О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,  Наказателно  отделение, в закрито заседание на 29.06.2016 г., в състав:

                   

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:ИВАН МАРИНОВ    

                        ЧЛЕНОВЕ:ПЕТЯ ВЪЛЧЕВА

                          мл.с. КАЛИНА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдията ВЪЛЧЕВА ВЧН  дело N`242  по описа за  2016 г., За да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.345, ал.1, вр.чл.306, ал.3, вр. ал.1, т.4 от НПК.

С определение № 281/09.06.2016 г., постановено по НОХД № 152/2016 г. РС Враца в закрито заседание, в производство по чл.306, ал.1, т.4 пр.2 от НПК, на основание чл.189, ал.3 от НПК е осъдил подсъдимия В.Р.П. *** да заплати в полза на Държавата, по сметка на Националното бюро за правна помощ направените разноски под формата на адвокатско възнаграждение за предоставена му правна помощ по цитираното НОХД в размер на 200 лева.

Жалба срещу определението, в срока по чл.342, ал.1 от НПК, е депозирал подсъдимият П..

Въззивният съд, след като се запозна с жалбата и извърши служебна проверка на материалите по делото, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, но разгледана по същество се явява неоснователна.

НОХД № 152/2016 г. по описа на РС Враца е образувано по внесен обвинителен акт от РП Враца срещу подсъдимия жалбоподател П., по обвинение в извършено престъпление по чл.325, ал.3, вр. ал.1 от НК. Предвид обстоятелството, че П. е заявил желание да бъде представляван от служебен защитник поради липса на финансови средства и възможност да ангажира договорна защита, съдът на основание чл.94, ал.1, т.9 НПК е предприел необходимите действия по предоставяне правна помощ- процесуално представителство на подсъдимия, чрез Съвета на АК Враца. На подсъдимият П. е назначен служебен защитник- адв. Т. П. от ВрАК. С протоколно определение, постановено в съдебно заседание от 14.03.2016 г. РС Враца е одобрил споразумение за решаване на делото, сключено между прокурор от РП-Мездра, подсъдимият П. и служебният му защитник-адв.Т. П., по силата на което П. е бил признат за виновен по възведеното срещу него обвинение и му е наложено наказание в размер на три месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор, съгласно чл.61, т.2, вр.чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

След влизане в сила на одобреното споразумение, с Решение № ВР-531-7723/08.04.2016 г. на председателя на НБПП, въз основа на представен отчет от адв. П. по НОХД № 152/2016 г. по описа на РС Враца, на основание чл.18, т.1 от Наредбата за заплащане на правна помощ, на същия е определено възнаграждение в размер на 200 лева за предоставена правна помощ на лицето В.Р.П..

Врачански окръжен съд намира така постановеното  определение за законосъобразно. Съгласно чл.189, ал.3 от НПК когато подсъдимият бъде признат за виновен, съдът го осъжда с присъдата си или с определение по реда на чл.306, ал.1, т.4 от НПК да заплати разноските по делото, включително и за служебно назначения защитник. От приложеното НОХД № 152/2016 г. по описа на РС Враца е видно, че подсъдимият П. е бил признат за виновен по предявеното му обвинение, а като негов служебен защитник в проведеното съдебно производство по описа на РС Враца, е бил назначен адв.Т. П.. От приложеното решение на НБПП се установява, че на този адвокат е изплатено възнаграждение в размер на 200 лв. за осъществената от него правна помощ в съдебната фаза на процеса. Следователно налице са всички основания на чл.189, ал.3 от НПК за присъждане на направените разноски за служебен защитник в тежест на подсъдимия и в полза на НБПП.

Наведените в жалбата обстоятелства, а именно за неадекватна защита от страна на служебният защитник в процеса и „претупване” от негова страна на процеса срещу подсъдимият П. се явяват неоснователни. Делото е приключило със споразумение, в което самият подсъдими се е признал за виновен и е декларирал пред съда, че желае делото да приключи по глава 29 от НПК, а не по общия ред.

При тези съображения, настоящата инстанция счита, че подсъдимият П. правилно е бил осъден с атакуваното определение да заплати тези разноски, поради което жалбата му се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а съдебния акт като законосъобразен, следва да бъдат потвърден.

Водим от горното и на основание чл.345 от НПК, Врачански окръжен съд

 

 

            О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 281/09.06.2016 г., постановено по НОХД № 152/2016 г. по описа на РС Враца, с което на основание чл.189, ал.3 от НПК е осъден подсъдимия В.Р.П. *** да заплати в полза на Държавата, по сметка на Националното бюро за правна помощ направените разноски под формата на адвокатско възнаграждение за предоставена му правна помощ по цитираното НОХД в размер на 200 лева.

 

Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.

 

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

              

                      

                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                   2.