ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ...

                      

гр.Враца, 18.04.2017 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Врачанският окръжен съд, Наказателно отделение, в закрито заседание на осемнадесети април през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛКА ИВАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Иванова

ЧНД № 193 по описа за 2017 г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.244, ал.5 НПК.

Образувано е по жалба от Р.Р.-британски гражданин, живущ ***, против постановление на ОП-Враца от 23.03.2017 г. за спиране на наказателното производство по пр.вх.№ 2545/2015 г. по описа на същата прокуратура, ДП № 149/2015 г. по описа на ОД на МВР гр.Враца, водено срещу неизвестен извършител, за престъпление по чл.249, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на обжалваното постановление, като се прави искане да бъде отменено и да продължат действията по разследването. Твърди се, че не са налице предпоставките на чл.25, т.2 НПК, тъй като съпругата на жалбодателя В. Р., която следва да бъде привлечена като обвиняема, се намира на територията на Република Малта, в столицата Валета и спрямо нея могат да се предприемат мерки за международно издирване чрез Интерпол и екстрадирането й в Република България, с цел провеждане на наказателно производство.

Врачанският окръжен съд, като съобрази изложените в жалбата доводи, мотивите на обжалваното постановление и след като се запозна с доказателствата по делото, намира за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена в законоустановения срок по чл.244, ал.5 НПК, от легитимирана страна, с право и интерес от обжалване – пострадал по смисъла на чл.74 НПК.

Разгледана по същество, тя е неоснователна по следните съображения:

Досъдебното производство било образувано по реда на чл.212, ал.1 НПК с постановление на ОП-Враца от 20.11.2015 г. срещу В. М. Р. ***, с ЕГН **********, за това, че при условията на продължавано престъпление, за времето от 11.08.2015 г. до 24.08.2015 г. в гр.Бяла Слатина, гр.София и гр.Враца, от АТМ с № 59825 и № 56125, стопанисвани от Райфайзен банк България ЕАД, е използвала платежен инструмент – кредитна карта, издадена на името на Р.Р., британски гражданин, с настоящ адрес ***, без съгласието на титуляра – престъпление по чл.249, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

От събраните по делото доказателства е установена следната фактическа обстановка:

Р.Р., британски гражданин, имал сключен граждански брак с В. М. Р. ***. Двамата живеели в с.Галиче до м.август 2015 г., след което В. го напуснала. Р.Р. притежавал кредитна карта на банка „HSBC, достъп до която имала и съпругата му. След като последната го напуснала, той се опитал да пазарува онлайн от чуждестранна компания, но кредитната му карта била отхвърлена. Свързал се с банката-издател и установил, че от сметката му липсват 7500 паунда. Повторно се обадил в банката и закрил сметката си. Установил също така, че въпросната кредитна карта липсва от портмонето му, а вместо нея открил стара и невалидна карта на „HSBC“, наподобяваща неговата. Подал жалба за извършено спрямо него престъпление по чл.249 НК в полицията в гр.Враца и започнал да издирва съпругата си, но не я открил.

По делото били изискани и приложени записите от камерите на лицата, извършвали транзакция от АТМ.

Била назначена комплексна видеотехническа и лицевоидентификационна експертиза, от заключението на която се установило, че лицето, заснето на фотокопията да оперира с процесната банкова карта, е В. М. Р..

Видно от материалите по досъдебното производство В. М. Р. до настоящия момент не е открита, за да бъде привлечена като обвиняема. С тази цел, в хода на разследването са положени усилия за установяване на местонахождението й чрез призоваването й от известните по делото адреси на територията на РБ в с.Галиче и гр.София. И двете призовки били върнати невръчени с придружаваща информация, че лицето е напуснало адреса и е с неизвестно местонахождение. Приобщена била справка, че липсват данни за задгранични пътувания на В. Р.. С телеграма № 17096/14.04.2015 г. на ГД „НП” била обявена за общодържавно издирване.

С постановление на ОП-Враца от 20.04.2016 г. производството по делото било спряно на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 НПК до издирване на В. М. Р. за присъственото й привличане като обвиняема, тъй като разглеждането на делото в нейно отсъствие ще попречи за разкриване на обективната истина.

С постановление от 17.02.2017 г. на ОП-Враца досъдебното производство било възобновено с конкретни указания за подновяване на действията по издирване и установяване на В. Р., а именно пребивава ли на известните по делото адреси в страната, има ли данни за завръщането й в РБ през периода на спиране на производството, извършването на справка в Национална база данни „Население“ или ГРАО за настоящ адрес, както и справка за резултатите от общодържавното й издирване.

В изпълнение на тези указания, В. М. Р. отново била призована за извършване на действия по привличането й като обвиняема от установените по делото адреси. Призовките били върнати в цялост, с отметка, че ги е напуснала, без данни за актуалното й местонахождение. От показанията на св.Р.Р. (на л.65 от ДП) се установило, че по данни на приятели, съпругата му вероятно се намира в Република Малта, а от докладна записка на полицейски инспектор при РУ-Б.Слатина (л.102 от ДП) е видно, че по информация от съседи, лицето от няколко години не живее в с.Галиче и най-вероятно пребивава в Испания. Била изискана нова справка от ОД на МВР гр.Враца (на л.112 от ДП), която потвърдила информацията, че няма данни за задгранични пътувания на В. Р., с изрично отбелязване, че данните са непълни, а от приложеното на л.114 от ДП писмо рег.№ 369-3554/23.02.2017 г. на Директора на ОД на МВР гр.Враца било установено, че от проведените до момента издирвателни мероприятия, местонахождението й не е установено на територията или извън пределите на страната.

Предвид липсата на резултати от проведеното допълнително издирване, с настоящото постановление от 23.03.2017 г. ОП-Враца отново спряла досъдебното производство, приемайки че В. М. Р. не е открита, за да бъде призована и присъствено привлечена като обвиняема, а разглеждането на делото в нейно отсъствие ще попречи за разкриване на обективната истина.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

В настоящото производство съдът извършва проверка дали е налице отразеното в постановлението основание за спиране.

Съгласно чл.244, ал.1, т.1 от НПК прокурорът спира наказателното производство в случаите на чл.25 и чл.26 от НПК, като чл.25, т.2 НПК предвижда спиране, когато разглеждането на делото в отсъствие на обвиняемия, при условията на чл.206, вр.чл.269, ал.3, т.1, 2 и 4 НПК, би попречило за разкриване на обективната истина.

В конкретния случай съдът приема, че в рамките на досъдебното производство са били предприети всички възможни процесуални действия и възложени на органите на МВР необходимите издирвателни мероприятия за установяване на местонахождението на В. М. Р., за да бъде осигурено личното й участие в нейното привличане като обвиняема. Въпреки положените процесуални усилия на разследващия орган, тези мерки са се оказали безрезултатни. Събраните в тази насока писмени доказателства и доказателствени средства обосновават извод за наличието на фактическия състав по чл.269, ал.3, т.2 НПК, тъй като местонахождението й в страната и след проведеното щателно издирване е останало неизвестно. За да се проведе обаче задочно досъдебно производство при условията на чл.206 НПК е необходим и извод, че разследването в отсъствие на обвиняемия няма да възпрепятства разкриването на обективната истина. Преценката в тази насока следва да се направи в зависимост от спецификите на конкретното дело и необходимите действия по разследването с участие на обвиняемия. Макар в атакуваното постановление да не са изложени подробни аргументи в този аспект, съдът намира, че за изясняване на обективната истина в случая е наложителен непосредствен разпит на В. М. Р. като обвиняема, с оглед данните, съдържащи се в приложената на л.33 от ДП докладна записка от полицейски инспектор Н.Недков за проведен на 30.09.2015 г. телефонен разговор с нея, в който не е отрекла, че е теглила парични суми с кредитната карта на съпруга й, но че това е станало с неговото съгласие като титуляр, както и информацията за изключително влошените отношения помежду им и твърденията, че е била малтретирана от него, в подкрепа на което е приложената ограничителна заповед № 10/14.08.2015 г. по гр.д.№ 545/2015 г. по описа на РС-Бяла Слатина по чл.4, ал.1, вр. чл.5 Закона за защита срещу домашното насилие (който факт би могъл да мотивира пострадалия Р.Р. към недобросъвестни и тенденциозни твърдения). При тези изключително противоречиви доказателствени данни за факти от предмета на доказване, които са от съществено значение за обосноваване или разколебаване на обвинителната теза, съдът се съгласява със становището на прокурора, че отсъствието на В. М. Р. съставлява пречка за задочно преследване, респективно налага спиране на наказателното производство в хипотезата на чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 НПК.

Ето защо атакуваното постановление следва да бъде потвърдено като законосъобразно, тъй като е налице посоченото в него основание за спиране.

Във връзка с възражението в жалбата за необходимостта от международно издирване на В. Р. чрез Интерпол, следва принципно да се подчертае, че и при спряно наказателно производство на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 НПК, прокурорът и разследващият орган са длъжни да организират съответните издирвателни мероприятия, включително и предприемането на мерки за международно издирване на лицето, с оглед установяване на местонахождението му в чужбина (по аргумент от чл.245, ал.1 НПК, относим не само в хипотезата на неразкрит извършител). В конкретния случай, доколкото са налице официално непотвърдени данни за евентуалното пребиваване на В. Р. извън пределите на страната (на неустановен адрес в Малта или Испания), е наложително да се прецени дали да се пристъпи към международно издирване, с цел временното й задържане и екстрадиране в РБ - ако се намира в държава, извън ЕС, респективно предаване въз основа на издадена ЕЗА, ако е на територията на страна-членка на ЕС, каквито са Република Малта и Кралство Испания. При положителен резултат от проведените издирвателни мероприятия и извод за възможно лично участие на лицето като обвиняема, ще е налице основание за възобновяване на наказателното производство поради отпадане на основанието за спиране (чл.245, ал.2 НПК).   

      Водим от гореизложеното и на основание чл.244, ал.5 НПК, Врачански окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление от 23.03.2017 г. на Окръжна прокуратура-гр.Враца за спиране на наказателното производство по пр.вх.№ 2545/2015 г. по описа на същата прокуратура, ДП №149/2015 г. по описа на ОД на МВР гр.Враца, водено срещу неизвестен извършител, за престъпление по чл.249, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Препис от същото да се изпрати на жалбодателя Р.Р. за сведение.

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: