Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 6

                                         гр.Враца, 20.01.2017г.

 

 

 

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на 20.01.2017г., в състав:

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ИВАНОВА

 

         разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА т.д.№1 по описа за 2017г. и за да се  произнесе, взе предвид следното:

 

         Производство по чл.25 от ЗТР.

         Образувано е по жалба на "Буларт Констръкшън"ООД, ЕИК 106614312, със седалище и адрес на управления гр.Враца, ул."Христо Ботев"№20, представлявано от управителя Х.Н.Ц., срещу Отказ №2016122717393102/03.01.2016г., постановен от длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията, с което е отказано вписване на промени по партидата на дружеството. В жалбата се сочи, че със заявление вх.№20161227173931 са заявени за вписване на промени по партидата на дружеството в търговския регистър, а именно прехвърляне на 80 дружествени дяла от капитала му от съдружника "Белинда"ООД, регистрирано в Република Сейшели, на Х.Н.Ц.. Жалбоподателят поддържа, че със заявлението са представени всички необходими документи, а единствената причина длъжностното лице да постанови обжалвания отказ е, че според него са налице проблеми с представения договор за прехвърляне на дружествени дялове. Според изложеното в жалбата длъжностното лице по регистрацията е излязло извън правомощията си и е коментирало действителността на договора и изразената в него воля на страните, като е приело, че не става ясно дали дяловете се прехвърлят възмездно или безвъзмездно, както и че ако е възмездно, липсата на цена води до недействителност, а в случай че е безвъзмездно, волята на страните била неясно изразена, което било равносилно на липса на съгласие. Като настоява, че макар и озаглавен "Договор за продажба на дружествени дялове", договорът очевидно урежда безвъзмездно прехвърляне, жалбоподателят прави искане обжалваният отказ да бъде отменен.

         Жалбата изхожда от легитимирана и с правен интерес страна, подадена е в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

         Със Заявление вх.20161227173931 жалбоподателят е поискал вписване на промени по партидата на дружеството, а именно приемане на нов съдружник вследствие прехвърляне на дружествен дял.

         Със заявлението е представен протокол от общо събрание на съдружниците в "Буларт Констръкшън"ООД, проведено на 22.11.2016г., което е дало съгласие съдружникът "Белинда Лимитед", Република Сейшели да прехвърли притежаваните от него 80 дружествени дяла с номинална стойност 50лв. всеки един на Х.Н.Ц..

         Представен е договор за продажба на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите от 15.12.2016г., с който "Белинда"ООД, регистрирано в Република Сейшели, с рег.№079582, с регистриран офис на Суийт#118, Орион Мол, Виктория, Махе, Република Сейшели е прехвърлило собствените си 80 дяла с номинална стойност 50лв. всеки един, на обща стойност 4 000лв. на Х.Н.Ц.. В чл.2 от договора е посочено, че приобретателят придобива прехвърлените му дялове безвъзмездно.

         Представена е молба на новоприетия съдружник, в която същият заявява, че приема устава на дружеството. В изпълнение на указанията на длъжностното лице по регистрацията заявителят е представил и новия дружествен договор.

         За да постанови обжалвания отказ, длъжностното лице по регистрацията е посочило, че представеният договор с нотариална заверка на подписите от 15.12.2016г. е озаглавен "Договор за продажба на дружествени дялове" и съгласно чл.183 от ЗЗД с договора за продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или друго право срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати. Според длъжностното лице в представения договор липсва определена продажна цена на прехвърлените дружествени дялове, липсва и съответно волеизявление от страна на прехвърлителя, че прехвърля дяловете безвъзмездно, доколкото приобретателят е заявил, че ги придобива безвъзмездно. С оглед на това, че продажна цена, съответно волеизявление на дарителя, че отстъпва веднага и безвъзмездно дружествения дял на дарения липсват, според длъжностното лице не може да се приеме, че се установява постигнато съгласие между страните по такъв съществен елемент от договора като прехвърлителния способ, което води до неговата недействителност. В мотивите на отказа е посочено, че равносилна на липса на съгласие е и неясно изразената от страните воля, която не може да се определи чрез тълкуването на договора по правилото на чл.20 от ЗЗД.

         Отказът е назаконосъобразен, тъй като при постановяването му обхватът на проверката на длъжностното лице по регистрацията е излязъл извън пределите на чл.21 от ЗТР. Представеният договор за прехвърляне на дружествени дялове е сключен в изискуемата от чл.129, ал.2 от ТЗ форма и ясно обективира волята на страните за промяна на собствеността върху дяловете и преминаването й от прехвърлителя в приобретателя. Това дали прехвърлянето е възмездно или безвъзмездно, дали срещу прехвърлените дялове приобретателят дължи или не парична или друга престация и пр. са въпроси извън правото на преценка на длъжностното лице по регистрацията, което категорично не е компетентно да обсъжда и се произнася по действителността на договора.

         Така мотивиран, Врачанският окръжен съд

 

 

                                      Р    Е    Ш    И   :

 

 

         ОТМЕНЯ Отказ №20161227173931-2/03.01.2017г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията.

         ДАВА на Агенция по вписванията задължителни указания да извърши вписването, поискано със Заявление вх.№20161227173931/27.12.2016г.

         Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: