О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 62

 

Врачанският окръжен съд гражданско отделение в закрито    заседание на 23.01.2017г. в състав:

 

   Председател:НАДЯ ПЕЛОВСКА

Членове:МИРОСЛАВ ДОСОВ

   Мл.с.ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА

                                 

Като разгледа докладваното от съдията ПЕЛОВСКА

В.ч.гр. дело N 30         по описа за  2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано въз основа на постъпила от адв.М.К., като пълномощник на Г.А.П. ***, частна жалба против определение на Районен съд-Козлодуй от 04.11.2016г., постановено по гр.дело №1439/2015г., в частта му за разноските.

В частната жалба се сочи, че определението се обжалва само в частта му за разноските, които жалбоподателят е осъден да заплати на насрещните в спора страни. Излагат се доводи, че тези разноски са неправилно определени, тъй като исканията на страните по разноските са били преклудирани, а за част от разноските няма надлежен документ, удостоверяващ извършването им.

Иска се отмяна на определението в обжалваната му част, като се приеме, че жалбоподателят не дължи разноски на ответниците.При условията на евентуалност е поискано намаляване на присъдените разноски.

Ответника по жалбата Община Козлодуй е ангажирала писмен отговор за неоснователност на жалбата.

Отговори за неоснователност на жалбата са ангажирали и ответниците В. Т. Ц. от гр.Козлодуй и С. Т. Й. от същия град, чрез упълномощения им адвокат Сибинов.

При извършена проверка за редовност и допустимост на постъпилата частна жалба, настоящият съдебен състав констатира следното:  

Районен съд-Козлодуй е бил сезиран с предявен от Г. А. П. от гр.Козлодуй против Ц. Б. И., В. Т. Ц., С. Т. Й.-всички от гр.Козлодуй, и Община Козлодуй, установителен иск за собственост, като въз основа на този иск е било образувано гр.дело №1439/2015г.по описа на РС-Козлодуй.

С определение №1113/04.11.2016г., постановено в закрито съдебно заседание, РС-Козлодуй е прекратил производството по гр.дело №1439/2015г., поради оттегляне на иска от ищеца. Със същото определение ищецът е настоящ жалбоподател е бил осъден да заплати на ответниците деловодни разноски както следва:

- в полза на В. Т. Ц. сумата от 600,00 лева  за адвокатско възнаграждение и 100,00 лева на основание чл. 7, ал.6 от Наредба 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения или общо 700,00 лева /седемстотин лева и 00ст./;

- в полза на С. Т. Й. сумата от  600,00 лева  за адвокатско възнаграждение, 100,00 лева на основание чл. 7, ал.6 от Наредба 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, 40,00 лева платена д.т. към АГКК – Враца; 12,00 лева платена д.т. към РС – Оряхово за заверен препис от документ, 5,10 лева банкови такси за превод и 5,00 лева за съдебно удостоверение или общо 762,00 лева /седемстотин шестдесет и два лева и 00ст./;

- в полза на Община град Козлодуй, сумата от на 600,00 лева /шестстотин лева и 00ст./ юрисконсултско възнаграждение.

Именно в частта му за разноските определение №1113/04.11.2016г е обжалвано, като въз основа на подадената жалба вх.№ 6733/28.11.2016 г. е образувано настоящето въззивно частно гр.дело № 30/2017 г. по описа на ОС-Враца.

Така изложената фактическа обстановка налага правния извод, че не е налице съдебен акт, подлежащ на въззивен контрол, като съображенията за това са в следния смисъл:

Когато е недоволна от съдебния акт в частта за разноските, страната следва да търси защита по реда на ревизионното производство, уредено в чл. 248 ГПК, с молба за неговото изменение или допълване от съда, който го е постановил. Съдебният акт, с който приключва производството по делото пред съответната инстанция, не подлежи на самостоятелно обжалване в частта за разноските. На самостоятелен инстанционен контрол подлежи определението, с което по реда на чл. 248 ГПК съдът се е произнесъл по искането за изменение или допълване на този акт в частта за разноските.

В случая подадената частна жалба изцяло касае възражения на ищеца за това, че неправилно е осъден да заплати разноски за ответниците в указания размер. По своята правна същност жалбата представлява искане за изменение на определението в частта му за разноските и съгласно нормата на  чл. 248, ал.1 от ГПК следва да се направи пред съда постановил решението, който е и компетентен да се произнесе по това искане.

Затова производството по въззивно частно гр.дело № 30/2017 г. по описа на ОС-Враца следва да бъде прекратено, а гр.дело № 1439/2015 г. върнато на Районен съд-Козлодуй с указания за произнасяне с определение по реда на чл. 248, ал.3 ГПК по обективираното в частна жалба вх.№ 6733/28.11.2016г. искане с правно основание  чл. 248, ал.1 ГПК за изменение на определение № 1113/04.11.2016 г. по гр.дело № 1439/2015 г. в частта за разноските.

Едва след постановяване на такова определение ще е налице подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, чиято валидност, допустимост и правилност биха могли да бъдат проверени в едно бъдещо производство по чл. 274, ал.1, т.1 във връзка с  чл. 248, ал.3,пр. последно от ГПК.

При този изход на делото и доколкото спорът не се решава по същество, разноски за настоящето производство не се дължат на страните.

Водим от горното, Врачанският окръжен съд

 

 

 

                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно частно гражданско дело № 30/2017 г. по описа на Окръжен съд-Враца.

ВРЪЩА гражданско дело №1439/2015 г. на Районен съд-Козлодуй за произнасяне с определение по реда на чл. 248, ал.3 ГПК по обективираното в частна жалба вх.№ 6733/28.11.2016г.по описа на РС-Козлодуй искане с правно основание  чл. 248, ал.1 ГПК за изменение на определение № 1113/04.11.2016г. по гр.дело № 1439/ 2015 г. на същия съд в частта за разноските.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........