Р Е Ш Е Н И Е № 7

 

Врачанският окръжен съд търговско  отделение

в   закрито    заседание на  23.01.2017г   в състав:

Председател:НИКОЛАЙ ХРИСТОВ                       

 

Като разгледа докладваното от съдията Николай Христов

търговско       дело N 66         по описа за  2016  г.

за да се произнесе взе предвид следното: 

     Производството е по реда на чл.710 ,изречение първо ТЗ.

     С Решение №71/29.07.2016г. съдът е обявил
  неплатежоспособността  на  “ГРИЙНКО АССЕТС”ЕООД ЕИК 202526983 гр.Враца, Хранително-вкусова зона, завод Мебел- Административна сграда и ОТКРИ производство по несъстоятелност на “ГРИЙНКО АССЕТС”ЕООД ЕИК 202526983  с начална дата 17.03.2016г., допусна обезпечение чрез налагане запор и възбрана върху имуществото на длъжника, назначи за временен синдик Й.Б.А. с ЕГН*********,служебен адрес *** ,тел.0887538179, която е включена в утвърдения от министъра на правосъдието списък на лицата,които могат да бъдат назначавани за синдици и е представила по делото нотариално заверено съгласие по чл.656 ал.1 ТЗ и Декларация по чл.656 ал.2 от ТЗ,свика първо събрание на кредиторите  на“ГРИЙНКО АССЕТС”ЕООД ЕИК 202526983 на 30.08.2016г.,което избра за постоянен синдик Й.Б.А. 

     С Определение №502 от 12.12.2016 год.по реда на чл.692 ТЗ съдът измени  списъка на кредиторите с приети вземания по чл.686 ал.1,т.1 от ТЗ обявен в ТР като изключва вземането на „Търговска банка Д „ АД от списъка на предявени неприети вземания и го включва в списъка на приети  вземания с размер 51 149,86 евро,с левова равностойност 100 038,74лв /в т.ч.   главница 40 855,80 евро  и законна лихва за периода от 18.06.2015г до 04.10.2016г. в размер 10 166,24 евро/ и съдебни разноски от 250 лв с основание Договор за кредит № 1710.1113/18.11.2013;Анекс№ 1 /13.06.2014г.;ИЛ от 13.07.2015г. по гр.д.№ 34409/2015г. СРС 87 с-в; с  обезпечение Договорна ипотека върху недвижим имот – акт № 37 т.ХХІІІ дело 45267/2013г Служба вп.София;с поредност на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.1 ТЗ  и дата на предявяване: 26.08.2016г.

        В срока по чл.698 ал.1 ТЗ план за оздравяване не е предложен.

        С оглед  гореизложеното и на основание чл.710 от ТЗ,съдът следва да обявяви длъжника в несъстоятелност   с последиците по чл.711  от ТЗ.Следва да се свика и събрание на кредиторите  с дневен ред по чл.677,ал.1,т.8 от ТЗ.

          Мотивиран от горното и на основание чл.710 изр.първо  и чл.711 от ТЗ ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в настоящият му състав 

                    Р  Е  Ш  И  :

           ОБЯВЯВА “ГРИЙНКО АССЕТС”ЕООД ЕИК 202526983  гр.Враца Хранително-вкусова зона,завод Мебел, Административна сграда, представлявано от С.В.Ц. в качеството му на управител  В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

         ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на “ГРИЙНКО АССЕТС”ЕООД ЕИК 202526983  гр.Враца Хранително-вкусова зона ,завод Мебел, Административна сграда, представлявано от С.В.Ц..

         ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на управление на длъжника“ГРИЙНКО АССЕТС”ЕООД ЕИК 202526983  гр.Враца Хранително-вкусова зона,завод Мебел, Административна сграда представлявано от С.В.Ц. и лишава длъжника от правото да управлява и  се разпорежда с имуществото,включено в масата на несъстоятелност.

          ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.

           ЗАДЪЛЖАВА длъжника“ГРИЙНКО АССЕТС”ЕООД ЕИК 202526983  гр.Враца,Хранително-вкусова зона, завод Мебел, Административна сграда, представлявано от С.В.Ц. в качеството му на управител във фирмата си да прави добавка в името си "в несъстоятелност".

       На основание чл. 674 ал.2 ТЗ СВИКВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ НА “ГРИЙНКО АССЕТС”ЕООД ЕИК 202526983  гр.Враца Хранително-вкусова зона,завод Мебел, Административна сграда представлявано от С.В.Ц., в Съдебната палата в гр.Враца,Окръжен съд-гр.Враца,на 07.02.2017 г.,в зала №2,етаж 2 , в 11,30 часа при дневен ред  по чл. 677 ал.1 т.8 ТЗ - определяне на реда и начина за осребряване имуществото на длъжника, метода и условията на оценка на имуществото, избор на оценители и определяне на възнаграждението им. 

        РЕШЕНИЕТО да се впише в търговския регистър на основание чл.712 ал.2 от ТЗ и в книгата по чл.634в от ТЗ.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от вписването в търговския регистър пред АПЕЛАТИВЕН СЪД -гр.София.

 

                                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: