О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 49

                     гр.Враца,17.01.2017г.

 

   Врачанският окръжен съд,гражданско отделение

в   закрито    заседание на 17.01.2017г.,                  в състав:

                              Председател:Пенка Петрова

                                          

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова

гр.   дело N 655         по описа за  2016 година,

 

за да се произнесе взе предвид:

Делото е образувано по искова молба,подадена от А.П.В.,понастоящем изтърпяващ наказание "лишаване от свобода" в Затвора гр.Враца,с която е предявен иск против Министерство на правосъдието за сумата 200000 лв.,представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди с правно основание чл.2 ал.1 т.1,2 и 6 ЗОДОВ.

Делото е образувано пред АС Враца,който е приел,че същото не е от негова компетентност,с оглед на което е прекратил производството и изпратил делото по компетентност и подсъдност на ВОС.

Врачански окръжен съд,при изпълнение на правомощията си по чл.140 вр.чл.129 и 130 ГПК,е приел предявения иск за допустим,но констатирал,че исковата молба не отговаря на всички изисквания,визирани в чл.127 и 128 ГПК,с оглед на което с определение от 21.12.2016г.е дал указания и задължил ищеца да конкретизира ответника по делото,с оглед изложените в исковата молба факти и обстоятелства по делото,че претендираните вреди са свързани и произтичат от съдебни актове на СРС,като му е даден едноседмичен срок за отстраняване на горната нередовност на исковата молба,и изрично му е указано ,че при неотстраняване на горната нередовност производството по делото ще бъде прекратено.Производството по делото е било оставено без движение до уточняване на горното.

Ищецът е уведомен за определението на съда на 27.12.2016г. и на 03.01.2017г. - втори път.Получил е лично съобщението с дадените от съда указания ведно с препис от определението от 21.12.2016г.В определения от съда срок,ищецът не е отстранил нередовностите на исковата молба.И до настоящия момент не е изпълнил указанията на съда. При така изяснената фактическа обстановка,настоящият състав намира,че производството по делото следва да бъде прекратено,тъй като недостатъците на исковата молба не са отстранени в указания от съда срок.

 Водим от горното,ВОС

 

            О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.129  ал.4 вр.ал.3 и 2 ГПК прекратява производството по гр.д.№ 655/2016г.,поради неотстраняване в срок недостатъците на исковата молба.

Определението подлежи на обжалване пред САС в едноседмичен срок от уведомяване на ищеца.

 

 

 

 

                         Председател: