О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд наказателно    отделение

в   закрито    заседание на 21.03.2017г.               в състав:

 

   Председател:Н.Христов

Членове:А.Ставарова

                                   М.Досов

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Ставарова

ВЧН             дело N` 106      по описа за  2017 г.

 

Въззивното производство по делото е по реда на чл.243 ал.6 и сл. от НПК.

     Образувано е по жалба на  И.А.,чрез повереника й адв. П.Ц. от САК,насочена срещу определение № 16 от 09.01.2017 г. по ЧНД № 1449/16г. на Врачанския районен съд,с което е потвърдено Постановление за прекратяване на наказателно производство от 29.11.2016 г. на районна прокуратура гр. Враца по ДП № 457/2016 г.по описа на РП-Враца/ ДП № 33/16 ОД МВР-Враца/,водено срещу неизвестен извършител на престъпление по чл.217 ал.3 вр. с ал.1 НК.

Определението е обжалвано с въззивна жалба от И.А.,пряко засегната от действията на  обв. Ю.К.Р. в законоустановения седмодневен срок,която счита същото за незаконосъобразно и неправилно,без да излага конкретни доводи за това и моли въззивният съд да го отмени,да върне делото на прокурора със задължителни указания за прилагане на закона.Сочи се ,че ДП е образувано по сигнал на жалбоподателката срещу  обв.Р. за извършени престъпления по чл.209 ал.1 НК и чл.313 ал.1 НК,за това че на 22.12.2015 г. в кантората на нотариус Р. С. *** действие при РС гр. Враца,пред помощник-нотариус по заместване К.Г., при продажба на ЛА е декларирала неверни данни и е продала лек автомобил на жалбоподателката А. марка "Пежо 206" рег. № ВР 1888 АР,който е бил запориран три пъти от ТД на НАП.Р. е привлечена е  качеството на обвиняема с постановление на РП-Враца на 11.08.2016 г.С постановление от 29.11.2016 г. наказателното производство по преписката на прокуратурата № 457/16 по ДП 33/16 ОД МВР-Враца за водено разследване срещу обвиняемата е прекратено.

С обжалвания съдебен акт е потвърдено Постановлението за прекратяване на наказателното преследване по воденото дело,но жалбоподателката чрез своя повереник моли този  съд да даде указания на прокурора за търсене на наказателна отговорност на виновната не по чл.217 ал.3 вр. с ал.1 НК , а по чл.209 ал.1 и по чл.313 ал.1 НК.

    Врачанският окръжен съд,на основание жалбата и доводите в нея,след като провери обжалваното определение и доказателствата по делото прие за установено следното:

Досъдебното производство е образувано на 07.04.2016 г. след подаден сигнал от жалбоподателката А. .В качеството на обвиняема по делото е привлечена  обв. Ю.К.Р. за извършено престъпление по чл.217 ал.3 вр. с ал.1 НК,за това,че на 22.12.2015 г.,чрез посредствено извършителство на упълномощения от нея Б.Л.Б. се е разпоредила със запорирана вещ- ЛА "Пежо 206"рег.№ ВР 1888 АР,оставена й за пазене./Л.157 т.2 ДП/.В хода на разследването са събрани доказателства,въз основа на които РП-Враца е издала Постановление за прекратяване на воденото срещу Р. наказателно преследване,потвърдено с обжалваното определение.

       Първоинстанционният съд е възприел изцяло доводите на прокуратурата,като е приел,че обв. Р. в качеството си на собственик на л.а."Пежо 206",закупен от нея през 2006 г. и регистриран в СПП при ОД МВР-Враца, на 22.12.2015 г. е продала автомобила чрез упълномощено от нея лице на И.А..Прието е също ,че обвиняемата е длъжник по изпълнително дело № 1566/2010 на ТД на НАП,с три наложени запора върху лекия автомобил и с непогасени задължения.

Приема обаче,че за да е налице деяние по чл.217 НПК трябва да са налични всички обективни факти-вещта да е запорирана и да е оставена на отговорно пазене на лицето,извършител на деянието.В мотивите към оспорвания съдебен акт е посочено,че  според съда деянието е несъставомерно както от обективна ,така и от субективна страна,при липса на доказателства от които да се изведе,че възбранената вещта е поверена на лицето и то е поело задължения да не се разпорежда с нея,съгласно чл.206 ал.2 ДОПК.А от друга страна се изисква то да има съзнанието,че се разпорежда в нарушение на закона,защото в конкретния казус,в каквато насока са  обясненията на дееца , че съзнанието й е обхванато от представата за погасено по давност задължение към съответната институция, и за настъпила промяна поради автоматично по служебен път  вдигната възбрана.

       В обжалваното определение се сочи,че Постановлението на прокуратурата е правилно и законосъобразно,основано на правилно събраните и преценени доказателства,без изопачаване на съдържанието им,което води до прекратяване на наказателното преследване срещу дееца Р..

       Въззивният състав на съда приема обжалваното определение за неправилно,защото с него е потвърдил необосновано и незаконосъобразно постановление за прекратяване на наказателното производство.

       Редакцията  на чл.243 т.2 НПК по недвусмислен начин указва предпоставките за прекратяване на производството-когато е доказано че има извършено престъпление,но не е доказано участието на обвиняемия в извършването му.

Първата хипотеза обхваща случаите,когато по делото е доказано несъмнено,че обвиняемият не е извършил престъплението,за което е привлечен като обвиняем и втората е,когато участието на обвиняемия в престъплението не е доказано по несъмнен начин.За да се стигне до  този извод означава,че трябва да са извършени всички необходими и възможни действия по разследването,че са събрани всички доказателства,че други не могат да се съберат и проверят и въпреки това не е доказано и не може да се докаже по несъмнен начин,че обвиняемият е извършил престъплението.

       В  настоящето дело този съд приема,че Постановлението не съдържа всички фактически обстоятелства,доказани по несъмнен начин и правни съображения за прекратяване на преследването,защото е прието,че обв. Р. не е знаела за наложения запор върху л.а"Пежо",предмет на разпоредителна сделка от нейна страна.

Съдът като контролно-отменителна инстанция проверява законосъобразността и обосноваността на постановлението,не може да направи свой собствен анализ на доказателствата поделото и да замести прокурора по въпроса за събиране и проверяване на доказателства.Действията на обв. Р. са преценени едностранно,като са приети за достоверни твърденията й за липса на съзнание,че предмета на договора-лекия автомобил е бил под възбранителен режим.

Не е направена прецизна проверка на доказателствата,не е оценено действителното им съдържание и не са изложени съображения защо не се кредитират данните от писмените доказателствени средства и гласните доказателства,удостоверяващи информираността на Р.,в качеството й на длъжник във връзка с публични вземания, по силата на трите Постановления за налагане на обезпечителни мерки .В качеството й на представляващ ЕТ"Синята Лагуна-Ю.Р." спрямо нея в ТД на НАП офис Враца  по повод публични вземания има образувано изп. дело № 1566/10.В хода на изпълнителното производство са наложени запори по ДОПК.Наложени са запори с постановление от 07.04.2009г.,получено на 08.04.2009г. от баща й К.Р.,с Постановление от 05.07.2010 г.за запор върху л.а "Пежо",получено на посочения от нея адрес за кореспонденция в с.Кунино от баща й К.Р.,със съдържание за запорираната вещ,задължението да не се допуска промяна в регистрацията на вещта,преди вдигане на запора и че лицето има задължение на пазач-л.145-148 т.1.Със същото съдържание е съобщението от 12.07.10,получено от нейната майка Весела Р. на 14.07.10г. л.159-160.На 13.10.2011 г. бил наложен запор на трудовото й възнаграждение в"Стал Инвест"Роман,л.165т.1,получено от нейния съпруг,представляващ фирмата.

Прокуратурата , а от там и първоинстанционният съд не са направили правилна преценка,че кореспонденцията във връзка с наложените запори е била получена на посочения от дееца адрес,тя е своевременно предавана на обвиняемата и е била запозната със съдържанието й,като доказателства в тази насока се съдържат в протоколите за разпит на св.К.Р.,св. Весела Р., св.Стоян Тодоров и нейните обяснения.В обжалваните актове не се излагат съображения в тази насока,което прави изводите за липса на информираност,обвързваща  умисъла на дееца за извършване на разпоредителна сделка, за необосновани.

На 22.12.2015 г. лично в кантората на нотариус Р. С. обвиняемата е упълномощила  св.Б.Б. с пълномощно рег.№ 5468/22.12.2015 г.,със съдържание описано в общия регистър-да се разпорежда с л.а "Пежо",подписала е  необходимите за целта Декларации по чл.25 ал.8 от ЗННД, Декларация по чл.264 ал.2 ДОПК,заведени под № 5469 и 5470 от 22.12.2015 г. В тях е удостоверила семейното си състояние и липсата на публични задължения.Още същия ден ,но в по-късен час в същата кантора,но пред помощник-нотариус по заместване К.Г. упълномощителят Б. е продал на  св.А. л.а "Пежо" рег. № ВР 1888 АР,като е представил необходимите за продажбата  документи- приходна квитанция за платен данък МПС в община Роман,удостоверение за застрахователна стойност от ЗАД"Алианц-България",копие от свидетелство за регистрация,копие от вносна бележка за придобиване на МПС.

В тази връзка не е изследван въпроса къде се е намирала леката кола през периода на  запора,кога са били платени задълженията за данък МПС и застрахователната стойност и дали са били плащани през целия този период или само във връзка с продажбата,за да се изследва поведението на дееца по отношение ползването на вещта, а от тук и умисъла за извършване на деянието.Не е събрана подробна информация кое е наложило продажбата да се извърши чрез посредник и то в деня, когато обв. Р. е  направила посещение в нотариалната кантора.Не са събрани доказателства  този автомобил през ограничителния период дали е бил  управляван от обвиняемата или от друго лице.

Следва да се отчете неоснователно предаваната тежест на  обяснението й по повод настъпилата погасителна давност на публичните вземания,защото давността не се прилага служебно.Изтичането на сроковете по чл.171 и сл. ДОПК и бездействието на правоимащите в тези срокове не са предпоставка за погасяване на задълженията.Необходимо е изрично искане на задълженото лице и нарочен акт на съответния административен орган по направеното искане.Дори в случая искането направено от Р. през м. юни 2016 г.,в последващ сделката момент не е уважено от данъчната администрация,което подчертава,че установените по делото фактически положения не съответстват на събрания и проверен по делото доказателствен материал.

       Разследването не е извършено обективно и всестранно,допуснати са логически грешки при анализа и оценката на доказателствата от прокурора,поради което са направени грешни изводи за фактите по делото.

Потвърждавайки постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното преследване,първоинстанционният съд не е дал отговор на поставените с жалбата въпроси и възражения в пълнота.Изложени са общи мотиви,равнозначни на липса на мотиви.

       По възражението в жалбата за неправилна правна квалификация на деянието,предмет на разследване,трябва да се  отговори,че съдът не може да дава указания,кое лице да бъде привлечено като обвиняем и по коя правна квалификация.В това производство съдът няма правомощие да разпореди на прокурора да внесе обвинителен акт, а още по-малко по коя правна квалификация на деянието,защото  това влиза в конституционните правомощия на прокуратурата,които не подлежат на съдебен контрол.

        Гореизложените съображения,основани на констатациите по делото,дават право на съда да приеме, че атакуваното определение за потвърждаване на постановлението за прекратяване на наказателното производство следва да бъде отменено като необосновано и незаконосъобразно, а делото да бъде върнато на прокурора.

Съдът намира, че като сочи  допуснатите по-горе нарушения на прокурора, не накърнява неговата роля,а само дава указания относно прилагането на закона. Прокурорът суверенно решава как да ги отстрани.

      Воден от горните съображения и на основание чл.243, ал.5, т.3 от НПК, Врачански окръжен съд

 

 

                   О п р е д е л и :

 

ОТМЕНЯ определение № 16 по ЧНД № 1449/2016 г. от 09.01.2017 г.,с което е потвърдено Постановление за прекратяване на наказателно производство,постановено на 29.11.2016 г. по ДП № 33_2016 г. по описа на ОД на МВР-Враца.

Връща делото на прокурора за прилагане на закона.

 

Определението е окончателно.

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........