О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 67

 

Врачанският окръжен съд     гражданско       отделение

в   закрито    заседание на    26.01.2017г.  в състав:

 

   Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове:МАРИЯ АДЖЕМОВА

    мл.с.СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Т.Александрова

      в.ч.гр.   дело N`   46     по описа за  2017  г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.122 ГПК.

Образувано е по определение от 09.01.2017г. постановено по гр.д.№ 11/2017г. по опис на РС-Б.Слатина,с което е повдигната препирня за подсъдност по реда на чл.122 ГПК,като се излагат съображения,че съобразно процесуалните правила за определяне на местната подсъдност на делата,делото не му е подсъдно,при липса на направено такова възражение от страна на ответниците в про-изводството.

В тази връзка,окръжният съд установи следното:

Производството е образувано пред РС-Кнежа по искова молба вх.№ 2120/17.11.2016г. ,по регистъра на този съд, с ищец „АСПА-РУХОВ ВАЛ“ ЕООД-Кнежа, ЕИК 816088636, с адрес гр.Кнежа, ул.“23 септември“ № 6А,с която е предявен иск с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД против наследниците на Г. И. М. от гр. Кнежа, ул.“Райко Даскалов“ № 16 за общата сума от 354.21 лв., от която: 331.11 лв. главница за незаплатена и изразходвана вода за периода от 30.09.2014г. до 05.10.2016г. и лихва за забавено пла-щане в размер на 23.10 лв. за същият период, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от датата на подаване на предявяване на иска- 17.11.2016г. до окончателното й изплащане, както и направените съдебно-деловодни разноски в размер на 300.00 лв. за адвокатско възнаграждение, 50.00 лв. за платена държавна такса и 5.00лв. за издаване на съдебно у-ние.

По посочената искова молба пред PC-Кнежа е образувано гр.д.№ 561/2016г.

Съдия Пл.Тодоров,на който делото е било разпределено на слу- чен принцип,се е отвел от разглеждането му на основание чл.22, ал.1,т.6 ГПК.

Междувременно е постъпила молба вх.№ 2173/23.11.2016г. от ищеца адресирана до PC-Кнежа, с която е посочил наследниците на наследодателката Г. И. М., чийто адреси са в с.Попица,обл.Враца и гр.Б.Слатина, обл.Враца, находящи се в съ-дебният район на РС-Б.Слатина.

Делото е преразпределено на съдия А. А.-Председател на PC-Кнежа, който с определение № 544/25.11.2016г. на основание чл.118,ал.2 от ГПК е прекратил производството по гр.д.№ 561/ 2016г. по описа на PC-Кнежа и го е изпратил по компетентност на PC-Бяла Слатина, като е приел, че делото не му е подсъдно по изложените в определението съображения, позовавайки се на раз-поредбата на чл.105 от ГПК.

С определение от 09.01.2017г.,РС-Б.Слатина е повдигнал нас-тоящата препирня за подсъдност.

Като се съобрази ,разпоредбата на чл.122,изр.2-ро от ГПК, компетентен да я разгледа е окръжен съд-Враца.

При установената по-горе фактическа обстановка,окръжният съд, счита че компетентният районен съд да разгледа предявеният иск е този в гр.Кнежа.

Както се посочи и по-горе, Кнежанският районен съд е бил сезиран с иск,за което е образувано и гр.д.№ 561/2016г., с  правно основание чл.79,ал.1 от ЗЗД - за заплащане на определени парични суми от наследниците на Г. И. М. от гр. Кнежа, ул.“Райко Даскалов“ № 16 за общата сума от 354.21 лв. за незаплатена и изразходвана вода за периода от 30.09.2014г. до 05.10.2016г., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от датата на подаване на предявяване на иска-17.11.2016г. до окон-чателното й изплащане, както и направените съдебно-деловодни разноски. За да прекрати делото пред себе си,съдията-докладчик на РС-Кнежа, се е позовал на постъпилите с допълнителна молба на ищеца данни за постоянна адресна регистрация на ответниците, прилагайки служебно чл.105 ГПК

В случая обаче ,както правилно е отбелязъл и районен съд Б.Слатина в определението си за прекратяване на делото пред него,намира приложение разпоредбата на чл.119,ал.3 ГПК.

Вярно е,че съобразно чл.118,ал.1 ГПК,всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно.Това,обаче, е относимо към определяне на родовата компетентност съгласно разпоредбата на чл.103 ГПК,както и съгласно чл.119,ал.1,и ал.2 ГПК.По отношение на местната подсъдност,съдът следи служебно само в случаите на чл.109 и чл.110 ГПК.В останалите случаи,при другите видове подсъдност,определени със съответните разпоредби на ГПК, извършването на такава преценка е възложено само при наличие направено по възражение за неподсъдност направено от страна на ответника по чл.119,ал.3 ГПК до изтичане на срока за отговор по чл.131 ГПК.При липса на такова възражение,съдът при наличие на установена родова подсъдност е компетентен да раз-гледа иска,с който е сезиран.

С оглед на горното,Врачанският окръжен съд,намира че ком-петентен да разгледа предявения иск е районен съд-Кнежа,на който делото ще следва да бъде изпратено.

Водим от горното и на основание чл.122 ГПК,Врачанският окръ-жен съд

 

                    О П Р Е Д Е Л И :

 

КОМПЕТЕНТЕН да разгледа иска на „АСПАРУХОВ ВАЛ“ ЕООД-Кнежа, ЕИК 816088636, с адрес гр.Кнежа, ул.“23 септември“ № 6А, с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД против наследниците на Г. И. М. от гр. Кнежа, ул.“Райко Даскалов“ № 16 за общата сума от 354.21 лв., от която: 331.11 лв. главница за незаплатена и изразходвана вода за периода от 30.09.2014г. до 05.10.2016г. и лихва за забавено плащане в размер на 23.10 лв. за същият пе-риод, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от датата на подаване на предявяване на иска- 17.11.2016г. до оконча-телното й изплащане, както и направените съдебно-деловодни раз-носки в размер на 300.00 лв. за адвокатско възнаграждение, 50.00 лв. за платена държавна такса и 5.00лв. за издаване на съдебно у-ние ,Е РАЙОНЕН СЪД-КНЕЖА.

ОТМЕНЯ определение № 544/16 от 25.11.2016г. по гр.д.№ 561/ 2016г. по опис на РС-Кнежа и ВРЪЩА делото на този съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждането му.

КОПИЕ от определението да се изпрати на РС-Б.Слатина.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........