Р Е Ш Е Н И Е 20

 

гр. ВРАЦА,27.01.2017Г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд   гражданско        отделение в

публичното заседание на   25.01.2017г.        в състав:

 

Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

    Членове:МАРИА АДЖЕМОВА

       мл.с.СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар В.Н.

като разгледа докладваното  от  съдията Т.Александрова

         в.гр.    дело N` 658     по описа за 2016  год.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.258 и сл. от ГПК.

С решение № 236/14.11.2016г. постановено по гр.д.№ 835/ 2016г. по опис на РС-Мездра,състав на съда е допуснал делба между Н.В.Й. *** с ЕГН **********, Л.В. ***, с ЕГН **********, и М.И.П. *** с ЕГН **********, по отношение следния недвижим имот – УПИ II, пл. № 56, кв. 8 по плана за регулация на с. Струпец общ. Роман, обл. Враца, целия с площ от 685 кв. м.,ведно с построените в него:жилище с разгъната застроена площ от 72 кв. м.  и второстепенна сграда с разгъната застроена площ от 40 кв. м. при граници и съседи:  УПИ I, пл. №56;  УПИ III, пл. № 55 и улици, при права: 4/6 ид. части за М.И.П. *** с ЕГН **********, 1/6 ид. част за Н.В.Й. *** с ЕГН **********, и 1/6 ид. част за Л.В. ***, с ЕГН **********.

Недоволни от решението са останали Н.В.Й. и Л.В.В.,които чрез адв.Д.К.,*** го обжалват с въззивна жалба вх. № 4802/21.11.2016г.

В жалбата се изтъква,че решението е неправилно,тъй като съдът е допуснал делбата на имота,нейн предмет,без да държи сметка за приложимият текст от ЗН ,който следва да се вземе предвид при определяне правата на страните.Поддържа се,че имотът за който се иска делбата няма статут на СИО по отношение на наследодателя и втората му съпруга в лицето на ответницата М.И.П..Същият е придобит от наследодателя преди брака му с тази ответница и има статут на индивидуална собст-веност,при което правата на страните следва да се определят по правилата на чл.9,ал.1 ЗН,т.е. по 1/3 ид.част за всяка от страните.

Не са направени доказателствени искания,като се иска отмяна на решението и постановяване на ново,при което правата страните се определят съобразно изложеното във въззивната жал-ба.Пред окръжния съд жалбата се поддържа от процесуалния пред-ставител на въззивниците адв.Д.К.,***.

В срока за отговор по чл.263,ал.1 ГПК въззиваемата М.И.П. чрез адв.Ст.К.,***,не дава писмен отговор.Призована по реда на чл.176 ГПК дава обяснения,че бракът й с наследодателя на страните е сключен на 12.12.2012г., като в тази връзка представя и копие от у-ние за сключен граж-дански брак на Община-Роман.Пред окръжния съд процесуалният й представител адв.Ст.К.,*** поддържа,че признава обстоятелствата изложени във въззивната жалба,касателно правата на съделителите.

Окръжният съд,след като съобрази оплакванията във въззив-ната жалба,взе предвид становището на защитата на страните и след като сам,от своя страна прецени и обсъди събраните по де-лото доказателства,от фактическа и правна страна приема след-ното:Жалбата е подадена в срока по чл.259,ал.1 ГПК,отговаря на изискванията за съдържание и приложения по чл.260 и чл.261 ГПК,произхожда от страни с необходимата процесуална легитимация и правен интерес и е насочена  против съдебен акт от кате-горията на обжалваемите, което я прави процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Районният съд е сезиран с искова молба на Н.В.Й. и Л.В.В. против М.И.П. за допускане съдебна делба на недвижим имот УПИ II, пл. № 56, кв. 8 по плана за регулация на с. Струпец общ. Роман, обл. Вра-ца, целия с площ от 685 кв. м.,ведно с построените в него: жилище с разгъната застроена площ от 72 кв. м.  и второстепенна сграда с разгъната застроена площ от 40 кв. м. при граници и съседи:УПИ I, пл. №56;  УПИ III, пл. № 55 и улици, като се е искало делбата да се допусне при съответните законни права на страните.Поддържало се е,че имотът е останал в наследство от общия за страните наследодател Венелин Цаков Вутов,починал на 28.06.2014г.

В отговора си по чл.131 ГПК ответницата М.П. не е ос-порила иска,нито,че описаната в него делбена маса е съсобствена между ищците и нея,като наследство от починалия В.Вутов,бивш нейн съпруг,като е заявила становище,че делбата следва да се допусне при равни права-по 1/3 ид.част.

Видно от представените към исковата молба писмени доказа-телства:н.а.№ 132,т.ІІ,рег. № 2317,д.№ 2009г.,у-ние за нас-ледници изх. № 104/29.06.2015г.,скица на имота и данъчна оценка е установено,че наследодателят е собственик на описания в ис-ковата молба имот,както и че страните влизат в кръга на не-говите наследници.

Районният съд,отчитайки становищата на страните и съдър-жащите се в делото писмени доказателства,имайки предвид,че от удостоверението за наследници се установява,че ответницата е преживяла съпруга, е допуснал делбата при права: 4/6 ид.части за последната и по 1/6 ид.част за ищците,като негови низходящи.

Този извод би бил правилен,ако в производството не се установи,че всъщност ответницата П. е втора съпруга на наследодателя,а имотът е придобит от него преди сключване на брака й им.

Горното обстоятелство се установява от дадените от ответницата обяснения по реда на чл.176 ГПК,а също така и от представеното у-ние за граждански брак,като се извежда и от становището й в писмения отговор,според което делбата следва да се допусне при равни права,т.е. при хипотезата на чл.9,ал.1 ЗН, като се изхожда от факта,че наследствения имот е придобит при-живе от наследодателя като индивидуална негова собственост.

При така направените констатации,имотът като сънаследствен ще следва да се допусне до делба,но при права на страните по 1/3 ид.част.

Като е допуснал делбата при квоти,различни от посочените по-горе,районният съд, е постановил неправилно решение,което ще следва да се отмени,респективно да се постанови ново такова при хипотезата на чл.271,ал.1,пр.2 ГПК ,като се допусне  съдебна делба при квоти на страните,каквито се установиха пред въззив-ната инстанция.

Независимо от изхода на делото пред настоящата съдебна инстанция,на въззивниците не се следва възстановяване на раз-носките пред окръжния съд,тъй като ,както пред първата инстан-ция,така и сега пред въззивната такава, ответницата и въззивае-ма в производството признава иска ,както по основание,така и по отношение и на претендираните права.При това положение и като се съобрази разпоредбата на чцл.78,ал.2 от ГПК,разноските ще следва да останат за сметка на въззивниците.Освен това,следва да се отчете,че решението на районния съд,което е предмет на обжалването е обосновано  и от това,че ищците в това делбеното производство,първо, не са определили правата си при които искат делбата и второ, не са представили доказателства,досежно момен-та на сключване на брака на техния наследодател с ответницата, което е в тяхна доказателствене тежест,и което е от значение за правилното определяне на квотите ми.Няма основание за при-съждането на разноските пред районния съд,който съд следва да определи дължимите от страните разноски,съобразявайки разпоред-бата на чл.355 ГПК,при приключване на делбата.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

                Р   Е    Ш    И   :

 

ОТМЕНЯ решение № 236/14.11.2016г. постановено по гр.д.№ 835/2016г. по опис на РС-Мездра И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ДОПУСКА съдебна делба между Н.В.Й. *** с ЕГН **********, Л.В. ***, с ЕГН **********, и М.И. *** с ЕГН **********, на недвижим имот – УПИ II, пл. № 56, кв. 8 по плана за регулация на с. Струпец общ. Роман, обл.Враца, целия с площ от 685 кв. м.,ведно с построените в него:жилище с разгъната застроена площ от 72 кв. м.  и второстепенна сграда с разгъната застроена площ от 40 кв. м. при граници и съседи:  УПИ I, пл. №56;  УПИ III, пл. № 55 и улици,останал сънаследствен от общият им наследодател Венелин Цаков Вутов,починал на 28.06.2014г., при права: 1/3 ид. част за Н.В.Й. *** с ЕГН **********,1/3 ид. част за Л.В. ***, с ЕГН ********** и 1/3 ид. част за М. И. П. *** с ЕГН **********.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред ВКС в едномесечен срок,считано от датата на уведомяването на стра-ните.

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........