ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1

 

гр. Враца, 03.01.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Търговско отделение, в открито съдебно заседание на двадесети декември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. Х.

 

     при участието на секретаря М.К., като разгледа докладваното от председателя Н. Х. търговско дело по несъстоятелност №49 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

    

На 14.10.2016г., 20.10.2016г. и 30.11.2016г.в ТР по партидата на „ВИНИ“ АД ЕИК 119030898 под № 20161130134823 са обявени    списъци  на предявени приети и служебно приети вземания по чл.686 ал.1 т.1 и т.2 от ТЗ и чл.688 ал.1 от ТЗ

В законния седмодневен срок от обявяване на списъците, съгласно чл. 690 ТЗ, в съда са постъпили възражения от  кредитора И.Х.Д.,от   „Обединена българска банка” АД против приетите вземания на „Чартър Оушън Лайнър Корп.”, Британски Вирджински острови, на Национална агенция за приходите,на „Транспорт Комерс” ООД,на  „Т.Б. Консулт” ЕООД,на Адвокатско дружество „Б. и с-ие” и на Т.К.Б., от кредитора Национална агенция за приходите срещу приетите вземания на „Обединена българска банка” АД и Н.П.П.,  от Национална агенция за приходите срещу предвидена поредност за удовлетворяване на вземания за разноски.

     С определение №456 от 09.11.2016г., на основание чл. 692 от ТЗ, съдът е одобрил  част списъците на приетите и служебно вписани вземания по отношение на вземания срещу които не са постъпили възражения.

     В настоящето производство съдът разгледа постъпилите възражения, както следва :

1.Възражение от  кредитора И.Х.Д. от 17.10.2016г. срещу списъка от 14.10.2016г. Кредиторът възразява, че неправилно е отразена в списъка на приети вземания от 14.10.2016г. датата на предявяване на вземанията му, която е 17.08.2016г., а не вписаната 09.09.2016г , както и че  не му е присъдена законната лихва върху неизплатени главници от 2 840,17лв от деня на предявяването до окончателното им заплащане.

 Синдикът Й.Бл.А. е представила становище,че възражението е основателно  по отношение на датата на предявяване поради допусната грешка. За неоснователно счита възражението срещу неприемане на законна лихва върху предявените вземания   поради липса на предявяване на тези вземания в молбата на кредитора.

  Съдът намира,че възражението следва да се уважи по отношение на датата на предявяване на вземанията.

       2.Възражение вх.№ 8473/24.10.2016г.от кредитора „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“АД, против приетите вземания на Т.К.Б. с посочен общ размер от 143 427,48лв, № 15 в списъка на приетите вземания от 14.10.2016г. Във възражението се твърди,че не са представени доказателства за реално предаване на парична сума по договора за заем,съставляващ основание на вземането, оспорва се същия като частен свидетелстващ документ, оспорват се договора за заем и анексите към него като симулативни, съставени за целите на процеса.Т.К.Б. и „ВИНИ“ АД  били  свързани лица чрез Пламен Хистов Ангелов, предишен изпълнителен директор на „ВИНИ“ АД,  че  е налице делова и лична свързаност между Т.К.Б. и „ВИНИ“ АД чрез конкретно посочени физически лица , сключения договор бил симулативен, съставен между свързани лица за целите на процеса.

       Синдикът Й.Бл.А. е представила становище,че възражението е неоснователно,а вземането е установено по основание и размер.

  Съдът намира възражението за неоснователно и списъкът на приети вземания следва да се одобри по отношение вземането на кредитора Т.К.Б..

  3.Възражение вх.№ 8475/24.10.2016г.от кредитора „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“АД, против приетите вземания  на Адвокатско дружество „Б. и с-ие” с посочен общ размер от 42 980,43лв  в списъка на приетите вземания от 14.10.2016г. под № 21.Възразява се,че няма доказателства вземането по договор за правно обслужване да е изплатено от „ВИНИ“ АД.Оспорва се договора и плащането като нищожно на основание чл.26 ал.1 от ЗЗД за заобикаляне на закона.Излагат  се съображения за свързаност на „ВИНИ“ АД  и кредитора чрез Т.Б. като собственик и др.лица и ,че наличието на делова и лична свързаност било косвено доказателство за симулативния характер на договора за правна помощ.Иска се изключване на вземането от списъка на приети вземания.

  Синдикът Й.Бл.А. е представила становище,че възражението е неоснователно ,тъй като  приетите вземания са по договор за правно обслужване, а не за процесуално представителство ,поради което не следва да бъдат присъждани от съда.

  Съдът намира възражението за неоснователно и списъкт на приети вземания следва да се одобри по отношение вземането на кредитора Адвокатско дружество „Б. и с-ие“

  4.Възражение вх.№ 8477/24.10.2016г.от кредитора „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“АД, против приетите вземания на „Т.Б. КОНСУЛТ” ЕООД с посочен общ размер от 818 255,45лв №1 в списъка на приетите вземания от 20.10.2016г. Възразява се, че не са представени доказателства за реално предаване на парична сума по договора за заем и се оспорва договора като частен свидетелстващ документ.Посочва се ,че “Т.Б. КОНСУЛТ“ ЕООД и „ВИНИ“ АД са свързани лица, че е налице  делова и лична свързаност между едноличния собственик на капитала на „Т.Б. КОНСУЛТ“ ЕООД Т.Б. и изпълнителния директор на „ВИНИ“ АД Пламен Х. Ангелов и член от УС М.Л.П., което било косвено доказателство за симулативния характер на договора за заем.Иска се изключване от списъка на приети вземания на всички вземания на „Т.Б.КОНСУЛТ“ ЕООД.

  Синдикът Й.Бл.А. е представила становище,че възражението е неоснователно, вземането е установено по основание и размер с представените писмени доказателства към молбата за предявяване, а  твърденията  за симулативност и свързаност  на лица подлежат на установяване по исков ред.

  Съдът намира възражението за неоснователно и списъкт на приети вземания следва да се одобри по отношение вземането на кредитора „Т.Б. КОНСУЛТ“ ЕООД.

  5.Възражение вх.№8478/24.10.2016г от кредитора ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА-АД против  приемане на вземане под № 16 в списъка на приети вземания от 14.10.2016г. на „ТРАНСПОРТ КОМЕРС“ ООД  с общ размер от 114 787,48лв. Възразява се  ,че не са представени доказателства за реално предаване на парична сума по договора за заем . Оспорват се като симулативни представените с молбата за предявяване договор за заем и анекси към него, че са съставени за целите на процеса. Твърди се,че „ТРАНСПОРТ КОМЕРС“ ООД и „ВИНИ“ АД са свързани лица, както и е налице делова и лична свързаност между Т.Б., изпълнителния директор на „ВИНИ“ АД Пламен Х. Ангелов и член на УС М.Л.П., което било косвено доказателство за симулативния характер на договора за заем, посочен като основание за вземането.Иска се изключване от списъка на приетите вземания на всички вземания на „ТРАНСПОРТ КОМЕРС“ ООД.

 Синдикът Й.Бл.А. е представила становище,че възражението е неоснователно ,счита че   в настоящото производството не могат да бъдат разглеждани твърдения  за симулативност на  основанието на вземането -договора за заем,за делова и лична  свързаност между  длъжника и предявилия вземания кредитор,  както и да се събират доказателства във връзка с оспорване на представени с молбата за предявяване писмени доказателства.

 Съдът намира,че в настоящото производство не могат да се събират доказателства, за които е предвиден съответен ред в ГПК в исковото производство. Възражението следва да се остави без уважение , а списъкът с приети вземания по отношение вземането на „ТРАНСПОРТ КОМЕРС“ ООД  да бъде одобрен.

      6.Възражение Вх.№ 8483/ от 24.10.2016г.  на кредитора Национална агенция за приходите срещу приетите вземания на „Обединена българска банка” АД под № 19 в списъка на приетите вземания от 14.10.2016г. и Н.П.П. под № 1 в списъка на служебно приетите вземания.

       Национална агенция за приходите възразява срещу включването в списъка на служебно приети вземания на вземане на Н.П.П. в размер на 7597,83лв тъй като не произтича от трудов договор, а ако е предявено следва да се удовлетвори с поредност по чл.722 ал.1 т.8 от ТЗ

  Синдикът е представила становище,че вземането е с основание договор за управление и контрол , който е приравнен  по осигурителна тежест към трудовия договор.

  Във възражението се възразява  срещу приемането на вземания на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“-АД в размер от 972 264,48лв като обезпечени с договорна ипотека, учредена с нотариален акт с вх.рег.№ 5944 от 27.07.2007г. том 4 акт № 145, която ипотека обезпечава само вземания на кредитора „ОББ“ АД по договор за кредит № 134/07.09.2006г.

  Синдикът е представила становище ,че поредността на удовлетворяване на предявените приети вземания не е задължителен елемент от списъка на предявени приети вземания съгл. чл.686 т.1 от ТЗ , поради което възражението в тази част следва да се остави без разглеждане, но разгледано по същество е основателно.

  Съдът намира , че възражението  по отношение вземането на Н.П.П. е основателно, тъй като същото не произтича от трудов договор , поради което следва да бъде изключено от списъка на служебно приетите  вземания .

  Съдът намира за основателно и възражението на Национална агенция за приходите относно предвидения ред за удовлетворяване на вземане на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД  с основание  Рамков договор за лимит за банкова гаранция и предоставяне на банков кредит под условие № 95 от 30.06.2006г. с размер от 972 264,48 лв.като обезпечено с ред за удовлетворяване чл.722 ал.1 т.1 вместо чл.722 ал.1 т.8 от ТЗ, поради което  списъкът на приети вземания следва да бъде изменен, като се предвиди поредност на удовлетворяване на това вземане по чл.722 ал.1 т.8 ТЗ.

      7.Възражение вх.№8501/24.10.2016г на кредитора „ОБЕДИНЕНА    БЪЛГАРСКА БАНКА“-АД против  приемане на вземане под №22 в списъка на предявени и приети вземания от 14.10.2016г.  на  Национална агенция за приходите. Във възражението се твърди,че вземанията на  Национална агенция за приходите са погасени по давност, както и, че от молбата за предявяване не може да стане ясно точно какви са вземанията на НАП, за кои периоди са и тяхната изискуемост.

 Синдикът Й.Бл.А. е представила становище, че възражението е неоснователно, че погасителната давност за публични задължения е 10г. и не се определя от чл.134 от ЗЗД.

 Съдът намира, че възражението за настъпила погасителна давност подлежи на установяване по исков ред и следва да се остави без уважение, като  списъкът на приети вземания по отношение вземането на Национална агенция за приходите следва  да се одобри.

 8.Възражение вх.№8503/24.10.2016г на кредитора    ОБЕДИНЕНА    БЪЛГАРСКА БАНКА“ -АД против  приемане на вземане под №17 в списъка на приети вземания от 14.10.2016г. на кредитора „ЧАРТЪР ОУШЪН ЛАЙНЪР КОРП“, Британски Вирджински острови с посочен общ размер 56 050 929 лв.Кредиторът „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА„-АД възразява ,че договорът за попупко-продажба от 30.10.2013г , въз основа на който се претендират вземания за неустойка за забава и компенсаторна неустойка е антидатиран и съставен за нуждите на процеса и е нищожен като абсолютно привиден, че няма достоверна дата и за сключване на договора липсва съгласие на синдика предвид действителната достоверна дата на договора.Твърди се още,че договорът е абсолютно симулативен, поради което е нищожен и от него не е възникнало вземане срещу „ВИНИ“ АД, че няма правна,житейска и икономическа логика за сключването му.Във възражението са изложени съображения, че сделката е симулативна-такава сделка никога не е имало , а при сключването й страните са целели да създадат единственно привидност, че с този договор се пораждат правоотношения и въз основа на него да  се претендира заплащане за неустойки от „ВИНИ“ АД.Възразява се , че дори да се приеме,че договорът за покупко-продажба с посочена дата на съставяне 30.10.2013г. не е нищожен изцяло, като абсолютно симулативен, то при всички случай са нищожни клаузите за неустойки по чл.10.1 и 10.3 и не съществува вземане за неустойка за забава поради невъзможността да бъде кумулирана неустойка за забава с компенсаторна неустойка, претендирана след разваляне на договора.Оспорват се представените писмени доказателства приложени към молбата за предявяване на „ЧАРТЪР ОУШЪН ЛАЙНЪР КОРП“, Британски Вирджински острови  и тяхната достоверна дата. Оспорва се автентичността на Договора от 30.10.2013г., спецификацията към него, двете фактури за начисляване на неустойки и писмата отправяни до „ВИНИ“ АД и се твърди,че подписът на Армандо Рогел Вили Кабрера е неистински, че са представени частни документи, които не са на български език.Прави се искане „ЧАРТЪР ОУШЪН ЛАЙНЪР КОРП“  да бъде задължен по реда на чл.183 ГПК във вр. с чл.621 ТЗ да ги представи в оригинал, ако желае да се ползва от тях.

 Синдикът Й.Бл.А. е представила становище,че възражението е неоснователно , а въведените с възражението твърдения за нищожност на договор поради антидатиране могат да бъдат проверявани по исков ред, че за  установяване на вземане по търговски договор не е налице нормативно изискване за  доказване на достоверна дата , че   синдикът не извършва проверки относно симулативност на договори или свързаност на лица, а съществуването на такива обстоятелства и значението им за съществуване на предявеното вземане се установяват по исков ред  ,че    направените оспорвания на отделни клаузи на договорното основание с твърдения за нищожност, антидатираност, както и автентичност на спецификация, фактури,писма и др.писмени доказателства,  не могат да се изследват и проверяват в настоящото производство.

  Съдът намира,че в настоящето производство не могат да се събират исканите от възразилия кредитор доказателства и съдът да се произнася по наведените твърдения за нищожност на договор и отделни клаузи, които се проверяват по исков ред.Ето защо  възражението следва да се остави без уважение и списъкът на приети вземания  по отношение на вземането на „ЧАРТЪР ОУШЪН ЛАЙНЪР КОРП“,Британски Вирджински острови следва да се одобри.

        9. Възражение вх.№ 9767/06.12.2016г от Национална агенция за приходите относно  неправилно определена поредност на вземания за разноски в списъка на приети вземания от 30.11.2016г.Национална агенция за приходите възразява срещу неправилно определяне от синдика на поредността на удовлетворяване на предявени вземания от 432,02 лв за разноски при принудително изпълнение по реда на ДОПК .Посочва,че вземания от 402,02 лв възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност следва да бъдат приети с поредност за удовлетворяване чл.722 ал.1 т.7 ТЗ, а възникналите след решението за откриване на производството вземания в размер на 30лв по чл. 722 ал.1 т.8.

   Синдикът Й.БлА. счита,че възражението не следва да се разглежда, тъй като поредността на удовлетворяване на паричните вземания не е задължителен елемент на  списъка на приетите предявени вземания по смисъла на чл.686 ал.1 т.1 от ТЗ и в съответствие с чл.685 ал.2 от ТЗ,  кредиторът НАП не е посочил в молбата си за предявяване на вземания в срока по чл.688 ал. 1 от ТЗ поредност на удовлетворяване на вземанията си за направени разноски.

   Съдът счита,че възражението на Национална агенция за приходите е основателно и списъкът на приети предявени вземания в срока по чл.688 ал.1 от ТЗ, обявен в ТР на 30.11.2016г. под № 20161130134823 следва да бъде изменен, като  за приетите вземания на НАП за разноски в размер на 30лв с основание 3 бр. заповеди за командировка- с № РД- 03-3081/13.08.2012г, РД-03-1431/16.06.2014г. и РД-03-1430/16.06.2014г., да се впише поредност на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.8 от ТЗ.

               

         Водим  от горното и  на основание чл.692  ал.3 от ТЗ, съдът

 

                О П Р Е Д Е Л И :

 

     ИЗКЛЮЧВА вземането на Н.П.П. в размер на 7 597,83лв.от списъка на служебно приетите вземания обявен на 14.10.2016г. и ОДОБРЯВА СПИСЪКА НА СЛУЖЕБНО ПРИЕТИТЕ ВЗЕМАНИЯ , обявен в ТР на 14.10.2016г.в останалата част.

          

     ИЗМЕНЯ списъка на приети вземания обявен в ТР на 14.10.2016. по отношение на приетото вземане  на И.Х.Д. като вписва дата на предявяване на вземанията 17.08.2016г.вместо 09.09.2016г.

          

     ИЗМЕНЯ списъка на приети вземания обявен в ТР на 14.10.2016г. по отношение на прието вземане на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с основание Рамков договор за лимит за банкова гаранция и предоставяне на банков кредит под условие № 95 от 30.06.2006г. с размер от 972 264,48лв   прието като обезпечено с поредност за удовлетворяване чл.722 ал.1 т.1 от ТЗ,като вписва+  поредност на удовлетворяване  по чл.722 ал.1 т.8 ТЗ.

         

     ОДОБРЯВА СПИСЪКА НА ПРИЕТИ ВЗЕМАНИЯ обявен в ТР на 14.10.2016г. и 20.10.2016г. в часта относно вземанията на „Чартър Оушън Лайнър Корп.”, Британски Вирджински острови, Национална агенция за приходите, „ТРАНСПОРТ КОМЕР” ООД, „Т.Б. КОНСУЛТ” ЕООД, Т.К.Б. и Адвокатско дружество „Б. и с-ие”  .

         

    ИЗМЕНЯ списъка на приети вземания обявен в ТР на на 30.11.2016г. под № 20161130134823 като  за приетите вземания на НАП за разноски в размер на 30лв с основание 3 бр. заповеди за командировка с № РД- 03-3081/13.08.2012г, РД-03-1431/16.06.2014г. и РД-03-1430/16.06.2014г., се вписва поредност на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.8 от ТЗ  и ОДОБРЯВА СПИСЪКА на приети вземания от 30.11.2016г. под № 20161130134823 в останалата част.

         

   Определението  е окончателно , подлежи на вписване  в книгата по чл.634в ТЗ и  обявяване в   ТР.

         

   Делото да се докладва след изтичане на срока по чл.698 ал.1 от ТЗ за предлагане на оздравителен план.

        

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: