Р Е Ш Е Н И Е №...

 

гр. ВРАЦА,  29.05.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд наказателно  отделение

в публичното заседание на 11.05.2017 година,

в състав:

 

           Председател: Веселка Иванова

                                  Членове: Снежана Наумова

                                         мл.с. Веселина Павлова

                                    

в присъствието на:

прокурора  Ивайло Христов  и секретар Миглена Костадинова

като разгледа докладваното  от  съдия Наумова             

ВНОХ  дело N 180   по описа за 2017   год.

За да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на Глава Двадесет и първа.

С присъда  № 1/13.01.2017 год. постановена по НОХД № 462/2016 година  Районен съд гр.Козлодуй,  е признал подсъдимия К.И.П., роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, разведен, осъждан, ЕГН *********** за невиновен в това, на 31.05.2016 год. около 12.55 часа в гр. Козлодуй по ул. "Симеон Русков" в района на кръстовището с ул. "Освободител", срещу сградата на РУ на МВР-Козлодуй да е управлявал специален автомобил "Крайслер Гранд Вояджер" с рег. № ВР 61 84 ВР, без да притежава свидетелството за правоуправление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред, с наказателно постановление № 15-0288-000742/01.09.2015 год. на началника на РУ на МВР-Козлодуй, връчено му на 16.10.2015 год., влязло в законна сила на 10.05.2016 год. за извършено административно нарушение по чл. 177, ал.1, т.2 ЗДвП и на основание чл. 304 НПК го е оправдал по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2 НК.

На основание чл. 190, ал.1 НПК направените по делото разноски са оставени за сметка на държавата.

Присъдата е протестирана от прокурор при РП-Козлоздуй с твърдения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в това, че съдията докладчик по делото е подписал официална справка за нуждите на досъдебното производство, в която е била отразена дата на влизане в сила на процесното постановление - 10.05.2016 год. В същото време в качеството си на съдия докладчик в мотивите си по обжалваната присъда е приела, че съобщението за изготвено съдебно решение, по повод обжалването на същото наказателно постановление е връчено едва на 26.05.2016 год. Момента на влизане на наказателното постановление е от съществено значение за установяване на обективната истина по делото и това е основание председателя на състава да се отведе. Второто нарушение на процесуалните правила се съдържа в отказа на същия съдия да приеме с определение в съдебно заседание изменението на обвинението, поискано от прокуратурата в хипотезата на чл. 287, ал.1 НП. На основание изложеното се иска отмяна на обжалваната присъда и връщане на дулото на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг състав.

 Срещу протеста е подадено писмено възражение от подсъдимия, чрез договорния му защитник, в която се изразява позиция, че в хода на съдебното производство не са допуснати нарушения на материалния и процесуален закон, присъдата е правилна и обоснована и следва да бъде оставена в сила.

Участващият от Окръжна прокуратура прокурор не поддържа протеста в частта му, с която се иска отмяна на оправдателната присъда и постановяване на нова, с която подсъдимия бъде признат за виновен по повдигнатото му с обвинителния акт на КРП обвинение за извършено на 31.05.2016 г. престъпление по чл. 343в, ал.2 НК. Представителят на окръжното обвинение мотивира позицията си с довода, че състава не е осъществен от обективна страна, тъй като наказателното постановление послужило като основание за привличането на П. към наказателна отговорност, към инкриминираната дата 31.05.2016 г. не е било влязло в сила, каквото е изискването на закона. Поддържа обаче протеста в частта, с която се претендира допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довели до ограничава правата на прокуратурата, свързани с повдигането и поддържането на ново обвинение. Посочва се, че преди приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, участващият прокурор е направил искане за изменение на обвинението при въвеждането на нови фактически обстоятелства, посочвайки  друг административен акт и наказателно постановление от влизането на който в сила, дава основание деянието на П. да бъде квалифицирано за същото престъпление по чл. 343в, ал.2 НК. Съдът обаче без ясни и законосъобразни  мотиви е отказал да допусне новото обвинение, не се е произнесъл по доказателственото искане на прокуратурата и е постановил атакувания оправдателен съдебен акт. Излага се и второ процесуално нарушение, свързано с предубедеността на съдията докладчик. Счита се, че с отказа да допусне новото обвинение е предрешил изхода на делото. На основание изложеното се иска отмяна на присъдата и връщане на делото на КРС за ново произнасяне от друг състав.

Защитникът на подсъдимия пледира за оставяне в сила на присъдата на първостепенния съд, като правилна и законосъобразна. Възразява се срещу становището на прокуратурата за незаконосъобразност на отказа да се приеме ново обвинение, при положение, че липсват доказателства в негова подкрепа и се отрича смесването на обвинителните функции и на тези по ръководството и решаването на спора. Счита, че прокуратура може да повдигне ново обвинение, чрез внасянето на друг обвинителен акт, позован на друго наказателно постановление, позволяващ извод за съставомерност по чл. 343в, ал.2 НК за деянието от 31.05.2016 г. На основание изложените възражения се иска потвърждаване на присъдата на РС-Козлодуй.

Врачански окръжен съд, като взе предвид направените в протеста оплаквания, съображенията развити от прокурора в хода на съдебните прения и възраженията на защитника на подсъдимия, в пределите си на контролна инстанция по същество по реда на чл. 313 и следващите НПК, намира за установено следното:

Въззивния протест  е подаден от надлежна страна, до компетентния съд, срещу акт подлежащ на контрол и в установения законов срок, поради което е допустим, а по същество основателен.

В хода на съдебното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл. 348, ал.3, т.1 НПК, водещо до ограничаване правата на прокурора.

Съдебното производство по НОХД № 462/2016 по описа на РС-Козлодуй е образувано въз основа на обвинителен акт на КРП, с който на К.И.П. е повдигнато обвинение по чл. 343в, ал.2 НК за това, че  на 31.05.2016 год. около 12.55 часа в гр. Козлодуй по ул. "Симеон Русков" в района на кръстовището с ул. "Освободител", срещу сградата на РУ на МВР-Козлодуй да е управлявал специален автомобил "Крайслер Гранд Вояджер" с рег. № ВР 61 84 ВР, без да притежава свидетелството за правоуправление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред, с наказателно постановление № 15-0288-000742/01.09.2015 год. на началника на РУ на МВР-Козлодуй, връчено му на 16.10.2015 год., влязло в законна сила на 10.05.2016 год. за извършено административно нарушение по чл. 177, ал.1, т.2 ЗДвП.За да обоснове обвинителната си теза, прокурора се е позовал на събраните в хода на досъдебното производство доказателства, в т.ч. и на заверен препис на Решение № 35/25.03.2016 г., постановено по НАХД № 453/2015 г., с поставен щемпел за влизане в законна сила на 10.05.2016 г., с което  наказателно постановление № 15-0288-000742/01.09.2015 г. на началника на РУ-Козлодуй е потвърдено. С него подсъдимия П. е бил санкциониран за нарушение на разпоредбата на чл. 150 ЗДвП, а именно, че е управлявал МПС, без да притежава съответното свидетелство за правоуправление.

Възползвайки се от правото си на отговор след получаване  на обвинителния акт, подсъдимият П. изрично е заявил, че не се признава за виновен и е направил искане за прилагане като доказателство материалите по НАХД № 453/2015 г. на РС-Козлодуй. Искането е подновено от защитника в съдебно заседание проведено на 06.12.2016 г. и с протоколно определение  от същата дата съдебния състав е постановил то да бъде изискано и приложено към  доказателствената съвкупност.

Следващото съдебно заседание е проведено на 13.01.2017 година. От материалите по приложеното НАХД № 453/2015 година се установило, че препис от съдебния акт не е бил връчен на жалбоподателя П., тъй като не е намерен на посочения от него адрес. С разпореждане на съдията докладчик е поискано предоставянето на данни за адресна регистрация по реда на Наредба № 14/18.11.2009 г. Съдържащата се в справката информация сочи, че единствения известен адрес на П. ***, на който са правени опити за връчване, но неуспешни, тъй като не е намерен. След въпросната справка е приложена разписка за връчване на съобщение за изготвяне на решение по НАХД № 453/2015г. на П. на адрес ***, приета от бившата му съпругата А.П. на дата 26.05.2016 год. .На разписката е направена отметка, че се приема с изричното задължение да го предаде на адресата.

При така събраните доказателства в хода на първоинстанционното съдебно следствие, участващият прокурор позовавайки се на справката за административнонаказателното досие на П. е направил искане да се приложи по делото наказателно постановление № 15-0967-001776/03.08.2015 г. на ОД на МВР-Враца, за нарушение по чл. 150 ЗДвП, влязло в законна сила на 11.02.2016 г. и е поискал да бъде допуснато изменение на обвинението, поради съществено изменение в обстоятелствената част, а именно, че  на 31..05.2016 г. около 12.55 часа в гр. Козлодуй, по ул. „Симеон Русков” в района на кръстовището с  ул. „Освободител”, П. е управлявал специален автомобил марка „Крайслер Гранд Вояджер” с рег. № ВР 61 84 ВР, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред, с наказателно постановление  №15-0967-001776/03.08.2015 г. на ОД на МВР-Враца, за нарушение по чл. 150 ЗДвП, влязло в законна сила на 11.02.2016 г.

Съдът не е допуснал изменение на обвинението с мотива, че същото е неоснователно, тъй като в хода на съдебното следствие не са открити нови обстоятелства, както и че липсва обсъждане и прилагане на цитираното наказателно постановление. Изложен е аргумент, че такъв въпрос не е поставян и в хода на досъдебното производство, не са разпитвани свидетели и това би довело до нарушаване правата на подсъдимия, след което се е произнесъл с присъда по първоначалното обвинение. Във въпросното определение няма произнасяне по доказателственото искане на прокуратурата за прилагането на наказателно постановление. №15-0967-001776/03.08.2015 г. на ОД на МВР-Враца.

Развитите в протоколно определение от 13.02017 год. на решаващият съд съображения за несъстоятелност на твърденията на прокурора  за наличие на новооткрити обстоятелства и нарушаване правата на подсъдимия с приемането на новото обвинение не могат да бъдат споделени и най-малкото сочат на непознаване на правната уредба на института  регламентиран в чл. 287, ал.1 НПК.

Принципно и неоспоримо е, че с обвинителния акт, прокурорът определя параметрите на повдигнатото обвинение, а решаващият орган е задължен да постанови присъда, с която посочи дали подсъдимият е извършил описаното в него престъпно посегателство. Единственото  допустимо изключение от това основно положение в наказателния процес се прави чрез института на изменение на обвинението пред първоинстанционния съд, в съответствие с изискванията на чл. 287 НПК и при съблюдаване на предвидения в тази процесуална норма ред. Изменение на обстоятелствената част на обвинението е налице, когато на подсъдимия, не са били предявени по съответния процесуален начин всички обстоятелства, върху които се изгражда обвинението и които имат значение за определяне на фактическия състав на престъпното деяние и правната му квалификация, поради което и той не е могъл чрез обясненията си, чрез посочване на доказателства или чрез други процесуални способи  да реализира правото си на защита в производството. Този институт е приложим в хипотези на събрани в хода на осъщественото следствие пред първостепенния съд доказателства, предпоставящи промяна във фактическите обстоятелства на деянието описано в обвинителния акт.

В разглеждания случай, с прокурорския акт е повдигнато обвинени срещу К.П. за осъществено на 31.05.2016 г. в гр. Козлодуй престъпление о чл. 343в, ал.2 НК.В хода на проведеното пред КРС съдебно следствие, след прилагане материалите по НАХД № 453/2015г. по описа на същия съд е установено, че датата на влизане в сила на наказателно постановление № 15-0288-000742/01.09.2015 г. на началника на РУ-Козлодуй, послужила като основание на прокуратурата за привличането на П. като обвиняем и отразена в щемпела на съда не е действителната, тъй като към тази дата книжата по връчване на съобщението за изготвянето на съдебния акт не са били връчени на жалбоподателя. В същото време от приложената официална справка на ОД МВ-Враца, сектор КАТ, е видно, че П. е бил санкциониран с НП № 15-0967-001776/03.08.2015 г. на ОД на МВР-Враца, влязло в законна сила на 11.02.2016 г.. Соченото наказателно постановление на собствено основание, отнесено към действията на подсъдимия на инкриминираната дата, води на извод за съставомерност по чл. 343в, ал.2 НК. Така установените обстоятелства очевидно са сочели на основания за съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението и са предпоставили упражняването на правомощията на представителя на прокуратурата по чл. 287, ал.1 НПК. При отправянето на искането си, участващият прокурор го е обосновал, като е посочил изчерпателно какви нови обстоятелства изменящия фактическия състав на описаното в обвинителния акт деяние, са установени в хода на съдебното следствие и той предявява на подсъдимия.

Отказа на съда да допусне изменение на обвинение с аргумента, че не са открити нови обстоятелства е в пълен разрез с разпоредбата на чл. 287, ал.1 НПК. и е в грубо несъответствие с правния статут и функциите на прокурора. С актуалната редакция на цитираната норма /ДВ бр. 32/2010 г./ отпадна изискването на закона само новооткрити обстоятелства, да могат да водят до изменение на обвинението. Достатъчно е да се установи изменение на обстоятелствената част, за да възникне правната възможност за упражняване от прокурора на правомощието си да повдигне ново обвинение.

Несъстоятелни са мотивите на съда и по отношение нарушаването правото на защита на подсъдимия. Гаранциите за съблюдаване на процесуалните му права са заложени изначално в законодателната уредба, включително чрез отлагане на производството, събиране на нови доказателства, предоставяне правото на подсъдимия да даде обяснение по новото обвинение, налагане на забрана при постановяване на присъдата, да се ползват обясненията на подсъдимия, дадени по предходното обвинение.

Няма спор, че единствена страна в производството, която осъществява функцията на обвинението е прокуратурата. Тези й права не могат да бъдат контролирани от съда и не зависят от неговата преценка, без значение в коя фаза се намира процеса. И тъй като разпоредбата на чл. 287 НПК предвижда възможност прокуратурата да измени обвинението, като промени фактите или правото, съдът е компетентен единствено да прецени дали действително се прави изменение на обвинението и ако е така, да го допусне с нарочен съдебен акт. За съда не съществува възможност да се противопостави на своевременно направено искане за промяна на рамките на обвинението или да влияе на упражняването на това правомощие от страна на прокурора. Неговата роля се изчерпва с това да съобрази дали новите обстоятелства касаят инкриминираното деяние и участието на привлеченото към отговорност лице или се касае за напълно различно деяние, нямащо никаква обективна връзка  с описаното в обвинителния акт. Наличните по делото данни несъмнено сочат, че поисканото от прокурора изменение на обвинението касаят абсолютно същото престъпление, очертано от обвинителния акт по чл. 343в, ал.2 НК, както и прякото участие на П. в него. При това положение съдът не е имал никаква възможност да откаже да приеме с нарочен акт направеното изменение на обвинението, а със стореното е нарушил правото на прокурора да повдига и поддържа обвинение.

В аспекта на горните разсъждения, основателно се явява оплакването на прокуратурата, че съдебния състав постановил атакуваната присъда е предрешил изхода на делото с отказа си да приеме и се движи по новото обвинение, с което е показал предубеденост.

По изложените съображения, въззивният   съд намира, че постановената от КРС присъда следва да бъде отменена, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

Водим от горното и на основание чл. 335, ал.2, вр. чл. 348, ал.3, т.1 НПК, Врачански окръжен съд

 

                                              Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ присъда №  1/13.01.2017 година, постановена по НОХД № 462/2016 г. на Районен съд-Козлодуй и ВРЪЩА същото за ново разглеждане от друг състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

                                                                              Председател:

 

                                                                                                   1.

 

                                                                                      Членове:

 

                                                                                                   2.