Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 10

                                         гр.Враца, 19.01.2017г.

 

 

         ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание на 20.12.2016г., в състав:

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ИВАНОВА

 

         при участието на секретаря И.М. разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА гр.д.№444 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

        

         "Колор-ИТИ"ЕООД/в несъстоятелност/, ЕИК 106619409, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Драган Цанков"№1, представлявано от синдика Б.М., е предявило срещу К.С.Д., ЕГН **********, с адрес: *** осъдителен иск  за връщане в масата на несъстоятелността на ищцовото дружество на недвижими имоти, а именно: 1.Самостоятелен обект №12259.1016.220.2.14 по кадастралната карта на гр.Враца, намиращ се в сграда №2, разположена в поземлен имот №12259.1016.220, с адрес: гр.Враца, ул."Трапезица"№6, вх.Б, ет.4 и 5 и представляващ апартамент №14 с площ 158кв.м., с предназначение жилище, брой нива - 2, заедно с 14.48кв.м. идеални части от общите части на сградата и правото на строеж; 2.Самостоятелен обект №12259.1016.220.2.18 по кадастралната карта на гр.Враца, който се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот №12259.1016.220, с адрес: гр.Враца, ул."Трапезица"№6, ет.1, представляващ гараж №3  с площ 18.50кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

         В исковата молба се твърди, че с решение от 27.04.2010г. по т.д.№12/2010г. Окръжен съд-Враца е обявил неплатежоспособността на ищцовото дружество и е открил производство по несъстоятелност, като с определение от 19.03.2012г. за синдик е назначен Б.М..

         В изпълнение на правомощията си за попълване на масата на несъстоятелността синдикът е предявил отменителен иск с правно основание чл.647 от ТЗ/стара редакция/, с който е поискал да бъдат прогласени за недействителни спрямо кредиторите на договор за поръчка от 26.03.2009, сключен между "Колор-ИТИ"ЕООД като довереник и "Колор-ИТВ"ООД като доверител, както и на договор за особен залог на търговско предприятие от 27.03.2009г., сключен между същите дружества. Ищецът твърди, че впоследствие заложният кредитор "Колор -ИТВ"ООД е продал имотите на ищцовото дружество, които са част от заложеното търговско предприятие.

         С влязло в сила Решение №34/01.06.2011г. по т.д.№71/2010г. Врачанският окръжен съд е обявил за недействителни по отношение на кредиторите на ищцовото дружество посочените по-горе договори. С това, че с отменителния иск синдикът не е предявил обусловения осъдителен иск е обоснован правния интерес от предявяването на иска за връщане на имотите, квалифициран от ищеца като такъв по чл.108 от ЗС.

         Ищецът сочи, че на 09.09.2010г.  "Колор-ИТВ"ООД е продало на ответника процесните имоти, които според твърдението му следва да бъдат върнати в масата на несъстоятелността на "Колор-ИТИ"ЕООД/н/, тъй като след обявяване на недействителността на договора за особен залог "Колор-ИТВ"ООД не е имало качеството на заложен кредитор и не е могло да продаде имотите на ответника по реда на ЗОЗ.

         Производството пред Окръжен съд-Враца е развито след изпращане на делото по подсъдност от Врачанския районен съд.

         С оглед на това, че ответникът е в брак, с определение на Районен съд-Враца като ответник по иска е конституирана съпругата му В.Е.Д., ЕГН **********, с адрес ***.

         Установено е, че след завеждането на делото ответникът К.С.Д. е починал, поради което районният съд е дал указание на ищеца да поиска конституиране на неговите законни наследници като ответници по предявения иск.

         В срока по чл.131, ал.1 от ГПК пред районния съд отговор на исковата молба е подала ответницата В.Е.Д., която е оспорила предявения иск по чл.108 от ЗС.  Като сочи принципно, че за да бъде уважен предявения иск, ищецът следва да е собственик на процесните имоти, а ответниците да го владеят без основание, ответницата Д. излага следните съображения: 1.Тя и покойният й съпруг К.Д. не са били страни по т.д.№71/2010г.; 2. Липсват данни исковата молба по посоченото дело да е вписана; 3. Към 09.09.2010г. имотите са закупени надлежно по реда на ЗОЗ от заложния кредитор "Колор-ИТВ"ООД и към този момент са били собственост на "Автоинженеринг-2009"ООД, което ги е придобило по реда на чл.15 от ТЗ от залогодателя "Колор-ИТИ"ЕООД ведно с учредения в полза на "Колор-ИТВ"ООД особен залог, при което правото на собственост е преминало в купувачите, тъй като към този момент искова молба не е вписана; 4. Семейството на ответниците е владяло и продължава да владее имотите на правно основание като собственици; 5. Процесните имоти не са върнати в масата на несъстоятелността на ищцовото дружество, за да се иска тяхната ревандикация, още повече че с решението по т.д.№71/2010г. е обявена относителната недействителност на договора за особен залог, но към момента на подаването на исковата молба, която не вписана, същите вече са били продадени от заложния кредитор на трети лица и техните права са противопоставими на ищеца; 6. Имотите са придобити по давност, с оглед изтичането на 5-годишния давностен срок.

         След изпращане на делото по подсъдност на Окръжен съд-Враца като ответници по предявения иск са конституирани законните наследници на починалия К.Д., а именно преживялата съпруга В.Е.Д., и пълнолетните му деца С.К.С., ЕГН ********** с адрес *** и А.К.А., ЕГН ********** с адрес ***.

         Чрез пълномощника си адв.В.Ч. ответниците С. и А. са подали отговор на исковата молба, с който са заявили, че се присъединяват към всички възражения, направени в отговора, подаден от тяхната майка. В отговора се сочи, че с уточняващата молба синдикът на ищцовото дружество иска връщане на имотите в масата на несъстоятелността и от нея не става ясно изменя ли се петитумът на иска, за изменението на който не се дава съгласие на основание чл.214, ал.1 от ГПК.

         В отговора на новоконституираните ответници се поддържа и възражението на ответницата Д. за това, че имотите са закупени на 09.09.2010г. от заложния кредитор "Колор-ИТВ"ООД и към този момент техен собственик е било "Автоинженеринг-2009"ООД. Заложният кредитор е извършил продажбата от свое име и за сметка на залогодателя, който не участва в сделката, и по тази причина липсва действие от страна на ищеца, което да е основание за предявяване на иск за попълване на масата на несъстоятелността.

         Обръща се отново внимание на това, че В. и К. Димитрови не са били страни по т.д.№71/2010г., поради което силата на пресъдено нещо на постановеното решение  не разпростира действието си спрямо тях. Подчертава се, че посоченото дело е образувано след придобиването на имотите и купувачите не се явяват частни правоприемници на "Колор-ИТИ"ЕООД, като се поддържа и довода за липса на вписване на исковата молба.

         След като анализира и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната логическа и правна връзка, от фактическа страна съдът приема за установено следното:

         С влязло в сила решение на Окръжен съд-Враца, постановено на 01.06.2011г. по т.д.№71/2010г., е уважен предявен от синдика на "Колор-ИТИ"ЕООД/в несъстоятелност/ иск с правно основание чл.647, ал.1, т.7 от ТЗ/стара редакция/ и са обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността договор за поръчка, сключен на 26.03.2009г. между "Колор-ИТВ"ООД и "Колор-ИТИ"ЕООД и договор за залог на търговско предприятие, сключен на 27.03.2009г. между "Колор- ИТИ"ЕООД като залогодател и "Колор-ИТВ"ООД като заложен кредитор.

         С определението по чл.140 от ГПК, с което на страните е съобщен проекта за доклад по делото, на ищеца са дадени указания, че е носител на доказателствената тежест за факта на вписване на исковата молба, но доказателства в тази насока не са представени.

         Копия от обявените за недействителни договори са представени с исковата молба. От договора за особен залог на търговско предприятие е видно, че процесните имоти - апартамент и гараж са описани като включени в състава на заложеното търговско предприятие.

         Представен е нот.акт №200, том І, рег.№3059, д.№147/2010г. на нотариус П. Ц., рег.№583 с район на действие Районен съд-Враца, от който се установява, че 09.09.2010г. Д. Ц. Т., в качеството на управител на "Колор-ИТВ"ООД - като подавач и в качеството му на заложен кредитор по договор за особен залог на търговско предприятие от 27.03.2009г., сключен с "Колор-ИТИ"ЕООД като залогодател, който залогодател е прехвърлил обособена част от търговското си предприятие на "Автоинженеринг-2009"ООД, от една страна и от друга страна К.С.Д. като купувач е сключен договор за покупко-продажба на процесните имоти.

         В подкрепа на твърдението на ответниците за придобиване на имотите по давност по делото са разпитани свидетелите Б. К. и Д.Т. Двамата са категорични, че след закупуването на имота през 2010г. покойният К.Д. и съпругата му направили на същия основен ремонт, тъй като жилището било в незавършен вид, и с оглед на това, че живеели в гр.Лом, го отдали под наем. Свидетелите не съобщават данни за това собствеността и владението да е било оспорвано или обезпокоявано.

