О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд   наказателно        отделение

в   закрито    заседание на девети март 2017г.в състав:

 

   Председател:А.Ставарова

Членове:П.Вълчева

                                  Св.Г.

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Ставарова

ВЧх                дело N`100          по описа за  2017   г.

 

С въззивна жалба на тъжителя И.П.Д. против присъда по ЧНхД № 1049/16 ВрРС,постановена на 06.02.2017 г. се прави искане за отмяната й като незаконосъобразна и неправилна,както и постановяване на нова осъдителна присъда за подс. И.Е.Й..

С атакуваната присъда първоинстанционният съд е признал за невинен подс. Й. в това на 13.01.2016 г. публично в интервю пред журналисти и операторски екип от "Нова Телевизия" да е разпространил клеветнически твърдения и да е приписал на тъжителя престъпление-убийство  и го е оправдал по частното обвинение за извършено престъпление по чл.148 ал.1 т.1 и т.2 пр.2 вр. с чл. 147 ал.1 пр.2 НК.

На 01.03.2017 г. в деловодството на районния съд е внесена молба с вх.№ 2996/01.03.17г. от жалбоподателя-тъжител И.П.Д. за оттегляне на жалбата против присъдата по ЧНхД № 1049/2016г. на Врачанския районен съд и искане да не образува въззивно производство по делото.

На основание направеното искане за оттегляне на жалбата против присъдата на атакувания съдебен акт и съгласно правилата по чл.324 НПК,компетентен да се произнесе по него е Врачанския окръжен съд.

Този съд намери за установено следното:

Искането е направено от правоимаща страна,която с жалба против съдебен акт е сезирала въззивния съд.В срока по чл.324 НПК тази страна е заявила оттегляне на жалбата.

В производство по чл.326 НПК въззивният съд прие,че направеното искане е в  указаните срокове за оттегляне на жалбата против съдебния акт,няма съмнение  по отношение на достоверността му и волята на молителя и по тези съображения счита,че трябва да се уважи.

Воден от горното, Врачанският окръжен съд

 

 

        О П Р Е Д Е Л И :

 

Прекратява съдебното производство по ВНЧхД № 100/2017 г. по описа на Врачанския окръжен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........