постигане на извънсъдебно споразумение. Едновременно с това е постъпила и молба от ответника, в която той не възразява производството пред настоящата инстанция да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 232 от ГПК, ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 121 по описа за 2016г. на ВрОС, поради оттегляне на кумулативно обективно съединените искове.

Препис от определението да се изпрати на страните.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред САС в 7-дневен срок от получаването му.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: