О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 71

 

Врачанският окръжен съд    гражданско        отделение

в   закрито    заседание на   24.01.2017г.   в състав:

 

   Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове:МАРИЯ АДЖЕМОВА

   мл.с.СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Т.Александрова

        в.гр. дело N` 42       по описа за  2017  г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

        Производството е по реда на чл.435 и сл.ГПК.

        Делото е образувано по жалба, подадена от Б. В.К. срещу постановление от 12.12.2016г. за опре-деляне на разноски по изп. дело №480/2016г. на държавен съдебен изпълнител при РС Козлодуй- М. Д.В жалбата се твър-ди,че посочените в постановлението разноски по изпълнителното дело в размер на 370,00 лева са значително завишени и не съот-ветстват на реално дължимото.Моли обжалваното постановление да бъде отменено като неоснователно и да се намалят присъдените с него разноски.

        В срока по чл.436, ал.3, изр.1 ГПК от взискателя Д.П. К. чрез процесуалния представител адв. М. С. от АК Враца е депозиран писмен отговор, с който се ос-порва жалбата и се излагат аргументи за  нейната неоснователост. Моли, жалбата да бъде оставена без уважение. Претендират се разноски.

        На основание чл. 436, ал.3 ГПК са приложени мотиви на ДСИ М. Д. по обжалваното постановление, в които хроно-логически са описани  действията, които са предприети по изпъл-нителното дело.Изложени са обстоятелства, че няма плащане по делото и срокът за доброволно изпълнение е бил изтекъл.

        След като се запозна с приложеното копие от изп. дело №480/2016 год. по описа на ДСИ при РС-Козлодуй и обсъди изло-жените в жалбата и отговора доводи, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

        Изпълнително производство е образувано по молба на Д. П. К. чрез процесуалния представител адв. М. С. въз основа на изпълнителен лист от 08.11.2016 г., издаден по гр .дело № 1244/2013г. на Районен съд- гр. Козлодуй.

        С постановление за определяне на разноски от 12.12.2016г. ДСИ - Милена Димитрова, на осн. чл.79 ГПК е постановила, че разноските по изпълнението са за сметка на длъжника, както и че към датата на образуване на изпълнителното дело се дължат държавни такси и разноски, внесени от взискателя, както следва: 20,00 лева за образуване на изп.дело и сумата в размер на 350.00 лв. представляваща платено адвокатско възнаграждение.

        С покана за доброволно изпълнение по чл.428, ал.1 от ГПК, получена от майката на длъжника Б.В.К. на 15.12.2016г., същият е поканен да заплати доброволно задъл-жението си общо в размер на 425.71 лева, представляващи 17.01 лева неолихвяема сума, 20,00 лева допълнителни разноски, такса по чл.53 от Тарифата за държавните такси по ГПК в полза на РС Козлодуй в размер на 38,70 лева и адвокатско възнаграждение в размер на 350.00 лева, претендирано от взискателя в изпълни-телното производство.

        При така изложеното от фактическа страна, съдебният със-тав прави следните изводи от правна страна:

        Въпросът за разноските в гражданския процес се уреждат посредством разпоредбите на чл.71-84 от ГПК, които се намират в Част първа „Общи правила” на ГПК. Именно поради това им систематично място, тези разпоредби намират приложение както в исковия, така и в изпълнителни процес, което означава, че право на възражение по чл.78, ал.5 от ГПК за прекомерност на раз-носките за адвокатско възнаграждение, имат както страните в исковия, така и страните в изпълнителния процес-в частност това право има и длъжника. Що се отнася до преценката на възражението за прекомерност, тя принадлежи на органа, пред който са из-вършени съответните процесуални действия, водещи до право на разноски.Ето защо, в случаите, при които разноските са направени в изпълнителния процес, респ. има възражение за тяхната преко-мерност, компетентен да се произнесе по това възражение е самият съдебен изпълнител.Едва след като съдебния изпълнител разгледа и се произнесе по направеното възражение за разноски, този негов акт подлежи на съдебен контрол. Следва да се отбележи също,че разрешението на въпроса за компетентността по разглеждане на възраженията по чл.78, ал.5 от ГПК е дадено в Определение № 170/25.3.2011г. на ВКС по ч.гр.д. № 297/2010 г., ІV г.о. Това правно разрешение е логично и от гледна точка на обстоятел-ството, че по аргумент от разпоредбата на чл.10 от Наредба №1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, дължимите разноски за адвокатско възнаграждение следва да бъдат определени на базата на конкретните изпълнителни действия, които съдебният изпълнител прецени, че следва да бъдат извършени. В контекста на изложеното, макар в разглеждания слу-чай  да е налице постановление на съдебния изпълнител по въпроса за разноските, което формално да подлежи на обжалване по реда на чл.435, ал.2 от ГПК, то при наличието на възражение за пре-комерност, правото на жалба се явява обусловено именно от произ-насянето на съдебния изпълнител по това възражение. При това положение,на обжалване практически ще подлежи отказа на съдебния изпълнител да намали разноските, като контролът върху този отказ по същество ще засегне и самото постановление.

        Предвид изложеното, настоящият съдебен състав приема,  че жалбата, с която е сезиран, има характер на възражение за преко-мерност по смисъла на  чл. 78, ал. 5 ГПК, компетентен по което да се произнесе е държавния съдебен изпълнител.Ето защо, произ-водството по настоящето дело ще следва да се прекрати, а жалбата да се върне на съдебния изпълнител за произнасяне по възраже-нието по чл.78, ал.5 от ГПК.

        При този изход на делото и доколкото спорът не се решава по същество, разноски за настоящето производство не се дължат на страните.

        Водим от горното, Врачанският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

        ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело №42/2017г.по описа на Окръжен съд-Враца.

        ВРЪЩА жалба вх.№3174/22.12.2016г. по описа на ДСИ при РС-Козлодуй, подадена от Б.В.К. по изп. дело №480/2016г. на държавния съдебен изпълнител при РС-Козло-дуй, за произнасяне по обективираното в жалбата възражение по чл.78, ал.5 от ГПК.

        Определението не прегражда по-нататъшното развитие на делото, поради което не  подлежи на обжалване.

 

 

 

 

  Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........