ПРОТОКОЛ

 

гр. Враца, 27.04.2017 год.

 

Врачанският окръжен съд, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ АПРИЛ 2017 год. в състав:

 

Председател: СНЕЖАНА НАУМОВА                  

 

   

                                     

при участието на секретар: Л.Г.                          

и прокурора: КАМЕЛИЯ ТРИФОНОВА                   

разгледа НОХД N`203 по описа за 2017 год.

докладвано от: Сн. НАУМОВА                                                   

На именното повикване в 12,00 часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура гр. Враца се явява прокурор Камелия Трифонова.

ОБВИНЯЕМОТО ЛИЦЕ Г.К.М. се явява лично и с договорния си защитник адв. Г.А..

 

ПРОКУРОР: Ход на делото. Поддържам споразумението.

АДВ. А.: Ход на делото.

 

СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните и сам извърши преценка, намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

 

                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, в което се съдържат изискуемите се обстоятелства по чл. 381, ал. 5 НПК и декларация от името на обвиняемия по чл. 381, ал. 6 НПК.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Г.К.М. - роден на *** ***, българин, български гражданин, безработен, неженен, с основно образование, осъждан, с ЕГН **********. 

 

ОБЯВИ се състава на съда и секретаря и на основание чл. 274, ал. 1 НПК на страните се разясни правото на отвод.

 

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава. Поддържам така внесеното споразумение, намирам, че не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

АДВ. А.: Не правим отвод на състава. Поддържаме споразумението, моля да бъде одобрено.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.М.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл. 382 ал. 5 НПК съдът предлага изменения в споразумението, отнасящи се до един от квалифициращите елементи и до първоначалния режим на изтърпяване на наказанието, както следва:

Предлага се да отпадне квалифициращия признак по чл. 354а, ал. 2, т. 4 НК, а именно, че деянието е извършено при условията на опасен рецидив. Това изменение се основава на данните, съдържащи се в изисканата и приложена справказа съдимост, от която е видно, че по отношение на едно от осъжданията, което е включено като част от квалифициращия елемент, са изтекли предвидените в чл. 30 НК 5 години.

Налице е и основание за корекция на режима на изтърпяване на наказанието, който в споразумението е определен съгласно старата редакция на чл. 61, т. 2 ЗИНЗС. С последното изменение на ЗИНЗС, влязло в сила на 07.02.2017 г. с разпоредбата на чл. 57 от същия закон са въведени различни изисквания при определянето на строг режим, в чийто законови хипотези конкретния случай не попада. Това обуславя настоящето предложение за промяна на режима от "строг" в "общ" съгласно чл. 57, т. 3 ЗИНЗС.

 

ПРОКУРОР: Съгласни сме с така направените промени, и моля да бъдат включени като част от споразумението.

АДВ. А.: Съгласни сме с така направените промени, и моля да бъдат включени като част от споразумението.

ОБВИНЯЕМ: Съгласен съм с така направените промени, и моля да бъдат включени като част от споразумението. 

 

СЪДЪТ, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 и сл. НПК, и намира, че окончателният вид на споразумението, в това число с предложените и приети от страните изменения, следва да се запише в протокола в съответния вид, съгласно чл.382, ал.6 НПК:

 

               С П О Р А З У М Е Н И Е

 

   ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА

           ЧЛ. 381 И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ НПК

 

Днес, 13.04.2017 год. в гр. Враца, между подписаните:

КАМЕЛИЯ ТРИФОНОВА - зам.окр. прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца, Г.А. ***, договорен защитник на обвиняемият Г.К.М., ЕГН **********,***/2016 година по описа на Окръжна прокуратура гр.Враца, се постигна съгласие за прекратяване на наказателното производство и решаване на делото при условията и реда на чл. 381 и следващите от НПК, с което са споразумяха за следното:

Обвиняемият Г.К.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, българско гражданство, с основно образование, осъждан, неженен, безработен, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2016 г. около 21:45 часа в гр.Враца без надлежно разрешително в нарушение на чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - „Забранява се притежаването на растения, наркотични вещества и техните препарати от списък № 1 към чл. 3, ал. 2 от „Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите”, на публично място пред и във вх. * на бл. *, ж.к. „Д***”, е държал високо рискови наркотични вещества с цел разпространение: - Обект № 1 Амфетемин с нето тегло 00,62 гр. с активен наркотично действащ компонент Амфетамин с концентрация 4,0% на стойност 1,86 лв. по цени на наркотичните вещества пласирани на улицата; Обект № 2 Амфетамин с нето тегло 2,566 гр. с активен наркотично действащ компонент Амфетамин с концентрация 4,0 % на стойност 76,98 лв. по цени на наркотичните вещества пласирани на улицата; Обект № 3 Амфетамин с нето тегло 17,857 гр. с активен наркотично действащ компонент Амфетамин с концентрация 4,0 % на стойност 535,71 лв. по цени на наркотичните вещества пласирани на улицата; -Амфетамин с общо тегло 20,485 гр. на стойност 614,55 лв. по цени на наркотичните вещества пласирани на улицата, поради което и на основание чл. 354А, ал. 2, изр. второ, предл. Първо, алт. 2 и предл. Второ, алт. трета, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му се определя наказание 3 /три/ години и 2 /два/ месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален режим „ОБЩ” в затвор.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага наказанието „ГЛОБА”.

 

На основание чл. 53 от НК веществените доказателства, посочени по-горе наркотични вещества следва да бъдат унищожени.

 

Разноските по делото в размер на 314,63 лв. се възлагат на обвиняемия.

 

На страните е известно и същите се съгласяват с правните последици от споразумението, а именно, че след одобряването от съда с определение по чл. 382 от НПК, същото е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда за обвиняемия Г.К.М. и не подлежи на въззивно и касационно обжалване.

 

Страните намират, че с така постигнатото споразумение ще бъдат осъществени целите на наказанието в чл. 36 от НК.

 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра, които се подписаха от страните и се представиха на съда за одобрение.

 

 

ПРОКУРОР:                     ОБВИНЯЕМ:

      /К.Трифонова/                  /Г. М./

 

 

                             ЗАЩИТНИК:

                                   /адв. Г. А./

 

 

СЪДЪТ намира, че така постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция и същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 НПК

 

               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Камелия Трифонова - зам. прокурор при Окръжна прокуратура гр.Враца и адв. Г.А. *** качеството му на договорен защитник на обвиняемия Г.К.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, българско гражданство, с основно образование, осъждан, неженен, безработен, с ЕГН **********, по силата на което се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2016 г. около 21:45 часа в гр.Враца без надлежно разрешително в нарушение на чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - „Забранява се притежаването на растения, наркотични вещества и техните препарати от списък № 1 към чл. 3, ал. 2 от „Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите”, на публично място пред и във вх. * на бл. *, ж.к. „Д***”, е държал високо рискови наркотични вещества с цел разпространение: - Обект № 1 Амфетемин с нето тегло 00,62 гр. с активен наркотично действащ компонент Амфетамин с концентрация 4,0% на стойност 1,86 лв. по цени на наркотичните вещества пласирани на улицата; Обект № 2 Амфетамин с нето тегло 2,566 гр. с активен наркотично действащ компонент Амфетамин с концентрация 4,0 % на стойност 76,98 лв. по цени на наркотичните вещества пласирани на улицата; Обект № 3 Амфетамин с нето тегло 17,857 гр. с активен наркотично действащ компонент Амфетамин с концентрация 4,0 % на стойност 535,71 лв. по цени на наркотичните вещества пласирани на улицата; -Амфетамин с общо тегло 20,485 гр. на стойност 614,55 лв. по цени на наркотичните вещества пласирани на улицата, поради което и на основание чл. 354а, ал. 2, изр. второ, предл. Първо, алт. 2 и предл. Второ, алт. трета, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ години и 2 /два/ месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален режим „ОБЩ” в затвор.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА наказанието „ГЛОБА”.

На основание чл. 53 от НК веществените доказателства, посочени по-горе наркотични вещества ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ.

ОСЪЖДА Г.К.М., със снета по-горе самоличност, да ЗАПЛАТИ разноските по делото в размер на 314,63 лв., в полза на държавата, по с/ка на ОД на МВР-Враца.

Настоящото споразумение има силата на присъда.

 

СЪДЪТ

 

                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 203/2017 год. на ВрОС, поради одобреното споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО и не подлежи на обжалване или протестиране.

ПРОТОКОЛЪТ се написа в с.з. и приключи в 12,30 часа.

 

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                СЕКРЕТАР: