ПРОТОКОЛ

 

гр. Враца, 30.05.2017 г.

 

Врачанският окръжен съд, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на 30.05.2017 год. в състав:

 

 

Председател: АГНЕСА СТАВАРОВА

 

Съдебни заседатели: И.Ц.

                                                               Н.Г.

 

 

при участието на секретар: МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА                  

и прокурора: И. ХАЙТОВ

разгледа НОХД N`474 по описа за 2016 год.

докладвано от АГНЕСА СТАВАРОВА

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ВРАЦА се явява прокурор И. ХАЙТОВ.

ПОДСЪДИМИЯТ Л.И.К. се явява лично и с договорния си защитник адв. М.Д. от ВрАК.

ПОДСЪДИМИЯТ С.Т.В. се явява лично и със служебния си защитник адв. С.П. от ВрАК.

ПОСТРАДАЛИЯТ А.И.Ц. се явява лично.

СВИДЕТЕЛИТЕ  - налице с изключение на № 9 - Н.С. - редовно призован, не се явява; № 17 - А.С., на който призовката му е върната в цялост и по данни на родителите му живее извън страната; № 20 - Л.И. - редовно призована, не се явява.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА - налице.

ПРОКУРОР: Ход на делото. Заявявам, че е постигнато предварително съгласие за изготвяне на споразумение по отношение на единия от двамата подсъдими, а именно с подсъдимия С.Т.В., заедно с неговия защитник, като изготвяне на същото зависи от съгласието на останалите страни, в случая от съгласието на подсъдимия И.К. и неговия защитник, съгласно чл. 384, ал. 3 НПК.

АДВ. П.: Ход на делото. Съгласни сме на предложеното и съгласувано споразумение. Моля да ни се даде възможност да изготвим споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ Л.К.: Давам съгласие да се сключи споразумение между прокуратурата и С.В..

АДВ. Д.: С оглед изискванията на закона, давам съгласие за сключване на споразумение между прокуратурата и подсъдимия С.В. за деянието, за което е обвинен.

ПОСТРАДАЛИЯТ А.Ц.: Аз съм дезинтересиран, но като пострадал от деянието давам своето съгласие за сключване на споразумение. Не възразявам за споразумяване.

СЪДЪТ предоставя възможност на страните за изготвяне на споразумение и ОТЛАГА ДЕЛОТО, което ще продължи хода си след 40 минути.

Съдебното заседание продължава в 11.00 часа.

 

СЪДЪТ

 

                О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В ХИПОТЕЗАТА НА ЧЛ. 384, АЛ. 3 НПК.

 

ПРИЕМА представеното споразумение, сключено между прокурор И. *** и адв. С.П. - защитник на подсъдимия С.Т.В., както и саморъчно подписаната декларация, че подсъдимият се отказва съдебното производство да продължи по общия ред.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

С.Т.В. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, в момента на работа към "БКС" по програма за временна заетост, неженен, живее на семейни начала, осъждан, жител и живущ ***, с ЕГН **********.

 

СЪДЪТ освобождава от участие в процеса свидетелите и вещите лица.

На вещото лице М.Г. да се изплати възнаграждение за явяване в с.з. в размер на 20.00 в. от бюджетните средства на съда.

На свидетеля А.Ц. да се изплати сумата 20.72 лв., която сума представлява пътни разноски за свидетеля, както и свидетелката М.И..

На свидетеля Ц.Ц. да се изплати сумата 26.40 лв., която представлява пътни разноски.

На свидетеля И.И. да се изплати сумата 14.15 лв., която представлява пътни разноски.

На свидетеля П.П. да се изплати сумата 16.49 лв., която представлява пътни разноски.

На свидетеля С.Н. да се изплати сумата 14.00 лв., която представлява пътни разноски.

На свидетеля С.П. да се изплати сумата 20.00 лв., която представлява пътни разноски.

На свидетеля Н.К. да се изплати сумата 20.00 лв., която представлява пътни разноски.

На свидетеля И.И. да се изплати сумата 17.55 лв., която представлява пътни разноски.

На свидетеля Н.М. да се изплати сумата от 11.40 лв., която представлява пътни разноски.

 

Съдът освободи и подсъдимия И.К., заедно с адв. Д..

 

СЪДЪТ постави на разглеждане поставеното споразумение.

 

ОБЯСНЕНИЯ НА ПОДСЪДИМИЯ С.В.: Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с последиците от споразумението, което доброволно подписах.

СЪДЪТ на основание чл. 274 ал. 2 НПК разясни на подсъдимия С.В. правата по НПК по чл. 55 и чл. 115 НПК.

 

Обяви се състава на съда, прокурора и секретаря.

 

ПОДСЪДИМИЯТ С.В.: не правя отвод. Запознат съм с правата си, нямам искания. Моля да одобрите споразумението.

 

ПРОКУРОР: Нямам искания. Моля да се произнесете по споразумението.

 

АДВ. П.: Нямам искания. Да се разгледа споразумението във вида, в който сме го представили.

 

СЪДЪТ прочита представеното споразумение.

 

ПОДСЪДИМИЯТ С.В.: Разбирам обвинението за извършено деяние - ползване на платежен инструмент по чл. 249 НК. Признавам се за виновен. Доброволно подписах споразумението.

 

ПРОКУРОР: Нямаме искания за промяна в споразумението.

 

АДВ. П.: Нямаме искания за промяна в споразумението.

 

На основание чл. 283 и чл. 284 НПК съдът предявява веществените доказателства и приобщава събраните доказателства на ДП.

 

СЪДЪТ

 

                О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОСТАВЯ НАЧАЛО НА СЪДЕБНИ ПРЕНИЯ.

 

ПРОКУРОР: Моля да одобрите изготвеното споразумение от ОП от една страна и подсъдимия С.В. от друга страна, с което на подсъдимия се налага наказание от 3 месеца лишаване от свобода при първоначален "строг" режим. Намирам, че така постигнатото споразумение между сраните не противоречи на закона и морала. С оглед личността на подсъдимия считам, че така наложеното наказание ще постигне целите да превъзпита подсъдимия. В случай, че одобрите споразумението следва наказателното производство по отношение на този подсъдим да бъде прекратено.

 

АДВ. П.: Считам, че споразумението не противоречи на закона и морала и поради тези причини желаем да постигнем споразумение със съда.

 

ПОДСЪДИМИЯТ С.В.: Желая да одобрите споразумението във вида, в който сме го представили и което е подписано от мен.

 

СЪДЪТ след като се запозна със съдържанието на споразумението намира, че е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5 НПК и не се налагат промени. Същото не противоречи на закона и морала и следва да се впише в протокола от днешното с.з. в окончателен вид по правилата на чл. 384, вр. с чл. 382, ал. 6 НПК.

Съдържанието на споразумението е следното:

 

                    СПОРАЗУМЕНИЕ

за решаване на делото в съдебно производство по НОХД № 474/2016г. по описа на Окръжен съд гр. Враца по реда на

чл. 384 от НПК

 

  Днес 30.05.2017 год., в гр. Враца в с.з. по НОХД №474/2016 г. по между:

 

І. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1.И. Х. – ПРОКУРОР  в Окръжна прокуратура гр. Враца          

2.С.П. *** като защитник  по НОХД №474/2016г. по описа на Врачанския окръжен съд на подсъдимия С.Т.В., ЕГН **********

3.С.Т.В. – подсъдим по НОХД №474/2016г. по описа на Врачанския окръжен съд     

ІІ. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО :

Настоящото споразумение обхваща воденото срещу подсъдимия С.Т.В., роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО по НОХД №474/2016г. по описа на ОС Враца

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

На основание чл. 384 от НПК СТРАНИТЕ ПОСТИГНАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Приемат за безспорно установено от фактическа страна и правна страна, че подсъдимият С.Т.В. на 08.07.2015г. в 01.38 часа, в с. Бутан, общ. Козлодуй, от ATM собственост на „Общинска банка“ АД ФЦ Козлодуй, находящ се на ул.„Георги Димитров“ №56 /Кметство с.Бутан /, в съучастие като извършител и с Л.И.К. и Н.Н.М. – подбудители и помагачи  е използвал платежен инструмент – дебитна карта с №***** със залепен номер на ПИН код на гърба й ****, издадена от Банка „ОББ“ на А.И.Ц. ***, без съгласието на титуляря, като М. заедно с К. са го подбудили да я използва чрез поставянето й в АТМ устройството, въвеждайки изписания на гърба й ПИН код, като го мотивирали с използване на изтеглените от картата пари и като умишлено го улеснили в извършване на престъплението, предоставяйки му средството за това – открадната при грабежа дебитна карта, с изписан на нея ПИН код, като деянието не съставлява по-тежко престъпление – престъпление  по чл.249 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1от НК, поради което и на основание този текст и във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 НК, СЕ СЪГЛАСЯВАТ ДА МУ СЕ ОПРЕДЕЛИ наказание от 3 (три) месеца "Лишаване от свобода", което да изтърпи при първоначален "строг" режим, съгласно чл.57 ал.1 т.2 ЗИНЗС.

ПОДСЪДИМИЯТ С.Т.В. се признава за виновен, съжалява за извършеното деяние и приема да му бъде наложено така определеното общо наказание.

 

На основание чл. 381, ал. 5, т.6 НПК и на основание чл.189, ал. 1 и ал. 3 НПК, подсъдимият С.Т.В. приема да възстанови по сметка на МВР София 1/3 от направените в досъдебната фаза на процеса разноски в общ размер на 133.75 лева или 45 лева.             

  СТРАНИТЕ заявяват, че подписват настоящото споразумение при постигнато пълно и безусловно съгласие по неговите клаузи.

  С така постигнатото споразумение, СТРАНИТЕ намират, че ще бъдат постигнати целите на чл.36 НК: „Да се поправи и превъзпита обвиняемия към спазване на законите и добрите нрави”.

Настоящото споразумение се изготвя в три еднообразни екземпляра – по една за страните и един за Окръжен съд гр. Враца по НОХД № 474/2016 г.

 

 

Прокурор при ОП-Враца:            Защитник:

                /Ив. ХАЙТОВ/              /Ст. П./

 

                                                     

Подсъдим:                             

      /С.Т./

 

 

ПОСЛЕДНА ДУМА НА ПОДСЪДИМИЯ С.В.: Съжалявам за извършеното от мен. Признавам вината си. Моля да одобрите споразумението.

На основание чл. 384, вр. с чл. 382, ал. 7 НПК съдът

 

                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по делото като непротиворечащо на закона и морала, по силата на което подсъдимият С.Т.В. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.07.2015г. в 01.38 часа, в с. Бутан, общ. Козлодуй, от ATM собственост на „Общинска банка“ АД ФЦ Козлодуй, находящ се на ул.„Георги Димитров“ №56 /Кметство с.Бутан /, в съучастие като извършител и с Л.И.К. и Н.Н.М. – подбудители и помагачи  е използвал платежен инструмент – дебитна карта с №****** 7740 със залепен номер на ПИН код на гърба й ****, издадена от Банка „ОББ“ на А.И.Ц. ***, без съгласието на титуляря, като М. заедно с К. са го подбудили да я използва чрез поставянето й в АТМ устройството, въвеждайки изписания на гърба й ПИН код, като го мотивирали с използване на изтеглените от картата пари и като умишлено го улеснили в извършване на престъплението, предоставяйки му средството за това – открадната при грабежа дебитна карта, с изписан на нея ПИН код, като деянието не съставлява по-тежко престъпление – престъпление по чл.249 ал.1 вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК, поради което и на основание този текст и във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 НК, МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание от 3 (три) месеца "Лишаване от свобода", което да изтърпи при първоначален "строг" режим, съгласно чл. 57, ал. 1, т.2 ЗИНЗС.

 

 ПОДСЪДИМИЯТ С.Т.В. се признава за виновен, съжалява за извършеното деяние и приема да му бъде наложено така определеното общо наказание.

 

 

 

 

На основание чл. 381 ал.5 т.6 НПК и на основание чл.189, ал. 1 и ал. 3 от НПК, на подсъдимия С.В. СЕ ВЪЗЛАГАТ В ТЕЖЕСТ направените разноски за експертиза по сметка на ОД на МВР-Враца в размер на 45.00 (четиридесет и пет) лева, представляващи 1/3 от направените в досъдебната фаза на процеса разноски, възлизащи общо в размер на 133.75 лева.

ОСЪЖДА подсъдимия, със снета по делото самоличност, да заплати в полза на ОС-Враца общо сумата 160.71 (сто и шестдесет лева и седемдесет и една стотинки) лева, представляваща разноски по делото.            

 На основание чл. 382, ал. 7, вр. с чл. 24, ал. 3 НПК ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 474/2016 г. по описа на ВрОС по отношение на подсъдимия С.Т.В..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно, съгласно чл. 382, ал. 9 НПК и има значение на влязла в сила присъда на основание чл. 383, ал. 1 НПК.

ПРЕПИС от протокола да се издаде на служебния защитник адв. С.П. за представяне пред НБПП - София.

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                      2.

 

 

Настоящият съдебен състав продължава съдебното производство по делото по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК за определяне на общо наказание на подсъдимия по реда на чл. 23, вр. с чл. 25 НК.

 

ПРОКУРОР: Налице са основания делото да продължи по реда на чл. 306, ал. 1 НПК за определяне на общо наказание на подсъдимия. Представя актуална справка за съдимост.

АДВ. П.: Желаем да бъде извършено групиране на наказанията.

ПОДСЪДИМИЯТ С.В.: Поддържам становището на адвоката.

 

СЪДЪТ

                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ЧЛ. 306 НПК и определяне на общо наказание на осъдения В..

 

ПРИЕМА представеното доказателство.

 

Счита делото за изяснено и

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 

ПРОКУРОР: Налице са основания за групиране на наказания на подсъдимия по следните групи присъди, с наложеното наказание в днешното с.з., при условията на чл. 25 НК, както следва: по НОХД № 474/2016 г. по споразумение, одобрено в днешното с.з. на подсъдимия С.Т.В. бе определено наказание от 3 месеца "Лишаване от свобода" ефективно. Същото при условията на чл. 25 НК подлежи на кумулиране по наказанията по следните осъждания на подсъдимия, както следва: по НОХД № 173/2015 г. по описа на РС-Оряхово, по което с определение, в сила от 21.07.2015 г., тоест преди влизане в сила на осъждането по дело № 474/2016 г. на В. е наложено наказание от 3 месеца "Лишаване от свобода" за извършено от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1 НК, както и по НОХД № 351/2015 г. по описа на РС-Козлодуй, по което със споразумение, влязло в законна сила на 19.10.2015 г. на В. е наложено наказание от 3 месеца "Лишаване от свобода", отново ефективно, за извършено от него престъпление по чл. 343в, ал. 2 вр. с ал. 1 НК. Наказанията по посочените две присъди са изтърпени ефективно и е освободен по изтърпяване, изводимо от доказателството, представено от Затвора-Враца. Видно е че по тези три осъждания са наложени за извършени от В. престъпления преди да има влязла в сила присъда, по което и да е от тях, поради което са налице условията на чл. 25 НК за определяне на едно общо наказание по тези три осъждания в размер на най-тежкото от тях, а именно 3 месеца. От друга страна следва да се определи при същите условия едно общо наказание по чл. 25 НК за следните други осъждания на В.: по наказанията, които са му наложени по НОХД № 281/2011 г. по описа на РС-Козлодуй, с което същия е осъден на 1 година и 2 месеца "Лишаване от свобода" с влязло в сила споразумение на 09.09.2011 г. за извършено от него деяние по чл. 196, ал. 1, т.2, вр. с чл. 195, ал. 2, вр. с чл. 29 б. "а" и "б" НК, осъществени на 13.07.2011 г., с което споразумение на същия е определено наказание от 1 година и 2 месеца "Лишаване от свобода", заедно с осъждането му по НОХД № 19/2012 г. по описа на РС-Козлодуй, с което на същият, с влязло в сила на 25.01.2012 г. споразумение за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1, извършено на 11.06.2011 г. му е наложено наказание от 7 месеца "Лишаване от свобода" при "строг" първоначален режим. Като му е определено едно общо наказание, а именно 1 година и 2 месеца "Лишаване от свобода", от което на основание чл. 59, ал. 1, т. 1 НК се приспада времето, през което същия е бил с мярка за неотклонение задържане под стража с Определение № 210 по НЧД 273/2011 г. на РС-Козлодуй, с предварително задържане, считано от 29.08.2011 г., което също е изтърпяно изцяло. Моля в тази насока да се произнесете с определение по изложените съображения от мен.

АДВ. П.: Смятам, че са налице основанията, както прокурора изрази становище за определяне на две групи наказания - едната група от 3 месеца "Лишаване от свобода", а другата от 1 година и 2 месеца "Лишаване от свобода"

ПОДСЪДИМИЯТ С.В.: Предоставям на съда.

ПОСЛЕДНА ДУМА НА ПОДСЪДИМИЯ С.В.: Моля за справедливо групиране на наказанията.

СЪДЕБНИЯТ СЪСТАВ се оттегли на тайно съвещание, след което произнесе съдебният си акт в присъствието на страните.

На основание чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК, вр. с чл. 25-23 НК съдът                О П Р Е Д Е Л И:

ГРУПИРА наказания на подсъдимия С.Т.В., роден на *** ***, жител и живущ ***, осъждан, неженен, работи по програма за временна заетост, с начално образование, ЕГН **********, наложени по НОХД № 474/2016 г. по описа на ОС-Враца на 30.05.2017 г. по споразумение от 3 (три) месеца "Лишаване от свобода" за деяние по чл. 249, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 НК, по НОХД № 173/2015 г. по описа на РС-Оряхово, осъден на 3 (три) месеца "Лишаване от свобода", за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1 НК, в сила от 21.07.2015 г., по НОХД № 351/2015 г. на РС-Козлодуй, осъден със споразумение от 19.10.2015 г. на 3 (три) месеца "Лишаване от свобода", за деяние по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1 НК, извършено на 09.07.2015 г., като ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание от 3 (три) месеца "Лишаване от свобода", което да изтърпи при първоначален "строг" режим по чл. 57, ал. 1, т. 2 ЗИНЗС.

ДА СЕ ЗАЧЕТЕ изтърпяното наказание изцяло в размер на 3 (три) месеца "Лишаване от свобода".

ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на подсъдимия, осъден по НОХД № 281/2011 г. по описа на РС-Козлодуй на 1 (една) година и 2 (два) месеца "Лишаване от свобода" със споразумение от 09.09.2011 г. за извършено деяние на 13.07.2011 г. по чл. 196, вр. с чл. 195 НК, както и с наказанието, наложено му по НОХД № 19/2012 г. по описа на РС-Козлодуй, в сила от 25.01.2012 г. за деяние, извършено на 11.06.2011 г. по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1 НК в размер на 7 (седем) месеца "Лишаване от свобода", като ОПРЕДЕЛЯ едно общо в размер на най-тежкото от 1 (една) година и 2 (два) месеца "Лишаване от свобода", което да се изтърпи при първоначален "строг" режим по чл. 57, ал. 1, т. 2 ЗИНЗС.

ЗАЧИТА изтърпяното изцяло наказание от 1 (една) година и 2 (два) месеца "Лишаване от свобода".

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта по чл. 306 НПК подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава, на основание чл.73, ал.4 ЗСВ, определя възнаграждение на съдебните заседатели за действително отработено време в размер на по 34.56 лв. за всеки един от тях, които да се изплатят от бюджета на съда.

 

На основание чл. 29, ал. 1, б. "б" НПК съдебният състав се отвежда от разглеждане на делото в останалата част и по отношение на подсъдимия Л.И.К. делото да се докладва на председателя за определяне на нов състав, който да продължи съдопроизводствените действия.

 

ПРОТОКОЛЪТ се написа в с.з. и приключи в 12.40 часа.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                    2.

                

                                      СЕКРЕТАР:

 

 

       

 

Мотиви:

        Съдебното производство по делото се движи по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК за определяне на общо наказание на подсъдимия С.Т.В. по реда на чл. 23-25 НК.

        Подсъдимият С.В. е осъден със споразумение по НОХД № 474/2016 г. на ОС-Враца от 30.05.2017 г. на 3 месеца "Лишаване от свобода" за деяние, извършено на 08.07.2015 г. по чл. 249, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 НК.

        По НОХД № 173/2015 г. по описа на РС-Оряхово му е определено наказание от 3 месеца "Лишаване от свобода" за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1 НК, извършено на 19.02.2011 г., в сила от 21.07.2015 г.

        По НОХД № 351/2015 г. по описа на РС-Козлодуй, със споразумение от 19.10.2015 г. е осъден на 3 месеца "Лишаване от свобода", за деяние по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1 НК, извършено на 09.07.2015 г.

        От гореизложеното е видно, че деянията са извършени преди да е имало влязла в сила присъда по който и да е от горепосочените съдебен акт, поради което и в условията на съвкупност, по реда на чл. 25-23 НК съдът определя едно общо наказание от 3 месеца "Лишаване от свобода", с ефективно изпълнение, при "строг" режим по чл. 57, ал. 1, т. 2 ЗИНЗС.

        Наказанието е изтърпяно изцяло, поради което съдът зачита изтърпяното наказание, видно от представеното писмо № 279/05.02.2016 г. от ОЗ-Враца.

        Наред с това, са налице основания за определяне на втора група общо наказание от наложените с присъда по НОХД № 281/2011 г. на РС-Козлодуй в размер на 1 година и 2 месеца "Лишаване от свобода" със споразумение от 09.09.2011 г. за извършено на 13.07.2011 г. деяние по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 195, ал. 2, вр. с чл. 29, б. "а" и б. "б" НК. Това наказание трябва да се групира с наложеното му със споразумение по НОХД № 19/2012 г. по описа на РС-Козлодуй, влязло в законна сила на 25.01.2012 г. за извършено на 11.06.2011 г. деяние по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1 НК от 7 месеца "Лишаване от свобода".

        Определя общо наказание по тези две присъди, като налага най-тежкото от тях от 1 година и 2 месеца "Лишаване от свобода" при "строг" режим по чл. 57, ал. 1, т. 2 ЗИНЗС.

        Тези две деяния са извършени преди да е имало влязла в законна сила, за което и да е от тях.

        Съдът не намира за необходимо наказанието да се увеличи по реда на чл. 24 НК, като съобрази невисоката степен на обществена опасност на деянията, както и целите по чл. 36 НК.

        Зачита изцяло изтърпяното наказание от 1 година и 2 месеца, в каквато насока са доказателства, представени от ОЗ-Враца в уведомително писмо № 279/05.02.2016 г.

        На основание гореизложеното съдът постанови своя съдебен акт.

 

                             

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

       

 

 

 

       

 

        Изд. РКО на:

        с.зас.: И. Ц. - 34.56 лв.

        с.зас.: Н. Г. - 34.56 лв.

        в.л. М.Г. - 20.00 лв.

        св. И. И. - 14.15 лв.

        св. П. П. - 16.49 лв.

        св. И. И. - 17.55 лв.

        св. Цв. Ц. - 26.40 лв.

        св. Св. П. - 20.00 лв.

        св. Н. Милчев - 11.40 лв.

        св. Н. К. - 20.00 лв.

        св. С. Н. - 14.00 лв.

        св. А. Ц. - 20.72 лв.

        от бюджета на съда

        -----------------

        30.05.2017 г.