Р Е Ш Е Н И Е 1

Гр.Враца, 04.01.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Търговско отделение, в съдебно заседание на 20.12.2016 г. в състав:

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.Христов

 

При участието на секретаря М.К., като разгледа  гражданско дело № 583 по описа за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 747 и сл. от ТЗ.

На 03.10.2016 г. е депозирана молба от И.П.Й. ***, ЕГН: ********** в качеството му на бивш управител на "МЛЕЧЕН РАЙ-99" ЕООД с ЕИК: 106061751, с която прави искане на основание чл. 748, ал. 2 от ТЗ в качеството му на физическо лице да му бъдат възстановени правата, тъй като е изпаднал в несъстоятелност поради неблагоприятно изменили се стопански условия.

Твърди, че дружеството изпаднало в несъстоятелност поради обективни причини - установени задължения към НАП в големи размери, което е довело до невъзможност, да се осигурят оборотни средства за изпълнение на инвестиционните проекти на дружеството. Твърди се, че допълнително финансовото затруднение на дружеството е вследствие всеобщата икономическа криза обхванала света и България, довела до невъзможност да се осигурят оборотни средства за изпълнение на инвестиционните проекти на дружеството. Освен това кризата попречила на клиентите на дружеството да заплатят дължими от тях задължения и това е лишило дружеството от възможността да осъществява  търговската си дейност и да реализира печалба. Обективното стечение на обстоятелствата не било обусловено от неговото или поведението на последващия управител, поради което счита , че е налице хипотезата на чл. 748, ал. 2 от ТЗ. Осен това молителят излага, е през време на неговото управление имуществото  на дружеството не е намаляло по никакъв начин и Й. е полагал всички необходими грижи за целесъобразното и законосъобразно управление на дейността на дружеството. Молбата за откриване на производство по несъстоятелност била подадена по време на управлението на друго лице, а не през периода на управлението на молителя и към момента на заличаване на дружеството от търговския регистър последния не е бил негов управител. Й. твърди, че независимо, че той лично като управител няма вина за изпадане на дружеството на по-късен етап в несъстоятелност, той е принуден да търпи негативните последици от това и моли искането му да бъде уважено. В съдебно заседание, чрез уълномощен представител адв. Чернев поддържа молбата.

Молбата за възстановяване в права е обявена в Търговския регистър на 14.10.2016 г.

В едномесечния срок от обявяване на молбата в Търговския регистър, не са постъпили писмени възражения от кредитори с приети или установени по съдебен ред вземания по реда на чл. 753 ТЗ.

Съдът, след преценка на събраните доказателства и изложените от молителя твърдения, констатира следната фактическа обстановка: с решение № 1423 от 03.08.2007 г. по гр.д. № 583/2007 г. по описа на Окръжен съд Враца "Млечен рай-99"ЕООД е обявено в неплатежоспособност, с началната дата 05.07.2007 г., а производството  по несъстоятелност е спряно - до изтичане на срока по чл. 632, ал. 2 от ТЗ. След изтичане на посочения срок, с решение № 1196/19.08.2008 г., делото по търговската несъстоятелност на "Млечен рай-99"ЕООД е прекратено и търговецът е заличен от Търговския регистър.

За да се произнесе по молбата, съдът съобрази следното:

Молителят твърди, а и от събраните по делото доказателства, се установява, че същият не е бил управител на дружеството към датата на подаване на молбата за несъстоятелност. Липсват доказателства, че причина за несъстоятелността са действия или бездействия на молителя Й.. Производството по несъстоятелност е открито в момент, когато управител е било друго лице - Б.М.М.. Производството е било открито поради превишение на пасивите над активите.  Така установената фактическа обстановка е твърде вероятно да се дължи именно на неблагоприятно изменили се стопански условия, довели до натрупване на загуба и задължения към кредитори. Още веднъж следва да се отбележи, че липсват доказателства в обратния смисъл - дейността на молителя да е станала причина за изпадане на дружеството в неплатежоспособност. Тази хипотеза  би била основание да се отхвърли молбата, но за да се приеме, че е била налице, то следва да има убедителни посмени и др. доказателства в този смисъл. При условие, че такива липсват и факта, че няма подадени възражения срещу искането на молителя за възстановяването му в правата на управител, съдът приема, че са налице предпоставките за това, предвидени с разпоредбата на чл. 748, ал. 2 от ТЗ,

 Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш    И:

 

ВЪЗСТАНОВЯВА ПРАВАТА на И.П.Й. ***, ЕГН: ********** в качеството му на бивш управител на "МЛЕЧЕН РАЙ-99" ЕООД, ЕИК: 106061751, като заличава и отменя занапред последиците, които законът свързва с обявяването на длъжника в несъстоятелност.

Решението не подлежи на обжалване, на основание чл. 755, ал. 1 от ТЗ.

Решението да се впише в Търговския регистър по делото на обявения в несъстоятелност търговец.

 

                         

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: