О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд   наказателно        отделение

в   закрито    заседание на 15.02.2017г.     в състав:

 

   Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове:Агнеса Ставарова

                                   Мирослав Досов

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Ставарова

ВЧН             дело N`39        по описа за  2017 г.

 

Въззивното производство по делото е по реда на чл.243 ал.6 и сл. от НПК.

     Образувано е по жалба на  И.А.,чрез повереника й адв. П.Ц. от САК,насочена срещу определение № 16 от 09.01.2017 г. по ЧНД № 1449/16г. на Врачанския районен съд,с което е потвърдено Постановление за прекратяване на наказателно производство от 29.11.2016 г. на районна прокуратура гр. Враца по ДП № 457/2016 г.по описа на РП-Враца/ ДП № 33/16 ОД МВР-Враца/,водено срещу неизвестен извършител на престъпление по чл.217 ал.3 вр. с ал.1 НК.

Определението е обжалвано с въззивна жалба от И.А.,пряко засегната от действията на  обв. Ю.К.Р. в законоустановения седмодневен срок,която счита същото за незаконосъобразно и неправилно,без да излага конкретни доводи за това и моли въззивният съд да го отмени,да върне делото на прокурора със задължителни указания за прилагане на закона.Сочи се ,че ДП е образувано по сигнал на жалбоподателката срещу  обв.Р. за извършени престъпления по чл.209 ал.1 НК и чл.313 ал.1 НК,за това,че на 22.12.2015 г. пред нотариус Р. С. *** действие при РС гр. Враца, при продажба на ЛА е декларирала неверни данни и е продала три пъти запорирана от ТД НАП-Враца лека кола на жалбоподателката А..Р. е привлечена е  качеството на обвиняема с постановление на РП-Враца на 11.08.2016 г.С постановление от 29.11.2016 г. наказателното производство по преписката на прокуратурата № 457/16 по ДП 33/16 ОД МВР-Враца за водено разследване срещу обвиняемата е прекратено.

С обжалвания съдебен акт е потвърдено Постановлението за прекратяване на наказателното преследване по воденото дело,но жалбоподателката чрез своя повереник моли този  съд да даде указания на прокурора за търсене на наказателна отговорност на виновната не по чл.217 ал.3 вр. с ал.1 НК , а по чл.209 ал.1 и по чл.313 ал.1 НК.

    Подадената жалба не може да се разгледа по същество,защото при направената служебна проверка се констатира допуснат процесуален порок от първоинстанционният съд,който не е изпълнил задълженията си по чл.243 ал.6 НПК за връчване на препис от съдебния акт и на обвиняемото лице,което да упражни правото на жалба и да бъде информирано за правния резултат с постановеното съдебно решение. Независимо от обстоятелството,че наказателното преследване,водено срещу обвиняемата е прекратено,то страната не трябва да бъде лишена от правото на жалба досежно правното основание или мотивите за прекратяване на наказателното преследване,защото приетото от прокурора или констатациите на съда могат да не съвпадат с волята на тази страна.

    По настоящото делото липсват доказателства за връчен препис от съдебния акт , гарантиращи правата на обвиняемата за упражняване правото на жалба.

    На основание гореизложените доводи,настоящият съдебен състав намира,че съдебното производство при допуснатото нарушение на процесуалните норми,свързани с правото на защита на страна по делото следва да се прекрати,а делото да се върне на РС-Враца за надлежно изпълнение на процедурата на чл.243 ал.6 от НПК и връчване на препис от съдебния акт на обвиняемата.За да могат надлежно да упражнят правата си  страните по делото,разпоредбата на закона предвижда да им бъде връчен препис от определението на първоинстанционния съд.Едва след връчване на преписите на всички посочени в закона страни,имащи право на жалба и след като изтекат сроковете за обжалване,районният съд изпраща делото на по- горния съд при налични жалби.

    Воден от горното, врачанският окръжен съд

 

            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

    Прекратява съдебното производство по ВЧНД № 39/17 г. по описа на ОС-Враца.

    Връща делото на РС-Враца за правилно администриране на делото и надлежно осъществяване на процедурата по чл.243 ал.6 от НПК.

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........