О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Враца, 11.04.2016 г.

 

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Наказателно отделение, в закрито заседание на единадесети април, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛКА ИВАНОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ:СТЕЛА КОЛЧЕВА

мл.с.КАЛИНА ХРИСТОВА

 

                       

постави за разглеждане докладваното от съдия В.ИВАНОВА ВЧНД № 126/2016 г. по описа на Врачански окръжен съд,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

     Производството е по реда на Глава ХХІІ, чл.345, вр.чл.377, ал.2 от НПК.

Образувано е по частен протест на РП-Мездра и по частна жалба на обвиняемия И.П.И. против протоколно определение от 16.03.2016 г. постановено по НАХД № 80/2016 г. по описа на РС-Мездра, І наказателен състав, с което на основание чл.377, ал.1 от НПК е прекратено съдебното производство и делото е върнато на РП-Мездра, поради липса на едно от основанията за приложението на чл.78а от НК.

 В протеста се навеждат доводи за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното определение. Изразява се несъгласие с крайните изводи на първия съд, че по отношение на обвиняемия И.И. не е настъпила реабилитация по право на осъждането му по НОХД № 627/2008 г. на РС-Мездра, по което му е наложено условно наказание от една година лишаване от свобода с три годишен изпитателен срок. Твърди се, че с изтичането на този срок на 12.12.2011 г. същият е реабилитиран по право по чл.86, ал.1, т.1 от НК, за което е направена и служебна отметка в бюлетина за съдимост. В подкрепа на този довод се цитира практика на РС-Мездра по друг идентичен казус. Иска се отмяна на атакуваното определение и връщане на делото на първия съд за продължаване на производството по Глава ХХVІІІ от НПК.

 В жалбата на обвиняемото лице също се поддържа, че атакуваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен. Твърди се, че по отношение на предишните му две осъждания е настъпила реабилитация по право, за първото - по чл.88а от НК, а за второто му осъждане - по чл.86 от НК, за което е направено изрично отбелязване в бюлетина за съдимост. В тази връзка се оспорва становището на районния съд, че реабилитацията по чл.88а от НК настъпва по право, поради което осъденият за престъпление, извършено след тази реабилитация, не може да бъде повторно реабилитиран по право, ако и за това осъждане не са изтекли давностните срокове по чл.82, ал.1 от НК.    

Врачанският окръжен съд, като взе предвид изложените в частния протест и частната жалба доводи и се запозна с материалите по делото, намира следното:

 Производството по НАХД № 80/2016 г. по описа на РС-Мездра е било образувано по реда на Глава ХХVІІІ от НПК, въз основа на постановление на РП-Мездра от 18.02.2016 г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия И.П.И. с налагане на административно наказание за извършено на 11.12.2015 г. престъпление по чл.343в, ал.2, вр.ал.1 от НК. С атакуваното протоколно определение първоинстанционният съд е приел, че при наличните фактически данни за предходните осъждания на обвиняемия, не са налице материално-правните предпоставки за приложение института на чл.78а от НК, тъй като е извършил настоящото престъпление по чл.343в, ал.2 от НК като пълнолетно лице, което веднъж е било реабилитирано по право по чл.88а от НК за осъждането му по НОХД № 267/1992 г. на РС-Мездра, както и преди да изтече предвиденият срок за безусловна реабилитация по чл.88а, ал.1, вр.чл.82, ал.1, т.4 от НК за второто му осъждане по НОХД № 627/2008 г. на РС-Мездра.

 Въззивният съд изцяло споделя изводите на контролирания съд. За да се приложи диференцираната процедура по Глава ХХVІІІ от НПК следва да са налице материално-правните предпоставки, визирани в чл.78а от НК, една от които е тази по ал.1, б."б" - деецът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV на Глава VІІ от НК. Съгласно изричната разпоредба на чл.377 от НПК, когато не са налице основанията на чл.78а от НК, съдът прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора.

Хронологията на осъжданията на обвиняемия И. сочи, че първото му осъждане е по НОХД № 267/1992 г. на РС-Мездра, по което му е наложено наказание глоба от 500 лева и присъдата е влязла в сила на 13.05.1993 г. Верен е изводът на решаващия съд, че по отношение на това осъждане е настъпила реабилитация по право, съгласно чл.88а, вр.чл.82, ал.1, т.5 от НК. От събраните в тази насока доказателства се установява, че глобата не е била заплатена, като за събирането й не е било образувано изпълнително производство. Следователно за нея е настъпила абсолютна изпълнителна давност по чл.82, ал.4, вр.ал.1, т.5 от НК на 13.05.1996 г., от когато е започнал да тече срокът за реабилитация по чл.88а, ал.1, вр.чл.82, ал.1, т.5 от НК и същият е изтекъл на 13.05.1998 г.

Съдебният статус на обвиняемото лице сочи, че второто му осъждане е със споразумение по НОХД № 627/2008 г. на РС-Мездра, по което му е наложено наказание в размер на една година лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за срок от три години и определението за одобряване на споразумението е влязло в законна сила на 12.12.2008 г. При тези данни законосъобразно РС-Мездра е приел, че за това осъждане не е възникнало правно основание за повторна непълна реабилитация по право по чл.86, ал.1, т.1 от НК, предвид императивната забрана на чл.86, ал.2 от НК, независимо от направената отметка в бюлетина за съдимост. И това е така, тъй като дали по отношение на едно осъждане е настъпила реабилитация по право съдът преценява сам, на базата на данните за осъждането и закона, а не според отразеното за настъпването й в справката за съдимост, както неоснователно се поддържа в протеста и жалбата. В този контекст правилно е съобразено от първия съд, че доколкото настъпилата реабилитация по чл.88а от НК за първото осъждане по НОХД № 267/1992 г. също е по право, то тя се явява пречка за следващо настъпване на непълна реабилитация по чл.86 от НК за ново осъждане, в случая за второто осъждане по НОХД № 627/2008 г., като в този смисъл коректно е цитирана и съдебна практика на ВКС по приложението на института на реабилитацията. За второто осъждане на обвиняемия е допустима единствено пълна реабилитация по чл.88а, ал.1, вр.чл.82, ал.1, т.4 от НК, като реабилитационният срок изтича едва на 12.12.2016 г. Ето защо, макар и деянието - предмет на настоящото дело, да е извършено на 11.12.2015 г., след изтичане на изпитателния срок, в който е било отложено изпълнението на наказанието на И. по НОХД № 627/2008 г. на РС-Мездра, за него не е възникнало правно основание за повторна реабилитация по право по чл.86 от НК, нито е изтекъл по-дългият срок по чл.88а, вр.чл.82, ал.1 от НК.

 С оглед горното, въззивният съд споделя крайния извод на първата инстанция, че в случая не са налице всички кумулативно изискуеми законови предпоставки, и в частност тази по чл.78а, ал.1, б.”б” от НК, обуславящи правната възможност за освобождаване на обвиненото лице И.П.И. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, поради което правилно и на основание чл.377, ал.1 от НПК съдебното производство е било прекратено и делото е върнато на прокурора.  

 Мотивиран от горното и на основание чл.345 от НПК, Врачанският окръжен съд

 

 

                   О П Р Е Д Е Л И:

 

 

     ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 16.03.2016 г., постановено по НАХД № 80/2016 г. по описа на Районен съд-Мездра, І наказателен състав, с което е прекратено съдебното производство и делото е върнато на прокурора, поради липса на основание за приложението на чл.78а от НК.

Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване и протестиране.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1. 

 

 

                                            2.