О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд   наказателно отделение

в   закрито    заседание на   02.03.2017 г.,

в състав:

 

   Председател: Снежана Наумова

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Наумова

ЧН дело N`74   по описа за  2017  г.

За да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 243, ал.4-6 НПК.

Образувано е по жалба на Д.Г.М. в качеството му на председател на НЧ "Цани Иванов 1907" с. Борован, обл. Враца против постановление от 07.02.2017 г. на Окръжна прокуратура-Враца, с което на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК е прекратено наказателното производство по ДП № 66/2016 г. по описа на същата прокуратура / сл.дело № 39/2016 г. по описа на ОСлО при ВрОП/ срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 282, ал.1 НК.

В жалбата се излагат оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на изводите на прокуратурата относно съставомерността на деянието и негово авторството. Излагат се доводи, че под формата на отказ да се предостави за безвъзмездно ползване от читалището на сградата, в която се помещава то,  кмета на Община Борован Д.Т. прикрива умишлена безстопанственост по съхранението й. В същото време е предоставила част от сградата за клон на банка "Инвест" и са извършени преустройства, без да има съответните разрешения и книжа и без да бъде сключен договор за наем. Допуснатите нарушения са квалифицирани като превишаване на правата. Изразява се още несъгласие с извода на прокуратурата за несъставомерност на деянието. Без да е посочено изрично, очевидно се иска отмяна на постановлението за прекратяване и нова оценка на събраните доказателства.

Съдът, като прецени оплакванията в жалбата и материалите от досъдебното производство, намира следното:

По повод сигнал на Д.М. - председател на НЧ "Цани Иванов 1907" с. Борован е била образувана прокурорска преписка 40/2014 г. против кмета на Община Борован за допуснати нарушения на ЗУТ и Закона за народните читалища. На два пъти, след проведени действия РП-Бяла Слатина е прекратявала наказателното производство поради липса на престъпление и е изпращала материалите на съответните административно наказващи органи. И в двата случая с постановления съответно от 17.04.2015 г. и 19.01.2016 г. Окръжна прокуратура-Враца е отменяла актовете на долу стоящата прокуратура, с указания за продължаване на разследването. След изпълнение на указанията, материалите са изпратени на Окръжна прокуратура - Враца и с постановление от 06.07.2016 г. по описа на същата е образувано ДП № 66/2016 г. по описа на същата прокуратура срещу неизвестен извършител, за това, че в с. Борован, обл. Враца, в качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б."б" НК, на което е възложено да изпълнява ръководна работа в Община Борован, е нарушил или не е изпълнил служебните си задължения, за да набави за другиго - "Инвест банк" АД София, противозаконна облага, изразяваща се в сумата на неплатен наем и консумативи за използване на помещение в сградата на НЧ "Цани Иванов 1907" - публична общинска собственост за управлението на която отговаря кмета на община Борован и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици - престъпление по чл. 282, ал.1 НК.

След приключване на процесуално следствените действия, наказателното производство е прекратено с постановление от 07.02.2017 г. поради липса на престъпление по посочения текст.

По прекратеното предварително производство няма привлечени обвиняеми лица.

Налице е недопустимост на жалбата на НЧ "Цани Иванов 1907" с. Борован срещу постановлението на ВрОП от 07.02.2017 г. защото произхожда от лице извън кръга на лицата по чл. 243, ал.3 НПК, имащи право да обжалват постановленията на прокуратурата за прекратяване.

Въпросът дали да повдигне обвинение срещу конкретно лице и за какво престъпление е от изключителна компетентност на прокурора, съгласно чл. 127 от Конституцията на Р България и чл. 46 от НПК. Въвеждането на съдебен контрол върху прекратяването на наказателното производство не отнема това негово правомощие.От друга страна, в производството по чл. 243 НПК съдът проверява правилността на постановлението на прокурора, само ако бъде сезиран от лицата посочени в чл. 243, ал.3 НПК. Те са изчерпателно изброени и кръгът им не може да се разширява своеволно. Това са обвиняемия по отношение на когото е прекратено наказателното производство, пострадалия от престъплението и неговите наследници или съответното юридическо лице, които в съдебната фаза на процеса могат да бъдат конституирани като граждански ищци и частни обвинители. Само за тези лица при прекратяване  на наказателното производство не съществува друга процесуална възможност да защитят правата си, освен чрез обжалване на постановлението. Съдът при преценка на правилността на прекратяването следи спазени ли са техните права, а не правата на други субекти, засегнати от престъплението.

НЧ "Цани Иванов 1907" няма качеството на ощетено юридическо лице по смисъла на посочената разпоредба и в този аспект жалбата на председателя му, като представляващ се явява недопустима. По делото не се спори, че имота е собственост на Община Борован, което се подкрепя и от приложения в т. 1, л. 132 от ДП акт за публична общинска собственост на двуетажна масивна сграда. Това се признава изрично и в сезиращата жалба от председателя на читалище. Следователно, единственото в случая ощетено юридическо лице, за което биха могли да настъпят немаловажни вредни последици от нарушението на правилата на ЗУТ и неправомерното предоставяне под наем на помещение,  се явява Общината, като собственик на сградата. Липсва правен интерес за читалището от обжалване на постановлението за прекратяване, тъй като по отношение на неговите интереси не съществува дори и хипотетична възможност евентуално да настъпят немаловажни вредни последици. Това не се оспорва и от председателя с жалбата, в която се съдържа само информация за допуснати нарушения от страна на кмета, но не се твърди, че в следствие на същите са засегнати интереси на читалището.

Идентични са разсъжденията и по отношение твърдението, че кмета не е внесъл докладна за предоставяне за безвъзмездно ползване от читалището на въпросната сграда, съгласно § 4 от Преходните разпоредби на Закона за народните читалища. Действително, че доказателствата сочат на подобно бездействие от страна на общинската администрация, но не се и оспорва обстоятелството, че местеното читалище фактически ползва този недвижим имот.

По тези съображения настоящия съдебен състав намира, че НЧ"Цани Иванов 1907" с. Борован, обл. Враца няма право да обжалва атакуваното постановление за прекратяване на наказателното производство, поради което жалбата му следва да се остави без разглеждане, а производството по делото бъде прекратено.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 243, ал.6 НПК, Врачански окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.М. в качеството му на председател на НЧ "Цани Иванов 1907" с. Борован, обл. Враца против постановление от 07.02.2017 г. на Окръжна прокуратура-Враца, с което на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК е прекратено наказателното производство по ДП № 66/2016 г. по описа на същата прокуратура / сл.дело № 39/2016 г. по описа на ОСлО при ВрОП/ срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 282, ал.1 НК.

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 74/2017 г. по описа на Окръжен съд гр. Враца.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от съобщението пред САС.

                                      

                                                                        Съдия докладчик: