Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  16.09.2016год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение в публичното заседание на петнадесети септември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател:ЛИДИЯ КРУМОВА

    Членове:П. ВЪЛЧЕВА

             КАЛИНА ХРИСТОВА

                                    

с участието на секретаря Х.Ц. и прокурора Красимир Невенов, като разгледа докладваното  от съдия Л. Крумова ВНАХ дело N 271 по описа за 2016год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 378, ал.5 НПК, вр. с глава ХХІ НПК и е образувано въз основа на въззивен протест от РП Враца против решение на ВрРС от 20.06.2016год., постановено по нах дело № 522/2016год.

С атакуваното решение, Врачанския районен съд е признал подсъдимия Б.И.Б. *** за невиновен в това, през месец април 2016год.  в гр. Враца да е придобил 1,446 високорисково наркотично вещество - коноп, с актовно действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 10% на обща стойност 8,67лв. по цени за пласмент на улицата, без надлежно разрешително и в нарушение на чл. 30 от ЗКВНВП, след което без надлежно разрешително е държал различни части от същото вещество както следва:

-до 22.04.2016год. е държал в себе си високорисково наркотично вещество - коноп с общо тегло 0,620гр. на стойност 3,72лв. по цени за пласмент на улицата и

-до 23.04.2016год. е държал в жилището си в с. Лиляче, ул."Филип Тотьо" № 4 високорисково наркотично вещество - коноп с тегло 0,826гр, на стойност 4,96лв. по цени за пласмент на улицата, поради което и на основание чл. 378, ал.4, т.2 НПК, вр. с чл. 9, ал.2 НК го е оправдал по обвинението по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3 НК.

С решението си първоинстанционния съд на основание чл. 354а, ал.6 НК е отнел в полза на Държавата предмета на престъпление коноп с общо тегло 1,056гр.и е разпоредил същите да се унищожат съгласно ЗКВНВП. Постановил е веществените доказателства - 2бр. картончета от полеви наркотест да останат към делото, а останалите ВД да се унищожат.

Съгласно разпоредбата на чл. 190, ал.1 НПК, съдът е постановил направените по делото разноски в размер на 133,48лв. да останат за сметка на Държавата.

В протеста се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакуваното решение, като се оспорва направения от съда правен извод за малозначителност на деянието и приложението на чл. 9, ал.2 НК. Твърди се, че неправилно съдът е основал своите изводи само на чистото съдебно минало и младата възраст на обвиняемия, без да съобрази отрицателните данни за личността му, количеството на наркотичното вещество и неговата стойност. Прави се искане за отмяна на оправдателното решение и постановяване на ново, с което обвиняемия Б. бъде признат за виновен по повдигнатото обвинение и да му бъде наложено административно наказание.

Участващият във въззивното производство прокурор от ВрОП поддържа протеста и всички изложени в него доводи.

Обвиняемият Б.Б. не се явява и не изразява становище по подадения протест. Неговият договорен защитник адв. П.С. изразява становище за неоснователност на протеста, като прави искане за потвърждаване на оправдателната присъда.

Въззивният съд, като взе предвид  наведените в протеста доводи и съображения и изразените от страните становища и след цялостна служебна проверка на атакуваното решение, приема следното:

Протеста е подаден в законоустановения срок, от надлежна страна, против подлежащ на обжалване съдебен акт, което обуславя неговата процесуална допустимост.

Разгледан по същество, протеста е неоснователен по следните съображения:

Пред първоинстанционния съд по надлежния са ред са приобщени необходимите за правилното изясняване на делото от фактическа страна доказателства. След анализ на същите, съдът е приел за установена фактическа обстановка, която не се оспорва с протеста и която изцяло се възприема от настоящата инстанция. Безспорно е установено по делото, че през м. април 2016год. обвиняемият Б. *** от неустановено лице марихуана - коноп за лична употреба, за която заплатил сумата от 50лв. На 22.04.2016год. Б. управлявал лек автомобил "Опел Вектра" с рег. № Вр 99-67 КВ в с. Лиляче и бил спрян за проверка от полицейски патрул в състав св. К. К. и св.Д. П.. Двамата полицейски служители извършили проверка по ЗВМР на управлявания от Б. лек автомобил, при която в кората на предна лява врата била открита един брой станиолова сгъвка, с подаващ се от нея връх на цигара.  При извършената проверка, обвиняемият Б. предал с протокол за доброволно предаване 3 броя полиетиленови сгъвки със зелена суха тревиста маса, две от които се намирали в левия джоб на дънките му и третата, открита в лекия автомобил, за които обяснил пред полицейските служители, че това е канабис за лична негова употреба, която е закупил от непознато лице. След извършения полеви наркотест на предадената тревиста маса в трите станиолови сгъвки било установено, че същата реагира на канабис.

На следващия ден 23.04.2016год. за времето от 12,00часа до 12,30часа било извършено ПСД - претърсване и изземване от дома в който живеел обвиняемия Б. ***. ПСД било извършено в условията на неотложност, като впоследствие, при спазване изискванията на чл. 161, ал.2 НПК, същото е одобрено с определение на ВрРС от 23.04.2016год., постановено по ЧНД 456/2016год. При това претърсване били открити 5бр. сухи съцветия от растение със зеленикав цвят и характерна миризма, които били иззети. За намерените растения Б. дал обяснение, че това е трева и я има за лична употреба, като я е закупил от непознато лице от гр. Враца, заедно с намерената у него предишния ден общо за 50лв. При извършения оглед на веществени доказателства и полеви наркотест иззетите растения реагирали на канабис.

От заключението на вещото лице по назначената на ДП физико-химическа експертиза се установява, че иззетите от обвиняемия Б. и управлявания от него автомобил три броя станиолови сгъвки, определени като обект № 2, съдържат вещество - коноп 0,330гр и 0,290 грама от съцветие на конопено растение, с концентрация на тетрахидроканабинол 10%, а иззетата от дома на обвиняемия зелена листна маса, определена като обект № 1, представлява коноп с нето тегло 0,826грама зелена маса от съцветие на конопено растение, с концентрация на тетрахидро-канабинол 10%.

Безспорно установен по делото е и фактът, че обвиняемият Б.Б. не е притежавал надлежно разрешително съгласно ЗКВНВП, за да придобива намереното у него наркотично вещество.

Възприетата от първостепенния съд и от настоящата инстанция фактическа обстановка се основава на събраните по ДП гласни и писмени доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съгласно разпоредбата на чл. 378, ал.2 НПК. Фактологията относно авторството на деянието и механизма на извършването му се подкрепя от една страна от обясненията на обвиняемия Б., подкрепени с показанията на двамата свидетели – К. К. и Д. П., а от друга от писмените доказателства по делото - протоколи за оглед на ВД, протоколи за доброволно предаване, протокол за проверка на лични вещи на лица и МПС, протоколи за полеви наркотест и за запечатване на иззети ВД, протокол за претърсване и изземване и определението на ВрРС за одобряване на извършеното ПСД, свидетелство за съдимост на обвиняемия Б.. Всички доказателства са еднопосочни, безпротиворечиви и достатъчни, за обосноваване на обвинението, повдигнато срещу обвиняемия Б.Б..

Възприетата от първостепенния съд фактическа обстановка не се оспорва нито от обвинението, нито от обвиняемия и неговия защитник.

Въз основа на така възприетите фактически констатации, правилно контролирания съд е приел, че формално деянието, извършено от Б. изпълва обективните и субективни признаци на престъплението по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3 НК. Този правен извод на ВрРС не се оспорва с подадения протест. Единственият правен извод, който обвинителят от ВрРП оспорва и който се поддържа от участващия във въззивното производство прокурор от ВрОП е приетата от първостепенния съд малозначителност на извършеното от Б. деяние и приложението на чл. 9, ал.2 НК.

В тази насока контролирания съд е изложил убедителни мотиви, с които настоящата инстанция изцяло се съгласява. Безспорно е, че съгласно чл. 9, ал.2 НК, не е престъпно онова деяние, което макар и формално да осъществява обективните и субективни признаци на някое престъпление от НК, поради своята малозначителност, същото не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. Тази малозначителност следва да се преценява както с оглед обществената опасност на деянието, извършено от обвиненото лице, така и от обществената опасност на самия деец.

В мотивите към съдебния акт първостепенният съд е отчел всички значими за определяне както на обществената опасност на деянието, така и на обществената опасност на дееца обстоятелства. Съобразявайки характера и обществената опасност на извършеното от обвиняемия Б. деяние, решаващият съд е отчел изключително ниската степен на увреждане на обществените отношения, определяща се от количеството на придобитото и държано наркотично вещество - общо 1,446гр канабис, неговата обща стойност по цени за пласмент на улицата - 8,67лв., предназначението на това вещество - за лична употреба от обвиняемия. О друга страна, съдът е отчел и обществената опасност на обвиняемия Б. - чистото му съдебно минало, млад човек, който е безработен, процесуалното му поведение и критично отношение към извършеното и липсата на каквито и да са отегчаващи вината му обстоятелства.

Настоящият състав не се съгласява с изложеното в протеста, че данните за личността на обвиняемия са отрицателни. От приложената на л. 37 от ДП характеристика е видно, че същата е изготвена от младши полицейски инспектор към МВР Враца, който е разследващ орган в началната фаза на наказателното производство - страна в процеса. Отразеното в тази характеристика като ЗМ касае именно деянието по настоящето дело, поради което в никакъв случай не може да бъде отчитано и като отегчаващо обстоятелство. Видно е, че същият няма други полицейски регистрации, поради което необяснимо остава изложеното в тази характеристика, че обвиняемият Б. е склонен към извършване на престъпления. Обстоятелството с кого дружи /което също не е конкретизирано/, също не би могло да му се вмени като отрицателно качество или отегчаващо вината обстоятелство, при положение, че за самия него липсват данни, че е склонен към извършване на противообществени прояви. По тези съображения въззивният състав не приема за основателен довода, че първостепенният съд не е съобразил в своя съдебен акт отрицателните данни за личността на обвиняемия - такива данни по делото няма събрани по надлежния ред.

Неоснователно е и позоваването на стойността от 50лв., която самия обвиняем е заплатил за придобитото и държано наркотично вещество. Тази стойност се установява единствено от неговите добросъвестни обяснения и в никакъв случай не би могла да се приеме, че тя е определяща за обществената опасност на деянието. Видно от заключението на вещото лице по ФХЕ, което се приема в останалите му части за обективно, стойността на придобития и държан от обвиняемия наркотик е под 10лв. - 8,67 лв. Именно тази стойност, а не заплатената от Б. е определяща за обществената опасност на деянието, както правилно е приел и ВрРС.

Довода, че наркотичното вещество е било обособено в три отделни обекта също не дава основание да се завиши обществената опасност на деянието. Тези три обекта са били в самия обвиняем /в джоба на дънките му/, в ползвания от него лек автомобил и в ползваното от него жилище, което е в потвърждение на обяснението му, че наркотичното вещество е предназначено за лична употреба.

Действително, този вид престъпления разкриват повишена опасност и спрямо тях следва да се подхожда изключително строго, но това не дава законово основание тази строгост да се прилага в случаи като този, когато действително е налице малозначителност както на деянието, така и на дееца.

Всичко изложено по-горе и след като при служебната проверка не бяха констатирани процесуални нарушения, даващи основание за отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане, съдът намира, че оправдателното решение на ВрРС следва да бъде потвърдено като обосновано и законосъобразно, а протеста на ВрРП следва да бъде оставен без уважение като неоснователен.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 338, вр. чл. 378, ал.5 НПК, Врачанския окръжен съд

 

             Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло решението на Врачанския районен съд от 20.06.2016год., постановено по НАХ дело № 522/2016год. по описа на същия съд.

НАСТОЯЩЕТО решение е окончателно.

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........