Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  28.06.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение в съдебно

заседание на двадесет и осми юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател:ЛИДИЯ КРУМОВА

   

                                    

в присъствието на секретаря Ц.Ц. и  на прокурора И. Х., като разгледа докладваното  от съдия Л. Крумова НАХ дело N 204 по описа за 2016год., въз основа на закона и доказателствата по делото и на основание чл. 378, ал.4, т.1 НПК

 

                    Р  Е  Ш  И:

 

  ПРИЗНАВА Е.Г.И., родена на ***г***, българска гражданка, ****, неомъжена, неосъждана, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 31.05.2014год. в гр. Враца, в качеството си на физическо лице -  регистриран земеделски производител, е представила неверни сведения в заявление за подпомагане 2014год. с УИН 06/160614/56183 - форма за физически лица в нарушение на задължение да представи такива съгласно: чл. 32, ал.5, т.1 и т.2,  вр. ал.1, чл. 41, ал.1 и ал.2, т.2, пр.2 от ЗПЗП, вр. чл. 3, ал.1, т.3, б."а" и б."д", вр. чл. 2, ал.1, вр. чл. 2а, ал.1, т.2 и вр. чл. 2, т.2 от Наредба № 5/27.02.2009год. на МЗХ "За условията и реда  за подаване на заявления за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, като в таблица на използваните парцели 2014год. към заявлението, посочила като начин на ползване на парцела в шест БЗС, находящи се в землищата на гр. Криводол, с. Ракево и с. Галатин култура 251120- дървесни култури с кратък цикъл на ротация 1.Тополи-бяла топола, без в тях да има такива дървесни култури и като посочила като основание за ползване на пет от посочените шест БЗС наличие на договори за наем,  без да е сключила такива към датата на подаване на заявлението - 31.05.2015год. както следва:

        1/ В землището на с. Ракево е  заявила за подпомагане по СЕПП /Схема за единно плащане на площ/ и СНДП /Схема за национално доплащане/ парцел с БЗС № 61933-240-2-1, с площ 1,3 ха с култура код 251120 "дървесни култури с кратък цикъл на ротация 1.Тополи-бяла топола", а в действителност са установени дървесни видове различни от тополи и без да е сключила договор за наем на посочения парцел;

        2/ В землището на с. Ракево е заявила за подпомагане по СЕПП /Схема за единно плащане на площ/ и СНДП /Схема за национално доплащане/ парцел с БЗС № 61933-327-8-1 с площ 35 ха с култура код 251120 "дървесни култури с кратък цикъл на ротация 1.Тополи-бяла топола" а в действителност са установени дървесни видове различни от тополи и без да е сключила договор за наем на посочения парцел;

        3/ В землището на с. Галатин е заявила за подпомагане по СЕПП /Схема за единно плащане на площ/ и СНДП /Схема за национално доплащане/ парцел с БЗС № 14390-397-1-1, с площ 2,3 ха, с култура код 251120 "дървесни култури с кратък цикъл на ротация 1.Тополи-бяла топола" а в действителност са установени дървесни видове различни от тополи и без да е сключила договор за наем на посочения парцел;

        4/В землището на гр. Криводол е  заявила за подпомагане по СЕПП /Схема за единно плащане на площ/ и СНДП /Схема за национално доплащане/ парцел БЗС № 39846-381-4-1, с площ 6,71ха, с култура код 251120 "дървесни култури с кратък цикъл на ротация 1.Тополи-бяла топола" а в действителност са установени дървесни видове различни от тополи и без да е сключила договор за наем на посочения парцел;

        5/ В землището на гр. Криводол е заявила за подпомагане по СЕПП /Схема за единно плащане на площ/ и СНДП /Схема за национално доплащане/ парцел с БЗС № 39846-463-1-1 с площ 1,9ха, с култура код 251120 "дървесни култури с кратък цикъл на ротация 1.Тополи-бяла топола" а в действителност са установени дървесни видове различни от тополи и без да е сключила договор за наем на посочения парцел и

        6/ В землището на с. Ракево е  заявила за подпомагане по СЕПП /Схема за единно плащане на площ/ и СНДП /Схема за национално доплащане/ парцел БЗС № 61933-227-2-1 с площ 1,18 ха с култура код 251120 "дървесни култури с кратък цикъл на ротация 1.Тополи-бяла топола", а в действителност са установени дървесни видове различни от тополи,

        за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз /ЕС/ и предоставени на Република България за кампания 2014год. чрез Европейски фонд за гарантиране на земеделието по СЕПП 100% - престъпление по чл.248а, ал.2, пр.1, вр. ал.1 НК, поради което и на основание чл. 78а НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага наказание ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/лв. в полза на Държавата.

 

        ОСЪЖДА обвиняемата Е.Г.И., със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Враца направените деловодни разноски в размер на 200лв.

        РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране пред САС в 15-дневен срок от днес.

 

 

 

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: