О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд наказателно          отделение

в   закрито    заседание на  23.02.2017г.    в състав:

 

   Председател:Агнеса Ставарова

Членове:

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Ставарова

ЧН              дело N`51        по описа за  2017 г.

 

Производството по делото е по реда на чл.243 ал.4 и сл. НПК.

Образувано е по жалба на Х.В.Х. *** против Постановление на прокурор от ОП-Враца,постановено на 30.06.2015 г. за прекратяване на наказателното производство,водено по ДП № 202/2015г. на РУП гр. Враца/, ПП вх. № 469/2015 г.,дело № 33/2015г. по описа на Окръжна прокуратура-Враца, срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.343 ал.1 б"в" вр. с чл.342 ал.1 НК.

В жалбата се сочи,че атакуваното Постановление  е постановено след проведено разследване,което е непълно,необективно и в противоречие на изискването за всестранност.Съдържанието на мотивите в Постановлението не отговаря на изискванията за пълнота и обективност на изводите,което го прави незаконосъобразно. Жалбоподателят смята,че в основата на неправилните изводи за липса на вина и виновно лице причинило смъртта на  В.Х.А. при пътно-транспортната злополука се дължи на явна непълнота на доказателствата и непълнота в отговорите на вещите лица изготвили Автотехническата експертиза по основни въпроси ,свързани с величината на скоростта на лекия автомобил,управляван от  Г.Т.Я. по време на произшествието ,спазвал ли е ограничителните знаци на пътя в пътния участък на инцидента и в причинна връзка ли са със станалото ПТП.

Претендира се отмяна на Постановлението и връщане на делото на прокурора със задължителни указания за прилагане на закона.

Врачанският окръжен съд, след като се запозна с жалбата и наведените с нея доводи,извърши служебна проверка на доказателствата по делото,както и на обжалваното Постановление,намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.243 ал.3 НПК, от правоимащо лице,отговаря на изискванията за форма и съдържание,подлежи на съдебен контрол.Макар и да е процесуално допустима,тя не може да бъде разгледана по същество,защото при извършване на служебна проверка на оспорвания акт и материалите по делото,съдът констатира допуснато процесуално нарушение от ОП-Враца при администрирането му.

То се изразява в неизпълнение на изискването на чл.243 ал.3 НПК за връчване препис от Постановлението на всички заинтересовани лица,изчерпателно изброени в горепосочения текст на закона- обвиняемият,пострадалият или неговите наследници и ощетеното юридическо лице.За да могат да упражнят надлежно правата си посочените лица,същата разпоредба предвижда на тях да се връчи препис от Постановлението за прекратяване.Задължение на прокуратурата е да администрира делото съгласно законовите изисквания,като извести по надлежния ред всички заинтересовани страни,за да се гарантира  правото на заинтересованите да обжалват правния резултат.Прокуратурата има задължение да следи срока на обжалване и изтичането му,съгласно разпоредбите на чл.183 и сл.НПК и едва тогава  делото с постъпилите жалби се изпращат в съда за осъществяване на съдебен контрол.Или казано по друг начин прокуратурата е била длъжна да уведоми лицата посочените в списъка на Постановлението за прекратяване,както и лицата М.Д. В. и В.Д. В.,в качеството им на наследници на загиналия В.Х.А.,видно от приложеното на л.47-48 ДП удостоверение за наследници.Неправилно е посочено  лицето М. В. да се извести чрез В. В./известяването се дължи на двамата поотделно,чрез допустимите процесуални способи/.

От приложените по делото доказателства-съобщение от куриерска служба за връчване на съобщение с обратна разписка, с подател Окръжна прокуратура- Враца и адресат В. В. се установява ,че лицето е търсено на 04.07.15г., 05.07.15г.,на 20.07.15г и на 11.08.15 г.,но не е намерено на адреса. На лицето М. В. не е връчено съобщение с Постановлението,от което следва извод че и двамата наследници на жертвата са лишени от възможността да разберат какъв е правния резултат от проведеното разследване по делото и от възможността да обжалват този резултат.В чл.178 НПК изрично са посочени начините  за връчване на призовки,съобщения и книжа.ОП-Враца трябва да положи всички усилия по предвидените в НПК способи да връчи препис от Постановлението на всички наследници на жертвата Венчо Ангелов.

Освен Х.В.Х.,в правата на починалия Д. В.Х. встъпват неговите наследници М.Д. В./с данни за адресна регистрация и телефон за връзка,посочени на л.34 ДП и В. Д. В.-л.36,адрес и телефон /.

На основание гореизложените съображения,този състав на съда намира,че съдебното производство по делото трябва да бъде прекратено,а делото следва да се върне на ОП-Враца за надлежно осъществяване на  процедурата по чл.243 ал.3 НПК.

Воден от горното,Врачанският окръжен съд

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

Прекратява съдебното производство по ЧНД № 51/2017г. по описа на ВРОС.

Връща делото на Окръжна прокуратура- Враца за надлежно осъществяване на процедурата по чл.243 ал.3 НПК,съгласно описателното част на определението,след което делото да се изпрати на ОС-Враца.

 

 

 

 

 

 

 

          Председател: