О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   90

 

гр. Враца, 30.01.2017 г.

 

            ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на тридесети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

    ЧЛЕНОВЕ:МАРИЯ АДЖЕМОВА

                        мл. с. СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

 

            като разгледа докладваното от мл. съдия Георгиев в.ч. гр. дело № 63 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по чл. 413, ал. 2 ГПК

            Образувано е по частна жалба на "Банка ДСК" ЕАД, против разпореждане № 12409 от 19.12.2016 г. по ч. гр.д. 5102/2016 г. по описа на Врачански районен съд, с което частично е уважено искането на дружеството за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 417 ГПК срещу длъжника П. В. Л. за заплащане на следните суми: 3371,28 евро -падежирала главница за периода от 20.11.2015 г. до 20.11.2016 г., сумата от 1850,25 евро - падежирала договорна /възнаградителна/ лихва за периода от 20.10.2015 г. до 24.11.2016 г., за сумата от 86,22 евро - обезщетението за забава за периода от 17.02.2016 г. до 24.11.2016 г. и за сумата от 60,00 евро – дължими заемни такси, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 24.11.2016 г. до окончателното изплащане, както и сумата от 210,32 лева – държавна такса и сумата от 315,60 лева – юрисконсултско възнаграждение, съразмерно с уважената част от искането. На основание чл.418, ал.1, във вр. с чл.417, т.2 ГПК е постановено незабавно изпълнение на заповедта за изпълнение. С атакуваното разпореждане е отхвърлено искането на дружеството за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 417 ГПК срещу длъжника Петър Викторов Липов в частта, с която се претендира главница за сумата над 3371,28 евро до 15995,79 евро и за периода от 25.11.2016г. до 12.03.2023г.

            Съдът констатира, че частично уважената сума от 3371,28 евро представлява сбор от главница и лихва, тъй като, както е посочено и в частната жалба, видно от извлечението от счетоводните книги дължимите вноски са анюитетни. Независимо от това, че сумата е възпроизведена именно по този начин от районния съд в обстоятелствената част на разпореждането му, в диспозитива на същото, съдът е посочил, че сумата от 3371,28 евро представлява единствено главница.

            Разминаването между волята на съда в обстоятелствената част на решението и в диспозитива на същото, вероятно е резултат на допусната очевидна фактическа грешка, поради което изложеният в тази връзка довод в частната жалба следва да се тълкува като молба за отстраняване на очевидна фактичека грешка и районният съд следва да се произнесе по реда на  чл. 247 от ГПК дали е налице такава в разпореждането му.

            С оглед на горното, Врачанският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч. гр. дело № 63/2017г. по описа на Врачанския окръжен съд.

            ИЗПРАЩА делото на Врачанския районен съд за произнасяне по искането на „Банка ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616, обективирано в частна жалба вх. № 827/19.01.2017г., за поправка на очевидна фактическа грешка в разпореждане № 12409 от 19.12.2016 г. по ч. гр.д. 5102/2016 г. по описа на Врачански районен съд.

            След приключване на производството по  чл. 247 от ГПК, делото да се изпрати отново на Врачанския окръжен съд за произнасяне по частната жалба на „Банка ДСК” ЕАД против разпореждане № 12409 от 19.12.2016 г. по ч. гр.д. 5102/2016 г. по описа на Врачански районен съд.

            Определението не прегражда производството, поради което е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       

 

 

ЧЛЕНОВЕ:   1.                               

 

 

2.