         При така изяснената фактическа обстановка за разрешаването на поставения за разглеждане спор съдът изходи от следните правни съображения:

         Съгласно чл.648 от ТЗ правна последица от уважаването на исковете по чл.646 и 647 от ТЗ е възстановяване на даденото по недействителната сделка в масата на несъстоятелността и връщане на даденото от третото лице, ако се намира в масата на несъстоятелността или признаване на качеството му на кредитор. Отношенията между страните по недействителната сделка се уреждат по подобие на последиците по чл.34 от ЗЗД - реституция на даденото в патримониума на всяка от страните по сделката. Активната легитимация за предявяване на иска за възстановяване на даденото по недействителната сделка в масата на несъстоятелността принадлежи на страната по сделката, като синдикът е легитимиран да участва в производството по делата на предприятието на длъжника и да завежда искове от негово име на основание чл.658, ал.1, т.7 от ТЗ.

         В разглеждания случай претенцията на синдика за връщане на имотите в масата на несъстоятелността се основава на обявяването за недействителен на сключен между длъжника и трето, неучастващо в настоящия спор лице, договор за особен залог на търговско предприятие.

         Ноторно е, че особеният залог е вид търговско обезпечение и договорът за неговото учредяване няма транслативен ефект. Т.е. уважаването на иска по чл.647 и обявяването на договора за особен залог за недействителен по отношение на кредиторите няма последиците по чл.648 от ТЗ, а именно връщане на даденото от страните по него. Следователно уважаването на иска на синдика и влязлото в сила решение по т.д.№71/2010г. на Окръжен съд-Враца не легитимира страната по обявената за недействителна обезпечителна сделка като собственик на имотите.

         За да бъдат недействителни, действията и сделките трябва да изхождат от длъжника. Съгласно чл.37, ал.1 от ЗОЗ заложният кредитор има право да продаде от свое име и за сметка на залогодателя заложеното имущество при изпълнението на предвидени в закона изисквания. В принудителното изпълнение по ЗОЗ заложният кредитор упражнява свое право, но това изпълнение не изключва възможността за предявяване от синдика на иск за установяване на порок на сключената от заложния кредитор разпоредителна сделка със заложеното имущество, произтичащ от обявяването на недействителността на особения залог. Такъв иск в настоящия случай не е предявен, поради което купувачът по сключения със заложния кредитор договор за покупко-продажба се легитимира като добросъвестен приобретател на процесните имоти. При приключило изпълнение по чл.37 от ЗОЗ последиците от съдебното решение, с което договорът за особен залог е обявен за недействителен, не се разпростират върху добросъвестния приобретател и по отношение на него нормата на чл.648 от ТЗ е неприложима.

         По изложените съображения съдът намира, че предявеният иск е неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен.  

         Допълнителен аргумент в подкрепа на горния извод съдът черпи и от обстоятелството, че ищецът не е представил доказателства за вписване на исковата молба, по която е образувано т.д.№71/2010г., поради което обявената недействителност на особения залог не може да бъде противопоставена на ответниците.

         В заключение съдът приема, че ответниците имат качеството на добросъвестни владелци по смисъла на чл.70, ал.1 от ЗС, които са упражнявали непрекъсната фактическа власт върху имотите от датата на тяхното придобиване - 09.09.2010г. и към датата на предявяване на иска - 19.02.2016г. в тяхна поза е изтекъл 5-годишният срок за придобиването им по давност по чл.79, ал.2 от ЗС.

         Така мотивиран, Врачанският окръжен съд

 

 

                                      Р   Е   Ш   И  :

 

 

         ОТХВЪРЛЯ предявения от "Колор-ИТИ"ЕООД/в несъстоятелност/, ЕИК 106619409, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Драган Цанков"№1, представлявано от синдика Б.М., срещу В.Е.Д., ЕГН ********** ***, С.К.С., ЕГН ********** *** и А.К.А., ЕГН ********** *** иск за връщане в масата на несъстоятелността на самостоятелен обект с идентификатор 12259.1016.220.2.14 по кадастралната карта на гр.Враца, който се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот №12259.1016.220, с адрес гр.Враца, ул."Трапезица"№6, вх.Б, ет.4 и ет.5 и представляващ апартамент №14 с площ 154кв.м., заедно с 14.48кв.м. от общите части на сградата и правото на строеж и на самостоятелен обект с идентификатор 12259.1016.220.2.18 по кадастралната карта на гр.Враца, който се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот №12259.1016.220 с адрес гр.Враца, ул."Трапезица"№6, представляващ гараж №3 с площ 18.50кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

         ОСЪЖДА "Колор-ИТИ/в несъстоятелност/, ЕИК 106619409, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Драган Цанков"№1 да заплати в полза Окръжен съд-Враца държавна такса в размер на 712.36лв.

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: