Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  27.04.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд   наказателно       отделение в

публичното заседание на   21.04.2016 г.       в състав:

 

Председател:А.Ставарова

    Членове:Ив.М.

                                  П.Вълчева

в присъствието на:

прокурора  Вл.Д.           секретар Ир.М.

като разгледа докладваното  от               

 ВНОХ             дело N`  109    по описа за 2016 год.

 

Производството по делото е образувано на основание жалба,подадена от  адв. С.П.,служебен защитник на подс. Ц.В. Ц. от гр. ****,против присъда по НОХД № 435/15 от 26.01.2016 г. по описа на РС гр.  Оряхово,с която подс.Ц. е осъден за престъпление по чл.196 ал.1т.2 вр. чл. 195 ал.1 т.3 и 4 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.29 ал.1 б"б" и във вр. с чл.58а вр. с чл.54 НК на 2 г. и 4 м. лишаване от свобода ,с ефективно изпълнение на наказанието.,при първоначален"строг" режим.Приспаднато е времето,през което е бил задържан по мярка за неотклонение,осъден е по чл.45 ЗЗД да заплати на собственика Н. сумата от 54.00 лв.,представляваща имуществена вреда, заедно с лихвите,както и направените по делото разноски.

Единственото оплакване развито в жалбата е против явната несправедливост на наказанието . Молят да бъде намалено по размер.

Пред въззивния съд участващият по делото прокурор заяви становище за неоснователност на жалбата ,законосъобразност на присъдата и справедливост на наказанието.

Жалбоподателят-подсъдим лично и чрез адв. П. поддържат оплакването за явна несправедливост на наказанието и молят то да бъде намалено по размер.

На основание жалбата и развитите в нея оплаквания, Врачанският окръжен съд като прецени съдържанието й намира,че е подадена в законоустановения срок, от правоимаща страна и отговаря на изискванията за форма и съдържание.При направената цялостна проверка на обжалваната присъда по реда на чл.313 вр. с чл.314 ал.1 НПК намери за установено следното:

Обвиненият от Оряховската районна прокуратура подс. Ц.Ц. е осъден от първоинстанционният съд за извършена кражба на движими вещи,собственост на св. Н.,на обща стойност  553.50 лв.,които са електрожен, бор машини,перфоратор,ъглошлайф и зеге,извършена на 24/25.11.2015 г. в гр. Оряхово от частен дом на ул."****" № 9,в условията на опасен рецидив,с помощта на техническо средство.

Производството по делото е проведено по гл.27 -чл.371 т.2 НПК,с направено признание от подсъдимия по фактите, изложени в обвинителния акт и дадено съгласие да не се събират доказателства за тези факти.Съдът е предупредил подсъдимия за последиците на диференцираната процедура за разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие по чл.371 т.2 НПК,направил е преценка,че доказателствата в ДП са събрани по правилата на НПК и е обявил,че при постановяване на присъдата ще ползва тези доказателства.

        Оряховският районен съд, като е съобразил установените факти, на основание направените самопризнания от подсъдимия,приети за доказани и подкрепени от доказателствата по делото,без възможност да приеме друга извън описаната фактическа обстановка в обвинителния акт е приел следното:

  На процесната дата/24/25.11.2015г. през нощта/ подсъдимият проникнал в дома на пострадалия през прозореца на банята в приземния етаж,като за целта с режещ инструмент разрязал мрежата на поставения на дограмата комарник.Предварително е имал информация за притежаваните от  потърпевшия технически средства и намерението му е било да ги открадне, след което да ги продаде и да осигури пари за препитание.По същото време  собственикът на имота се е намирал на горния етаж ,който след вечеря си легнал.На следващия ден той констатирал кражбата и сигнализирал компетентните органи.При извършените процесуално следствени действия чрез разпит на свидетели,от експертната справка за изследване на дактилоскопна следа,от съдебно-оценителната експертиза, от протоколите за изземване и връщане на предметите и преценените доказателства от съда,подкрепящи самопризнанието на дееца е установена описаната фактическа обстановка по делото.Правилно е прието,че подсъдимият е откраднал от дома на собственика един електрожен,2 бр. бормашини, ъглошлайф,перфоратор и зеге на стойност  553.50лв. Своевременно ги продал на свои познати за дребни суми - на св. М., М., Х., Я.. Продадените вещи с протоколи за доброволно предаване са били върнати на собственика. Невъзстановена е останала вещ на стойност 54.00 лв-1 бр. ъглошлайф, производство "Елпром",за която пострадалият е предявил имуществена претенция против подсъдимия по чл.54 ЗЗД.

Първоинстанционният съд е приел за безспорно доказано деянието,осъществено от подс. Ц.,както от обективна,така и от субективна страна.Като в мотивите към присъдата е изложил съображения,подкрепени от достатъчно доказателства ,които са го мотивирали да изложи правилни аргументи и да направи верни изводи по въпросите,подлежащи на доказване в процеса,включени в предмета на доказване по чл.102 НПК.Събраните надлежни доказателства са ценени в логическа вразка с направеното самопризнание от дееца и са оценени съобразно действителното им съдържание.

Единственото оплакване против присъдата е насочено към размера на наказанието, който според жалбоподателите е неоснователно завишен. Смятат ,че решаващият съд не е оценил в пълнота имащите значение смекчаващи отговорността обстоятелства за определляне на по-леко наказание.

Внимателното обсъждане на обстоятелствата, необходими за формиране на вътрешното съдийско убеждение при определяне на наказанието,правят оплакването  неоснователно.Наказанието е определено в рамките на закона,като точно е преценена относителната тежест на всички обстоятелства по чл.54 НК.Първоинстнанционният съд не само е приел наличието на обстоятелства ,които смекчават наказателната отговорност,но е преценил че относителната им тежест е по-голяма и затова е наложил наказание към долната граница, надвишаваща минимума само с 1 година.Съгласно правилата на чл.373 ал.2 НПК вр. чл.58а НК наказанието е намалено с 1/3 на 2 години и 4 месеца лишаване от свобода.

Нито едно от тези обстоятелства каквито са липсата на социална адаптация и средства за живот,че е социално слаб и бедността го е подтикнала към кражби,че прави признание и е съдействал в разследването,грижи се за две малки деца, съпоставени с отегчаващите,каквито са  обремененото съдебно, минало описано в справката за съдимост от стр.24 до стр.75 от съдебното дело,която дава информация за многобройните  му осъждания, наличие на повече от един квалифициращи деянието признаци-при  опасен рецидив по чл.29 ал.1 б"б" НК и с използване на техническо средство,завишената обществена опасност на деянието, голямата обществена опасност на самия деец, немалката парична равностойност на предметите на престъплението,голямото разнообразие по вид и брой на откраднатите технически уреди,необходими за работа на потърпевшия и не на последно място  недостатъчния оказан ефект от предишните осъждания за неговото поправяне не дават  основание на този съд за друга преценка,освен направената от районният съд за отмерване на наказанието.Въззивната инстанция не намира наказанието да е явно несправедливо.То е индивидуализирано в рамките на закона, приема се за правилно и без нарушения при определянето му.Самопризнанието и даденото съгласие за разглеждане на делото по чл.371 т.2 НПК  са определени от законодателя като предпоставка за по-леко наказание,което не трябва да се приема като приоритетно смекчаващо обстоятелство.

При направената проверка на обжалвания съдебен акт ,въззивният състав на този съд не намери да са допуснати поддържаните от жалбоподателя нарушения или други, които да водят до изменение или отмята на присъдата,с изключение на нарушението по чл.2 от Тарифа ГПК за граждански искове по наказателни дела,където държавнвата такса, подлежаща на събиране е 4 на сто върху уважения иск,на не по-малко от 50.00 лв.В този случай първоинстанционният съд е осъдил дееца да заплати по- малка по размер такса от предвидената от закона,която е 50.00 лв.В тази част присъддата подлежи на изменение.

По изложените съображения ,настоящият състав на Врачанският окръжен съд оставя без уважение жалбата.  Изменя първоинстанционната присъда, като отменя същата в частта с която подсъдимият е осъден да заплати  държавна такса по сметка на съда и го осъжда да заплати д.т. в размер на 50.00 лв.

Ето защо и на осн. чл.334 т.3 вр. с чл.337 ал.3 пр.2 НПК,

 

                    Р  Е  Ш  И  :

ИЗМЕНЯ присъда № 2 по НОХД №  435/15г. от 26.01.2016 г. по описа на РС гр. Оряхово,като я отменя в частта с която подсд.Ц. е осъден да заплати 2.16 лв. държавна такса върху уважения размер на иска и Постанови: осъжда подс.Ц.В.Ц. с ЕГН:********** да заплати държавна такса по сметка на РС-Оряхово в размер на 50.00/петдесет/ лева.

В останалата част потвърждава присъдата.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........