Р Е Ш Е Н И Е 18

 

гр. ВРАЦА,  26.01.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд ,гражданско  отделение ,в  публично                  заседание на 20 януари две хиляди и седемнадесета година,  в състав:

 

 

Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

    Членове:Пенка Петрова

                                Калина Х.- мл.с. 

 

при участието на секретар  Х.Ц.

като разгледа докладваното  от съдия Мишонова- Хальова              

въз. гр.дело N`666 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид:

Й.Б.М., с ЕГН **********, Д.Т.  М. с ЕГН ********** и И.Б.М., с ЕГН **********, всички с постоянен адрес,***, са подали въззивна жалба против  Решение №216/18.10.2016 г. на РС Мездра по гр.дело № 349/2015 г. по описа на РС Мездра, с което решение са осъдени да осигурят достъп до собствения им апартамент № 9, намиращ се на третия етаж  във вход Б, на сграда с адрес ул.”Христо Ботев” №84, за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство или обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата,както и да заплатят  разноски ,с оглед уважената част на исковата претенция.

    В жалбата се навеждат доводи ,че решението на МРСъд в обжалваната част е  постановено в противоречие със законодателството на РБългария и  в нарушение на съдопроизводствените правила.В жалбата се  атакува и коментира определение №438/06.06.2016 г  по гр.д.№142/16 г по описа на ВрОкр. съд, което е влязло в законна сила а ч.гр.д.№ 142/16 г по описа на ВОС е приложено към настоящето дело.           Твърди се в жалбата,че  това определение№438/06.06.2016 г на ВОС, с което  делото е върнато на МРСъд за разглеждане по същество, било пристрастно и преднамерено ,тъй като не били взети предвид фактите и доказателствата по делото в тяхната съвкупност.  Освен това жалбоподателките  твърдят ,че  са доказали неистинността, неавтентичността  и невярното съдържание на протоколи  на ОС на Ет. собственост, които МРСъд е следвало да изключи като доказателства по делото, което не било сторено.Моли се атакуваното решение на МРСъд да бъде отменено като не се правят нови доказатеилствени искания пред въззивната инстанция.

С въззивната жалба се прави отвод на настоящия докладчик както и на всички съдии от Врачански Окръжен съд  на осн. чл.22 ал.1 т.5 и 6 от ГПК с мотива ,че има пристрастност и липса на сигурност за обективно съдебно  решение.

        В срока за отговор на въззивната жалба адв. Р.Д. от САК, като  проц. представител на Я.Б.Х., в качеството й на председател на етаж. собственост  и представител на всички членове на ет. собстеност на вх.Б в ЖБ"Леденика"2 в гр. Мездра ул."Хр.Ботев"№48, поддържа в писмен отговор ,че изложените доводи на жалбоподателите във въззивната им жалба , са неоснователни и неадекватни с оглед предмета на делото. В отговора се посочва, че срока за атакуване решения на ОС на етажната собстеност отдавна бил преклудирал и било недопустимо в ново производство да се атакуват, както са направили  жалбоподателите пред МРСъд. Освен това след  съд.акт на Врач. Окр. съд по въз. гр.д.№142/2016 г, с което  се приема за недопустимо разглеждане на инцидентен установителен иск за истинност на документи по издадено решение на ОС на Ет. собственост,предмета на делото вече не бил  оспорване на документи  и решения на ОС на ЕС , а съвсем друг. Моли се оставяне на въззивната жалба без уважение и потвърждаване на първоинстанционното решение.С писмения отговор не се правят нови доказателствени  искания.

        Въз. състав се е произнесъл с мотиви в определение №891/20.12.2016 г  защо  не приема направения от жалбоподателките  отвод.

        Пред въззивната инстанция жалбоподатлките представят писмо от МРРБ от 22.11.2016 г до всички кметове в страната, във връзка с програмата за енергийна ефективност и саниране на сгради.

        ВОС  след като обсъди доводите на жалбоподателите,  отговора на въззивната жалба  от  ответната страна ,приема ,че въззивната жалба е процесуално допустима , тъй като е подадена в законния срок  от страна с право  на обжалване ,срещу  акт  от категорията на обжалваемите. Разгледана по същество въз. жалба е   н е о с н о в а т е л н а.

