О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд  наказателно         отделение

в   закрито    заседание на  27.03.2017г.    в състав:

 

   Председател:А.Ставарова

Членове:

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Ставарова

ЧН              дело N` 110      по описа за  2017 г.

 

Производството по делото е по реда на чл.243 ал.4 и сл. от НПК. Образувано  е по жалба Х.В.Х. ***, против Постановление на прокурор от ОП-Враца,постановено на 30.06.2015 г. за прекратяване на наказателното производство,водено по ДП № 202/2015г. на РУП гр. Враца/, ПП вх. № 469/2015 г.,дело № 33/2015г. по описа на Окръжна прокуратура-Враца/, срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.343 ал.1 б"в" вр. с чл.342 ал.1 НК.

В жалбата се сочи,че атакуваното Постановление  е немотивирано,необосновано, а изводите са направени при явна непълнота на доказателствения материал.Постановено е след проведено разследване,което е непълно,необективно и в противоречие на изискването за всестранност.Съдържанието на мотивите в Постановлението не отговаря на изискванията за пълнота и обективност на изводите,което го прави незаконосъобразно. Жалбоподателят смята,че в основата на неправилните изводи за липса на вина и виновно лице причинило смъртта на  В. Х. А. при пътно-транспортната злополука се дължи на явна непълнота на доказателствата и непълнота в отговорите на вещите лица изготвили Автотехническата експертиза по основни въпроси ,свързани с величината на скоростта на лекия автомобил,управляван от  Г. Т. Я. по време на произшествието ,спазвал ли е ограничителните знаци на пътя в пътния участък на инцидента и в причинна връзка ли са със станалото ПТП,направена ли е кръвна проба на водача на л.а."Рено Меган",на Г. Я..

Претендира се отмяна на Постановлението и връщане на делото на прокурора със задължителни указания за прилагане на закона.

Врачанският окръжен съд, след като се запозна с жалбата и наведените с нея доводи,извърши служебна проверка на доказателствата по делото,както и на обжалваното Постановление,намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.243 ал.3 НПК, от правоимащо лице,отговаря на изискванията за форма и съдържание,подлежи на съдебен контрол.

В Постановлението за прекратяване на наказателното преследване се съдържат данни,че на 23.02.2015 г.,около 20.18 ч. в гр. Враца,на бул."Мито Орозов" до № 63 при ПТП е настъпил удар между ППС- л.а. марка "Фолксфаген Джета" с рег.№ ВР 79 52 ВМ,собственост и управляван от  загиналия В. Х. А. от гр. Враца и  л.а."Рено Меган Сценик" рег. № В Р 11 94 ВР,собственост на М. Я.,управляван от Г. Т. Я. от гр. Бяла Слатина,от което е настъпила смъртта на В. А..

Отбелязано е ,че от данните съдържащи се в изготвената СМЕ на труп е направен извод за причината довела до леталния изход на пострадалия,изразяваща се в остра масивна кръвозагуба,дължаща се на травматично разкъсване на гръдната аорта,несъвместима с живота и е в причинна връзка с настъпилото ПТП.

И в заключение е отбелязано,че според заключението на тройната АТЕ виновен за настъпилото ПТП е пострадалия,който е управлявал л.а. с превишена скорост от 88 км/ч. в крайно лява лента за движение на пътното платно,обозначена с вертикална и хоризонтална маркировка за преустройване на автомобилите на определената отбивка за напускане платното за движение.

На основание  даденото становище на вещите лица ,изготвили АТЕ по въпроси от правото,свързани с вината ,Прокуратурата е приела за безспорно доказано виновно поведение на пострадалия,причинил собствената си смърт.

В рамките на своите правомощия съдът в пределите на осъществяване на съдебен контрол,очертан в чл.243 ал.4 НПК се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство.В настоящия казус  съдът установи,че в постановлението,предмет на проверка е пресъздадено съдържанието на писменото становище на разследващия полицай в ДП /л.116,касае се за буквален препис на съдържанието/,в което не се съдържат фактически констатации или разсъждения във връзка с направен анализ на доказателства, а от там се установява липса на важни изводи по фактите и правото.

При изготвянето на постановлението прокурорът е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила,защото не са посочени фактическите и правни основания за прекратяване на наказателното преследване,не се съдържат констатации приети за установени и най-важното нарушение е липсата на мотиви в постановлението,което е пречка този съд да направи проверка и да отговори на възраженията в жалбата.Недопустимо е в постановлението да се позовават на правните изводи,залегнали в АТЕ за виновност,дадени в противоречие с правомощията на вещите лица,които могат да дадат отговори само по въпроси от области,изискващи специални знания,но не и по приложението на закона.

За това единствената възможност на този съд е да отмени постановлението за прекратяване и да върне делото на  прокурора.Това решение на съда се дължи на установените  допуснати нарушения  на правилата по НПК от прокурора,водещи до ограничаване правата на заинтересованите страни,в случая на наследниците на жертвата-квазисубекти в процеса. В постановлението липсва анализ на доказателствата по важни въпроси подлежащи на доказване,както и на мотиви  за предприетото процесуално действие по прекратяване на наказателното преследване за извършеното деяние.

Воден от горните съображения Врачанският окръжен съд и на осн. чл.243 ал.5 т.3 НПК

 

                  О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯВА постановление от 30.06.2015 г. на Окръжна прокуратура-Враца за прекратяване на наказателното производство по ДП № 202/2015 на РУП-Враца,пр.пр. 33/2015 ОП-Враца и връща делото на прокурора за прилагане на закона,като отстрани допуснатите процесуални нарушения.

Определението подлежи на обжалване в 7-о дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

 

 

 

 

Председател:...........