О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 89

 

Врачанският окръжен съд  гражданско отделение                    отделение

в   закрито    заседание на  30.01.2017 г.     в състав:

 

   Председател: Татяна Александрова

Членове: Мария Аджемова

         Светозар Г. мл. с-я

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията  М. Аджемова

     в. ч. гр.   дело N` 40  по описа за  2017   г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.413,ал.1,пр.2-ро ГПК във връзка с чл.275  и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на Ц.Г.Ц. *** против Заповед за изпълнение на парично задължение № 562/03.11.2016 год.,издадена по ч.гр.дело № 1452/2016 г. на РС Мездра,В ЧАСТТА, с която е разпоредено жалбоподателят да заплати на заявителя и сумата от 300.00лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Според изложеното в жалбата,поисканото и присъдено възнаграждение е прекомерно и несправедливо. Затова се иска Заповед за изп. на парично задължение № 562/03.11.16  год. да бъде отменена в  частта,с която на заявителя е присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв.

В срока по чл.276 ал.1 от ГПК, ответникът по жалба ЕАД "Топлофикация София" със седалище гр. София-заявител по заповедното производство,не е депозирал отговор.

Жалбата е ДОПУСТИМА-подадена е от лице с правен интерес в установения от ГПК срок против, подлежащ на обжалване съдебен акт.

              Разгледана по същество,същата е частично ОСНОВАТЕЛНА, при следните съображения:

              Със заявление, входирано с № 35820/30.06.16 год. ЕАД "Топлофикация София" е поискало от РС-Мездра да издаде Заповед за изпълнение  и  изпълнителен лист при условията на чл.410 от ГПК против Ц.Г.Ц. ***, с ЕГН ********** за сумата от 627.24 лв., главница за доставена топлинна енергия и лихва за забава от 67.63 лв.  за периода от 30.06.13 г. до 14.06.16 г., заедно със законната лихва върху главницата считано от 30.06.16 г. до окончателното й изплащане, заедно с направените в процеса разноски за образуване на делото в размер на 25 лв.  и възнаграждение по чл. 78 ал. 8 от ГПК в размер на 300 лв. Въз основа на заявлението е образувано ч.гр.дело № 1452/2016 год. по описа на районен съд гр. Мездра, на когото делото е изпратено от районен съд гр. София според правилата за местно компетентния да се произнесе съд и във вр. с чл. 411 от ГПК . Районен съд гр. Мездра е счел искането за допустимо и основателно и на 03.11.16 г.  е издал Заповед за изпълнение на парично задължение № 562, с която е разпоредил длъжникът Ц.Ц. да заплати на  дружеството заявител всички описани в заявлението суми, включително и юрисконсултско възнаграждение от 300.00 лв.

Видно от представените в първоинстанционното производство доказателства, процесната заповед за изпълнение е връчена редовно на длъжника, като в срока за подаване на възражение по чл. 414 ал. 2 от ГПК, същият е платил дължимите суми за топлинна енергия. Успоредно, длъжникът е подал настоящата частна жалба, с която атакува заповедта за изпълнение само в частта, с която е разпоредено от районен съд да заплати на заявителя юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв.

По ч. гр. д. № 1452/16 г. на районен съд гр. Мездра, с вх. № 120/11.01.17 г. е постъпила молба от заявителя, в която той заявява, че длъжникът е погасил изцяло задължението си, при което моли районен съд да издаде изп. лист само за юрисконкултско възнаграждение, тъй като само то е останало незаплатено.

Към момента на постановяване на настоящия съдебен акт, е в сила изменение на чл. 78 ал.8 от ГПК /ДВ бр.8/24.01.17 г./ Според новата редакция на текста, която настоящата инстанция, с оглед висящността на делото, следва да съобрази, размерът на възнаграждението, което следва да се присъди, когато  юридическо лице е било защитавано от юрисконсулт, се определя от съда и не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело определен по реда на чл. 37 от ЗПП. И тъй като чл. 37 от ЗПП препраща към Наредбата за заплащането на правната помощ, в случая следва да намери приложение чл. 26 от Наредбата, като дължимото от длъжника в полза на заявителя юрисконсултско възнагражение следва да  се определи в размер на 50 лв.

С оглед на изложеното, окръжен съд намира, че неправилно от районен съд гр.Мездра е присъдил на заявителя съдебни разноски в размера на "адвокатско възнаграждение" по Наредба №1/04 г. за минималните размери на адв. възнаграждения, конкретно по чл. 7 ал. 5  от Наредбата в размер на 300 лв.  При действащата към момента редакция на чл. 78, ал. 8 от ГПК, приложима е цитираната Наредба за заплащането на правната помощ и на заявителя следва да се присъдят съдебни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 50 лв.    

По изложените съображения, Заповед за изпълнение № 562/.03.11.2016 год.следва да бъде отменена в частта,с която е разпоредено Ц.Г.Ц. да  заплати на осн. чл. 78, ал. 8 от ГПК на  ЕАД "Топлофикация София" гр. София юрисконсултско възнаграждение за сумата над 50 лв. до сумата 300 лв. и в тази част искането на дружеството заявител следва да се отхвърли. За сумата 50 лв., атакуваната заповед за изпълнение на парично задължение следва да бъде потвърдена.

Водим от горното Окръжен съд-Враца

 

                                                                          ОПРЕДЕЛИ:

 

    ОТМЕНЯ Заповед за изпълнение на парично задължение № 562/03.11.2016 год., издадена по ч.гр.дело № 1452/2016 год. на Районен съд – гр. Мездра В ЧАСТТА, с която е разпоредено длъжникът Ц.Г.Ц. ***, с ЕГН ********** да заплати на заявителя ЕАД "Топлофикация София" със седалище гр. София и ЕИК 831609046 юрисконсултско възнаграждение в размер на сумата над 50 лв. до сумата 300 лв.

ОТХВЪРЛЯ искането на заявителя ЕАД Топлофикация София" със седалище гр. София за присъждане на юрисконсултско възнаграждение за сумата над 50 лв. до 300  лв., като НЕОСНОВАТЕЛНО.

ПОТВЪРЖДАВА в останалата част посочената заповед за изпълнение на парично задължение в частта за разноските - за присъдените съдебни разноски /юрисконсултско възмнаграждение/ в полза на дружеството заявител ЕАД "Топлофикация София" гр. София за сумата 50 лв.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:  1.                              2.  

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 

 2..........