         За да уважи иска с правно  основание чл. 6 ал.1 т.8 и т.12  от ЗУЕС в решение №216/18.10.2016 г по първоинстанционното дело, решаващият съдия е приел ,че  от разпитаните свидетели и констатациите в протокола от общото събрание на ЕС , проведено на 12.03.2015г ,се установило, че ответниците, като собственици на ап.9 в блок "Леденик-2Б" в гр.Мездра ул."Хр.Ботев"№84 ,не са осигурили достъп до жилището си във връзка с прието решение за участие в националната програма за енергийна ефективност. Този факт не бил отричан от ответниците- жалбоподатели като задължението им за осигуряване на достъп до собствения им апартамент за изпълнение на това решение на ОС произтичало от закона чл.6 ал.1 т.12 ЗУЕС, поради което следвало ответниците да бъдат осъдени да изпълнят задълженията си визирани в ЗУЕС, респективно решението на ЕС за осигуряване на достъп до собствения им апартамент.С решението си МРСъд е отхвърлил иска да се осъдят ответниците да подпишат декларации за осигуряване достъп , приемайки ,че именно решението на МРСъд по проведеното съдебно производство преодолява липсата на воля за изпълнение задължението за достъп до съответното жилище.

        Въззивният състав при ВрОС приема ,че решението на МРСъд е законосъобразно поради следните съображения:

        От фактическа страна:по делото е приложен протокол от проведено на 23.02.2015 г ОС на собствениците в блок "Леденика"вх.Б на ул."Хр.Ботев"№84 в гр.Мездра, покана за ОС на 23.02.2015 г, протокол от 14.02.14 за изготвяне покана за ОС на 23.02.15 г  с приложена справка на собствениците на самостоятелни обекти в горепоскочения вход.Приложен е и протокол за поставяне на съобщение по смисъла на чл.16 ал.7 от ЗУЕС на инф. табло на вход Б ул."Хр.Ботев"84гр. Мездра , във връзка с изготвения протокол от ОС на ет. собственост  от 23.02.2015 г.

        Пред МРС е депозирана и извадка от решенията на ОС на сдружението на собствениците бл.Леденик-2 на ул.Хр.Ботев 80 вх.А и Хр.Ботев 84" вх.Б, от която е видно, че е взето решение сдружението на собствениците от двата входа да кандидатства по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради като предприеме всички необходими стъпки затова, както  и поемане на задължение за осигуряването  на съгласие на всички собственици да осигурят достъп по предварително съгласуван график до всеки самостоятелен  обект на етажната собственост.Приложен е и протокол  от 23.02.2015 г по ,силата на който  ответницата Я.Х. е избрана за домоуправител на вх.Б на бл.Леденика 2 ул."Хр.Ботев"№84.Приложен е и протокол от ОС на собствениците от вх.Б от 12.03.2015 г ,с който е взето решение във връзка с предписание от ОбАрхитект-Мездра, съгласно конструктивно заключение от инж.В. Ж., във връзка с целостта на накои балконски парапети във вх.Б на ж.б.Леденика 2 създаващи опасност. Приложено е и  конктруктивното заключение на инж. Ж. В същия протокол е взето  решение във връзка с  решението от 23.02.2015 г ,да се осигури достъп до ап. 1,9 и 10   в жил. блок вх.Б по повод участието в Нац. програма за ефективна  енергийност.

        Ответниците , оспорвайки решенията на ОС на сдружението на собствениците от 23.02.2015 и решението на ОС на ет. собственост на вх.Б от 12.03.2015 г , са поискали и МРС е назначил графологична експертиза относно автентичността на положени подписи в протокола на ОС.Жалбоподателите са приложили договори от 2011 г  и 2013 г за поставяне на стъклопакети и топлоизолационна система на външни стени на ап.9  тяхна собственост.

        МРСъд е събрал и гласни доказателства като  са разпитани 12 свидетели.Свидетелките В. П. и  С.  М., като служители в Общинска администрация на Община Мездра, установяват само, че по повод на жалба, постъпила в общината са извършили проверка в жилището на жалбоподателките и са констатирали, че жилището им се ползва по предназначение, а не като офис, както било отразено в жалбата. Св.К. П. е разпитан във връзка договорите за извършени ремонтни дейности в апартамента на жалбоподателите, които договори са оспорени от ищцовата страна. Той удостоверява само, че жалбоподателката Й.М. е поръчала при тях дограма и те са изпълнили поръчката. При монтажа не са забелязали  да има опасни елементи или конструктивни изменения на терасата на ап.9. Св. Ил. К., като живееща в блока, твърди, че е присъствала на събранието на 23.02.2015г, на което е имало мнозинство и Я.Х.  е избрана за председател на УС на етажната собственост.Същата обяснява и посочва персонално част от присъстващите на това събрание и какви решения е взело както й че поканите за ОС на входа се слагат на специално табло на видно място. Същата заявява ,че при Й.М. лично е ходено, за да й се връчва покана за събранията. Св. С. Н. също живее в блока и е председател на сдружението на собствениците на двата входа А и Б. Според нея на събранието от 23.02.2015 г. са присъствали всички, които са се подписали под протокола, като от някой семейства присъствали и по двама. Същата уточнява, че на учредителното събрание от 23.02.2015г избрали за управител Я.Х. и взели решение за участие в националната програма за саниране на жил. блок. На събранието на 12.03.15 е било  взето решение да се подпишат декларации за достъп до апартаментите на живущите в блока. Свидетелката твърди, че жалбоподателите-ответниците са канени лично, за което имало и разписки. Четири месеца ходили да увещават Й. Митеоа, но тя отказала да изпълни решението на ОС на Ет.Собственост  и подпише исканата декларация. Според свидетелката всички тераси на входа са опасни, а течовете от покривите разрушават конструкцията като цяло. Св.Йохан Цанов, като живущ в блок „Леденик – 2” във вход „А” членува в сдружението по националната програма за саниране. Лично присъствал на събранието, на което е взето решение за саниране на блока, чрез участие в програмата за енергийна ефективност. Взето е и решение за даване на декларации за достъп до апартаментите. Лично свидетелят на два пъти разговарял с Й.М.,а след събранието и двата пъти тя е отказвала да подпише декларация за достъп, поради което не успяли да се включат в програмата за енергийна ефективност и саниране на целия блок. Св. Д. П.- служител в Община Мездра и част от екипа, който се занимава с националната програма свързана със санирането, знае, че блок „Леденик-2” участва в програмата заедно с „Леденик-4”.Същата заявява ,че обяснила на всички, че когато сдружението вземе решение за участие в тази програма и подпише договор за целово финансиране и започне изпълнението на договора и хора, които са били дали първоначално съгласие за достъп, а в последствие се откажат и с това попречат на изпълнението на договора, тогава евентуално сдружението ще възстановява изразходваните вече средства. Св.Н. И. -гл. специалист общинска собственост и жилищен фонд в Община Мездра , твърди, че представлява кмета в сдружението и в Общото събрание на Етажната собственост на процесния блок, тъй като общината притежава идеалните части от този блок. За упълномощаването й има издадена заповед от кмета на Общината и винаги присъствала на събранията. На първото събрание на етажната собственост Я.Х.  е избрана за председател и е взето решение за участие в националната програма, а на следващото събрание, е взето решение за подаване на декларации, за да се включат в програмата. Декларации за осигуряване на достъп следвало да подпишат и  тези, които не са в сдружението. Твърди се още , че няколко души ходили до жалбоподателките, за да поканят Й.М. на събранието, но тя отказала да дойде. Св. А. А. няма спомен да е присъствал на ОС  събрание на 23.02.2015 г., както и да е подписвал протокол от Общото събрание,но пък мисли, че на последното събрание подписал декларация за достъп по националната програма във връзка с изследване на някакви елементи и е обвързано с тази програма. Категоричен е, че входа е в безобразно състояние, но не могат да се разберат. Св. М. И. живее също в апартамент 28 на блок „Леденик - 2 –Б”. Същата твърди, че майка й е собственик на апартамента и тя е подписала декларация за достъп. Според свидетелката първоначално имало много, които били против програмата, но в последствие се съгласили и подписали декларации. Знае, че за домоуправител е избрана Я.Х.. Св. И. К. живущ в ап. 13 на блок „Леденик - 2 –Б” бил присъствал на едно или две събрания, но не е собственик на апартамента и не е имал пълномощно да представлява собственика. На едно от събранията било взето решение, да се подпишат декларации във връзка с националната програма. Според него не всички били съгласни в началото със санирането,но  лично той бил резервиран към програмата. Знае, че жилището на жалбоподателката е ремонтирано и има изолация. Св. Р. Д. е съседка на жалбоподателите и живее в ап.10. Присътвала един или два пъти на ОС, където не присъствали всички собственици,но не си спомня кога са проведени. Майка й, която е собственик на апартамента е подписала декларацията една от последните, тъй като в едно от решенията е посочено, че ако не я подпишат ще бъдат съдени и тогава лично я изпратила да подпише такава декларация.

        Пред първоинстанционния съд  са приложени две преписки  №457/2015г и №1496/2015г от РП-Мездра, които са  образувани по повод жалба и сигнал  за извършено престъпление , подадени от жалбоподателката Й.М. по повод   представени по първоинстанционното дело на МРСъд документи с невярно сдържание, както и подправяне на подписите на няколко лица .

         С оглед гореизложената фактическа  обстановка се налагат следните  правни  изводи:

1.Законосъобразно исковата молба е подадена от Я.Х., която  е избрана за председател на УС на етажната собственост "Леденик-2-Б" в гр.Мездра,ул. "Христо Ботев"№84,вх.Б на проведено на 23.02.2015 год. Общо събрание на собствениците на жилища във вход Б.Съобщението за изготвяне на протокола от това общо събрание е поставено на информационното табло на входа на 27.02.2015 год.,което е видно от представения по делото протокол за оповестяване (л.10 от делото) и от тази дата е започнал да тече визирания в чл.40,ал.2 от ЗУЕС 30-дневен срок за предявяване на иск по чл.40,ал.1 от ЗУЕС (редакция на чл.16,ал.7 и чл.40,ал.2 от ЗУЕС до 01.04.2016 год.).В този преклузивен срок иск за отмяна на решението за избор на Я.Х. за председател на УС на етажната собственост, взет на проведеното на 23.02.2015 год. ОС на ЕС на вх.Б,не е предявен,то е влязло в сила и е станало задължително за всички етажни собственици,включително и за  настоящите жалбоподатели.

        2.Недопустимо е жалбоподателите   с въззивната си жалба вх.№ 4769/18.11.16 г да атакуват определение №438/06.06.2016 г на Врач. Окръжен съд по въз.гр.д.№142/16 г по описа на ВОС,което е в  законна сила и недвусмислено посочва в мотивите си, че според практиката на ВКС по чл. 290 от ГПК, решенията на етаж. собственост могат да се атакуват само с иск по чл. 40 ал.1 от ЗУЕС, а не с възражения и инцидентен установителен иск в отговор по чл. 131 от ГПК по предявен иск с правно  основание чл.6 ал.1 т.8 и т.12 от ЗУЕС.При първоначалното разглеждане на делото от МРСъд незаконосъобразно  съдът е събирал доказателства/експерт графолог, писмени и гл. доказателства/по непредявен иск по чл. 40 ал.1 от ЗУЕС, след което е приел за установено,че е доказано че двата протокола от ОС на 23.02.2015 г,12.05.2015 г на собствениците на жилища и протокола от 23.02.2015 г на сдружението на собствениците, не са годни доказателства. В тази част ВрОС с определението си №438/06.06.2016 г  въз.гр.д.№142/16 г по описа на ВОС е обезсилил  решението  на МРСъд  от 06.01.2016 г като недопустимо поради произнасяне по непредявен иск, изложени са съображения и е върнал дело  на МРСъд за произнасяне по същество по предявените искове. Поради това  жалбоподателите  не могат  и не следва повторно при новото  разглеждане на делото пред МРСъд, да се позовават  и коментират тези събрани доказателства пред МРСъд /пр. графологична експертиза/ по непредявения от тях иск по чл.40 ал.1 от ЗУЕС срещу решенията на ОС на етаж. собственост от 23.02.2015 и 12.03.2015 г.

        3.Неоснователно е твърдението на жалбоподателите,че били спазили срока за обжалване решенията на ОС на  собствениците на ет.собственост и на сдружението на ет. собственост. От представените покани , протоколи и гласни доказателства е видно, че те са били известени за събранията  както и че лично им е съобщавано въпреки поставяните покани на инф. табло на входа. От друга страна както вече се посочи, не може да се  атакуват решения на ОС  дори и в най- лошия случай узнали за тях с исковата молба ,с възражение и предявяване на инцидентен установителен иск, тъй като специалния контрол за законосъобразност на решенията на ОС на ет. собственост е  предвиден в специалния закон -ЗУЕС по реда на чл. 40 ал.1 от ЗУЕС.

        4.ВОС не приема  твърдението във въззивната жалба ,че  измененията от 2016 г в чл.6 ал.1 т.12 и новия чл. 54а от ЗУЕС са били приложени като законодателна основа в настоящия спор, което показвало пристрастност на двете съдебни инстанции.На практика решаващият съдия  не е приложил чл. 54а от ЗУЕС,защото ако бе го сторил , то новата процедура  е съвсем различна и МРСъд следваше да прекрати делото и препрати  преписката на Община Мездра  за  проверка и издаване заповед, с която  евентуално да се  задъли собственика да осигури необходимия достъп до жилището си в етажната собственост.В диспозитива на решението си МРС е цитирал точно текста на чл.6 ал.1 т.12 от ЗУЕС в редакцията му от 2011 г, тъй като промяната на същия текст от 2016 г е с допълнението"основен ремонт или основно обновяване",което липсва в диспозитива на  решението.

        5. Жалбоподателите твърдят във въззивната си жалба/стр.3/,че от тях  не е искан достъп до собствения им апартамент №9.Същите де факто са отказали такъв достъп като не са  изпълнили решението на ОС на сдружението на етажните собственици от 23.02.2015 г  да подпишат декларация, че принципно  ще осигурят достъп до апартамента си  по определен график за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство,  или  обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата, което е било необходимо като част от документацията за участие  и сключване договор за финансиране по програмата за енергийна ефектвност.Свидетелските показания  установяват, че многократно персонално  е разговаряно със жалбоподателката  Й.М.   за подписване такава декларация за ап.9 на вх.Б от процесния блок, но тя поставяла различни условия и  в крайна сметка  отказала/св. Ил. К., св.Св. Н./.Де факто чрез неподписване на образец- декларация, приложена по делото за достъп до жилището на  собствениците от ап.9 , жалбоподателите  са  станали причина сдружението на  ет. собственици от вх.А и Б на блок"Леденика-2" в гр.Мездра , първоначално да не може  да  участва в  програмата за енергийна  ефективност/св. Св. Н./ до промяната на ПМС №18 от 29.04.2015 г допускащо вече  5% от обектите на ет. собственост да не участват в нац. програма за енергийна ефективност..

        6.Необосновано и несъстоятелно е твърдението на жалбоподателите, че  ако съдът постанови да изпълнят  задължението си като етажни собственици в процесния блок за достъп до жил. обект , то трябвало да се постанови кой, кога и при какви обстоятелства ще  има право на такъв достъп до техния апартамент №9. В случая както вече бе отбелязано , решението на ОС на сдружението на етаж. собственици от 23.02.2015 г  предполага поемане задължение  от собствениците на ет. собстеност, за осигуряване на съгласие на всички собственици да осигурят достъп  по предварително съгласуван график до всеки самостоятелен обект от етажната собственост.Следователно подписването  на декларация за достъп от всеки собственик на жил. обект  е знак за съгласие, а определяне на графика за достъп е пост фактум, до който не се е стигнало по вина на жалбоподателите.

        7.За  настоящия казус е ирелевантно и  съдът не изследва  дали е спазена методологията, по  повод участие на исците, представлявани от Я.Х. в Програмата за енергийна ефективност и изменението й с ПМС от 29.04. април 2015 г , в което се посочва,че Общините могат по изключение да одобрят в програмата за  саниране  жил. сгради при отказ максимум на 5% от  собствениците на обекти в тях. В случая правното основание на иска е неизпълнение  от страна на жалбоподателите решение на ОС  на  етажната собственост на вх.Б Блок Леденика-2 преди това изменение, когато изискването е било всички  собственици на  100% да дадат съгласие  за участие в програмата и подпишат съответната декларация за достъп до жилищните обекти при съответен график.Дори и жалбоподателите да попаднат в 5% от жил. обекти не дали съгласие за саниране на жилищния им имот, то изискването за достъп до техния имот не отпада, тъй като всички жилищни обекти в процесния блок са с една обща водопроводна и канализационна инсталация , която следва да бъде санирана по националната програма за енергийна  ефективност.

        8. Въз. състав констатира, че задължението на  собствениците в сградата да осигурят достъп по предварително съгласуван график до всеки самостоятелен обект от етажната собственост, се съдържа и в последващо решение на общото събрание на собствениците, проведено на 12.05.2015г.т.е. след изменение на ПМС от м. 29 април 2015 г. С това решение  ОС на  ет. собственици отново приема задължение на всички собственици да осигурят съгласието си за достъп  по предварително съгласуван график. Законосъобразно решаващият съдия е приел, че то  е проведено след завеждане на исковата молба и на  основание чл.235 ал.3 ГПК следва да се вземат предвид и фактите настъпили след  предявяване на иска, които са от значение за спорното право. За това общо събрание обаче липсват данни за оповестяване на протокола по реда на чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС и съответно за влизането в сила на взетите решения.

        9.Законосъобразно МРСъд е отхвърлил иска на ет. собственост на вх.Б жалбоподателите да бъдат задължени да подпишат декларация за достъп до ап.9, тъй като това действие  е тяхна лична воля, но постановеното решение, с което те се задължават да осигурят достъп до собствения си апартамент № 9, намиращ се на третия етаж  във вход Б, на сграда с адрес ул.”Христо Ботев” №84  в гр. Мездра за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство или обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата,замества липсата на воля за изпълнение на това задължение.

        10.Пред въззивната  инстанция жалбоподателите представят копие от писмо на МРРБ до кметовете в страна от 21.11.16 г за временно преустановяване подписване договори с външни изпълнители на дейности по нац. програма за енергийна ефективност, както и временно преустановяване обявяване на нови общ. поръчки, считано от 22.11.2016 г до приемане  закона за държавния бюджет за 2017 г. Това писмо  към настоящия момент е ирелевантно за спора по делото, който касае неизпълнение от страна на жалбоподателите на решение на ОС на ет. собственост  във връзка с достъп до техния ап.9 за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство,  или  обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата, което е  необходимо като част от документацията за участие във връзка с договора за финансиране по програмата за енергийна ефектвност.Освен това  ответната страна декларира в с.з. от 20.01.2017 г, че  към тази дата  сдружението на ет. собственост има вече  дори подписан договор с Община Мездра, има обявена обществена поръчка и  избран изпълнител по нац. програма за саниране на блока.Но  дори и да нямаше подписан договор с Община Мездра за саниране на процесния  жил. блок, то писмото  на МРРБ не прекратява програмата за енергийна ефективност и не обезмисля изхода от настоящия спор между страните по делото.

         С оглед гореизложенито   решението на МРСъд е правилно и законосъобразно и по изложените съображения в мотиви следва да бъде  потвърдено.

        жалбопождателите дължат на   ответника направените от него разноски пред ВОС в размер на  300 лв.

 

Водим от горното ВрОСъд

 

Р Е Ш И:

 

        ПОТВЪРЖДАВА  решение №18.10.2016 г  по гр.д.№ 349/15 г по  описа на МРСъд.

 

        ОСЪЖДА  Д.Т.М., И.Б.М. и Й.Б.М. общо да заплатят на  Я.Б.Х. ***,действаща като управител и представител на ет. собственост при блок Леденика -2 вх.Б ул.Хр.Ботив №48 гр.Мездра, сумата от 300 лв /триста лева/ разноски пред въззивната инстанция.

 

        Решението  на осн. чл.280 ал.2 от ГПК не подлежи на касационно обжалване пред ВКС .

 

                     

                                Председател :

 

                                      Членове:1/         2/