О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 53

 

Врачанският окръжен съд гражданско отделение в закрито    заседание на 18.01.2017г.  в състав:

 

   Окръжен съдия:НАДЯ ПЕЛОВСКА

                                 

Като разгледа докладваното от съдията ПЕЛОВСКА

Гр. дело N 626          по описа за  2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

С определение на ОС-Враца от 08.12.2016г. производството по гр.дело №626/2016г.по описа на ОС-Враца е било частично прекратено, в частта му, досежно исковете по чл.45 от ЗЗД, предявени против ответниците Б.Д., С.М. и Д.К.. По отношение на иска с правно основание чл.49 от ЗЗД, предявен против Окръжен съд-Бургас, съдът е дал указания до ищеца да уточни дали претендира обезщетение за вреди-имуществени и неимуществени, претърпени от самия него или претендира обезщетение за вреди, претърпени от М. Д. и Д. Д., вземането за които е предмет на цесията, на която ищецът се позовава, съответно да уточни в какво се изразяват претендираните имуществени и неимуществени вреди. Дадени са също указания за ангажиране на доказателства, свързани с направеното искане за освобождаване на ищеца от внасянето на държавна такса по делото. В мотивите на посоченото определение съдът изрично е посочил, че произнасяне по направеното искане за намаляване на исковите претенции може да бъде извършено едва след отстраняване недостатъците на исковата молба.

Определението от 08.12.2016г. е връчено на ищеца на 26.12.2016г., но в срока за обжалването му жалба против частичното прекратяване не е постъпила. По тази причина, определението за прекратяване на производството по исковете по чл.45 от ЗЗД е влязло в законна сила, при което на преценка за редовност и допустимост подлежи единствено иска по чл.49 от ЗЗД. В срока за отстраняване нередовностите на иска по чл.49 от ЗЗД, от ищеца е постъпила молба вх.№93/05.01.2017г., с която се настоява да се допусне намаляване на исковите претенции за обезщетение, съобразно което делото да се изпрати за разглеждане на РС-София по правилата на родовата подсъдност. По отношение на указанията, отнасящи се до иска по чл.49 от ЗЗД, с молбата за уточнение ищецът е посочил, че претендира обезщетение за причинените му имуществени и неимуществени вреди, както и за придобитото от него право на обезщетение, въз основа на договора за цесия, на вредите, претърпени от родителите му. Разграничение на вредите и уточнение в какво се изразяват те, не е извършено от ищеца. По отношение на искането за освобождаване от държавна такса, ищецът прилага декларация по чл.83, ал.2 от ГПК. С молбата си за уточнение ищецът е поискал отвод на всички съдии от състава на Окръжен съд-Враца, поради това, че същите са се отвеждали от разглеждането на други негови дела.

Като взе предвид направеното с молбата искане за отвод, съдът намира същото за неоснователно. До момента настоящият докладчик не е разглеждал дела с участието на ищеца, не познава същия и не се намира в никаква пряка или косвена връзка или зависимост от него. Не е налице нито едно от основанията за отвод по смисъла на чл.22 от ГПК, поради което искането се явява неоснователно.

Неоснователно е и направеното искане да бъде допуснато намаляване на иска по размер, съответно делото да бъде изпратено на РС-София по подсъдност. Както това е отбелязано и в определението на съда от 08.12.2016г., произнасяне по въпросите за изменение /намаляване/ на иска и родовата подсъдност е допустимо едва след проверка за редовност на исковата молба и допустимост на иска.

В разглеждания случай съдът приема, че въпреки дадените указания за уточнение на иска, исковата молба е останала нередовна по смисъла на чл.127, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК, поради това, че указанията не са изпълнени с постъпилата молба за уточнение. Неуточнено е както в какво се изразяват претендираните имуществени и неимуществени вреди, така и от кого се претендира, че са претърпяни-само от ищеца ли или част от тях от ищеца, а друга част от родителите му, които съответно са цедирали вземането си за обезщетение. Тези релевантни обстоятелства не могат да бъдат извлечени нито от исковата молба, нито от молбата за уточнение, като при липсата на направено от ищеца разграничение на вредите, не може да бъде извършена преценка и за това колко и кои са съединените искове.

С оглед на тези съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът намира, че са налице предпоставките за прекратяване на производството по делото.

Водим от горното, Врачанският окръжен съд

 

 

           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОТХВЪРЛЯ искането на ищеца М.Д. *** за отвод на съдията-докладчик по делото, обективирано в молба вх.№93/05.01.2017г.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №626/2016г.по описа на Окръжен съд-Враца, поради неотстранени недостатъци на исковата молба.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд-София в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

 

 

                 Окръжен съдия: