Р Е Ш Е Н И Е 13

 

гр. ВРАЦА, 24.01.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  ,гражданско  отделение в            публичното заседание на 20 януари две хиляди и седемнадесета година,   в състав:

 

 

                           Председател:РенатаГ.Мишонова- Хальова                                  Членове:Пенка  Петрова

                    Калина Христова- мл.с.

                                    

при участието на секретар Х.Ц.

като разгледа докладваното  от съдия Мишонова- Хальова              

въз. гр. дело N` 661  по описа за 2016 год.,за да се произнесе взе предвид:

    Адв.В. ***  като проц. представител на Р.Н.Р. ***  с ЕГН- **********, е обжалвал Решение № 223/28.10.2016 г. постановено по гр.д. 660/2016 г. по описа на МРС, с което предявения от него, против ОбП"Чистота" иск с правно  основание чл. 222 ал.3 от КТ  ,е отхвърлен  изцяло като неоснователен и недоказан.

    В жалбата се навеждат доводи, че решението на МРС е незаконосъобразно , тъй като било постановено в противоречие с материалния закон. Жалбоподателят твърди ,че правилото на чл. 222 ал.3 от КТ било императивно  и първоинстанциионният съд незаконосъобразно я е тълкувал, като буквално се бил позовал на последното изречение от нея.Освен това жалбоподателят поддържа ,че той претендира  и търси по съдебен ред  от ответника към момента на завеждане на иска ,разликата между 6 брутни заплати плюс една по КТД и получените от него 2 брутни заплати при друг работодател "Нова варова компания"ЕООД гр.Мездра, когато на 08.01.2016 г и там  му е прекратен труд. договор ,поради придобиване право на пенсия и осигурителен стаж и възраст след негова лична молба.

Моли се решението на МРСъд да бъде  отменено и постановено друго ,с което иска му бъде уважен за още 5 брутни заплати. С жалбата не се правят нови доказателствени  искания.

     В срока за отговор на въззивната жалба ответникът ОбП"Чистота" гр.Мездра поддържа, че въззивната жалба е неоснователна следва да се отхвърли като такава , а решението на МРС да бъде потвърдено с всички законни  последици вкл. и присъждане на разноски. С отговора не се правят нови доказателствени  искания.    

    въззивният състав ,след като обсъди доводите на жалбоподателя, становището на ответника и взе предвид всички доказателства по делото , приема следното: въззивната жалба е подадена в законния срок  от страна с право  на обжалване ,срещу, акт от категорията на обжалваемите. разгледана по същество  същата е  н е о с н о в а т е л н а.

     За да отхвърли предявения иск за сумата от 2710 лв  с правно основание чл. 222 ал.3 от КТ, решаващият съдия е приел ,че   правото на обезщетение по  чл.222 ал.3 от КТ  е от кръга на трудовите права на работника и законът не е въвел съответни условия към него,но в правото на работника било той да прецени кога и срещу кой работодател да бъде упражнено, съобразно интереса си. Ако работник или служител е получил това обезщетение от един работодател, дори да упражни правото си на пенсия при друг,както е в настоящия казус, другият работодател не му дължал втори път обезщетение по чл. 222 ал.3 от КТ. От уведомително писмо изх.№1013-06-115/02.03.2016г, издадено от НОИ териториално поделение Враца, било установено, че от 18.12.2015г жалбоподателят  получава лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.Решаващият съдия цитира практиката на ВКС, според която лицата придобили и упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст и лицата придобили и упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж, без оглед на възрастта, при прекратяване на последващи трудови правоотношения нямат право на обезщетение по  чл. 222, ал. 3 КТ.

    Въззивният състав споделя крайните изводи на  първоинционния съд като приема, че  решението  на МРСъд е законосъобразно при правилно приложени на материалния закон, поради следните  съображения:

    По делото е представена заповед № 9/25.04.2016г на управителя на Общ.предприятие "Чистота" гр. Мездра ,с която  е прекратено трудовото  правоотношение на жалбоподателя Р. на основание чл.328, ал.1 т.10 КТ, поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като в заповедта не е включено изплащане на обезщетение по чл. 222 ал.3 от КТ.

С отговора на ИМ  е приложено  писмо от "Нова Варова Компания"ЕООД гр.Мездра до ответника, с което ги уведомява,че  Р. е работил на безсрочен труд. договор  и пълно работно време от 8 часа от 07.10.2014 до 08.01.2016 г ,а на 08.01.2016 г труд. му договор е прекратен поради придобиване  право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след подадена лична молба от жалбоподателя. В писмото се посочва ,че на Р. са му изплатени  съгласно чл. 222 ал.3 от КТ две брутни заплати.

Ответникът е приложил и писмо от НОИ до тях, в което се посочва ,че Р.Р. получава лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО от 18.12.2014 г.

    Към делото фигурира писмо  от Синд. организация на КНСБ при общ. администрация- Мездра, че жалбоподателя не е техен член и не заплаща членски внос. Приложени са и два КТД на Обпредприятие "Чистота" гр.Мездра и на  син. организация на КНСБ към Общ. администрация гр.Мездра.

  МРСъд е назначил и спец. счетоводна експертиза, която е дала данни за брут. труд. възнаграждение на Р. преди прекратяване труд. правоотношение с ответното Общ.предприятие"Чистота" гр.Мездра.

 В хода на делото пред първоинстанционния съд, ищецът е намалил исковата си претенция от  3710 лв на 2710 лв.

Пред въззивната инстанция не са ангажирани допълнителни доказателства.

    С оглед гореизложената  факт. обстановка се налагат следните  правни  изводи:

    1. От събраните в хода на производството писмени доказателства се установи, че между страните е съществувало трудово правоотношение, като ищецът е заемал длъжността „пазач невъоръжена охрана“ в ответното общинско предприятие. Трудовото му правоотношение е прекратено на основание чл.328, ал.1, т.10 от КТ, със заповед № 9/25.04.2016г на управителя на предприятието. От заключението на вещото лице се установи, че ищецът е работил в ответното предприятие без прекъсване повече от 10 години от 25.04.2005г до момента на прекратване на трудовия му договор на 25.04.2016г. При това положениее било  налице  основанието, предвидено в чл. 222, ал. 3 КТ  предложение 2 за заплащане на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

    2.Жалбоподателят не е оспорил факта ,че е работил  в "Нова Варова  компания"ЕООД гр.Мездра по труд. договор от 07.10.2014 г    и при пълно работно време от 8 часа от 07.10.2014 до 08.01.2016 г като на 08.01.2016 г труд. му договор е прекратен поради придобиване  право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след подадена лична молба от жалбоподателя. В писмото се посочва ,че на Р. са му изплатени  съгласно чл. 222 ал.3 от КТ две брутни заплати.Следователно  подавайки  лична молба жалбоподателят  е решил да прекрати труд. си договор най- напред в "Нова Варова Компания"ЕООД гр.Мездра, тъй като  видно от писмото на НОИ/стр.12/ от 18.12.2014 г, вече е получавал лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

              3.МРСъд законосъобразно в съответствие с практиката на ВКС по чл. 290 от ГПК е  приел ,че  работникът е този, който  преценява кога и срещу кой работодател да упражни правото си на обезщетение по чл. 222 ал.3 от КТ , съобразно интереса си. Ако работник или служител е получил това обезщетение от един работодател, дори да упражни правото си на пенсия при друг,както е в настоящия казус, другият работодател не му го дължи.Следва  да се отбележи,че обезщетението при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст се изплаща от този работодател, при който трудовият договор на работника или служителя се прекратява след като е придобито правото на пенсия без значение на какво основание е прекратен трудовият договор - той може да бъде прекратен както на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ така и на всяко друго предвидено основание в КТ. Дължимото от работодателя  обезщетение,  има т.н. гратификационен характер  с цел осигуряване материално работника или служителя за известен период след прекратяване на трудовото правоотношение. Според разпоредбата на чл.222, ал.3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от два месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Това обезщетение може да се изплаща само веднъж при придобиването на право на пенсия. Последното също може да бъде придобито само един път.

    4.Видно е, че жалбоподателят е предпочел първо  прекратяване на труд. правоотношение с "Нова варова компания"ЕООД  гр. Мездра по лична молба,  след като от 18.12.2014 г вече е получавал лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и затова е получил полагащото му се обезщетение по чл. 222 ал.3 от КТ в размер на две брутни заплати.Недопустимо е в последствие   да претендира при прекратяване на втория му труд. договор с ответника получаване отново обезщетение по чл. 222 ал.3 от КТ, макар и като разлика   от две  обезщетение в размер на 4 брутни заплати.

    Въззивният състав при ВрОС се присъединява изцяло към мотивите на  МРСъд.

    Предвид крайния изход на делото жалбоподателят дължи на ответника направените от него разноски пред ВОС в размер на  300 лв.

 С оглед гореизложеното  решението на МРСъд атакувано с жалбата следва да бъде потвърдено с всички законни последици, поради което ВОС

 

Р Е Ш И:

   

    ПОТВЪРЖДАВА  решение №223/28.10.2016 г по гр.д.№ 660/16 г по описа на МРСъд.

 

    ОСЪЖДА Р.Н.Р. *** да заплати на ОП"Чистота" гр.Мездра  сумата от 300 лв /триста лева/ разноски пред въззивната инстанция.

 

    На осн.чл. 280 ал.2 от ГПК решението е окончателно.

 

   

 

 

 

                    Председател :

 

                     Членове: 1/         2/