ПРИСЪДА

 

гр. Враца 16.03.2016 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на шестнадесети март две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                           Председател: ИВАН МАРИНОВ

                    Съдебни заседатели: М.Ц.

                                        Е. М.

                         

при секретаря Ц.Ц. и с участието на прокурора К. Т., като разгледа докладваното от съдията НОХД № 51 по описа на съда за 2016 год., въз основа на закона и доказателствата

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия О.И.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, жител ***, със средно образование, неженен, с едно дете, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.10.2014 г., около 06.00 ч., на пътя гр.Криводол - с.Галатин, в местността "Прийово", на 3 км. преди с.Галатин, като шофьор на влекач с ДКН ЕН **** ВН и прикачено към него самосвално ремарке марка "ОВА", с ДКН ЕН **** ЕХ, собственост на ЕТ "С.И.”- гр.Кнежа, поради немарливо изпълнение на товарно-разтоварни работи, представляващи правно регламентирана дейност, източник на повишена опасност — разтоварване на пшеница за посев е нарушил разпоредбите на чл. 19, т. 1 от "Наредба № 12/30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи" на Министъра на труда и социалната политика, като е допуснал присъствие на хора в зоната на възможно падане на товара; на чл. 24, ал.1, т. 1 от същата Наредба и т.9, раздел III от "Инструкция за безопасна работа при товарно-разтоварна дейност с автомобили и ремаркета", издадена от ЕТ "С.И." — гр.Кнежа, като е извършил разтоварване на посевния материал чрез вдигане на коша на самосвалното ремарке, при напречен наклон на терена по-голям от 6 %, което не е било съобразено с натоварването на пътното превозно средство и не е била осигурена неговата устойчивост и по непредпазливост е причинил смъртта на С.П. И. ***, поради което и на основание чл. 123, ал. 1, предл. 2,  вр.чл. 58а, ал. 1, вр.чл. 54 НК, го ОСЪЖДА на две години "лишаване от свобода".

НА ОСНОВАНИЕ чл. 66, ал. 1 НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание "лишаване от свобода" с изпитателен срок от четири години от влизане на присъдата в законна сила.

ОСЪЖДА подсъдимият О.И.Б., със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, направените деловодни разноски в размер на 952.77 лв. /Деветстотин петдесет и два лева и 77 ст./

Представените като веществени доказателства - тахошайба от влекач "МАН", с ДКН ЕН **** ВН, иззет с протокола за оглед от 16.10.14г., "Свидетелство за професионална квалификация" № 035892 и "Книга за инструктаж по безопасност и здраве при ЕТ "С.И.", след влизане на присъдата в законна сила, ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на лицата, от които са иззети.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок от днес пред САС.

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                     СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                                    2.