ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 15

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в закрито заседание на  06 януари 2017 год.  в състав:

 

     Председател: ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА                                Членове: МИРОСЛАВ ДОСОВ

                                                             мл.съдия ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА                                              

като разгледа докладваното от съдия  М.Досов  въззивно гр.дело №632  по описа за  2016   год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба,именована иск,подадена от Й.Л.И. *** срещу действия на ЧСИ Г.Б.с рег.№722 и район на действия този на Окръжен съд-Враца,изразяващи се в насочване на принудително изпълнение върху недвижим имот в гр.Враца,представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №12259.1010.270.7.46 по кад. карта на града и с административен адрес гр.Враца,ж.к."Дъбника",бл."Орбита" №6,вх.Б,ет.8,ап.46-апартамент с площ 61 кв.м.,ведно с прилежащото мазе и съответните идеални части от сградата и правото на строеж.

От жалбата може да се изведе,че се атакува насрочването на трета поред публична продан с доводи за несеквестируемост,предвид изложените твърдения, че това е единственото жилище на жалбоподателката,в което тя живее със сина си и болната си майка.

Жалбата е депозирана пред РС-Враца,който я е препратил на ОС-Враца,а не е подадена чрез съдебния изпълнител,чийто действия се атакуват,съответно не е администрирана и не е приложено копие от изпълнителното дело-чл.436, ал.1,ал.2 и ал.3 от ГПК.От тази жалба не става ясно действия на ЧСИ Б. по кое изпълнително дело се атакуват,съответно кои са страните по това дело.

Отчитайки горното,с разпореждане №1255/09.12.2016 год. състав на Окръжен съд-Враца е оставил жалба вх.№9752/06.12.2016 год. на ОС-Враца (вх. №14115/27.10.2016 г. на РС-Враца) без движение,като е дал на Й.И. подробни указания и срок за изпълнението им.

Разпореждане №1255/09.12.2016 год. е връчено на жалбоподателката на 28.12.2016 г. и с молба вх.№34/03.01.2017 г.  тя е изпълнила дадените й указания. Посочила е,че обжалва действия  на ЧСИ Б. по негово изпълнително дело №905/2014 год. по публична продан на описания по-горе недвижим имот,по което взискател е "УниКредит Булбанк",а длъжник е Л. П. Г.За насрочената публична продан е уведомена по телефона на 27.10.2016 год.,а на 11.12.2016 год. отново по телефона е уведомена за следваща публична продан. Искането до съда е действията на ЧСИ Б. по изнасянето на апартамента на публична продан да бъдат отменени.

Указанията на ОС-Враца са изпълнени в срок,а дължимата държавна такса от 25.00 лв. за обжалване е внесена още на 27.10.2016 год. по сметка на РС-Враца,при което жалбата ведно с приложенията следва да бъда изпратена на ЧСИ Борисов за администриране.След извършване на необходимите  действия, жалбата следва отново да бъде изпратена на ОС-Враца за произнасяне по нейните допустимост и основателност.

Съдът намира,че не дължи произнасяне по реда на чл.438 от ГПК,тъй като с молбата от 03.01.2017 год. И. формулира искане за отмяна на действията по принудително изпълнение,без да поддържа искането за спиране на изпълнението,формулирано в жалбата (иска) от 27.10.2016 год.           

Предвид горното и на основание чл.436,ал.1,ал.2 и ал.3 от ГПК,Окръжен съд-Враца

 

                                          ОПРЕДЕЛИ:

 

ИЗПРАЩА жалба вх.№9752/06.12.2016 год. на ОС-Враца (вх.№14115/ 27.10.2016 г. на РС-Враца) и молба вх.№34/03.01.2017 г.,подадени от Й.Л.И. ***,на ЧСИ Г. Б. за администриране като жалба против действия по принудително изпълнение по негово изпълнително дело №905/2014 год.

След администрирането жалбата да се изпрати отново на Окръжен съд-Враца  за произнасяне по нейните допустимост и основателност.

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гражданско дело №632/2016 год. по описа на ОС-Враца.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Препис от същото да се връчи на жалбоподателката за сведение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.