Р Е Ш Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд търговско  отделение в   закрито    заседание на  девети януари,две хиляди и седемнадесета година,  в състав:

 

   Председател:НИКОЛАЙ ХРИСТОВ

 

                                 

Като разгледа докладваното от съдията Николай Христов

търговско       дело N 13   по описа за  2016  г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Производството е по реда на чл.710 ,изречение първо ТЗ.

     С Решение №40/13.04.2016 съдът обяви
  неплатежоспособността  на  “ПИБИ-ЕКС”ЕООД ЕИК 040144767 гр.Враца ул.”Лукашов”№10, ет.5 , офис 502 и ОТКРИ производство по несъстоятелност на “ПИБИ-ЕКС”ЕООД гр.Враца ЕИК 040144767  с начална дата 31.08.2015г., допусна обезпечение чрез налагане запор и възбрана върху имуществото на длъжника.Назначи за временен синдик Й.Б.А., тел.0887538179, която е включена в утвърдения от министъра на правосъдието списък на лицата,които могат да бъдат назначавани за синдици и е представила по делото нотариално заверено съгласие по чл.656 ал.1 ТЗ и Декларация по чл.656 ал.2 от ТЗ.Свика първо събрание на кредиторите  на “ПИБИ-ЕКС”ЕООД ЕИК 040144767,със на 17.05.2016 ,което избра за постоянен синдик Й.Б.А. 

     С Определение №332 от 02.08. год.по реда на чл.692 ТЗ съдът измени  списъка на кредиторите с приети вземания по чл.686 ал.1,т.1 от ТЗ обявен в ТР под №201606021102521 в частта относно поредноста на удовлетворяване на публични вземания на НАП в общ размер на 161 062,48 лв , като същата да се счита за такава по чл.722 ал.1 т.1 от ТЗ, а предвидената поредност на удовлетворяване на публични вземания за задължителни осигурителни вноски в общ размер на 79 051,71лв като такава по чл.722 ал.1 т.6 от ТЗ.

С определение от 09.11.2016г. съдът
допълни диспозитива на определение № 332 от 02.08.2016г.,вписано в ТР под № № 20161109115128 по партидата на„ПИБИ ЕКС”ЕООД,ЕИК 040144767 като ОДОБРЯВА списъкът на кредиторите с приети вземания по чл.686 ал.1,т.1 от ТЗ обявен в ТР под №201606021102521 в останалата част.
В срока по чл.698 ал.1 ТЗ план за оздравяване не е предложен.

     С оглед  гореизложеното и на основание чл.710 от ТЗ,съдът следва да обяви длъжника в несъстоятелност ако в срока по чл.698 ТЗ не е предложен план за оздравяване по чл.696 ТЗ  с последиците по чл.711  от ТЗ.

     Следва да се свика и събрание на кредиторите  с дневен ред по чл.677,ал.1,т.8 от ТЗ.

    Мотивиран от горното и на основание чл.710 изр.първо  и чл.711 от ТЗ ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в настоящият му състав 

 

                    Р  Е  Ш  И  :

 

        ОБЯВЯВА “ПИБИ-ЕКС”ЕООД ЕИК 040144767 гр.Враца ул.”Лукашов”№10 ет.5 офис 502 представлявано от В.А.Д. в качеството му на управител  В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

        ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на “ПИБИ-ЕКС”ЕООД ЕИК 040144767 гр.Враца ул.”Лукашов”№10 ет.5 офис 502,представлявано от В.А.Д. в качеството му на управител.

       ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на управление на длъжника “ПИБИ-ЕКС”ЕООД ЕИК 040144767 гр.Враца ул.”Лукашов”№10 ет.5 офис 502 с управител В.А.Д. и лишава длъжника от правото да управлява и  се разпорежда с имуществото,включено в масата на несъстоятелност.

       ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото , включено в масата на несъстоятелността , и разпределение на осребреното имущество.

        ЗАДЪЛЖАВА длъжника “ПИБИ-ЕКС”ЕООД ЕИК 040144767 гр.Враца ул.”Лукашов”№10 ет.5 офис 502 представлявано от В.А.Д.  в качеството му на управител във фирмата си да прави добавка в името си "в несъстоятелност".

        На основание чл. 674 ал.2 ТЗ СВИКВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ НА “ПИБИ-ЕКС”ЕООД ЕИК 040144767 гр.Враца ул.”Лукашов”№10 ет.5 офис 502 в Съдебната палата в гр.Враца,Окръжен съд-гр.Враца,на 07.02.2017 г.,в зала №2,етаж 2 , в 11:00 часа при дневен ред  по чл. 677 ал.1 т.8 ТЗ - определяне на реда и начина за осребряване имуществото на длъжника, метода и условията на оценка на имуществото, избор на оценители. 

        РЕШЕНИЕТО да се впише в търговския регистър на основание чл.712 ал.2 ТЗ и в книгата по чл.634 в ТЗ.

       РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от вписването в търговския регистър пред АПЕЛАТИВЕН СЪД -гр.София.

 

 

 

                                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: