Р  Е Ш Е Н И Е

 

Гр.Враца 24.06.2016 год.

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Врачанският окръжен съд наказателно отделение в открито съдебно заседание на шестнадесети юни, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. МАРИНОВ

                                   ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНА НАУМОВА

                                  МЛ.СЪДИЯ: КАЛИНА ХРИСТОВА

                                    

 

при секретаря И.М. и с участието на прокурор К. Т. от ОП Враца, като разгледа докладваното от съдия Маринов ВНОХД № 156 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Съдебното производство пред Врачанския окръжен съд е образувано по жалба на адв. М.Д. - сл.защитник на подсъдимия С.Р.К. ***.

След образуване на съдебното производство, жалба е постъпила и от адв.В.З. - защитник на подсъдимите И.Р.В. *** и А.П.Д. от гр.Мездра. Жалба е постъпила и от подсъдимият А.П.Д. от гр.Мездра.

Във всяка от трите жалби, се развиват  доводи, че присъдата на първия съд е неправилна и незаконосъобразна, постановена при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и при превратно тълкуване на събрания доказателствен материал. Прави се искане за отмяна на съдебния акт и постановяване на нова присъда, с която всеки от тримата подсъдими да бъде признат за невиновен и да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение.

В съдебно заседание подсъдимия С.Р.К.  ненамерен на посочения адрес и призован, чрез служебния си защитник не се явява,  същия се представлява от служебния си защитник - адв.М.Д. ***, назначен от съдебния състав на основание чл. 94, ал. 1, т. 8 НПК. Същият заема становище за отмяна на постановената присъда като неправилна и незаконосъобразна. Желае постановяване на нова оправдателна такава. Същевременно обаче поддържа и становището си, че съпричастността на К. към деянието извършено на 28.05.2012 год. не е била доказана, а по отношение на деянието извършено на 02.07.2012 год., правната квалификация не е правилно установена.

В съдебно заседание подсъдимите И.Р.В. и А.П.Д., редовно призовани чрез договорния им защитник адв. В.З. не се явяват, а се представляват лично от него. Последният излага подробни доводи за незаконосъобразността на присъдата на първоинстанционния съд, с оглед на което иска нейната отмяна. Поддържа, че присъдата е постановена само въз основа на косвени доказателства, тъй като не били установени каквито и да било преки такива, сочещи за конкретното участие на двамата подсъдими В. и Д. в изпълнителното деяние.  

Представителят на Окръжна прокуратура Враца счита, че жалбите на подсъдимите са неоснователни, а обжалваната присъда е правилна, законосъобразна и обоснована. Смята, че първоинстанционният съд изцяло е изследвал доказателствената основа, с която разполага делото и е извел единствено правилния и законосъобразен извод за наличието на достатъчно доказателства, които да мотивират осъдителния акт, поради което същият се явява правилен и законосъобразен и следва да бъде потвърден.

Врачанският окръжен съд, в качеството си на въззивна инстанция, като взе предвид наведените от страните доводи и съображения, и след като направи цялостна служебна проверка на атакуваната присъда по реда на чл.314 НПК, приема за установено следното:

Жалбите са подадени в срока по чл.319 НПК, от надлежни страни, имащи интерес от обжалване и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което и са процесуално допустими.

Разгледани по същество, същите са неоснователни по следните съображения:

С атакувания съдебен акт - Присъда № 95/12.12.2014 год., постановена по НОХД № 185/13 год., РС Враца е признал подсъдимия С.Р.К. за виновен в това, че за времето от 01,30 ч. на 28.05.2012 год. до 03,20 ч. на 02.07.2012 год., в гр.Враца, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, чрез използването на МПС и технически средства, след предварителен сговор с И.Р.В. и А.П.Д., в немаловажен случай, е направил опит да отнеме чужди движими вещи, на обща стойност 5983.00 лв., без съгласието на ръководството на "БТК"АД-София, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, ПОРАДИ което на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр.чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5, вр.чл. 194, ал. 1, вр.чл. 26, ал. 1, вр.чл. 18, ал. 1, вр.чл. 29, ал. 1, б. ”б”, вр.чл. 54 НК е бил осъден на пет години "лишаване от свобода", което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор, съгласно чл. 60, т. 2 ЗИНЗС.

Със същата присъда подсъдимия И.Р.В. е бил признат за виновен в това, че на 02.07.2012 год., около 03,20 ч., в гр.Враца, при условията на опасен рецидив, след предварителен сговор със С.Р.К. и А.П.Д. в немаловажен случай,  чрез използването на МПС-л.а."Рено клио" с ДКН ВР **** АС и техническо средство - овощарска ножица е направил опит да отнеме чужди движими вещи на стойност 3363.00 лв. собственост на "БТК"АД, без съгласието на ръководството на дружеството, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини, ПОРАДИ което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр.чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5, вр.чл. 194, ал. 1, вр.чл. 18, ал. 1, вр.чл. 29, ал. 1, б. ”а” и б. „б”, вр.чл. 54 НК е бил осъден на пет години "лишаване от свобода", което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор, съгласно чл. 60, т. 2 ЗИНЗС.

Подсъдимият А.П.Д. с атакуваната присъда е бил признат за виновен в това, че на 02.07.2012 г., около 03,20 ч., в гр.Враца, след предварителен сговор със С.Р.К. и И.Р.В. в немаловажен случай,  чрез използването на МПС - л.а.”Рено Клио” с ДКН ВР **** АС и техническо средство - овощарска ножица е направил опит да отнеме чужди движими вещи на стойност 3363.00 лв., собственост на "БТК”АД-София, без съгласието на ръководството на дружеството, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини, ПОРАДИ което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5, вр.чл. 194, ал. 1, вр.чл. 18, ал. 1, вр.чл. 54 НК е бил осъден на две години "лишаване от свобода", като на основание чл. 66, ал. 1 НК, изпълнението на това наказание е било отложено за срок от три години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

В тежест на тримата подсъдими са възложени направените по делото разноски.

За да постанови този си акт, първоинстанционния съд е събрал в необходимия обем и пълнота, и по съответният процесуален ред, изискуемите за правилното изясняване на делото писмени и гласни доказателства. При условията на чл. 305, ал. 3 НПК, в мотивната част на атакуваната присъда, съдът подробно е посочил, какви обстоятелства е приел за установени и въз основа на какви доказателства, аргументирал е изводите си относно доказаното по несъмнен начин авторство подсъдимите К., В. и Д. в описаното престъпление, обективната и субективната му страна и вината на всеки от тези подсъдими. Съдът се е мотивирал на кои доказателства дава вяра, кои не кредитира и поради каква причина.

Въз основа на събраните по делото доказателства, ВрРС е приел, следната фактическа обстановка:

Подсъдимите С.К. и И.В. са братя.

Свидетелят А. В.Д. ***, заедно с една от дъщерите си - св.А.Н., която от своя страна, има дъщеря - св.Р.Н.. Последната живеела на съпружески начала с подсъдимия К., в квартира намираща се в близост до дома на дядо си на горепосочения адрес. Другата дъщеря на св. Д. - св.С.В. живее в гр.София, заедно със съпруга си - подсъдимия И.В. и със сина си от предишен брак- подсъдимия А.Д..

Св.А. Д. имал л.а. "Рено клио" с ДКН ВР **** АС, който бил предоставил за ползване на внучката си - св.Р.Н.. Автомобила обаче бил ползван и от подсъдимия К..

През нощта на 27/28.05.2012 год., К. решил да извърши кражба на кабели от кабелната мрежа на "БТК”АД, разположена на съседна улица в близост до квартирата им със св.Р.Н.. За целта се снабдил с нож, ножовка за рязане на метал с дължина около 40 см с пластмасова дръжка, както и с малък сиво черен фенер с черен ластик за поставяне на главата. Около  01,30 ч. на 28.05.2012 год., управлявайки лекия автомобил "Рено клио", този подсъдим се отправил към кръстовището на ул."Цар Симеон", ул. "Хан Аспарух" и ул."Батак" в гр.Враца, където спрял автомобила и слязъл от него. Приближил се до капака на  шахта експлоатирана от телекомуникационното дружество и след като го преместил, се спуснал вътре в шахтата. Там с носената от него ножовката срязал 3 бр. кабели Тип "ТПП 500" х.2х0,5 мм., след което излязъл от шахтата и се отправил към съседна шахта, която отворил отново чрез повдигането на капака. Спускайки се в нея отново срязал с ножовката 3 бр. кабела и ги издърпал в шахтата. След това излязъл и отишъл в съседна шахта, където отново срязал три кабела от горния тип и се върнал във втората шахта, където издърпал и тях. Намирайки се във втората шахта, с помощта на ножа започнал на място да бели кабелите, за да извади медните проводници от тях.

По същото време, в националния център за управление на мрежата на "БТК"АД в гр.София, се е получил сигнал за нарушение подаването на сигнал по мрежата и от там се свързали с дежурния екип на дружеството в гр.Враца - св. А.Т. и св. И. Г.. Двамата техници, получавайки сигнала се отправили към мястото на проблема за да го локализират и да го отстранят. Стигайки на място, св.Т. и Г., видели недобре затворения капак на шахтата и го отместили, за да извършат проверка. В този момент К. държейки нож в ръката си внезапно излязъл от шахтата, а св.Т., макар и стреснат от неговата поява се опитал да го задържи, но подсъдимият се отскубнал и избягал, като изпуснал ножа. Непосредствено след това, свидетелите уведомили РУП - Враца, от където изпратили дежурен автопатрул. Т. и Г. установили, че изтегления кабел е с обща дължина от 74 м.

Вечерта на 01.07.2012 год., към 21,00 ч. св.А. Д., заедно с дъщеря си св.А.Н., с внучка си Р.Н. и подсъдимия К. посетили вилата на Д., находяща се в местността "Лиляшка могила", край гр. Враца и установили, че същата е била обект на кражба. Непосредствено след това, св. Д. позвънил на дъщеря си св.С.В., която веднага потеглила от гр.София заедно със сина си - подсъдимия А.Д. и подсъдимия И.В., с личният им автомобил "Ауди". Същата вечер, към 22,00 ч. всички се срещнали в гр.Враца в дома на св. Д. и обсъждали случилото се на вилата.

Късно вечерта на 01/02.07.2012 год. след като жените и св. Д. си легнали да спят, тримата подсъдими - С.К., И.В. и А.Д. се уговорили да извършат кражба на кабели собственост на "БТК" АД, които били разположени в шахти до кръстовището между ул."Хан Аспарух" и ул."Ст.Заимов" в гр. Враца. Тримата се снабдили с нож, овощарска ножица, фенерче и работни ръкавици и с л.а.”Рено Клио” с ДКН ВР **** АС се придвижили до кръстовището на ул. "Хан Аспарух" и ул. "Цар Асен". Спрели лекия автомобил и слезли от него, отворили капака на шахтата и влезли в нея. Там срязали проводника, чрез овощарската ножица, след което свалили един от предпазните колани на лекия автомобил и завързали единия му края за куката от задната част на автомобила, а другия вързали за единия край на кабела. По този начин, с придвижване на автомобила изтеглили парче кабел с дължина 95 м., което завлекли в тревните площи в съседство на улицата и започнали да го нарязват на части.

По същото време, в националния център за управление на мрежата на "БТК" АД отново получили сигнал за нарушение в мрежата в гр.Враца. От там веднага уведомили Началник Район "Кабелна мрежа” Враца - св.С. С., който от своя страна сигнализирал незабавно в РУП - Враца, от където изпратили дежурен полицейски екип за проверка на място.

Чувайки приближаващите полицейски автомобили, подсъдимите побягнали, като изоставили лекия автомобил "Рено клио" отключен, с ключовете на таблото и висящо парче от предпазния колан, закачено за халката за дърпане. В процеса на бягане захвърлили носените от тях овощарска ножица, черно фенерче и два броя работни ръкавици.

Като пристигайки на мястото на инцидента, полицейските служители предприели бързи заградителни мероприятия и започнали издирване на извършителите. В хода на диренето, св.Ц.П. забелязал подсъдимите, които тичали в посока ул."Цар Симеон" и се насочил към тях. В момента, в който забелязали полицейския служител, тримата променили походката си от тичане в ходене, но тъй като имали изморен и задъхан вид, били с изцапани дрехи и нямали документи за самоличност в себе си, св.П. им разпоредил да спрат, като извикал колегите си за съдействие и подкрепа.

От заключението на назначената по делото съдебно оценителна експертиза е установено, че стойността на изтегления на 28.05.2012 год. кабел с обща дължина 74 м. тип "ТПП" 500х2х0.5 мм е 2620,00 лв., а тази на изтегления на 02.07.2012 год. кабел с дължина 95 м. тип "ТПП" 500х2х0,5мм е 3363,00 лв.

Съобразявайки заключенията на приетите одорологична експертиза на иззетите по делото мирисови следи, дактилоскопни експертизи на намерените дактилоскопни следи, трасологична  експертиза, както и техническа експертиза, от протокола за оглед на местопроизшествието и намерените и иззети при него веществени доказателства /нож, трион, фенер с ластик, парче от кабел/, показанията на свидетели А.Т., И. Г., Ц.П., А. Д., С. С., Д.И., М.П., А.Н., Р.Н. и С.В., протоколите за разпознаване на лица и предмети, протоколи за извършени следствени експерименти, протокол за претърсване и изземване, ведно с определение за одобряването му, протоколи за доброволно предаване, справки за собственост на МПС, протоколи за изземване на мирисови следи, заповеди за задържане на лица и протоколи за обиск, постановление за връщане на ВД с разписка, справки за търпени наказания, характеристики и справки за съдимост на подсъдимите и др.доказателства, събрани на досъдебното производство и на проведеното съдебно следствие по реда и при изискванията на НПК правилно, обосновано и законосъобразно първостепенният съд е заключил, че всеки от подсъдимите С.К., И.В. и А.Д. е извършил престъплението, за което на всеки от тях е било повдигнато обвинение.

По отношение на подсъдимия С.К., първоинстанционния съд правилно е приел, че същия е извършил престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр.чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5, вр.чл. 194, ал. 1, вр.чл. 26, ал. 1, вр.чл. 18, ал. 1, вр.чл. 29, ал. 1, б. ”б” НК, тъй като на 28.05.2012 год., сам е извършил опит да отнеме чужди движими вещи - 74 м. кабел на стойност 2620.00 лв., собственост на "БТК"АД гр.София, като деянието е останало недовършено и във фазата на опита по независещи от него причини. При извършване на деянието подсъдимият е използвал ножовка за рязане на метал, действал е с пряк умисъл, като субективното му отношение е било насочено към постигане на пряко целения престъпен резултат, съзнавал е обществената опасност на поведението си и на последиците от него.

По делото безспорно е установено и обстоятелството, че на 02.07.2012 год. този подсъдим, съвместно и след предварителен сговор с другите двама са извършили опит за отнемане на чужди движими вещи - 95 м.кабел на стойност 3363.00 лв., собственост на отново на "БТК”АД-София, като и това деяние е останало недовършено по независещи от подсъдимите причини. При опита за кражба тримата са използвали техническо средство - овощарска ножица и л.а. "Рено клио" с ДКН ВР **** АС.

Предвид предходните осъждания на подсъдимия К. по НОХД № 1791/08 год. на СРС, с наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от 6 месеца, чието изпълнение е отложено на основание чл. 66, ал. 1 НК за срок от 3 год. и по НОХД № 490/11 год. на РС Ямбол, по което му е наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от 10 месеца, при първоначален "общ" режим на изтърпяване, влязло в сила 29.03.2011 год., правилно първостепенния съд е квалифицирал настоящето престъпление като такова, извършено от този подсъдим при опасен рецидив, по смисъла на чл. 29, ал. 1, б. "б" НК. Видно е, че К. е извършил престъплението, след като е бил осъждан два пъти на "лишаване от свобода" за умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на едното от наказанията не е отложено по реда на чл.66, ал.1 НК. Наред с това, този подсъдим е действал и при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл. 26, ал. 1 НК, тъй като се касае до две отделни деяния, осъществяващи поотделно състави на едно и също по вид престъпление. Същите са извършени през непродължителен период от време и при еднородност на вината, при което последващото се явява продължение на предходното.

По отношение на подсъдимия И.В., РС Враца правилно е приел, че същия е извършил престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр.чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5, вр.чл. 194, ал. 1, вр.чл. 18, ал. 1, вр.чл. 29, ал. 1, б. ”а” и б. „б” НК, тъй като на 02.07.2012 год., около 03,20 ч., в гр.Враца, при условията на опасен рецидив и след предварителен сговор със С.Р.К. и А.П.Д. в немаловажен случай,  чрез използването на МПС - л.а.”Рено Клио” с ДКН ВР **** АС и техническо средство - овощарска ножица е направил опит да отнеме чужди движими вещи на стойност 3363.00 лв., собственост на „БТК”АД, без съгласието на ръководството на дружеството, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини.

Предвид предходните осъждания на този подсъдим по НОХД № 665/09 год. по описа на РС Ямбол, по което му е наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от 2 год., чието изпълнение е отложено по реда на чл. 66, ал.1 НК за срок от три години и по НОХД № 20100/11 год. по описа на СРС, по което му е наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от 1 год. при първоначален "строг" режим на изтърпяване, то правилно първостепенния съд е квалифицирал настоящето престъпление като такова, извършено при опасен рецидив, по смисъла на чл. 29, ал. 1, б. ”а” и б. ”б” НК. Видно е, че В. е извършил престъплението, след като е бил осъждан два пъти на "лишаване от свобода" за умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на второто наказание в размер на 1 година "лишаване от свобода", не е било отложено по реда на чл. 66, ал. 1 НК.

По отношение на подсъдимия А.Д., РС Враца правилно е приел, че същия е извършил престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5, вр.чл. 194, ал. 1, вр.чл. 18, ал. 1 НК, тъй като на 02.07.2012 год., около 03,20 ч., в гр.Враца, след предварителен сговор със С.Р.К. и И.Р.В. в немаловажен случай,  чрез използването на МПС - л.а.”Рено Клио” с ДКН ВР **** АС и техническо средство - овощарска ножица е направил опит да отнеме чужди движими вещи на стойност 3363.00 лв., собственост на „БТК”АД, без съгласието на ръководството на дружеството, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини

От субективна страна и тримата подсъдими са действали при условията на пряк умисъл, като са знаели, че отнемат вещи, които са чужда собственост,  съзнавали са общественоопасния характер на деянието си, предвиждали са настъпването на обществено - опасните последици от деянията си и са искали настъпването на тези последици - да присвоят предмета на престъплението, но по независещи от тях причини същото не е настъпило. Налице е общност на умисъла между извършителите, тъй като между тях е имало съгласуваност на действията преди и по време на извършване на изпълнителните деяния по отнемане на вещите. 

Обстойните изводи на първоинстанционния съд относно наличието в конкретния случай на обективни и субективни признаци от състава на престъплението и доказаното по несъмнен начин авторство на престъпните деяния от страна на подсъдимите, се споделят изцяло от въззивния съд. Ето защо наведените от защитата на подсъдимите доводи, че присъдата се основава единствено на косвени доказателства са несъстоятелни. Разгледани самостоятелно и заедно, данните от посочените по горе доказателствени източници съпоставими в своята цялост, водят до единствено възможния извод, че деянията са извършени от тримата подсъдими и то по начина описан в обвинителния акт и възприет в мотивната част от обжалвания съдебен акт.  

Правилно ВрРС е приел, че установените по делото факти, в тяхната логическа последователност навеждат на единствено правилния извод за съпричастност на всеки от подсъдимите към установените опити за кражба - лекия автомобил "Рено клио" е намерен в близост до 2-те шахти в състояние с отключени врати, ключове на таблото и срязано парче от колан, закачено на задната страна на автомобила и идентично по групова принадлежност с друго срязано парче от колан, намерено на местопроизшествието; установена е одорологична следа на Д. на предна лява седалка и волан на автомобила, при принципна трайност на мирисовите следи до 63 часа преди изземването и липса на данни за предшестващо, друго ползване на автомобила от този подсъдим, в тези времеви рамки, освен по време на извършване на самото деяние; задържането на тримата подсъдими във физическо състояние и вид, необичайни за съответния час от денонощието от св. П.; установяване и задържане на тримата подсъдими от полицейските служители на място, изцяло съответстващо на предприето движение от извършителите след чуване на полицейските сирени и в опит за отдалечаване от местопрестъплението по траектория, започваща от мястото на шахтите на ул. "Хан Аспарух”, през мястото на оставяне на лекия автомобил на ул. "Цар Симеон", през циментова пътека покрай сграда "Каляда"”, през ул.”Боян Секулов”, през кръстовище на ул.”Панега”, и „Ч.Храбър” и отново ул.”Цар Симеон”, със съответно изхвърляне на уличаващи предмети, намерени и иззети като веществени доказателства и с евентуална крайна точка - дома на св.А. Д.. Тази траектория на движение правилно е очертана и  съпоставена от първостепенния съд, посредством писмените данни от протоколите за оглед и претърсване спрямо техническата схема на района на местопрестъплението, изготвено от техническата експертиза, приобщена надлежно по делото.

Имайки предвид горното, но и факта, че при извършената служебна проверка на атакуваната присъда, контролната инстанция не откри основания за преоценка на постановения съдебен акт, както в частта относно вината на подсъдимите, така и относно индивидуализацията на наказателната им отговорност, то ВрОС намира, че същата следва да бъде потвърдена.

Това е така, тъй като при налагане на наказанието "лишаване от свобода" на всеки един от подсъдимите, първоинстанционният съд е изложил достатъчно и подробни съображения, касаещи индивидуализацията им. Обсъдени са и надлежно са оценени съобразно тяхната тежест и значение, всички обстоятелства, включени в обхвата на чл.54 НК. Първостепенния съд правилно е отчел предишните осъждания на подсъдимите К. и В., поради което и е постановил ефективно изтърпяване на наложените им наказания.

При индивидуализацията на наказанието "лишаване от свобода", наложено на подсъдимия А.Д. и предвидената от законодателя възможност същото при определени предпоставки да бъде отложено, то следва да се отбележи, че РС Враца правилно е отчел чистото му съдебно минало, както и че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправяне на подсъдимия не е наложително същото да се изтърпи ефективно.

Така определени наказанията "лишаване от свобода" на всеки от тримата подсъдими, ВрОС счита за справедливи и за отговарящи в максимална степен на обществената опасност на деянията и на дееца.

Не на последно място, следва да се отбележи, че при направената служебна проверка, въззивната инстанция не констатира съществени нарушения на процесуалните правила, които да обуславят отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на друг състав на съда или на прокурора. В контекста на горното следва да се отбележи, че жалбите на подсъдимите не са подкрепени и с никакви доказателства.

Вината на подсъдимите К., В. и Д. е доказана по несъмнен начин, а съдът намира, че липсват основания за отмяна или изменение на постановената присъда в исканата насока, поради което и жалбите следва да останат без уважение.

Водим от горното и на основание чл. 338, вр.чл. 334, т. 6 НПК, Врачанският окръжен съд 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 95/12.12.2014 год., постановена по НОХД № 185/2013 год. по описа на РС Враца.

Решението е окончателно.

 

 

 

 

Председател:                   Членове: