Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 8

гр.Враца, 23.01.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в  закрито заседание на двадесет и трети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

    Председател: НИКОЛАЙ ХРИСТОВ     

         разгледа докладваното от съдията  Христов т.д.№ 2 по описа за 2017 г. и за да се произнесе,взе предвид следното:

   Производството е по реда на глава 21 от ГПК във вр. с чл.25 ал.4 от ЗТР.

Образувано е по жалба, подадена от процесуален представител на К.П.И., в качеството си на Синдик на „БУЛНЕД” ЕООД (н) и М.А.П., в качеството си на Едноличен собственик на „БУЛНЕД” ЕООД (н), срещу Отказ №20161227170250/03.01.2017, постановен от ДЛР към Агенция по вписванията, с което се отказва вписване на промени по партидата на „БУЛНЕД” ЕООД (н) и по конкретно на вписване на прехвърляне на дружествени дялове и промяна в съдружниците в дружеството. Изложени са подробни съображения за незаконосъобразност на изводите на длъжностното лице по регистрацията, мотивирали обжалвания отказ. Иска се отмяна на същия.

Като се запозна с данните по делото, доводите, развити в жалбата и приложените към заявлението доказателства, съдът намери за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е допустима, а по същество – основателна.    

Обжалваният отказ е постановен по Заявление с вх. №20161227170250, с което жалбоподателят е поискал вписване на промени по партидата на „БУЛНЕД“ ЕООД (в несъстоятелност), с ЕИК: 106051141 в Търговския регистър, касаещи вписване на прехвърляне на дружествени дялове, нов едноличен собственик на капитала. Със заявлението се иска висване на обстоятелствата, че „Нелда“ ООД – Дружество, регистрирано във Вашингтон, Окръг Колумбия, регистриран Офис на 20-та улица NW≠S - RLК, Вашингтон, DС 20036, ПРИТЕЖАВАЩО 500 (петстотин) дяла, с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки един от тях, на обща стойност 5 000 (пет хиляди) лв. от капитала на „БУЛНЕД“ ЕООД (в несъстоятелност), с ЕИК: 106051141 чрез своя пълномощник Д.М.П.-Ц. от гр. Враца, ул. „Райко Алексиев” 3, ЕГН **********, лична карта 644720464, изд. на 09.08.2013 г от МВР Враца, по силата на пълномощно от 21 Октомври 2016 г, заверено с Апостил №  248965/16 от 21 Октомври 2016 г и Решение от 21 Октомври 2016, заверено с Апостил № 248933/16 от 21 Октомври  2016 прехвърля всички свои дялове от капитала на „БУЛНЕД“ ЕООД (в несъстоятелност) на М.А.П., с ЕГН: **********, с адрес: ***, с л.к. № 641998909, издадена на 25.02.2011 г. от МВР – Враца и в резултат се променя едноличния собственик на капитала.

Към заявлението са представени документи – Протокол от Решение на общото събрание на дружеството от 22.11.2016 г.;Документ за внесена държавна такса; Актуален дружествен договор; Договор за прехвърляне на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите от 23.12.2016 г.; Молба за приемане на съдружнк и декларация по чл. 122 ТЗ; Декларация по чл. 13, ал.4 от ЗТР; декларация по чл. 13 ал. 5 ЗТР; Удостоверение за актуално състояние на чуждестранното юридическо лице – прехвърлител на дружествени дялове в превод на български език с апостил и заверка в Министерство на Външните работи; Пълномощно от чуждестранното юридическо лице – прехвърлител на дружествени дялове в превод на български език с апостил и заверка в Министерство на Външните работи; удостоверение за управителните органи на чуждестранното юридическо лице – едноличен собственик на чуждестранното юридическо лице – прехвърлител на дружествени дялове на чуждестранното юридическо лице – прехвърлител на дружествени дялове в превод на български език с апостил и заверка в Министерство на Външните работи; пълномощни за представителство пред ТР;

За да постанови обжалвания отказ, длъжностното лице по регистрацията е приело, са налице пречки за вписване, доколкото търговецът е обявен в несъстоятелност, като е постановено осребряване и разпределение на имуществото от масата на несъстоятелността, но не е спазен реда предвиден в чл. 639б ал. 4 вр. ал. 1 от ТЗ. ДЛР счита, че от приложените документи не се установява съответствие на заявените за вписване обстоятелства със закона.

Жалбоподателят поддържа, че не са налице законови основания за постановяване на отказа. Инвокира се оплакване за неоснователност и немотивираност на обжалвания отказ и се иска същият да бъде отменен, като на Агенция по вписванията да бъдат дадени указания да извърши заявеното вписване на промени по партидата на „БУЛНЕД“ ЕООД (в несъстоятелност), с ЕИК: 106051141.

При така представените документи и след справка в търговския регистър по партидите на „БУЛНЕД“ ЕООД (в несъстоятелност), с ЕИК: 106051141, съдът приема, че на основанието, на което е постановен, обжалваният отказ е незаконосъобразен.

Правилно в жалбата е посочено, че дружествените дялове от капитала на дружество в производство по несъстоятелност не са част от масата на несъстоятелността. Какво се включва в масата на несъстоятелността се определя в чл. 614 ТЗ и то включва имуществени права на длъжника (т.е. на дружеството в несъстоятелност). Дяловете от капитала на дружество в несъстоятелност са собственост (т.е. са имуществени права) на собственика на капитала, който е лице различно от самото дружество. Изцяло неприложим в случая е чл. 639б, ал. 4 ТЗ, който говори за продажба на имущество от масата на несъстоятелността.

Следва да се отбележи и че никъде в законодателството не се забранява продажба, дарение или каквото и да е прехвърляне на дяловете на дружество в несъстоятелност. Това е така, защото е такива юридически действия по никакъв начин не застрашават интересите на кредиторите или масата на несъстоятелността. Не на последно място е напълно възможно в хода не едно производство по несъстоятелност да почине някой от физическите лица - собственици на капитала, или да преустанови съществуването си юридическо лице собственик. С оглед на това законодателят не забранява прехвърляне на дялове/акции от капитала на дружества в несъстоятелност.

            Воден от горните мотиви, Врачански окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

         ОТМЕНЯ ОТКАЗ №20161227170250/03.01.2017, постановен от длъжностно лице при Агенция по вписванията.

ДАВА задължителни указания на Агенция по вписванията да извърши исканото вписване по Заявление вх. № 20161227170250 от 27.12.2016.

         Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.                          

                          

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: