Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 4

                                           гр.Враца, 13.01.2017г.

 

 

 

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание на 20.12.2016г., в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ИВАНОВА

 

         при участието на секретаря И.М. разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА т.д.№83 по описа за 2015г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.647, ал.1, т.3 и чл.648, във връзка с чл.649, ал.1 и 2 от ТЗ.

         К.П.И., ЕГН **********, в качеството на синдик на "Крис-07"ЕООД/в несъстоятелност/, ЕИК 106632431, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ЖК"Дъбника", ул."Околчица"№82, представляван по пълномощие от адв.Г.В. от АК-Враца, твърди, че дружеството е обявено за неплатежоспособно с начална дата на неплатежоспособността 31.12.2011г., а молбата по чл.625 от ТД е подадена на 08.08.2014г.

         На 24.10.2012г. в рамките на подозрителния период по чл.647, ал.1, т.3 от ТЗ с нотариален акт №73, том ІІІ, рег.№3876, д.№315/2012г. на нотариус №583 по регистъра на Нотариалната камара П.Ц. длъжникът "Крис-07"ЕООД е продал на ответника Б.А.Л., ЕГН **********, с адрес *** недвижим имот с идентификатор 12259.1010.159.1.9 по кадастралната карта и регистри на гр.Враца, с адрес на имота гр.Враца, ул."Андрей Цветков", ет.1, представляващ магазин №10, за сумата 6 800лв.

         Ищецът твърди, че към момента на сделката действителната пазарна цена на продадения имот е била най-малко два пъти по-висока от продажната, поради което е налице хипотезата на чл.647, ал.1, т.3 от ТЗ, а именно - възмездна сделка, сключена от несъстоятелното дружество, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото, извършена в рамките на 2-годишен период, считано преди подаването на молбата по чл.625 от ТЗ, но същевременно не по-рано от датата на неплатежоспособността.

         По този начин е обоснован правния интерес от предявяването на иска да прогласяване на посочената сделка за относително недействителна по отношение на кредиторите на несъстоятелността и на иска за връщане на имота в масата на несъстоятелността на "Крис-07"ЕООД.

         Представляван от назначен от съда особен представите адв.С.Г. ***, ответникът "Крис-07"ЕООД/н/ е подал отговор на исковата молба, в който оспорва предявените искове, като заявява, че атакуваната сделка не е сключена в рамките на подозрителния период и че действителната пазарна цена на отчуждения имот не надхвърля продажната такава.

         Чрез пълномощника си адв.А.Х. от САК ответникът Б.А.Л. е подал отговор на исковата молба, в който оспорва предявените искове. В отговора се поддържа, че не е налице неравностойност на престациите по атакуваната сделка, тъй като посочената в нотариалния цена 6 800лв. не е действително уговорената и платена по нея. Твърди се, че на 31.05.2022г. е сключен предварителен договор, с който е уговорена продажна цена на имота в размер на 29 500лв., която ез аплатена на три вноски чрез управителя на дружеството Р.Х. П., който от своя страна е превел последната вноска в размер на 23 160лв. от личната си сметка в сметката на дружеството.

         На последно място в отговора се застъпва становище за недопустимост на иска с правно основание чл.108 от ЗС, като се поддържа, че синдикът не е легитимиран да води такъв иск. В подготвителното си определение чл.374 от ГПК съдът не е споделил това възражение, тъй като посочената от ищеца правна квалификация не е задължителна за съда. Изложил е, че с чл.648 от ТЗ на уважаването на исковете по чл.646 и 647 законодателят е придал реституционен ефект, поради което и с оглед ясната новела на чл.649, ал.2 от ТЗ синдикът е легитимиран да води обусловените искове за попълване на масата на несъстоятелността чрез връщане на даденото от третото лице по обявените за недействителни сделки.

         По повод отговорите на ответниците ищецът е подал допълнителни искови молби, в които поддържа фактическите си твърдени и претенции. Твърдението на ответника Б.Л. за симулативност на клаузата в нотариалния акт относно цената е оспорено, като е обърнато внимание на това, че уговорената цена изрично е заявена като действителна такава на основание чл.25, ал.9 от ЗННД и на страните е известна наказателната отговорност по чл.313 от НК.

         Ищецът е оспорил достоверността на датите на представените от ответника Л. споразумение от 24.10.2012г. и предварителен договор от 31.05.2012г. и е настоял, че тези документи са антидатирани с цел подвеждане на съда относно действителността на цената по нотариалния акт. Направено е искане в случай, че ответникът Л. поддържа твърдението си за невярно декларирана продажна цена по нотариалния акт, производството по делото да бъде спряно на основание чл.229, ал.1, т.5 от ГПК. Съдът е приел, че такова основание за спиране на производството не е налице.

         Постъпил е допълнителен отговор от представителя на ответника "Крис-07"ЕООД/н/, в който се поддържа изложеното в първоначалния отговор.

         Допълнителен отговор е представил и пълномощникът на ответника Б.Л.. Застъпва се становище, че не е налице основание за спиране на производството по делото, тъй като въпросът дали невярното деклариране по чл.25, ал.9 от ЗННД представлява съставомерно деяние по чл.313 от НК не е такъв, от който зависи изходът на делото по повдигнатия граждански спор. Настоява се, че са без правно значение датите, на които са съставени представените споразумение и предварителен договор, тъй като важна за разрешаването на спорните отношения е обективираната в тези документи воля на страните.

         След като анализира и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната логическа и правна връзка, от фактическа страна съдът приема за установено следното:

         С исковата молба е представено заверено копие от нот.акт №73, том ІІІ, рег.№3876, д.№515/2012г на нотариус П.Ц., рег.№ 583 с район на действие Районен съд-Враца, от който се установява, че на 24.10.2012г. "Крис-07"ЕООД, представлявано от управителя Р.Х. П., е продало на Б.А.Л. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.159.1.9 по кадастралната карта и регистри на гр.Враца, с адрес на имота гр.Враца, ЖК"Дъбника", ул."Андрей Цветков", ет.1, с предназначение на обекта: за търговска дейност и с площ 16.02кв.м., представляващ магазин №10, за сумата 6 800лв.

         С отговора на ответника Л. е представен предварителен договор от 31.05.2012г., с който "Крис-07"ЕООД, представлявано от управителя Р.Х. П., се е задължило да продаде на Б.А.Л. свой собствен недвижим имот - магазин №10 с площ 16.02кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.159., за сумата 29 500лв., от която при сключването на предварителния договор е заплатена сумата 1 000лв. Договорено е сума в размер 5 000лв. да бъде изплатена на продавача след издаване на удостоверение от "МКБ Юнионбанк"АД за заличаване на ипотеката върху имота, а останалата сума в размер 23 500лв. да бъде изплатена на продавача в деня на нотариалното изповядване на сделката.

         Представено е споразумение от 24.10.2012г., с което страните по предварителния договор са потвърдили, че продажната цена на имота в размер на 29 500лв. се заплаща по следния начин: сумата 1 000лв. е платена в брой на продавача чрез управителя Р.Х. П. в деня на подписването на предварителния договор, сумата 5 340лв. е платена в брой на продавача чрез управителя Р.Х. П. в деня на нотариалното изповядване на сделката, а сумата 23 160лв. ще бъде преведена по личната сметка на управителя Р. П., който се задължава да преведе тази сума по сметката на представляваното от него дружество. В тази връзка е представено извлечение от сметката на Б.Л. в "Банка ДСК"ЕАД, от която е видно, че на 24.10.2012г. е извършена операция чрез превод на сумата 23 160лв. по сметката на Р.Х. П. с основание "захранване на сметка". Този превод е отразен и в представения отчет по сметката на Р. П. в "Юнионбанк"ЕАД.

         Ответникът Л. е представил уведомително писмо изх.№336-225/19.10.2012г. на "МКБ Юнионбанк"ЕАД, от което е видно, че "Крис-07"ЕООД е сключило с банката три договора за кредит, вземанията по които са обезпечени с договорни ипотеки върху недвижими имоти, сред които е и този, предмет на атакуваната сделка. В писмото е заявена готовността на банката за частично заличаване на ипотеките при изпълнението на посочени от нея условия. Посочени са сумите, с които кредитополучателят е погасил предсрочно изцяло или част от главниците по кредитните договори и е заплатил изцяло съответните разноски за частично заличаване на ипотеките.

         По делото е допусната и изслушана специализирана съдебно-оценителна експертиза, чието заключение не се оспорва от страните и се възприема от съда. След оглед на имота и извършване на пазарно проучване лицензираният оцените инж.Н.Д. се произнася, че пазарната му стойност към 24.10.2012г. е 18 970лв.

         Вещото лице по изслушаната съдебно-счетоводна експертиза Г.Л. е установило, че на 24.10.2012г. е извършен паричен превод от банковата сметка на ответника Л. в "Банка ДСК"ЕАД на сумата 23 160лв. по банковата сметка на управителя на ответното дружество Р. П. с основание "захранване на сметка". На същата дата по сметката на управителя е постъпила и сумата 32 100лв. с наредител Д.К. и общо постъпилата сума в размер на 55 260лв. П. е превел по сметката на "Крис-07"ЕООД с основание "захранване на сметка от покупко-продажба" и с декларация, че паричните средства, предмет на тази операция, имат следния произход: "от продажба на имот". В счетоводните регистри на дружеството преводът в размер на 55 260лв. е осчетоводен като постъпление по дебита на сметка 503/2 "Разплащателна сметка BG12", аналитична партида "МКБ Юнионбанк"АД и по кредита на сметка 501 "Каса" с основание "вноска".

         Ищецът е представил нотариални актове за извършени от "Крис-07"ЕООД още три продажба на самостоятелни обекти в същата сграда в периода от 18.10.2011г. до 24.02.2012г. на "Футуре"ЕООД и на Л.Й.А..

         Във връзка с представените доказателства за извършени от "Крис-07"ЕООД други разпоредителни сделки с имоти на дружеството на счетоводната експертиза е постановена допълнителна задача. В допълнителното си заключение вещото лице Л. сочи, че на 16.12.2011г. по разплащателната сметка на "Крис-07"ЕООД са постъпили 22 610лв. с основание за внасяне "Вн Футуре ЕООД". На 14.12.2012г. по сметката на дружеството са постъпили 11 690лв. с основание за внасяне: Вноска на каса ПОКУПКА НЕДВ.ИМОТ МАГАЗИН №13 с вносител П.Г., фирма "Футуре"ЕООД. В счетоводните регистри на "Крис-07"ЕООД по сметка 411 "Клиенти", аналитична партида "Футуре"ЕООД са взети следните счетоводни операции: На 18.10.2011г. по дебита на сметка 411 "Клиенти", аналитична партида "Футуре"ЕООД е осчетоводена фактура от 18.10.2011г. с основание "продажба на недвижим имот" на обща стойност 9 340лв. и е отчетен приход по кредита на сметка 709"Приходи от приходи от други продажби" за 7 783.34лв. и е нечислен ДДС за 1 556.66лв.; На 18.10.2011г. по дебита на сметка 501 "каса" и по кредита на сметка 411"Клиенти", аналитична партида "Футуре"ЕООД е осчетоводено плащане в брой по фактурата от 18.10.2011г. за 9 340лв.; На 16.12.2011г. по дебита на сметка 411"Клиенти", аналитична партида "Футуре"ЕООД е осчетоводена фактура от 16.12.2011г. с основание "продажба магазин" на обща стойност 9 200лв. и е отчетен приход по кредита на сметка 709"Приходи от приходи от други продажби" за 7 667лв. и начислен ДДС в размер 1 533лв.; На 16.12.2011г. по дебита на сметка 510"Каса" и по кредита на сметка 411"Клиенти", аналитична партида "Футуре"ЕООД е осчетоводено плащане в брой на фактурата от 16.12.2011г. за 9 200лв.; На 14.12.2012г. по дебита на сметка 411"Клиенти", аналитична партида "Футуре"ЕООД е осчетоводена фактура от 14.12.2012г. с основание "продажба" на обща стойност 11 690лв. и е отчетен приход по кредита на сметка 709"Приходи от приходи от други продажби" за 9 742лв. и начислен ДДС в размер на 1 948лв. По дебита на сметка 503/3 "Разплащателна сметка BG12", аналитична партида "Първа инвестиционна банка"АД и по кредита на сметка 411"Клиенти", аналитична партида "Футуре"ЕООД е осчетоводено плащане по фактурата от 14.12.2012г. за 11 690лв. Експертизата е установила, че по сметката на управителя Р. П. за периода от 01.10.2011г. до 31.12.2012г. не са постъпвали парични средства с вносител "Футуре"ЕООД.

         Вещото лице е констатирало, че на 24.02.2012г. по разплащателната сметка на "Крис-07"ЕООД са постъпили 23 000лв. с основание за внасяне: вноска от Л.А. покупко-продажба на недвижим имот. На 29.02.2012г. по дебита на сметка 411"Клиенти", аналитична партида Л.Й.А. е осчетоводена фактура от №73/29.02.2012г. с основание "авансово по ф-ра 73/29.02.2012г." на обща стойност 9 000лв. и е отчетен приход по кредита на сметка 709"приходи от приходи от други продажби" за 7 500лв. и е начислен ДДС в размер на 1 500лв. На 02.03.2012г. по дебита на сметка 411"Клиенти", аналитична партида "Л.Й.А." е осчетоводена фактура №74/02.03.2012 с основание "продажба на недв.имот по ф-ра №74/02.03.2012г." на обща стойност 14 000лв. и е отчетен приход по кредита на сметка 709"Приходи от приходи от други продажби" за 11 667лв. и е начислен ДДС в размер на  2 333лв. На 24.02.2012г. по дебита на сметка 503/3 "Разплащателна сметка BG12", аналитична партида "Първа инвестиционно банка"АД и по кредита на сметка 411"Клиенти" е осчетоводено плащане в размер на 23 000лв. с основание "вноска". Експертизата е установила, че в периода от 01.10.2011г. до 31.12.2012г. по банковата сметка на управителя Р. П. не са постъпвали парични средства с вносител Л.Й.А..

         При така изяснената фактическа обстановка за разрешаването на повдигнатия спор съдът изходи от следните правни съображения:

         За уважаването на обуславящия иск с правно основание чл.647, ал.1, т.3 от ТЗ е необходимо кумулативното наличие на няколко предпоставки: извършването от страна на длъжника на възмездна сделка в двугодишен срок преди подаването на молбата по чл.625 от ТЗ, не по но-рано от датата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото.

         В разглеждания случай между страните е безспорно, а и се установява от справката с т.д.№90/2014г. на Окръжен съд-Враца, че изброените по-горе обективни предпоставки са налице, с изключение на последната - значителна неравностойност на разменените по сделката престации, върху която се концентрира спорът.

         По делото е установено, че длъжникът се е разпоредил възмездно с имот от масата на несъстоятелността на цена, посочена в нотариалния акт - 6 800лв.

         От неоспореното от страните заключение на оценителната експертиза се установява, че пазарната стойност на имота към датата на продажбата е 18 970лв.

         От изложеното следва, че решаващо за основателността на главния иск е произнасянето по въведеното от ответника Л. възражение за симулативност на цената по нотариалния акт за покупко-продажба.

         Ноторно е, че нотариалният акт за правна  сделка представлява официален документ в частта, с която нотариусът удостоверява, че изявленията на участниците в нотариалното производство и извършените действия са осъществени пред него. В тези предели нотариалният акт се ползва с доказателствена сила досежно изразената воля по клаузите на договора и изявленията за изпълнение на задълженията към момента на сключването на сделката, както и относно дейността на нотариуса. Отразяването в нотариалния акт, че уговорената продажна цена е платена от купувача на продавача, е изявление на участниците в нотариалното производство, което е възприето от нотариуса, и в тази част нотариалният акт се ползва с доказателствената сила на официален свидетелстващ документ, съдържанието на който може да бъде опровергано в няколко хипотези. Когато се цели доказване на симулация, страната следва да разполага с "обратен документ", съдържащ действителната воля на договарящите.

         При договор за покупко-продажба на имот, сключен в нотариална форма и симулиран в частта за продажната цена, както се разкрива от друг, нарочно сключен писмен договор между страните, в който е уговорен по-висок размер на продажната цена, засвидетелстваното от продавача в нотариалния акт за получаване на цена в симулирания размер, т.е. в такъв, различен от уговорения в прикритото съглашение, не отменя правилото на чл.17, ал.1 от ЗЗД. При така разкритата симулация съдът следва да го приложи в спорните отношения между страните, като изхожда от действително поетите права и задължения, съответно от тяхното изпълнение. В този смисъл е налице непротиворечива практика на ВКС, формирана по реда на чл.290 от ГПК/ Решение №260 от 16.12.2014г. по гр.д.№2101/2014г., Трето ГО, Решене №51 от 21.07.2010г. по т.д.№528/2009г., Първо ТО и др./.

         В настоящия случай нотариалното изповядване на сделката е предхождано от сключването на предварителен договор и споразумение, по които договорената продажна цена на имота е 29 500лв.

         Принципно е становището, че правни последици поражда само окончателното съгласие, обективирано в нотариалния акт, докато договореното в предварителния договор по съществените елементи на продажбата има обвързваща сила единствено при осъществяването на преобразуващото право или сключването на окончателен договор. Предварителният договор е организационна сделка и неговата цел е да се придобие преобразуващото право по чл.19, ал.3 от ЗЗД, т.е. да бъде сключен окончателен договор. Само по себе си изменението на клаузите на предварителния договор в сравнение с тези на окончателния под формата на нотариален акт няма за последица симулативост на окончателната сделка. За да се приеме в разглеждания случай, че е налице симулативна продажна цена, на доказване подлежи действителната обща воля на страните и именно в тази връзка следва да бъдат ценени доказателствата, удостоверяващи плащането на по-високата цена, посочена в предварителния договор.

         На отразеното в чл.2 от предварителния договор от 31.05.2012г., че в деня на сключването му купувачът е заплатил на продавача сумата 1 000лв. следва да бъде придадено правното значение на разписка. Същото знание има и записаното в чл.3.2 от споразумението между страните от 24.10.2012г./датата на нотариалния акт/ за заплащане на управителя на дружеството-продавач на сумата 5 340лв. Счетоводната експертиза е установила, че останалата сума от договорената продажна цена в размер на 23 160лв. е заплатена от ответника Л. по сметката на управителя Р. П. в деня на нотариалното изповядване на сделката и с платежно нареждане от същата дата е преведена от последния по сметката на "Крис-07"ЕООД и в счетоводството на дружеството са взети съответните счетоводни записвания. Косвено доказателство в тази насока представлява представеното уведомително писмо на "МКБ Юнионбанк"ЕАД, в което са отразени направените от управителя на дружеството вноски за предсрочно погасяване на предоставени кредити и условията за заличаване на вписаните ипотеки.

         Що се отнася до възражението на ищеца за заплащане на суми по процесната сделка по сметката на управителя на "Крис-07"ЕООД и липсата на сигурност по въпроса дали точно тези суми са прехвърлени по сметката на дружеството, съдът приема, че с оглед разпоредбата на чл.75, ал.1 от ЗЗД, като направено на овластено от закона лице/управителя на дружеството/, изпълнението има погасителен ефект. Това дали и по какъв начин управителят е внасял в дружеството сумите от продажбата е въпрос, свързан с изпълнението на задълженията му като такъв, респ. с отговорността му по чл.145 от ТЗ.

         По изложените съображения и като взе предвид, че заплатената по атакуваната сделка цена надвишава пазарната такава, съдът приема, че главният иск с правно основание чл.647, ал.1, т.3 от ТЗ е неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен, от което следва, че на същото основание следва да бъде отхвърлен и обусловения иск за връщане на даденото по сделката в масата на несъстоятелността.

         При този изход на делото ищецът следва да бъде осъден да заплати по сметката на Окръжен съд-Враца държавна такса в размер на 64лв., а на ответника Л. направените по делото разноски в размер на 990лв.

         Така мотивиран, Врачанският окръжен съд

 

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

 

         ОТХВЪРЛЯ предявените от К.П.И., ЕГН **********, в качеството на синдик на "Крис-07"ЕООД/в несъстоятелност/, ЕИК 106632431, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ЖК"Дъбника", ул."Околчица"№82 срещу Б.А.Л., ЕГН **********, с адрес ***  искове с правно основание чл.647, ал.1, т.3 от ТЗ за обявяване за недействителен по отношение на кредиторите на несъстоятелността на договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт №73, том ІІІ, рег.№3876, д.№315/2012г. на нотариус П.Ц., рег. №583 с район на действие Районен съд-Враца, както и съединения иск за връщане в масата на несъстоятелността на недвижим имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.159.1.9 по кадастралната карта и регистри на гр.Враца, одобрени със Заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на имота гр.Враца, ЖК"Дъбника", ул."Андрей Цветков", ет.1, представляващ магазин №10 с площ 16.02кв.м., като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.

         ОСЪЖДА "Крис-07"ЕООД/в несъстоятелност/, ЕИК 106632431, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ЖК"Дъбника", ул."Околчица"№82 да заплати в полза на Окръжен съд-Враца държавна такса в размер на 64лв., а на Б.А.Л., ЕГН **********, с адрес *** направените по делото разноски в размер на 990лв.

         Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

         Ответникът "Крис-07"ЕООД/н/ да бъде уведомен чрез особения му представител и чрез управителния му орган на адреса на седалището му.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: